$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

魂が震えた経験TOP3

kkeeth
July 28, 2017

 魂が震えた経験TOP3

自分のエンジニア人生で、衝撃を受けた経験TOP3を纏めました。

kkeeth

July 28, 2017
Tweet

More Decks by kkeeth

Other Decks in Business

Transcript

 1. ࢲͷ͕ࠢ਒͑ͨܦݧ
  TOP3
  by @kuwahara_ngv4
  2017/07/27 13ଔΤϯδχΞݶఆަྲྀձ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. Basic information
  ɹconst my_info = {
  ɹɹɹtwitter: ‘@kuwahara_ngv4’,
  ɹɹɹGitHub: ’k-kuwahara’,
  ɹɹɹQiita: ’clown0082’,
  ɹɹɹWorkplace: ‘Leprachaun Corp’
  ɹ}

  View Slide

 4. Skills
  • PHP
  • JavaScript
  • Ruby

  View Slide

 5. Skills
  • PHP
  • JavaScript
  • Ruby

  View Slide

 6. Skills
  • PHP
  • JavaScript
  • Ruby
  Ionic͸ͱͯ΋ྑ͍ࢠͰ͢ͷͰɺ
  օ͞Μੋඇ࢖ͬͯԼ͍͞ʂ

  View Slide

 7. ※ ஫ҙ
  ʮײಈʯͰ͕ࠢ਒͑ͨ࿩
  Ͱ͸͍͟͝·ͤΜͷͰ
  ྃ͝ঝm(_ _)m

  View Slide

 8. ͕ࠢ਒͑ͨܦݧɿୈ̍Ґ
  ʮϦϦʔε·Ͱ̍ϲ݄൒ɺ
  ݟੵ΋Γֹۚ4000ສԁͷ
  Ҋ݅ʹΞαΠϯ͞Εͨʯ

  View Slide

 9. ͱʹ͔͘͜Ε͸ࠅ͔ͬͨʜ

  View Slide

 10. ओ୲౰ ͓٬͞ΜʹເΛޠΓ·ͬͯ͘τϯζϥ
  ޙ೚ओ୲౰ ͜ͷਓ͕༏ल
  ։ൃϦʔμʔ Զ
  ϝϯόʔ ෺ੌ͘୯Ձ͕͍҆தࠃਓ̏ਓΛ֎஫
  ςελʔ ͍Ε͹গ͠͸ָʹͳ͔ͬͨ΋͠Εͳ͍

  View Slide

 11. ෺ཧతʹ౰ॳͷཁ݅શͯΛ
  ࣮ݱ͢Δ͜ͱ͸ෆՄೳ

  View Slide

 12. ϦϦʔεΛೋஈ֊ʹ
  ෼͚Δ͜ͱͰ߹ҙ
  ʢͦΕͰ΋σεϚʔνͰͨ͠ʣ

  View Slide

 13. • 2िؒͰ࡞ͬͨجຊઃܭॻ
  ɹɹ㱺͓٬͞ΜͷҰݴͰനࢴʹʜ
  • ίϛϡχέʔγϣϯ͕औΓʹ͍͘
  ɹɹ㱺͕͢͞ʹ೔ຊޠ͕࿩ͤͳ͍தࠃਓ͸ਏ͍
  • ͓٬͞Μɺओ୲౰ɺϝϯόʔͷ൘ڬΈ
  ɹɹ㱺શ෦Զʹ౤͛ΔͷͰɺ࡞ۀ͕ࢭ·Δ͠ύϯΫͨ͠ɻ

  View Slide

 14. ͪΐͬͱࢮΛ֮ޛͨ͠ʜ

  View Slide

 15. ͕ࠢ਒͑ͨܦݧɿୈ̎Ґ
  ʮPHPͰSessionΛෳ਺
  อ͍࣋ͨ͠ࣄҊ͕ൃੜʯ

  View Slide

 16. ͱ͋ΔECαΠτͷ։ൃ్த
  ͓٬͞Μͱͷ΍ΓऔΓ
  ͓٬͞Μ Զୡ

  View Slide

 17. ঎඼ݕࡧͰؾʹͳ͍ͬͯ
  Δ͜ͱ͕͋Δͷ͕ͩɻ
  ผλϒΛ։͍ͯݕࡧ͢Δͱݩͷݕ
  ࡧ৚͕݅ফ͑ͯ͠·͏ɻ
  ͜Ε͸όάͩɻ
  ͸͍ɺͳΜͰ͠ΐ͏͔ʁ

  View Slide

 18. ͍͑ɺ4FTTJPO͸Ұͭ
  ͔͠อ࣋Ͱ͖ͳ͍ͨΊɺ͜Ε
  ͸όάͰ͸͋Γ·ͤΜɻ
  ͦΕͰ͸ࠔΔʂϢʔβ͸λϒ
  Λ͍ͭ͘΋։͍ͯ঎඼Λݕࡧ͠ɺ
  ߪೖϑϩʔʹਐΉ͔Βͩʂ
  ͓࿩͸Θ͔Γ·͕ͨ͠ɺ౰ॳͷཁ
  ݅ʹ͸ͳ͍͜ͱͱɺࠜຊతʹ࡞Γ௚
  ͠ʹͳΔͨΊϦϦʔε͕ʜ

  View Slide

 19. ͜ͷػೳ͸γεςϜͷࠜװʂ
  ͕ͩϦϦʔε͸ζϥͤͳ͍ʂ
  ͜Ε͕ͳ͚Ε͹ϦϦʔε͸Ͱ͖ͳ͍
  ͔Βۚ΋෷Θͳ͍ʂʂ

  View Slide

 20. ཁ݅ఆٛͷ࣌ʹݴ͑Αʜ
  ʢ#^ω^ʣ

  View Slide

 21. ݁ہ৭ʑۤ࿑ͯ͠
  ແཧ໼ཧ࣮૷͠·ͨ͠ɻ
  ʢೋ౓ͱ΍Γͨ͘ͳ͍ʜʣ

  View Slide

 22. ͕ࠢ਒͑ͨܦݧɿୈ̏Ґ
  ʮҰਓϓϩδΣΫτʯ

  View Slide

 23. Project Overview
  • ໨తɿ৽نECαΠτߏங
  • ݟੵ΋Γɿ໿800ສԁ
  • ։ൃظؒɿ3ϲ݄
  • ٕज़ɿLAMP؀ڥɺEC2ɺS3 ଞ
  • උߟɿϦϦʔεޙͷอकܖ໿

  View Slide

 24. Members
  • Project ManagerɿԶ
  • EngineerɿԶ
  • TesterɿԶ
  • Designerɿ֎஫

  View Slide

 25. ͭ·Γʜ

  View Slide

 26. > ཁ݅ఆٛɺઃܭɺ։ൃ
  > ਐḿ؅ཧɺ͓٬͞ΜରԠ
  > ςετɺೲ඼ɾϦϦʔε
  > ੥ٻॻͳͲͷ֤छॻྨ

  View Slide

 27. શ෦Զʂ

  View Slide

 28. ৭ʑܦݧֶͨ͠ͼ

  View Slide

 29. ○ ίϛϡχέʔγϣϯೳྗେࣄ
  ○ ٕज़ྗ΋େࣄ
  ○ ମ͕Ұ൪େࣄ

  View Slide

 30. ○ ίϛϡχέʔγϣϯೳྗେࣄ
  ○ ٕज़ྗ΋େࣄ
  ○ ମ͕Ұ൪େࣄ

  View Slide

 31. ࣍ճొஃ༧ఆ

  View Slide

 32. https://connpass.com/event/61051/

  View Slide

 33. https://connpass.com/event/61051/
  IonicͱAngularͷ
  ςετ؀ڥͷ࿩Λ͢Δ
  ༧ఆͰ͢ʂ

  View Slide

 34. Ҏ্ɺ͝ਗ਼ௌ
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide