Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

IM@Study at 尾張だよ~(o・∇・o)

IM@Study at 尾張だよ~(o・∇・o)

4月に愛知で何があったのか。というやつです。

crssnky

July 05, 2019
Tweet

More Decks by crssnky

Other Decks in Programming

Transcript

 1. IM@Study at
  ඌுͩΑʙ(oɾ∇ɾo)
  @croMisa

  View full-size slide

 2. શਓྨʮ͓͔͑ΓʯΛ͍ͯͩ͘͠͞

  View full-size slide

 3. ʲͱͼ͖ͬΓδϯδϟʔʳ ੢৓ थཬ
  ʲϥϜω৭ͷ֮ޛʳ ੢৓ थཬ

  View full-size slide

 4. ·ͩετʔϦʔݟΕͯͳ͍
  ֫ಘ͸ͨ͠

  View full-size slide

 5. ຊ୊΁
  4݄ʹߦΘΕͨ
  ϋϯζΦϯɾϋοΧιϯͷ
  ׆ಈใࠂͰ͢

  View full-size slide

 6. ࣗݾ঺հ
  • ࣾձਓ2೥໨
  • ߴઐଔ
  • ໊ݹ԰ॅΈ
  • γεςϜΤϯδχΞ
  IDɿcrssnky
  (GitHubͱ͔)

  View full-size slide

 7. ࣗݾ঺հ
  PNɿcroMisa
  • ઍૣP
  • ΞχϚε͔Βͷ৽ࢀ
  • IM@Studyத෦ελοϑ
  • im@sparql

  View full-size slide

 8. 4݄ʹ։࠵͠·ͨ͠

  View full-size slide

 9. ձ৔
  https://nagoyajokatu.city.nagoya.jp/search/list/8d1e76e9-d600-4732-aa1c-a64c88c6333f  ֶ  ݹ
  ԰
  ޻
  ۀ

  ֶ

  View full-size slide

 10. Code for AICHI

  View full-size slide

 11. നদݚڀࣨ

  View full-size slide

 12. ڞ࠵
  Code for AICHI നদݚڀࣨ

  View full-size slide

 13. Code for AICHI
  https://www.code4aichi.org/
  ʮʰίϚολʱΛIT΍Ϟϊͮ͘
  ΓͷྗʹΑΓΈΜͳͰղܾ͠ɺ
  ੈքͷʰίϚολʱΛղܾ

  ͍ͯ͘͠ඇӦརஂମͰ͢ɻʯ
  ڞ࠵

  View full-size slide

 14. ׆ಈྫ
  • εΩϧγΣΞεϖʔε

  “φΠταϩϯ”
  • γχΞϓϩάϥϛϯά΋͘΋͘ձ
  • C4aήʔϜ෦
  • RESASษڧձ
  ڞ࠵
  Code for AICHI
  https://www.code4aichi.org/

  View full-size slide

 15. Code for AICHI നদݚڀࣨ
  ڞ࠵

  View full-size slide

 16. ʮനদݚڀࣨͰ͸ɺࣗવݴޠॲ
  ཧ΍Linked Open Data (LOD)ɺ
  ߦಈηϯγϯάٕज़ͳͲͷAIͷ
  ཁૉٕज़Λ࢖ͬͯɺਓʑͷίϥ
  ϘϨʔγϣϯΛࢧԉ͢Δٕज़Λ
  ݚڀɾ։ൃ͍ͯ͠·͢ɻʯ
  നদݚڀࣨ
  http://www.srmt.nitech.ac.jp/
  ڞ࠵

  View full-size slide

 17. ݚڀ಺༰
  • γϏοΫςοΫ׆ಈͷ

  ࢧԉٕज़
  • ٞ࿦ϑΝγϦςʔγϣϯͷ

  ࢧԉٕज़
  • ਎ମಈ࡞ʹΑΔଈڵ߹૗ͷ

  ࢧԉٕज़
  ڞ࠵
  നদݚڀࣨ
  http://www.srmt.nitech.ac.jp/

  View full-size slide

 18. ͳͥ͜ͷإͿΕʁ

  View full-size slide

 19. LOD challenge 2018
  http://2018.lodc.jp/

  View full-size slide

 20. LOD challenge 2018
  http://lodc.jp/2015/concrete5/blog/2018-11-08

  View full-size slide

 21. http://lodc.jp/2015/concrete5/blog/2018-11-08
  LOD challenge 2018

  View full-size slide

 22. http://lodc.jp/2015/concrete5/blog/2018-11-08
  LOD challenge 2018

  View full-size slide

 23. Ѫ஌ͷϛπϘγˑˑ˒
  Ѫ஌ग़਎ͷօ͞Μ

  View full-size slide

 24. त৆ࣜͷ࠙਌ձʹͯ
  SPARQLΛ޿Ίͯ
  ͍͖͍ͨΜͰ͢Ͷʙʙ
  ͔ͤͬ͘im@sparql͋Δ͠ɺ
  Ѫ஌ͰϋϯζΦϯ΍͍͖ͬͯ·͠ΐʂ
  ʙ͓ञ΋ͨ͘͞ΜҿΜͩࠒʙ

  View full-size slide

 25. ޙ೔
  LODνϟϨϯδͰҰॹͩͬͨɺ
  ໊޻େͷനদݚʹڠྗ͍͖ͨͩ·ͨ͠ʂ
  Ϛδ͔͢ʁʂ
  ຊ֨తʹܭը͠·͔͢ʂʂ

  View full-size slide

 26. ྑ͔ͬͨ͜ͱ
  վળ͢Δ͜ͱ

  View full-size slide

 27. ྑ͔ͬͨ͜ͱ
  େֶ಺ͷએ఻ϙελʔ
  ͍ͭ΋ͱ͸ҧ͏૚΁ͷએ఻ޮՌ˕

  View full-size slide

 28. ྑ͔ͬͨ͜ͱ
  σδλϧαΠωʔδʮϝΠ&λΫϛʯ
  ਖ਼໳લʹ͋ΔσδλϧαΠωʔδʹ
  ʮΞΠϚεʯ
  ͱฉ͚ͩ͘ͰɺΞΠϚεϋοΧιϯ
  ͷৄࡉΛڭ͑ͯ͘ΕΔ

  View full-size slide

 29. ྑ͔ͬͨ͜ͱ
  ߃ྫߦࣄͷ
  ໊ݹ԰όʔδϣϯ

  View full-size slide

 30. վળ͢Δ͜ͱ
  େֶ಺ͳͷͰɺ
  ҿञ͕Ͱ͖ͳ͍

  LTେձͳͲ͸2࣍ձ΁ซઃ
  (͜Ε΋Ұͭͷܗ...?)

  View full-size slide

 31. LTେձͳͲ͸2࣍ձ΁

  ͓ళͷதͳͷͰɺ
  LTେձͷ༷ࢠΛ഑৴Ͱ͖ͳ͍
  վળ͢Δ͜ͱ

  View full-size slide

 32. େֶͰ΍Δ͜ͱ͸Ұ௕Ұ୹
  ʢ঺հ͠ͳ͔ͬͨ΋ͷ΋͋Δʣ
  ϝϦοτ͸ϝϦοτͰେ͖͍ͨΊɺ
  σϝϦοτ͕໨ཱͨͳ͍औΓճ͕͠ඞཁ͔΋(?)
  վળ͢Δ͜ͱ

  View full-size slide

 33. ͦΕ͸͓͖ͯ͞
  ࢀՃ͍͖ͯͨͩ͠
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View full-size slide

 34. ͓ΘΓͩΑʙ(oɾ∇ɾo)
  ΈΜͳ΋ؾܰʹ
  ओ࠵͍ͯ͜͠͏ͳʂ

  View full-size slide

 35. એ఻
  MILLION THE@TER GENERATION 05
  ໷૝ྩ৖ -GRAC&E NOCTURNE-
  ൃചத!!!!

  View full-size slide

 36. એ఻
  imasbook3 in C96!!!!
  https://webcatalog-free.circle.ms/Circle/14514591

  View full-size slide