$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Restify

 Restify

Prezentacja i omówienie możliwości frameworku Restify do tworzenia RESTful webservices w oparciu o Node.js.

Adam Jodłowski

July 29, 2012
Tweet

More Decks by Adam Jodłowski

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Restify
  moduł Node.js do tworzenia webserwisów REST
  Adam Jodłowski

  View Slide

 2. 2
  Co to jest Node.js?

  View Slide

 3. 3
  Node.js

  środowisko uruchomieniowe JavaScript na serwerze

  przeznaczone dla nowoczesnych aplikacji
  nastawionych na bogatą interakcję z klientem

  zorientowane na zdarzenia (event loop)

  jednowątkowość wymusza nieblokujące operacje I/O

  podstawą projektu jest silnik JavaScript Google V8,
  kilka wbudowanych bibliotek i moduły użytkowników

  implementuje ECMAScript 5, część standardu
  CommonJS i dostarcza konsolę REPL

  View Slide

 4. 4
  Co to jest REST?

  View Slide

 5. 5
  REpresentational State Transfer

  paradygmat tworzenia usług klient-serwer
  zainspirowany sposobem działania protokołu HTTP

  opiera się na pojęciu reprezentacji zasobu i możliwych
  do wykonania na nim metod zmieniających jego stan

  główne cechy

  architektura klient-serwer

  zorientowanie na zasoby

  jednolity interfejs

  bezstanowość

  View Slide

 6. 6
  Do rzeczy

  View Slide

 7. 7
  Restify v1.3

  moduł Node.js ułatwiający tworzenie poprawnych usług
  sieciowych zgodnych z paradygmatem REST

  opracowany z myślą o lepszej kontroli nad HTTP niż
  dają to frameworki webowe (np. Express)

  zawiera szereg udogodnień (wersjonowanie, sumy
  kontrolne, filtry) dla tworzenia tzw. strict APIs

  View Slide

 8. 8
  Instalacja i uruchomienie
  $ npm install restify
  var restify = require('restify');
  var server = restify.createServer();
  server.listen(8080, function() {
  console.log('%s listening at %s', server.name, server.url);
  });
  function respond(req, res, next) {
  res.send('hello ' + req.params.name);
  }
  server.get('/hello/:name', respond);
  $ node server.js
  restify listening at http://0.0.0.0:8080

  View Slide

 9. 9
  Sprawdzenie, czy działa
  $ curl -is http://localhost:8080/hello/adamus -H 'Accept: text/plain'
  HTTP/1.1 200 OK
  Access-Control-Allow-Origin: *
  Access-Control-Allow-Headers: Accept, Accept-Version, Content-Length, Content-
  MD5, Content-Type, Date, X-Api-Version
  Access-Control-Expose-Headers: X-Api-Version, X-Request-Id, X-Response-Time
  Server: restify
  X-Request-Id: 06ace5a0-87ab-4faf-b76c-9a9a35682937
  Access-Control-Allow-Methods: GET
  Connection: close
  Content-Length: 12
  Content-MD5: TNyTQnhx7KlWEKi+aTn9zA==
  Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
  Date: Thu, 15 Mar 2012 12:24:49 GMT
  X-Response-Time: 3
  hello adamus
  // domyślny Content-Type to application/json

  View Slide

 10. 10
  Przegląd możliwości

  View Slide

 11. 11
  Konfiguracja i wspólne handlery żądań
  Obiekt konfiguracyjny używany przy tworzeniu serwera
  var fs = require('fs');
  var options = {
  certificate: fs.readFileSync('certificate.crt'),
  key: fs.readFileSync('private.key'),
  name: 'Restify Server 1.0',
  version: '1.0.0', // X-Api-Version: 1.0.0
  formatters: { 'format': function() { ... } }
  };
  var server = restify.createServer(options);
  Obsługa żądań przed lub po wywołaniu metod rutingu
  server.pre(function (req, res, next) { // server.pre([f1, f2, ...]);
  // przetwarzanie ...
  return next();
  });
  // kolejność wywołania zależna od kolejności rejestracji względem rutingu
  server.use(function (req, res, next) { ... });

  View Slide

 12. 12
  Ruting
  Ruting oparty jest o metody dostępu i ścieżki zasobów, parametry w
  formie URL-encoded lub JSON są automatycznie parsowane
  server.get('/posts/:id', function (req, res, next) {
  console.log('post id = ' + req.params.id);
  res.send(200, {author: 'adamus', content: 'this is a post'});
  return next();
  });
  $ curl http://localhost:8080/posts/8
  {"author":"adamus","content":"this is a post"}
  // komunikat konsoli serwera: post id = 8
  Pozostałe metody obsługujemy analogicznie
  server.post(...);
  server.put(...);
  server.del(...);
  server.head(...);
  W miejsce ścieżki możemy przekazać obiekt RegExp a dopasowania
  kolejnych grup otrzymamy w req.params[0], req.params[1] itd.

  View Slide

 13. 13
  Wersjonowanie rutingu
  Protokół HTTP nie definiuje sposobu wersjonowania RESTfulowych API,
  przyjęto zatem rozwiązanie Semantic Versioning (SemVer)
  server.get({path: '/posts/:id', version: '2.0.1'}, function (req, res, next) { ... });
  server.get({path: '/posts/:id', version: '1.2.3'}, function (req, res, next) { ... });
  $ curl localhost:8080/posts/8 -H 'Accept-Version: 1'
  // otrzymamy wersję 1.2.3
  $ curl localhost:8080/posts/8
  // otrzymamy pierwszą zarejestrowaną wersję, czyli 2.0.1
  $ curl localhost:8080/posts/8 -H 'Accept-Version: 3'
  HTTP/1.1 400 Bad Request
  {"code":"InvalidVersion","message":"GET /posts/8 supports versions: 2.0.1, 1.2.3"}
  W powyższych ścieżkach możemy podać tablice kolejnych wersji
  W taki sam sposób działa parametr version całego serwera, ale dotyczy
  wszystkich ścieżek, którym nie nadano wersji (pełni rolę domyślną)

  View Slide

 14. 14
  Negocjacja reprezentacji treści
  Wysyłając odpowiedź metodą send() wartość nagłówka Content-Type może
  być ustalona automatycznie na podstawie dostępnych formaterów,
  wbudowano obsługę application/octet-stream*, application/json i text/plain
  Własne formatery treści podajemy w konfiguracji serwera
  formatters: {
  'application/my-format': function (req, res, body) {
  // logika konwersji formatu
  return reprezentacja_body;
  }
  // kolejne formatery ...
  }
  Wysyłając żądanie z określonym formatem w nagłówku Accept, zostanie
  odesłana postać zwrócona w funkcji obsługi tego formatu
  Obsługiwane przez serwer formaty znajdują się w tablicy server.acceptable

  View Slide

 15. 15
  Obsługa błędów
  Nieobsłużone błędy powodują zwrócenie kodu 500
  Możemy zwracać błędy pierwszym argumentem liczbowym
  metody send() oraz korzystać z obiektu Error('wiadomość')
  res.send(401, new Error('Nie masz uprawnień'));
  Restify posiada zestaw symbolicznych błędów HttpError i
  RestError (niestandardowe błędy z dodatkowym opisem w
  postaci JSON)
  return next(new restify.ConflictError("Żądanie jest konfliktowe")); // HttpError
  return next(new restify.InvalidArgumentError("Niepoprawny argument")); // RestError
  // obie instrukcje zwrócą kod 409

  View Slide

 16. 16
  Zdarzenia rozgłaszane (EventEmitter)
  Restify rozgłasza standardowe zdarzenia z modułu
  http.Server Node.js oraz własne, takie jak:

  'NotFound'

  'MethodNotAllowed'

  'VersionNotAllowed'

  'after'

  'uncaughtException'
  Nasłuchujemy na zdarzenia przez server.on('zdarzenie',
  funkcja_obsługi(...) { ... });

  View Slide

 17. 17
  Wbudowane pluginy
  Restify dostarcza kilka pluginów do przetwarzania żądań

  AcceptParser

  QueryParser

  BodyParser

  Throttle (token bucket)

  ConditionalRequest

  ETag / If-None-Match

  LastModified / If-Modified-Since

  AuditLogger

  View Slide

 18. 18
  Obiekt żądania
  Do standardowych właściwości z http.ServerRequest
  (method, url, headers) Restify dodaje własne
  .header('Authorization') – pobranie wartości nagłówka
  .accepts('text/plain') – czy żądanie akceptuje format
  .is('application/json') – czy żądanie jest danego typu
  .contentLength, .contentType
  .id – UUID żądania
  .time – czas dotarcia do serwera
  .secure – czy żądanie przyszło w sesji SSL

  View Slide

 19. 19
  Obiekt odpowiedzi
  Do standardowych właściwości z http.ServerResponse (statusCode,
  get/set/removeHeader) Restify dodaje własne
  .header('X-My-Header', '...') – ustawienie wartości nagłówka
  .cache(typ, opcje) – ustawienie nagłówka Cache-Control
  .status(200)/.code – ustawienie kodu odpowiedzi
  .contentLength, .contentType
  .charSet – kodowanie dopisywane do Content-Type
  .id – UUID żądania
  Możemy nadpisać domyślnie odsyłane nagłówki i ich treść
  restify.defaultResponseHeaders = function(data) {
  this.header('Server', 'Mój serwer');
  }; // this to obiekt odpowiedzi a data to gotowe do wysłania ciało (response body)

  View Slide

 20. 20
  Bonus: strona kliencka

  View Slide

 21. 21
  Restify Client
  Moduł kliencki pozwala konsumować usługi sieciowe

  JsonClient

  wysyła i odbiera wiadomości w formacie JSON

  StringClient

  wysyła Url-Encoded i odbiera czysty tekst, na przykład XML

  HttpClient

  umożliwia pracę ze strumieniami danych na poziomie
  oferowanym przez moduły http/https Node.js
  Konfiguracja żądań obejmuje metodę dostępu, nagłówki,
  czas timeoutu, liczbę powtórzeń wywołania itp.

  View Slide

 22. 22
  Same zalety?

  View Slide

 23. 23
  Problemy z Restify

  Nieaktualna i niedokładna dokumentacja

  Brak obsługi niestandardowych metod HTTP

  Brak negocjacji Accept-Charset, -Encoding*, -Language

  Brak obsługi nietrywialnych metod autoryzacji

  Niespójne API
  Rozwiązanie? Fork me on GitHub

  View Slide

 24. 24
  Dla zainteresowanych

  View Slide

 25. 25
  Warto poczytać

  Just what is Node.js?
  http://www.ibm.com/developerworks/opensource/library/os-nodejs/

  What is Node.js?
  http://radar.oreilly.com/2011/07/what-is-node.html

  Nobody Understands REST or HTTP
  http://blog.steveklabnik.com/posts/2011-07-03-nobody-understands-rest-or-http

  Some People Understand REST and HTTP
  http://blog.steveklabnik.com/posts/2011-08-07-some-people-understand-rest-and-http

  How I Explained REST to My Wife
  http://tomayko.com/writings/rest-to-my-wife

  Restify documentation
  http://mcavage.github.com/node-restify/

  RESTful Web Services Cookbook
  Subbu Allamaraju, O’Reilly 2010, Yahoo! Press

  View Slide