Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

【公開版】明日から動ける 切り拓け「おいしい」キャリア/build one's career #careerkaigi

3f1fad1dcac9f7e38db511df060a192d?s=47 bash0C7
August 22, 2019

【公開版】明日から動ける 切り拓け「おいしい」キャリア/build one's career #careerkaigi

CareerKaigi #1 ~30代エンジニアのキャリアを語る納涼LT!~
https://career-kaigi.connpass.com/event/141415/

3f1fad1dcac9f7e38db511df060a192d?s=128

bash0C7

August 22, 2019
Tweet

More Decks by bash0C7

Other Decks in Business

Transcript

 1. ੾Γ୓͚ʂ
 ʮ͓͍͍͠ʯΩϟϦΞ খࣳ හ໌(id:bash0C7) https://mobile.twitter.com/bash0C7official ໌೔͔Βಈ͚Δ CareerKaigi #1 ট଴LT ެ։൛

 2. ೰Έ஌Βͣͷ
 ΩϟϦΞ։୓

 3. None
 4. ݱࡏͷঢ়گ • ٕज़৬ͷ࠾༻ɺධՁɺҭ੒૊৫ͷ࢓૊Έͮ͘Γ • ۀ຿ར༻ͷSaaS؅ཧͷ࢓૊Έͮ͘Γ • ৬ೳผԣஅ૊৫·ͱΊ • ձࣾ৘ใൃ৴ͷΦ΢ϯυϝσΟΞӡӦ •

  OKRਪਐ • ͦͷଞɺͳΜ΍͔Μ΍ɻ
 5. աڈͷܦྺ • 2003೥ ؔ੢ͰࣾձਓσϏϡʔ • ಠཱܥதن໛SIer • ϝΠϯϑϨʔϜാ • 2008೥

  ౦ژਐग़ • খ͍͞։ൃձࣾ • 2010೥1݄ ࣄۀձࣾస਎ • גࣜձࣾECφϏʢ౰࣌ʣ • 2013೥11݄ ݱ৬ೖࣾ • 2015೥6݄ ผձࣾͷCTO • 2017೥2݄ "ग़໭Γ"
 6. աڈͷܦྺ • Πϯϋ΢ε • ޿ࠂ഑৴γεςϜ։ൃ • Ձ֨ൺֱαʔϏε։ൃ • ΠϯλʔωοτϙΠϯτ
 αʔϏε։ൃ

  • ͳͲ
 • डୗ • ΞΫηγϏϦςΟ਍அαʔϏεӡ༻ • ۚ༥ۀجװܥγεςϜ։ൃ • ӡ༌ۀجװܥγεςϜҠߦ • ϚΠάϨʔγϣϯπʔϧ։ൃ • ͳͲ
 7. աڈͷܦྺ

 8. աڈͷܦྺ • ϝσΟΞࣥච • ΧϯϑΝϨϯεӡӦ • ΤϯδχΞަ׵ཹֶاը • ͳͲ

 9. None
 10. ΩϟϦΞͬͯʁ

 11. None
 12. None
 13. ΩϟϦΞʹେࣄͳ΋ͷ

 14. ཤྺॻө͑

 15. /P

 16. ΩϟϦΞʺస৬

 17. ັྗతͳΩϟϦΞ

 18. ʮ͓͍͍͠ʯ͕٧·ͬͨϨδϡϝ

 19. ʮ͓͍͍͠ʯΩϟϦΞ • ԿΒ͔ے͕௨͍ͬͯΔ • ߦ͔ؒΒλϑͰϋʔυͳܦݧ͕ʹ͡Έग़Δ • ԿΛฉ͍ͯ΋͢΂Βͳ͍࿩Ͱຬ͍ͪͯΔ • ͏·͍͔͘ͳ͔ͬͨࣄྫ͕ΈͣΈ͍ͣ͠

 20. େৎ෉ɺ໌೔͔ΒͰ͖Δʂ

 21. None
 22. ࠓͷظ଴ͱϛογϣϯʹͻͨ͢ΒऔΓ૊Ή

 23. ͳ͔ͥ • Ͳ͏ਐΉʹͤΑԿʹऔΓ૊ΜͰԿΛ੒͠਱͔͕͛ͨɺ
 ࣗ෼͕Ͱ͖Δ͜ͱΛ࡞Δɻ • ϛογϣϯͱεΩϧͷdiffΛऔΔ • ଍Γͳ͍΋ͷΛຒΊΔνϟϨϯδ • "੒ޭ͢Ε͹শࢍ͕ɺࣦഊ͢Ε͹ڭ܇͕ಘΒΕΔ"

 24. ͏·͘ߦ͔ͳͯ͘΋͓͍͍͠

 25. ೰Έ஌Βͣͷ
 ΩϟϦΞ։୓

 26. /P

 27. ೰ΈృΕ

 28. ೰Έ͕ͳ͘ͳΔ೔͸ແ͍ • ೰Έ͸ෆ࣮֬ੑ͔͞ΒདྷΔ • কདྷ͸·͖ͩͯͳ͍͔Βকདྷ • ෆ࣮֬ੑͷմ • ՄೳੑͷմͰ΋͋Δ

 29. ೰ΜͰղܾͰ͖Δ՝୊Ͱ͸ͳ͍

 30. ਓ͸ʮ࣮֬ʯΛযΔ

 31. ྫ͑͹స৬

 32. ಺ఆड୚Ͱ໌֬ͳ۠੾Γ͕ೖΔ

 33. "ϦεΫςΠΫΛฏ४Խ"

 34. Breaking Change͸
 ͧ͜͜ͱ͍͏ͱ͖৻ॏʹ

 35. ΩϟϦΞ͸ੵΈॏͶͨઌʹͰ͖Δ

 36. ܦݧͱ੹೚ΛੵΉ

 37. ޮՌతʹੵΈॏͶΔʹ͸ 1. ࠓͷϛογϣϯΛ·ͣऴΘΒͤΔ 2. ʮഎ৳ͼʯͳϛογϣϯΛചΓࠐΉ 3. ݂೑ʹͳͬͨ஌ݟΛݴޠԽ͢Δ 4. ܁Γฦ͢

 38. ൃදԽ or هࣄԽΦεεϝ

 39. None
 40. None
 41. ʮ͓͍͍͠ʯΩϟϦΞΛ੾Γ୓͜͏ ૬ஊ΍ΦϑΝʔঝΓ·͢

 42. https://mantan-web.jp/photo/20131230dog00m200067000c.html?page=010