Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Mierzę w Przymierze

Mierzę w Przymierze

Transcript

 1. Mierzę w Przymierze KSIĘGA RODZAJU ROZDZIAŁ 17

 2. 1 Gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się

  PAN i powiedział do niego: Ja jestem Bogiem Wszechmocnym,a żyj blisko Mnie i bądź nienaganny. 2 Ustanowię bowiem przymierze między Mną a tobą i rozmnożę cię bardzo obficie. 3 Abram padł na twarz, a Bóg przemówił do niego tymi słowy: 4 Oto moje przymierze z tobą: Staniesz się ojcem mnóstwa narodów. 5 Nie będziesz już nazywał się Abram. Twoje imię brzmieć będzie Abraham. Uczynię cię bowiem ojcem mnóstwa narodów 6 Rozmnożę cię bardzo obficie. Wywiodę z ciebie narody. Od ciebie też będą pochodzić królowie. 7 I ustanowię moje przymierze między Mną a tobą i twoim potomstwem, a po wszystkie ich pokolenia. Będzie to przymierze wieczne. Na jego podstawie będę Bogiem twoim i Bogiem twojego potomstwa. 8 Dam też tobie i twojemu potomstwu na wieczną własność tę ziemię,a w której przebywasz, całą ziemię Kanaan,— i będę im Bogiem. 9 Powiedział też Bóg do Abrahama: Dochowuj mego przymierza, ty i twoje potomstwo, po wszystkie pokolenia. 10 A to jest moje przymierze, którego macie przestrzegać między Mną a wami, między twoim potomstwem po tobie: Będzie u was obrzezany każdy mężczyzna
 3. 11 Macie obrzezywać swój napletek. Będzie to znakiem przymierza między

  Mną a wami. 12 Gdy w waszych przyszłych pokoleniach dziecko płci męskiej mieć będzie osiem dni, obrzeżecie je, każde, urodzone w domu i nabyte za pieniądze od wszelkich cudzoziemców nie należących do waszego potomstwa. 13 Obrzezany więc musi być każdy urodzony w twoim domu lub nabyty za twoje pieniądze. Będzie to znak mojego przymierza na waszym ciele na zawsze. 14 Nieobrzezany mężczyzna, to jest z nieobrzezanym napletkiem, zostanie usunięty z ludu, bo nie dochował mojego przymierza 15 Następnie Bóg powiedział Abrahamowi: Swojej żony Saraj nie nazywaj już w ten sposób. Jej imię będzie odtąd Sara. 16 Będę jej błogosławił, a także dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i wywiodę z niej całe narody, pochodzić będą od niej królowie. 17 Wtedy Abraham padł na twarz i roześmiał się, pomyślał sobie bowiem: Czy stuletniemu urodzi się dziecko? Czy będzie mogła urodzić Sara, kobieta, która liczy sobie dziewięćdziesiąt lat? 18 I powiedział Abraham do Boga: Oby tylko Ismael mógł żyć blisko Ciebie! 19 Lecz Bóg powiedział: To za mało! Twoja żona Sara urodzi ci syna. Nadasz mu imię Izaak. Z nim ustanowię moje przymierze jako przymierze wieczne i rozciągnę je na jego potomstwo. 20 Co do Ismaela, również cię wysłucham. Otóż pobłogosławię mu, rozplenię go i rozmnożę bardzo obficie. Urodzi mu się dwunastu książąt i wywiodę z niego liczny naród. 21 Jednak moje przymierze ustanowię z Izaakiem, którego urodzi ci Sara o tym czasie w następnym roku!
 4. 22 Tymi słowy Bóg zakończył rozmowę z Abrahamem, po czym

  wzniósł się w górę. 23 Abraham tymczasem przywołał swego syna Ismaela, jak również wszystkich urodzonych w swoim domu i wszystkich nabytych za pieniądze — w ogóle wszystkich mężczyzn spośród swoich domowników i obrzezał ich napletki. Stało się to dokładnie tego samego dnia, w którym Bóg polecił mu to uczynić. 24 Abraham został więc obrzezany w wieku dziewięćdziesięciu dziewięciu lat. 25 Jego syn Ismael liczył wtedy trzynaście lat. 26 Abraham i Ismael zostali obrzezani dokładnie w tym samym dniu. 27 Obrzezani też zostali wszyscy mężczyźni z jego domu, zarówno ci, którzy się w nim urodzili, jak i ci, których zostali nabyci za pieniądze od cudzoziemców, wszyscy zostali obrzezani wraz z nim.
 5. Składowe Przymierza  Ojciec wielu narodów  Zmiana imienia 

  Królewscy potomkowie  Potomstwo włączone do Przymierza  Ziemia  Obrzezanie
 6. Obrzezanie w detalach  Obrzezanie (hebr. Brit Mila)

 7. Co ja mam z tym wspólnego?  Przymierze się zmieniło,

  zasady działania pozostały te same  Bóg rodzi się w ludzkim ciele → Śmierć → Zmartwychwstanie → Zbawienie ludzkości
 8. Co ja mam z tym wspólnego? • Cechy przymierza: •

  a) suwerenność Boga • b) potępienie tych którzy je odrzucają • c) wieczny czas trwania • d) znak potwierdzający
 9. Co ja mam z tym wspólnego? • Ew. Jana 6:44

  Jezus mówi: “Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym • 1 Koryntian 1:23-24 “My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, Natomiast dla powołanych – i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą” • CECHY PRZYMIERZA: • a) suwerenność Boga • b) potępienie tych którzy je odrzucają • c) wieczny czas trwania • d) znak potwierdzający
 10. Co ja mam z tym wspólnego? • Ew. Jan 3:18:

  „Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem; lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię Jedynego Syna Bożego.” • CECHY PRZYMIERZA: • a) suwerenność Boga • b) potępienie tych którzy je odrzucają • c) wieczny czas trwania • d) znak potwierdzający
 11. Co ja mam z tym wspólnego? • Jan 10:27-29: „Moje

  owce słuchają mojego głosu, Ja je znam, a one idą za Mną. Ja też daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Mój Ojciec, który mi je dał, przewyższa wszystkich i nikt nie zdoła ich wydrzeć z ręki mego Ojca. • CECHY PRZYMIERZA: • a) suwerenność Boga • b) potępienie tych którzy je odrzucają • c) wieczny czas trwania • d) znak potwierdzający
 12. Co ja mam z tym wspólnego? • Chrzest – gr.

  Baptizo – dosł. zanurzyć, zmoknąć w całości • CECHY PRZYMIERZA: • a) suwerenność Boga • b) potępienie tych którzy je odrzucają • c) wieczny czas trwania • d) znak potwierdzający
 13. Co ja mam z tym wspólnego?  Problemy wciąż trwają,

  a życie nie staje się idealne, ale …  „Ja jestem Bogiem Wszechmocnym, żyj blisko Mnie i bądź nienaganny.”  (BW)„Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały!”
 14. Wnioski i Zastosowanie • a) suwerenność Boga • b) potępienie

  tych którzy je odrzucają • c) wieczny czas trwania • d) znak potwierdzający • e) ”...żyj blisko Mnie i bądź nienaganny”