Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Mierzę w Przymierze

Mierzę w Przymierze

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Education

Transcript

 1. Mierzę w Przymierze
  KSIĘGA RODZAJU
  ROZDZIAŁ 17

  View full-size slide

 2. 1 Gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się PAN i powiedział do niego:
  Ja jestem Bogiem Wszechmocnym,a żyj blisko Mnie i bądź nienaganny. 2 Ustanowię
  bowiem przymierze między Mną a tobą i rozmnożę cię bardzo obficie. 3 Abram padł na
  twarz, a Bóg przemówił do niego tymi słowy: 4 Oto moje przymierze z tobą: Staniesz się
  ojcem mnóstwa narodów. 5 Nie będziesz już nazywał się Abram. Twoje imię brzmieć
  będzie Abraham. Uczynię cię bowiem ojcem mnóstwa narodów 6 Rozmnożę cię bardzo
  obficie. Wywiodę z ciebie narody. Od ciebie też będą pochodzić królowie. 7 I ustanowię
  moje przymierze między Mną a tobą i twoim potomstwem, a po wszystkie ich pokolenia.
  Będzie to przymierze wieczne. Na jego podstawie będę Bogiem twoim i Bogiem twojego
  potomstwa. 8 Dam też tobie i twojemu potomstwu na wieczną własność tę ziemię,a w
  której przebywasz, całą ziemię Kanaan,— i będę im Bogiem. 9 Powiedział też Bóg do
  Abrahama: Dochowuj mego przymierza, ty i twoje potomstwo, po wszystkie pokolenia. 10
  A to jest moje przymierze, którego macie przestrzegać między Mną a wami, między twoim
  potomstwem po tobie: Będzie u was obrzezany każdy mężczyzna

  View full-size slide

 3. 11 Macie obrzezywać swój napletek. Będzie to znakiem przymierza między Mną a wami. 12 Gdy w
  waszych przyszłych pokoleniach dziecko płci męskiej mieć będzie osiem dni, obrzeżecie je, każde,
  urodzone w domu i nabyte za pieniądze od wszelkich cudzoziemców nie należących do waszego
  potomstwa. 13 Obrzezany więc musi być każdy urodzony w twoim domu lub nabyty za twoje
  pieniądze. Będzie to znak mojego przymierza na waszym ciele na zawsze. 14 Nieobrzezany
  mężczyzna, to jest z nieobrzezanym napletkiem, zostanie usunięty z ludu, bo nie dochował mojego
  przymierza 15 Następnie Bóg powiedział Abrahamowi: Swojej żony Saraj nie nazywaj już w ten
  sposób. Jej imię będzie odtąd Sara. 16 Będę jej błogosławił, a także dam ci z niej syna. Będę jej
  błogosławił i wywiodę z niej całe narody, pochodzić będą od niej królowie. 17 Wtedy Abraham padł
  na twarz i roześmiał się, pomyślał sobie bowiem: Czy stuletniemu urodzi się dziecko? Czy będzie
  mogła urodzić Sara, kobieta, która liczy sobie dziewięćdziesiąt lat? 18 I powiedział Abraham do
  Boga: Oby tylko Ismael mógł żyć blisko Ciebie! 19 Lecz Bóg powiedział: To za mało! Twoja żona
  Sara urodzi ci syna. Nadasz mu imię Izaak. Z nim ustanowię moje przymierze jako przymierze
  wieczne i rozciągnę je na jego potomstwo. 20 Co do Ismaela, również cię wysłucham. Otóż
  pobłogosławię mu, rozplenię go i rozmnożę bardzo obficie. Urodzi mu się dwunastu książąt i
  wywiodę z niego liczny naród. 21 Jednak moje przymierze ustanowię z Izaakiem, którego urodzi ci
  Sara o tym czasie w następnym roku!

  View full-size slide

 4. 22 Tymi słowy Bóg zakończył rozmowę z Abrahamem, po czym wzniósł się w
  górę. 23 Abraham tymczasem przywołał swego syna Ismaela, jak również
  wszystkich urodzonych w swoim domu i wszystkich nabytych za pieniądze — w
  ogóle wszystkich mężczyzn spośród swoich domowników i obrzezał ich napletki.
  Stało się to dokładnie tego samego dnia, w którym Bóg polecił mu to uczynić. 24
  Abraham został więc obrzezany w wieku dziewięćdziesięciu dziewięciu lat. 25
  Jego syn Ismael liczył wtedy trzynaście lat. 26 Abraham i Ismael zostali obrzezani
  dokładnie w tym samym dniu. 27 Obrzezani też zostali wszyscy mężczyźni z jego
  domu, zarówno ci, którzy się w nim urodzili, jak i ci, których zostali nabyci za
  pieniądze od cudzoziemców, wszyscy zostali obrzezani wraz z nim.

  View full-size slide

 5. Składowe Przymierza

  Ojciec wielu narodów

  Zmiana imienia

  Królewscy potomkowie

  Potomstwo włączone do Przymierza

  Ziemia

  Obrzezanie

  View full-size slide

 6. Obrzezanie w detalach

  Obrzezanie (hebr. Brit Mila)

  View full-size slide

 7. Co ja mam z tym wspólnego?

  Przymierze się zmieniło, zasady działania pozostały te same

  Bóg rodzi się w ludzkim ciele → Śmierć →
  Zmartwychwstanie → Zbawienie ludzkości

  View full-size slide

 8. Co ja mam z tym wspólnego?
  • Cechy przymierza:
  • a) suwerenność Boga
  • b) potępienie tych którzy je odrzucają
  • c) wieczny czas trwania
  • d) znak potwierdzający

  View full-size slide

 9. Co ja mam z tym wspólnego?
  • Ew. Jana 6:44 Jezus mówi: “Nikt nie może przyjść do mnie,
  jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go
  wskrzeszę w dniu ostatecznym
  • 1 Koryntian 1:23-24 “My zwiastujemy Chrystusa
  ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla
  pogan głupstwo, Natomiast dla powołanych – i Żydów, i
  Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i
  mądrością Bożą”
  • CECHY PRZYMIERZA:
  • a) suwerenność Boga
  • b) potępienie tych
  którzy je odrzucają
  • c) wieczny czas trwania
  • d) znak potwierdzający

  View full-size slide

 10. Co ja mam z tym wspólnego?
  • Ew. Jan 3:18: „Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie
  przed sądem; lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży
  wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię Jedynego
  Syna Bożego.”
  • CECHY PRZYMIERZA:
  • a) suwerenność Boga
  • b) potępienie tych
  którzy je odrzucają
  • c) wieczny czas trwania
  • d) znak potwierdzający

  View full-size slide

 11. Co ja mam z tym wspólnego?
  • Jan 10:27-29: „Moje owce słuchają mojego głosu, Ja
  je znam, a one idą za Mną. Ja też daję im życie
  wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich
  z mojej ręki. Mój Ojciec, który mi je dał, przewyższa
  wszystkich i nikt nie zdoła ich wydrzeć z ręki mego
  Ojca.
  • CECHY PRZYMIERZA:
  • a) suwerenność Boga
  • b) potępienie tych
  którzy je odrzucają
  • c) wieczny czas trwania
  • d) znak potwierdzający

  View full-size slide

 12. Co ja mam z tym wspólnego?
  • Chrzest – gr. Baptizo – dosł. zanurzyć, zmoknąć w całości
  • CECHY PRZYMIERZA:
  • a) suwerenność Boga
  • b) potępienie tych
  którzy je odrzucają
  • c) wieczny czas trwania
  • d) znak potwierdzający

  View full-size slide

 13. Co ja mam z tym wspólnego?

  Problemy wciąż trwają, a życie nie staje się idealne, ale …

  „Ja jestem Bogiem Wszechmocnym, żyj blisko Mnie i bądź
  nienaganny.”

  (BW)„Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i
  bądź doskonały!”

  View full-size slide

 14. Wnioski i Zastosowanie
  • a) suwerenność Boga
  • b) potępienie tych którzy je odrzucają
  • c) wieczny czas trwania
  • d) znak potwierdzający
  • e) ”...żyj blisko Mnie i bądź nienaganny”

  View full-size slide