Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

[email protected] at 尾張だよ~(o・∇・o)

[email protected] at 尾張だよ~(o・∇・o)

4月に愛知で何があったのか。というやつです。

crssnky

July 05, 2019
Tweet

More Decks by crssnky

Other Decks in Programming

Transcript

 1. IM[email protected] at
  ඌுͩΑʙ(oɾ∇ɾo)
  @croMisa

  View Slide

 2. ͜Μʹͪୃ

  View Slide

 3. શਓྨʮ͓͔͑ΓʯΛ͍ͯͩ͘͠͞

  View Slide

 4. ʲͱͼ͖ͬΓδϯδϟʔʳ ੢৓ थཬ
  ʲϥϜω৭ͷ֮ޛʳ ੢৓ थཬ

  View Slide

 5. ·ͩετʔϦʔݟΕͯͳ͍
  ֫ಘ͸ͨ͠

  View Slide

 6. ຊ୊΁
  4݄ʹߦΘΕͨ
  ϋϯζΦϯɾϋοΧιϯͷ
  ׆ಈใࠂͰ͢

  View Slide

 7. ࣗݾ঺հ
  • ࣾձਓ2೥໨
  • ߴઐଔ
  • ໊ݹ԰ॅΈ
  • γεςϜΤϯδχΞ
  IDɿcrssnky
  (GitHubͱ͔)

  View Slide

 8. ࣗݾ঺հ
  PNɿcroMisa
  • ઍૣP
  • ΞχϚε͔Βͷ৽ࢀ
  [email protected]த෦ελοϑ
  [email protected]

  View Slide

 9. 4݄ʹ։࠵͠·ͨ͠

  View Slide

 10. ձ৔
  https://nagoyajokatu.city.nagoya.jp/search/list/8d1e76e9-d600-4732-aa1c-a64c88c6333f  ֶ  ݹ
  ԰
  ޻
  ۀ

  ֶ

  View Slide

 11. ڠࢍஂମ

  View Slide

 12. Code for AICHI

  View Slide

 13. നদݚڀࣨ

  View Slide

 14. ओ࠵

  View Slide

 15. View Slide

 16. ڞ࠵
  Code for AICHI നদݚڀࣨ

  View Slide

 17. Code for AICHI
  https://www.code4aichi.org/
  ʮʰίϚολʱΛIT΍Ϟϊͮ͘
  ΓͷྗʹΑΓΈΜͳͰղܾ͠ɺ
  ੈքͷʰίϚολʱΛղܾ

  ͍ͯ͘͠ඇӦརஂମͰ͢ɻʯ
  ڞ࠵

  View Slide

 18. ׆ಈྫ
  • εΩϧγΣΞεϖʔε

  “φΠταϩϯ”
  • γχΞϓϩάϥϛϯά΋͘΋͘ձ
  • C4aήʔϜ෦
  • RESASษڧձ
  ڞ࠵
  Code for AICHI
  https://www.code4aichi.org/

  View Slide

 19. Code for AICHI നদݚڀࣨ
  ڞ࠵

  View Slide

 20. ʮനদݚڀࣨͰ͸ɺࣗવݴޠॲ
  ཧ΍Linked Open Data (LOD)ɺ
  ߦಈηϯγϯάٕज़ͳͲͷAIͷ
  ཁૉٕज़Λ࢖ͬͯɺਓʑͷίϥ
  ϘϨʔγϣϯΛࢧԉ͢Δٕज़Λ
  ݚڀɾ։ൃ͍ͯ͠·͢ɻʯ
  നদݚڀࣨ
  http://www.srmt.nitech.ac.jp/
  ڞ࠵

  View Slide

 21. ݚڀ಺༰
  • γϏοΫςοΫ׆ಈͷ

  ࢧԉٕज़
  • ٞ࿦ϑΝγϦςʔγϣϯͷ

  ࢧԉٕज़
  • ਎ମಈ࡞ʹΑΔଈڵ߹૗ͷ

  ࢧԉٕज़
  ڞ࠵
  നদݚڀࣨ
  http://www.srmt.nitech.ac.jp/

  View Slide

 22. ͳͥ͜ͷإͿΕʁ

  View Slide

 23. LOD challenge 2018
  http://2018.lodc.jp/

  View Slide

 24. LOD challenge 2018
  http://lodc.jp/2015/concrete5/blog/2018-11-08

  View Slide

 25. http://lodc.jp/2015/concrete5/blog/2018-11-08
  LOD challenge 2018

  View Slide

 26. http://lodc.jp/2015/concrete5/blog/2018-11-08
  LOD challenge 2018

  View Slide

 27. Ѫ஌ͷϛπϘγˑˑ˒
  Ѫ஌ग़਎ͷօ͞Μ

  View Slide

 28. त৆ࣜͷ࠙਌ձʹͯ
  SPARQLΛ޿Ίͯ
  ͍͖͍ͨΜͰ͢Ͷʙʙ
  ͔ͤͬ͘[email protected]͋Δ͠ɺ
  Ѫ஌ͰϋϯζΦϯ΍͍͖ͬͯ·͠ΐʂ
  ʙ͓ञ΋ͨ͘͞ΜҿΜͩࠒʙ

  View Slide

 29. ޙ೔
  LODνϟϨϯδͰҰॹͩͬͨɺ
  ໊޻େͷനদݚʹڠྗ͍͖ͨͩ·ͨ͠ʂ
  Ϛδ͔͢ʁʂ
  ຊ֨తʹܭը͠·͔͢ʂʂ

  View Slide

 30. ։࠵ʂ

  View Slide

 31. ྑ͔ͬͨ͜ͱ
  վળ͢Δ͜ͱ

  View Slide

 32. ྑ͔ͬͨ͜ͱ
  େֶ಺ͷએ఻ϙελʔ
  ͍ͭ΋ͱ͸ҧ͏૚΁ͷએ఻ޮՌ˕

  View Slide

 33. ྑ͔ͬͨ͜ͱ
  σδλϧαΠωʔδʮϝΠ&λΫϛʯ
  ਖ਼໳લʹ͋ΔσδλϧαΠωʔδʹ
  ʮΞΠϚεʯ
  ͱฉ͚ͩ͘ͰɺΞΠϚεϋοΧιϯ
  ͷৄࡉΛڭ͑ͯ͘ΕΔ

  View Slide

 34. ྑ͔ͬͨ͜ͱ
  ߃ྫߦࣄͷ
  ໊ݹ԰όʔδϣϯ

  View Slide

 35. վળ͢Δ͜ͱ
  େֶ಺ͳͷͰɺ
  ҿञ͕Ͱ͖ͳ͍

  LTେձͳͲ͸2࣍ձ΁ซઃ
  (͜Ε΋Ұͭͷܗ...?)

  View Slide

 36. LTେձͳͲ͸2࣍ձ΁

  ͓ళͷதͳͷͰɺ
  LTେձͷ༷ࢠΛ഑৴Ͱ͖ͳ͍
  վળ͢Δ͜ͱ

  View Slide

 37. େֶͰ΍Δ͜ͱ͸Ұ௕Ұ୹
  ʢ঺հ͠ͳ͔ͬͨ΋ͷ΋͋Δʣ
  ϝϦοτ͸ϝϦοτͰେ͖͍ͨΊɺ
  σϝϦοτ͕໨ཱͨͳ͍औΓճ͕͠ඞཁ͔΋(?)
  վળ͢Δ͜ͱ

  View Slide

 38. ͦΕ͸͓͖ͯ͞
  ࢀՃ͍͖ͯͨͩ͠
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide

 39. ͓ΘΓͩΑʙ(oɾ∇ɾo)
  ΈΜͳ΋ؾܰʹ
  ओ࠵͍ͯ͜͠͏ͳʂ

  View Slide

 40. એ఻
  MILLION [email protected] GENERATION 05
  ໷૝ྩ৖ -GRAC&E NOCTURNE-
  ൃചத!!!!

  View Slide

 41. એ఻
  imasbook3 in C96!!!!
  https://webcatalog-free.circle.ms/Circle/14514591

  View Slide