Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

【公開版】明日から動ける 切り拓け「おいしい」キャリア/build one's career #careerkaigi

bash0C7
August 22, 2019

【公開版】明日から動ける 切り拓け「おいしい」キャリア/build one's career #careerkaigi

CareerKaigi #1 ~30代エンジニアのキャリアを語る納涼LT!~
https://career-kaigi.connpass.com/event/141415/

bash0C7

August 22, 2019
Tweet

More Decks by bash0C7

Other Decks in Business

Transcript

 1. ੾Γ୓͚ʂ

  ʮ͓͍͍͠ʯΩϟϦΞ
  খࣳ හ໌(id:bash0C7)
  https://mobile.twitter.com/bash0C7official
  ໌೔͔Βಈ͚Δ
  CareerKaigi #1
  ট଴LT ެ։൛

  View Slide

 2. ೰Έ஌Βͣͷ

  ΩϟϦΞ։୓

  View Slide

 3. View Slide

 4. ݱࡏͷঢ়گ
  • ٕज़৬ͷ࠾༻ɺධՁɺҭ੒૊৫ͷ࢓૊Έͮ͘Γ
  • ۀ຿ར༻ͷSaaS؅ཧͷ࢓૊Έͮ͘Γ
  • ৬ೳผԣஅ૊৫·ͱΊ
  • ձࣾ৘ใൃ৴ͷΦ΢ϯυϝσΟΞӡӦ
  • OKRਪਐ
  • ͦͷଞɺͳΜ΍͔Μ΍ɻ

  View Slide

 5. աڈͷܦྺ
  • 2003೥ ؔ੢ͰࣾձਓσϏϡʔ
  • ಠཱܥதن໛SIer
  • ϝΠϯϑϨʔϜാ
  • 2008೥ ౦ژਐग़
  • খ͍͞։ൃձࣾ
  • 2010೥1݄ ࣄۀձࣾస਎
  • גࣜձࣾECφϏʢ౰࣌ʣ
  • 2013೥11݄ ݱ৬ೖࣾ
  • 2015೥6݄ ผձࣾͷCTO
  • 2017೥2݄ "ग़໭Γ"

  View Slide

 6. աڈͷܦྺ
  • Πϯϋ΢ε
  • ޿ࠂ഑৴γεςϜ։ൃ
  • Ձ֨ൺֱαʔϏε։ൃ
  • ΠϯλʔωοτϙΠϯτ

  αʔϏε։ൃ
  • ͳͲ

  • डୗ
  • ΞΫηγϏϦςΟ਍அαʔϏεӡ༻
  • ۚ༥ۀجװܥγεςϜ։ൃ
  • ӡ༌ۀجװܥγεςϜҠߦ
  • ϚΠάϨʔγϣϯπʔϧ։ൃ
  • ͳͲ

  View Slide

 7. աڈͷܦྺ

  View Slide

 8. աڈͷܦྺ
  • ϝσΟΞࣥච
  • ΧϯϑΝϨϯεӡӦ
  • ΤϯδχΞަ׵ཹֶاը
  • ͳͲ

  View Slide

 9. View Slide

 10. ΩϟϦΞͬͯʁ

  View Slide

 11. View Slide

 12. View Slide

 13. ΩϟϦΞʹେࣄͳ΋ͷ

  View Slide

 14. ཤྺॻө͑

  View Slide

 15. /P

  View Slide

 16. ΩϟϦΞʺస৬

  View Slide

 17. ັྗతͳΩϟϦΞ

  View Slide

 18. ʮ͓͍͍͠ʯ͕٧·ͬͨϨδϡϝ

  View Slide

 19. ʮ͓͍͍͠ʯΩϟϦΞ
  • ԿΒ͔ے͕௨͍ͬͯΔ
  • ߦ͔ؒΒλϑͰϋʔυͳܦݧ͕ʹ͡Έग़Δ
  • ԿΛฉ͍ͯ΋͢΂Βͳ͍࿩Ͱຬ͍ͪͯΔ
  • ͏·͍͔͘ͳ͔ͬͨࣄྫ͕ΈͣΈ͍ͣ͠

  View Slide

 20. େৎ෉ɺ໌೔͔ΒͰ͖Δʂ

  View Slide

 21. View Slide

 22. ࠓͷظ଴ͱϛογϣϯʹͻͨ͢ΒऔΓ૊Ή

  View Slide

 23. ͳ͔ͥ
  • Ͳ͏ਐΉʹͤΑԿʹऔΓ૊ΜͰԿΛ੒͠਱͔͕͛ͨɺ

  ࣗ෼͕Ͱ͖Δ͜ͱΛ࡞Δɻ
  • ϛογϣϯͱεΩϧͷdiffΛऔΔ
  • ଍Γͳ͍΋ͷΛຒΊΔνϟϨϯδ
  • "੒ޭ͢Ε͹শࢍ͕ɺࣦഊ͢Ε͹ڭ܇͕ಘΒΕΔ"

  View Slide

 24. ͏·͘ߦ͔ͳͯ͘΋͓͍͍͠

  View Slide

 25. ೰Έ஌Βͣͷ

  ΩϟϦΞ։୓

  View Slide

 26. /P

  View Slide

 27. ೰ΈృΕ

  View Slide

 28. ೰Έ͕ͳ͘ͳΔ೔͸ແ͍
  • ೰Έ͸ෆ࣮֬ੑ͔͞ΒདྷΔ
  • কདྷ͸·͖ͩͯͳ͍͔Βকདྷ
  • ෆ࣮֬ੑͷմ
  • ՄೳੑͷմͰ΋͋Δ

  View Slide

 29. ೰ΜͰղܾͰ͖Δ՝୊Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 30. ਓ͸ʮ࣮֬ʯΛযΔ

  View Slide

 31. ྫ͑͹స৬

  View Slide

 32. ಺ఆड୚Ͱ໌֬ͳ۠੾Γ͕ೖΔ

  View Slide

 33. "ϦεΫςΠΫΛฏ४Խ"

  View Slide

 34. Breaking Change͸

  ͧ͜͜ͱ͍͏ͱ͖৻ॏʹ

  View Slide

 35. ΩϟϦΞ͸ੵΈॏͶͨઌʹͰ͖Δ

  View Slide

 36. ܦݧͱ੹೚ΛੵΉ

  View Slide

 37. ޮՌతʹੵΈॏͶΔʹ͸
  1. ࠓͷϛογϣϯΛ·ͣऴΘΒͤΔ
  2. ʮഎ৳ͼʯͳϛογϣϯΛചΓࠐΉ
  3. ݂೑ʹͳͬͨ஌ݟΛݴޠԽ͢Δ
  4. ܁Γฦ͢

  View Slide

 38. ൃදԽ or هࣄԽΦεεϝ

  View Slide

 39. View Slide

 40. View Slide

 41. ʮ͓͍͍͠ʯΩϟϦΞΛ੾Γ୓͜͏
  ૬ஊ΍ΦϑΝʔঝΓ·͢

  View Slide

 42. https://mantan-web.jp/photo/20131230dog00m200067000c.html?page=010

  View Slide