Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

2012.12.23 CombConf

Kohei YOSHIDA
December 23, 2012

2012.12.23 CombConf

Kohei YOSHIDA

December 23, 2012
Tweet

More Decks by Kohei YOSHIDA

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ίϛϡχςΟࢀՃͷεεϝ
  ͋ͳͨͷொͷGeekɻ
  yosida95 / ٢ా߉ฏ
  1

  View Slide

 2. ͓લɺ୭Αʁ
  ٢ా߉ฏ, @yosida95, id:yosida95
  ౦ژ޻ۀେֶෟଐՊֶٕज़ߴ౳ֶߍ
  ΞϑλʔεΫʔϧϓϩάϥϚʔ
  גࣜձࣾθϩελʔτ
  2

  View Slide

 3. ͓લɺ୭Αʁ
  ࣗ୐αʔόʔͰWebαʔϏεΛӡӦ͢Δ
  ఔ౓ͷೳྗ
  3

  View Slide

 4. ͓લɺ୭Αʁ
  ࣗ୐αʔόʔͰWebαʔϏεΛӡӦ͢Δ
  ఔ౓ͷೳྗ
  tv
  3

  View Slide

 5. ͓લɺ୭Αʁ
  ࣗ୐αʔόʔͰWebαʔϏεΛӡӦ͢Δ
  ఔ౓ͷೳྗ
  pi
  tv
  3

  View Slide

 6. ͓લɺ୭Αʁ
  ࣗ୐αʔόʔͰWebαʔϏεΛӡӦ͢Δ
  ఔ౓ͷೳྗ
  akari
  pi
  tv
  3

  View Slide

 7. ͓લɺ୭Αʁ
  ࣗ୐αʔόʔͰWebαʔϏεΛӡӦ͢Δ
  ఔ౓ͷೳྗ
  kyoko akari
  pi
  tv
  3

  View Slide

 8. ͓લɺ୭Αʁ
  ࣗ୐αʔόʔͰWebαʔϏεΛӡӦ͢Δ
  ఔ౓ͷೳྗ
  kyoko akari
  yui
  pi
  tv
  3

  View Slide

 9. ͓લɺ୭Αʁ
  ࣗ୐αʔόʔͰWebαʔϏεΛӡӦ͢Δ
  ఔ౓ͷೳྗ
  kyoko akari
  yui
  ͪͳΈʹ……
  ͘͞ΒେࡕDCʹ
  ayano ͱchitose ͕
  pi
  tv
  3

  View Slide

 10. ͓લɺ୭Αʁ
  PyCon JP 2012 ελοϑ
  PyCon JP 2012 εϐʔΧʔ
  CombConf Θ͘Θ͘ΤϯδχΞ
  4

  View Slide

 11. ຊ୊
  5

  View Slide

 12. ίϛϡχςΟࢀՃ
  ͷ͢͢Ί
  6

  View Slide

 13. ίϛϡχςΟʁ
  7

  View Slide

 14. 8

  View Slide

 15. ͓ɺ͓͏
  9

  View Slide

 16. 10

  View Slide

 17. ͍͍ઢ͍ͬͯΔ
  11

  View Slide

 18. ίϛϡχςΟ
  ΤϯδχΞͷू·Γ
  ಉٕ͡ज़ʹڵຯ͕͋Δਓͷूஂ
  ॴଐ͕ؔ܎ͳ͍ԣͷͭͳ͕Γ
  java-ja, pyspa, ࣗ୐ϥοΫษڧձ
  12

  View Slide

 19. ίϛϡχςΟ
  ͋Δ໨తͷୡ੒ͷͨΊʹू·ͬͨूஂ
  IT ΠϕϯτӡӦͱ͔
  pycon-organizers-jp
  CombConf ӡӦνʔϜ!!!!!
  13

  View Slide

 20. ίϛϡχςΟͷ
  ͳʹ͕͍͍ͷʁ
  14

  View Slide

 21. ίϛϡχςΟͷྑ͞
  ීஈܨ͕Εͳ͍ਓͱܨ͕ΕΔ
  ͍͢͝ਓͱ஌Γ߹͑Δ
  େਓ΋ࢠڙ΋ؔ܎ͳ͍
  ࣗ෼ͷଘࡏΛΞϐʔϧͰ͖Δ
  15

  View Slide

 22. ԿΑΓָ͍͠
  16

  View Slide

 23. Θ͘Θ͘
  17

  View Slide

 24. ΅͘ͷܦݧ
  18

  View Slide

 25. ؔΘͬͨίϛϡχςΟ
  pycon organizers jp
  Python mini Hack-a-thon
  CombConf
  ଞʹ΋͔͋ͬͨ΋͠Εͳ͍͚Ͳ๨Εͨ
  19

  View Slide

 26. QZDPOPSHBOJ[FST
  KQ
  20

  View Slide

 27. pycon-organizers-jp
  PyCon JP ͷӡӦ͕໨త
  ࠓ೥ͷॳΊʹδϣΠϯ
  PyCon JP 2012 ͷίΞελοϑͱͯ͠׆

  gihyo.jp ʹࢀՃϨϙʔτ͕ܝࡌ
  21

  View Slide

 28. pycon-organizers-jp
  Pythonista ͱͯ͠ࠃ಺࠷େͷPython Π
  ϕϯτʹܞΘΕͨ
  ड෇ϑϩʔͱ͔ɺ΅͕͘ߟ͑ͨ΋ͷ͕
  ੜ͖͍ͯΔ
  ΅͕͘બΜͩϊϕϧςΟ͕഑෇
  22

  View Slide

 29. QZUIPO
  NJOJIBDLBUIPO
  23

  View Slide

 30. Python mini Hack-a-thon
  Pythonista ͕ຖ݄ू͏ϋοΧιϯ
  ʮԶ͕Python Λษڧ͢Δͱ͖ʹಡΜͩ
  ຊΛॻ͍ͨਓ͕ډΔʂʯ
  ʮ௚઀࣭໰Ͱ͖Δʂʯ
  24

  View Slide

 31. $PNC$POG
  25

  View Slide

 32. CombConf
  10݄ࠒʹδϣΠϯ
  ;ΒʔͬͱϧϊΞʔϧ(ΧϑΣ)ʹཱ
  ͪدͬͨΒ͍ͭͷؒʹ͔ελοϑʹ
  ͍͖ͳΓΠϕϯτӡӦͷத৺෦ʹ
  26

  View Slide

 33. CombConf
  gihyo ͷهࣄॻ͍ͨΓ
  ࠙਌ձͷ։࠵ܾΊͨΓ
  օ༷ʹ࿈བྷΛͨ͠Γ
  جຊతʹ͸λεΫεέδϡʔϥʔ
  ϫʔΧʔ(ϝϯόʔ)ʹλεΫΛৼΔ
  27

  View Slide

 34. ΅͕͘ݴ͍͍ͨ͜ͱ
  28

  View Slide

 35. Έͳ͞Μɺ֎ͷੈքΛ
  ݟʹߦ͖·͠ΐ͏
  29

  View Slide

 36. ڪΕΔඞཁ͸͋Γ·ͤ
  Μ
  30

  View Slide

 37. ࢀՃ͢Δ͚ͩͷ؆୯ͳ
  ͓࢓ࣄͰ͢
  31

  View Slide

 38. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͠
  ͨ
  32

  View Slide