$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

2014.03.15 SHARE! U20

2014.03.15 SHARE! U20

Kohei YOSHIDA

March 15, 2014
Tweet

More Decks by Kohei YOSHIDA

Other Decks in Programming

Transcript

 1. SHARE! U20
  Θ͘Θ͘ΤϯδχΞ
  ZPTJEB٢ా߉ฏ

  View Slide

 2. SHARE! U20 @yosida95
  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 3. SHARE! U20 @yosida95
  εϥΠυຕ
  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 4. SHARE! U20 @yosida95
  ࿮෼
  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 5. SHARE! U20 @yosida95
  ຕඵ
  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 6. SHARE! U20 @yosida95
  ͔ͳΓۦ͚଍
  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 7. SHARE! U20 @yosida95
  ྃ͝ঝئ͍·͢
  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 8. SHARE! U20 @yosida95
  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 9. SHARE! U20 @yosida95
  ͓લɺͩΕΑ
  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 10. SHARE! U20 @yosida95
  ٢ా߉ฏ
  ,PIFJ:04)*%"
  ฏ੒೥ੜ·Εࡀ
  https://yosida95.com/
  Θ͘Θ͘ΤϯδχΞ
  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 11. SHARE! U20 @yosida95
  ೥ɺ຤
  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 12. SHARE! U20 @yosida95
  http://yosida95.hatenablog.com/entry/2013/12/22/000222

  View Slide

 13. SHARE! U20 @yosida95
  ॴଐ
  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 14. SHARE! U20 @yosida95

  View Slide

 15. SHARE! U20 @yosida95

  View Slide

 16. SHARE! U20 @yosida95
  ೥݄೔

  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 17. SHARE! U20 @yosida95
  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 18. SHARE! U20 @yosida95
  Αͩ͠܅΋དྷͯΑʂ
  ࿩ͯ͠ʔʂ
  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 19. SHARE! U20 @yosida95
  ࠔͬͨ
  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 20. SHARE! U20 @yosida95
  ͳʹΛ࿩ͦ͏͔
  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 21. SHARE! U20 @yosida95
  ࣋ͪωλ
  w ,7.2&.6ʹΑΔࣗ࡞*BB4
  w 0QFO*%1SPWJEFSͷ࣮૷
  w ஍্σδλϧ์ૹͷ์ૹ೾ͷத਎
  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 22. SHARE! U20 @yosida95
  ࣋ͪωλ
  w ޮ཰తͳ໎࿭ϝʔϧͷૹΓํ
  w ࣮຿Ͱ࢖͑Δ࣮༻(Pݴޠ
  w ͷӡӦ
  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 23. SHARE! U20 @yosida95
  ࠔͬͨ
  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 24. SHARE! U20 @yosida95
  ͲΕ΋*5ٕज़ऀ޲͚
  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 25. SHARE! U20 @yosida95
  ఻ΘΒͳ͍
  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 26. SHARE! U20 @yosida95
  ॿ͚ͯ(PPHMFઌੜ
  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 27. SHARE! U20 @yosida95
  Μ
  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 28. SHARE! U20 @yosida95
  (PPHMF
  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 29. SHARE! U20 @yosida95
  ͦ͏͔ݕࡧΤϯδϯ
  ͸͡Ίʹ

  View Slide

 30. SHARE! U20 @yosida95
  ΞδΣϯμ
  w 8FCͷ࢓૊Έ
  w ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  w ޮ཰తͳ8FCϖʔδͷूΊํ

  View Slide

 31. SHARE! U20 @yosida95
  8FCͷ࢓૊Έ

  View Slide

 32. SHARE! U20 @yosida95
  8FCͷ࢓૊Έ
  192.0.2.2 192.0.2.3 198.51.100.2 198.51.100.3 203.0.113.2

  View Slide

 33. SHARE! U20 @yosida95
  8FCͷ࢓૊Έ
  192.0.2.2 192.0.2.3 198.51.100.2 198.51.100.3 203.0.113.2

  View Slide

 34. SHARE! U20 @yosida95
  8FCͷ࢓૊Έ
  192.0.2.2 192.0.2.3 198.51.100.2 198.51.100.3 203.0.113.2

  View Slide

 35. SHARE! U20 @yosida95
  8FCͷ࢓૊Έ
  192.0.2.2 192.0.2.3 198.51.100.2 198.51.100.3 203.0.113.2

  View Slide

 36. SHARE! U20 @yosida95
  8FCͷ࢓૊Έ
  192.0.2.2 192.0.2.3 198.51.100.2 198.51.100.3 203.0.113.2

  View Slide

 37. SHARE! U20 @yosida95
  8FCͷ࢓૊Έ
  192.0.2.2 192.0.2.3 198.51.100.2 198.51.100.3 203.0.113.2

  View Slide

 38. SHARE! U20 @yosida95
  ͔͠͠
  8FCͷ࢓૊Έ

  View Slide

 39. SHARE! U20 @yosida95


  8FCͷ࢓૊Έ

  View Slide

 40. SHARE! U20 @yosida95
  ͍֮͑ͯΒΕͳ͍
  8FCͷ࢓૊Έ

  View Slide

 41. SHARE! U20 @yosida95
  ͦ͜Ͱ%/4
  8FCͷ࢓૊Έ

  View Slide

 42. SHARE! U20 @yosida95
  8FCͷ࢓૊Έ
  198.51.100.3
  DNS

  View Slide

 43. SHARE! U20 @yosida95
  8FCͷ࢓૊Έ
  198.51.100.3
  DNS
  example.com

  View Slide

 44. SHARE! U20 @yosida95
  8FCͷ࢓૊Έ
  198.51.100.3
  DNS
  198.51.100.3

  View Slide

 45. SHARE! U20 @yosida95
  8FCͷ࢓૊Έ
  198.51.100.3
  DNS

  View Slide

 46. SHARE! U20 @yosida95
  8FCͷ࢓૊Έ
  198.51.100.3
  DNS

  View Slide

 47. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯ
  ͷ࢓૊Έ

  View Slide

 48. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  The Internet

  View Slide

 49. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  The Internet

  View Slide

 50. SHARE! U20 @yosida95
  ͜ΕΛΫϩʔϦϯάͱ͍͏
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ

  View Slide

 51. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ

  View Slide

 52. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ

  View Slide

 53. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ

  View Slide

 54. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ

  View Slide

 55. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ

  View Slide

 56. SHARE! U20 @yosida95
  ͔͠͠
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ

  View Slide

 57. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ

  View Slide

 58. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  ϖʔδ͕ଟ͍ͱࠔΔ

  View Slide

 59. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  ࠓ͸ੲŊ஛औͷԧͱ͍;
  ऀ͋Γ͚Γɻ໺ࢁʹ·͡
  Γͯ஛ΛऔΓͭͭɺΑΖ
  ͮͷ͜ͱʹ࢖ͻ͚Γɻ໊
  Λ͹ɺ͞͵͖ͷ଄ͱͳΉ
  ݴͻ͚Δɻ

  View Slide

 60. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  ࠓ͸ੲŊ஛औͷԧͱ͍;
  ऀ͋Γ͚Γɻ໺ࢁʹ·͡
  Γͯ஛ΛऔΓͭͭɺΑΖ
  ͮͷ͜ͱʹ࢖ͻ͚Γɻ໊
  Λ͹ɺ͞͵͖ͷ଄ͱͳΉ
  ݴͻ͚Δɻ


  ஛औͷԧ ໺ࢁ


  ͞͵͖ͷ଄

  View Slide

 61. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  ୯ޠ ϖʔδ
  ࠓ " #
  ੲ " $
  ஛औͷԧ " # $
  ໺ࢁ " %
  ͞͵͖ͷ଄ " &

  View Slide

 62. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  ୯ޠ ϖʔδ
  ࠓ " #
  ੲ " $
  ஛औͷԧ " # $
  ໺ࢁ " %
  ͞͵͖ͷ଄ " &

  View Slide

 63. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  ୯ޠ ϖʔδ
  ࠓ " #
  ੲ " $
  ஛औͷԧ " # $
  ໺ࢁ " %
  ͞͵͖ͷ଄ " &

  View Slide

 64. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  ୯ޠ ϖʔδ
  ࠓ " #
  ੲ " $
  ஛औͷԧ " # $
  ໺ࢁ " %
  ͞͵͖ͷ଄ " &

  View Slide

 65. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  ୯ޠ ϖʔδ
  ࠓ " #
  ੲ " $
  ஛औͷԧ " # $
  ໺ࢁ " %
  ͞͵͖ͷ଄ " &

  View Slide

 66. SHARE! U20 @yosida95
  ͜ΕΛΠϯσΫγϯάͱ͍͏
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ

  View Slide

 67. SHARE! U20 @yosida95
  ͜ΕͰૉૣ͍ݕࡧ͕࣮ݱͨ͠
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ

  View Slide

 68. SHARE! U20 @yosida95
  ͔͠͠
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ

  View Slide

 69. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  ϖʔδ͕ଟ͍ͱࠔΔ

  View Slide

 70. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  ͳ͔ͥ

  View Slide

 71. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  ݁Ռ͕ଟ͗ͯ͢ݟ͖Εͳ͍

  View Slide

 72. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  ιϦϡʔγϣϯ

  View Slide

 73. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  ؔ࿈౓͕ߴ͍ॱʹ݁ՌΛදࣔ

  View Slide

 74. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  ؔ࿈౓ͱ͸

  View Slide

 75. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  ྫ͑͹

  View Slide

 76. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  l஛zʷ
  l஛zʷ
  ͲͪΒ͕ΑΓl஛zʹ͍ͭͯৄ͘͠ॻ͔Ε͍ͯΔ͔

  View Slide

 77. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  l஛zʷ
  l໺ࢁzʷ
  l஛zʷ
  l໺ࢁzʷ
  ͲͪΒ͕ΑΓl஛zͱl໺ࢁzʹ͍ͭͯৄ͘͠ॻ͔Ε͍ͯΔ͔

  View Slide

 78. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  ͍·͍ͪ෼͔Βͳ͍

  View Slide

 79. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  5'*%'

  View Slide

 80. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  TF − IDF = TF × IDF
  TF =
  num_of _the_word _in_ page
  num_of _all _words_in_ page
  IDF = log
  num_of _all _ pages
  num_of _ pages_contains_the_word

  View Slide

 81. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  ؔ࿈౓Λ਺஋Խ

  View Slide

 82. SHARE! U20 @yosida95
  ͜ΕΛείΞϦϯάͱ͍͏
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ

  View Slide

 83. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  ͪͳΈʹ

  View Slide

 84. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  l஛zʷ
  l໺ࢁzʷ
  l஛zʷ
  l໺ࢁzʷ
  ͲͪΒ͕ΑΓl஛zͱl໺ࢁzʹ͍ͭͯৄ͘͠ॻ͔Ε͍ͯΔ͔

  View Slide

 85. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  ͨͩ͠

  View Slide

 86. SHARE! U20 @yosida95
  w z஛zؚ͕·ΕΔϖʔδ͸શମͷ
  w z໺ࢁzؚ͕·ΕΔϖʔδ͸શମͷ
  w ͲͪΒͷϖʔδ΋૯୯ޠ਺͸ಉ͡
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ

  View Slide

 87. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  l஛zʷ
  l໺ࢁzʷ
  l஛zʷ
  l໺ࢁzʷ
  ͲͪΒ͕ΑΓl஛zͱl໺ࢁzʹ͍ͭͯৄ͘͠ॻ͔Ε͍ͯΔ͔

  View Slide

 88. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯͷ࢓૊Έ
  l஛zʷ
  l໺ࢁzʷ
  ͲͪΒ͕ΑΓl஛zͱl໺ࢁzʹ͍ͭͯৄ͘͠ॻ͔Ε͍ͯΔ͔
  l஛zʷ
  l໺ࢁzʷ

  View Slide

 89. SHARE! U20 @yosida95
  ޮ཰తͳ
  8FCϖʔδͷूΊํ

  View Slide

 90. SHARE! U20 @yosida95
  ޮ཰తͳ8FCϖʔδͷूΊํ
  ࿩͸໭ͬͯ

  View Slide

 91. SHARE! U20 @yosida95
  ΫϩʔϦϯά
  ޮ཰తͳ8FCϖʔδͷूΊํ

  View Slide

 92. SHARE! U20 @yosida95
  The Internet
  ޮ཰తͳ8FCϖʔδͷूΊํ

  View Slide

 93. SHARE! U20 @yosida95
  The Internet
  ޮ཰తͳ8FCϖʔδͷूΊํ

  View Slide

 94. SHARE! U20 @yosida95
  ޮ཰తͳ8FCϖʔδͷूΊํ
  ଟ͘ͷίϯϐϡʔλʔͰ

  View Slide

 95. SHARE! U20 @yosida95
  ޮ཰తͳ8FCϖʔδͷूΊํ
  ॏෳΛഉআͯ͠

  View Slide

 96. SHARE! U20 @yosida95
  ޮ཰తͳ8FCϖʔδͷूΊํ
  ҰؾʹϖʔδΛूΊΔ

  View Slide

 97. SHARE! U20 @yosida95
  ޮ཰తͳ8FCϖʔδͷूΊํ
  ޮ཰Խͷఢ

  View Slide

 98. SHARE! U20 @yosida95
  w %/4໰͍߹Θͤ࣌ؒ
  w αʔόʔ΁ͷ઀ଓ࣌ؒ
  w ಉ͡ϖʔδͷ౓Ҏ্ͷμ΢ϯϩʔυ
  ޮ཰తͳ8FCϖʔδͷूΊํ

  View Slide

 99. SHARE! U20 @yosida95
  ޮ཰తͳ8FCϖʔδͷूΊํ
  ιϦϡʔγϣϯ

  View Slide

 100. SHARE! U20 @yosida95
  ޮ཰తͳ8FCϖʔδͷूΊํ
  ಉҰυϝΠϯ΁ͷΞΫηε͸
  ಉҰͷαʔόʔ͔Βߦ͏

  View Slide

 101. SHARE! U20 @yosida95
  ޮ཰తͳ8FCϖʔδͷूΊํ

  View Slide

 102. SHARE! U20 @yosida95
  ޮ཰తͳ8FCϖʔδͷूΊํ
  ͦΕͧΕͷαʔόʔʹ
  ୲౰͢ΔυϝΠϯΛׂΓ౰ͯΔ

  View Slide

 103. SHARE! U20 @yosida95
  ޮ཰తͳ8FCϖʔδͷूΊํ
  $POTJTUFOU)BTIJOH

  View Slide

 104. SHARE! U20 @yosida95
  ޮ཰తͳ8FCϖʔδͷूΊํ
  3
  1
  0
  11
  9
  7
  6
  5

  View Slide

 105. SHARE! U20 @yosida95
  ޮ཰తͳ8FCϖʔδͷूΊํ
  υϝΠϯ ਺஋
  GUQFYBNQMFDPN
  XXXFYBNQMFDPN
  FYBNQMFDPN

  View Slide

 106. SHARE! U20 @yosida95
  ޮ཰తͳ8FCϖʔδͷूΊํ
  3
  1
  0
  11
  9
  7
  6
  5
  1
  4
  9

  View Slide

 107. SHARE! U20 @yosida95
  ޮ཰తͳ8FCϖʔδͷूΊํ
  ୲౰υϝΠϯ͕ࣗಈత
  ʹׂΓ౰ͨΔ

  View Slide

 108. SHARE! U20 @yosida95
  ޮ཰తͳ8FCϖʔδͷूΊํ
  υϝΠϯͷ୲౰ऀ
  Λࣗ෼Ͱߟ͑ΒΕΔ

  View Slide

 109. SHARE! U20 @yosida95
  ޮ཰తͳ8FCϖʔδͷूΊํ
  ͋ͱ͸Ωϟογϡ΍
  ,FFQ"MJWFΛ্ख͘࢖͏

  View Slide

 110. SHARE! U20 @yosida95
  ·ͱΊ

  View Slide

 111. SHARE! U20 @yosida95
  ࣮͸

  View Slide

 112. SHARE! U20 @yosida95
  ݕࡧΤϯδϯߏங

  View Slide

 113. SHARE! U20 @yosida95
  JT

  View Slide

 114. SHARE! U20 @yosida95
  ߴߍͷ՝୊ݚڀ
  ͷωλ

  View Slide

 115. SHARE! U20 @yosida95
  ਓͰશ෦࡞ͬͯ
  ಈ͔ͨ͠

  View Slide

 116. SHARE! U20 @yosida95

  View Slide

 117. SHARE! U20 @yosida95
  σʔλϕʔεΛղ໿

  View Slide

 118. SHARE! U20 @yosida95
  ࠓ͸ಈ͔ͳ͍

  View Slide

 119. SHARE! U20 @yosida95
  ·ͱΊ
  w ݕࡧΤϯδϯ͸ਓͰ΋࡞ΕΔ
  w ӌᮣʹ%#Λղ໿͢ΔͱσϞग़དྷͳ͍

  View Slide