Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

『Shadowverse開発事例』 ~美麗カードが動く!制作テクニックのすべて~

『Shadowverse開発事例』 ~美麗カードが動く!制作テクニックのすべて~

2017/05/09 Unite 2017 Tokyo

Cygames

May 09, 2017
Tweet

More Decks by Cygames

Other Decks in Technology

Transcript


 1. ΞδΣϯμ
  ։ൃମ੍
  ɾ
  ϫʔΫϑϩʔ
  ϓϨ
  ϛ
  ΞϜΧʔυ੍࡞
  ࠷దԽͱ։ൃޮ཰Խ
  ʢΤϯδχΞฤʣ
  ʢάϥϑ
  Ο
  ο
  Ϋฤʣ

  View full-size slide


 2. ։ൃମ੍
  ɾ
  ϫʔΫϑϩʔ

  View full-size slide


 3. ։ൃମ੍
  ϓϥ
  ϯφ
  ʔ
  ࢓༷࡞੒
  Τϯ
  δχΞ
  ࣮૷
  α΢
  ϯ
  υ
  4& #(.
  ΤϑΣΫ
  τ
  Χʔυԋग़
  Ξʔς
  Ο
  ε
  τ
  ΧʔυσβΠ
  ϯ
  5$(
  ϓϥ
  ϯφ
  ʔ

  View full-size slide


 4. 5$(ϓϥϯφʔ

  View full-size slide


 5. ϫʔΫϑϩʔ
  5$(ϓϥϯφʔ
  5$(ϓϥϯφʔ
  5$(ϓϥϯφʔ
  ϓϥϯφʔ
  ϓϥϯφʔ
  α΢ϯ
  υ
  ΤϯδχΞ
  Ξʔς
  Ο
  ε
  τ Ξʔς
  Ο
  ε
  τ
  Ξʔς
  Ο
  ε
  τ
  ΧʔυҊ࡞੒
  Χʔυ
  ɾ
  ΤϑΣΫτ
  ࢓༷
  ɾ
  Ϛελʔ࡞੒

  View full-size slide


 6. ϓϨ
  ϛ
  ΞϜΧʔυ੍࡞

  View full-size slide

 7. ϓϨ
  ϛ
  ΞϜΧʔυ
  ͱ
  ͸
  ͍ΘΏΔ
  ʮΩϥΧʔυʯ

  Χʔυ
  ͝
  ͱʹΦϦ
  δφϧͷ

  ಈ͖ɺ
  ΤϑΣΫ
  τ͕͋Δ
  Ϧ
  Ϧʔε
  ͞ΕΔΧʔυશͯʹ

  ϓϨ
  ϛ
  ΞϜΧʔυ൛͕ଘࡏ

  View full-size slide


 8. ϓϨ
  ϛ
  ΞϜΧʔυ

  View full-size slide


 9. ϓϨ
  ϛ
  ΞϜΧʔυ੍࡞ͷ՝୊
  ੍࡞ίε
  τ
  ඳըͷݒ೦
  ΫΦϦς
  Ο
  ̏
  ϲ݄ʹ
  ̎
  ̌
  ̌ຕ੍࡞͢Δඞཁ͕͋Δ
  ύʔς
  Ο
  Ϋϧͩͱɺ
  ΧʔυʹΤϑΣΫ
  τ͕ΊΓࠐΉ
  ίε
  τ͸཈͑ͭͭ΋ɺ
  ߴΫΦϦς
  Ο
  ͷ΋ͷΛఏڙ͍ͨ͠
  ʂ

  View full-size slide


 10. શ෦γΣʔμʔʹ΍ΒͤΑ
  ͏
  ʂ

  View full-size slide

 11. γΣʔμʔͷΈͰԋग़࡞੒͢Δར఺
  ੍࡞޻ఔ͕γϯϓϧ
  Ϧ
  ονͳԋग़͕Մೳ
  ඳըॱ่͕Εͳ͍
  6OJUZͱϖΠ
  ϯλͷΈͰ࡞੒Մೳ
  ࿪ΈޮՌ͕ྟ৔ײΛදݱ
  ฏ໘ͷதͰԋग़͕׬͍݁ͯ͠Δ

  View full-size slide


 12. ΧʔυγΣʔμʔͷ֓ཁ
  ௨শ
  ʮΧʔυγΣʔμʔʯ

  6OJUZඪ४ͷ4IBEFS-BCͰ࡞੒
  ࡞੒ͨ͠γΣʔμʔ͸ɺ
  ̍ݸ͚ͩ
  ԋग़͸Ϛς
  Ϧ
  ΞϧΠ
  ϯεϖΫ
  λʔͰ࡞੒

  View full-size slide


 13. ΧʔυγΣʔμʔͷ
  ओཁػೳ

  View full-size slide


 14. ΧʔυγΣʔμʔͷओཁػೳ
  ςΫενϟ߹੒
  ࿪ΈޮՌ
  ߹੒ɺ
  ࿪Έͷൣғࢦఆ

  View full-size slide

 15. ςΫενϟ߹੒
  ςΫενϟࢦఆ
  ߹੒λΠ
  ϓ
  ҠಈλΠ
  ϓ
  ֤छύϥ
  ϝ
  ʔλ
  ࠷େ̐ຕ
  Ճࢉɺ
  ݮࢉɺ
  ಁ໌
  εΫϩʔϧɺ
  ճసɺ
  ۃ࠲ඪ
  ৭ɺ
  ଎౓ͳ
  Ͳ

  View full-size slide

 16. ࿪ΈޮՌ
  ςΫενϟΛࢦఆ
  ҠಈλΠ
  ϓ
  ֤छύϥ
  ϝ
  ʔλ
  ࿪Ήํ޲Λઃఆ
  εΫϩʔϧɺ
  ճసɺ
  ۃ࠲ඪ
  ڧ౓ɺ
  ଎౓ͳ
  Ͳ

  View full-size slide

 17. ߹੒ɺ
  ࿪Έͷൣғࢦఆ
  3
  ɿ
  ߹੒ᶃ
  ̜
  ɿ
  ߹੒ᶄ
  ̗
  ɿ
  ࿪Έ
  ઐ༻ͷϚεΫ
  Λ༻ҙ͠ɺ
  ద༻

  View full-size slide


 18. ϓϨ
  ϛ
  ΞϜΧʔυͰ
  ࢖༻͢Δσʔλ

  View full-size slide


 19. ϓϨ
  ϛ
  ΞϜΧʔυͰ࢖༻͢Δσʔλ
  ΧʔυΠ
  ϥε
  τ
  ϚεΫ
  ߹੒ςΫενϟ
  Ϛς
  Ϧ
  Ξϧ

  View full-size slide


 20. ΧʔυΠ
  ϥε
  τ
  ϊ
  ʔϚϧΧʔυ
  ͱڞ௨ͷ΋ͷΛ࢖༻

  View full-size slide


 21. ϚεΫ
  3߹੒ᶃ
  (߹੒ᶄ
  #࿪Έ
  ΧʔυΠ
  ϥε
  τ
  ͱରʹͳΔΑ
  ͏ʹϚεΫ
  Λ
  ̍ຕ༻ҙ

  View full-size slide


 22. ߹੒ςΫενϟ
  λΠ
  Ϧϯά͞ΕͨςΫ
  ενϟΛ༻ҙ

  View full-size slide


 23. Ϛς
  Ϧ
  Ξϧ
  ଞ̏ͭͷσʔλΛ૊Έ߹Θͤͯ࡞੒

  View full-size slide


 24. ϓϨ
  ϛ
  ΞϜΧʔυͷ࡞ྫ

  View full-size slide


 25. ࡞ྫ̍໷ͷຐज़ࢣ
  3߹੒ᶃ
  রΓฦ͠ͷදݱ
  (߹੒ᶄ
  ৛ઌͷΦʔϥͷදݱ
  #࿪Έ
  ෰΍൅ͷ༳Ε

  View full-size slide


 26. ࡞ྫఱྠͷΰʔϨ
  Ϝ
  3߹੒ᶃ
  ޫͷےͷදݱ
  (߹੒ᶄ
  ମΛ఻͏ޫͷදݱ
  #࿪Έ
  ஍ڹ͖ʹΑ
  Δ༳Ε

  View full-size slide


 27. ࡞ྫઍ೥༯ޅ
  ɾ
  ϢΤϧ
  3߹੒ᶃ
  Րͷคͷදݱ
  (߹੒ᶄ
  Րͷۄͷදݱ
  #࿪Έ
  ෰΍൅ɺ
  ೤ͷ༳Ε

  View full-size slide


 28. ಘΒΕͨ஌ݟ
  γΣʔμʔʹΑ
  Γɺ
  දݱͷ෯Λ޿͛ΒΕΔ
  ̎
  ্̙ͷΞχϝ
  ʔγϣϯʹ΋ඇৗʹ༗༻
  ΧʔυҎ֎ͷ༷ʑͳλΠ
  τϧʹ΋׆༻Ͱ͖
  Δ

  View full-size slide


 29. ࠷దԽͱ։ൃޮ཰Խ

  View full-size slide


 30. ΤϑΣΫ
  τͷলϝϞ
  ϦԽ
  ࠷దԽͷऔΓ૊Έ

  View full-size slide


 31. ΤϑΣΫ
  τ
  ΤϑΣΫ
  τ" ΤϑΣΫ
  τ#

  View full-size slide


 32. Ξηο
  τόϯ
  υϧߏ੒
  ΤϑΣΫ
  τ"
  ʢ.BOJGFTUϑ
  ΝΠ
  ϧʣ ΤϑΣΫ
  τ#
  ʢ.BOJGFTUϑ
  ΝΠ
  ϧʣ

  View full-size slide


 33. ςΫενϟͷґଘؔ܎
  ΤϑΣΫ
  τ" ΤϑΣΫ
  τ#
  ςΫενϟ"
  ςΫενϟ#
  ςΫενϟ$
  ςΫενϟ&
  ςΫενϟ%
  ςΫενϟ"
  ςΫενϟ#
  ςΫενϟ'

  View full-size slide


 34. ςΫενϟͷڞ༗
  Ξηο
  τόϯ
  υϧ" ΤϑΣΫ
  τ

  Ξηο
  τόϯ
  υϧ# ΤϑΣΫ
  τ

  ςΫενϟ"
  ςΫενϟ#
  ςΫενϟ$
  ςΫενϟ&
  ςΫενϟ%
  ςΫενϟ'
  Ξηο
  τόϯ
  υϧ$ʙ'
  ςΫενϟ"
  ςΫενϟ#

  View full-size slide


 35. Ξηο
  τόϯ
  υϧߏ੒ վળޙ

  ΤϑΣΫ
  τ"
  ʢ.BOJGFTUϑ
  ΝΠ
  ϧʣ ΤϑΣΫ
  τ#
  ʢ.BOJGFTUϑ
  ΝΠ
  ϧʣ

  View full-size slide


 36. ݸผʹϏϧυ͢Δ
  ͱ
  ࢀর͕֎ΕΔ
  ՝୊

  View full-size slide


 37. ໋໊نଇͰղܾ

  View full-size slide


 38. ໋໊نଇΛڞ௨Խ
  4IVSJLFOϚς
  Ϧ
  ΞϧςΫ
  ενϟΞηο
  τόϯ
  υϧ
  4IVSJLFO
  Ξηο
  τόϯ
  υϧ
  ςΫενϟ
  Ϛς
  Ϧ
  Ξϧ

  View full-size slide


 39. ࠷దԽͷ݁Ռ
  ,#Y
  ʢॏෳࢀরʣ
  Y
  ʢσοΩຕ਺ʣ
  Y
  ʢࣗ෼ͱରઓ૬खʣ

  View full-size slide


 40. ࠷దԽͷ݁Ռ
  .#Yສ%"6

  View full-size slide


 41. ͢͝
  ͘
  ͍͍͜
  ͱ
  Λ
  ͍ͯ͠Δ
  ؾ͕ͯ͠
  ͖
  ·
  ͨ͠ɻ

  View full-size slide


 42. ΧʔυεΩϧ։ൃ
  ։ൃޮ཰ԽͷऔΓ૊Έ

  View full-size slide


 43. ̒ͭͷཁૉͱ૊Έ߹ΘͤͰ
  ຕҎ্ͷΧʔυΛ࣮ݱ

  View full-size slide


 44. Χʔυೳྗͷߏ੒ཁૉ
  ൃಈ৚݅
  ൃಈલ
  ॲཧ
  λ
  ʔήο
  τ
  Φϓγ
  ϣ
  ϯ

  View full-size slide


 45. Ϋϥεͷࡉ෼Խ
  ҟͳΔεΩϧ಺༰ͱൃಈ৚݅Λ૊Έ߹ΘͤεΩϧΛྔ࢈
  εΩϧʷΦϓγϣϯʷൃಈ৚݅

  View full-size slide


 46. μϝ
  ʔδ༩͑
  Δ
  εΩϧྫεϖϧΧʔυ
  ̎
  μϝ
  ʔδ
  ૬खͷ৔ʹΧʔυ͕͋Δ࣌
  ૬खͷ৔ʹग़͍ͯΔΧʔυ
  ϓϨΠ࣌
  ͳ͠
  ൃಈ৚݅
  ൃಈલ
  ॲཧ
  λ
  ʔήο
  τ
  Φϓγ
  ϣ
  ϯ

  View full-size slide


 47. μϝ
  ʔδ༩͑
  Δ
  εΩϧྫεϖϧΧʔυ
  ̎
  μϝ
  ʔδ
  ૬खͷ৔ʹΧʔυ͕͋Δ࣌
  ૬खͷ৔ʹग़͍ͯΔΧʔυ
  ϓϨΠ࣌
  ͳ͠
  ൃಈ৚݅
  ൃಈલ
  ॲཧ
  λ
  ʔήο
  τ
  υϩʔ
  ϑΣΞ
  Ϧʔ
  Φϓγ
  ϣ
  ϯ

  View full-size slide


 48. εΩϧྫϑ
  ΥϩϫʔΧʔυ
  ৔ͷΧʔυ͕ຕҎԼͷ࣌
  σοΩ಺ͷΧʔυຕ
  ϓϨΠ࣌
  ͳ͠
  ൃಈ৚݅
  ൃಈલ
  ॲཧ
  λ
  ʔήο
  τ
  ͳ͠
  ΧʔυΛ৔ʹग़͢
  Φϓγ
  ϣ
  ϯ

  View full-size slide


 49. εΩϧྫϑ
  ΥϩϫʔΧʔυ
  ৔ͷΧʔυ͕ຕҎԼͷ࣌
  ϓϨΠ࣌
  ॲཧऴྃ·ͰλʔϯΤϯ
  υ๷ࢭ
  ൃಈ৚݅
  ൃಈલ
  ॲཧ
  λ
  ʔήο
  τ
  ΧʔυΛ৔ʹग़͢ ΧʔυΛഁյ͢Δ
  ͳ͠
  ϥϯμϜͳΧʔυ ࣗ෼Ҏ֎ͷΧʔυ
  Φϓγ
  ϣ
  ϯ
  ˞Ұ෦ͷύϥ
  ϝ
  ʔλͷઆ໌Λলུ͓ͯ͠Γ
  ·͢ɻ

  View full-size slide


 50. ։ൃޮ཰Խͷ݁Ռ

  View full-size slide


 51. ̒ͭͷཁૉͱ૊Έ߹ΘͤͰ
  ຕҎ্ͷΧʔυΛ࣮ݱ

  View full-size slide


 52. ։ൃޮ཰Խͷ݁Ռ
  ৽Χʔυ௥Ճ࣌ʹ৽ن࣮૷͕ෆཁ
  ػೳͷ࠶ൃ໌Λ๷ࢭ
  վमίε
  τͷ࡟ݮ
  όϥϯεௐ੔ͷޮ཰Խ

  View full-size slide


 53. Ξʔς
  Ο
  ε
  τ͕ΫΦϦς
  Ο
  ௥ٻ
  ࠷దԽͰ҆ఆӡ༻
  ޮ཰ԽͰ޻਺ܰݮ
  ·
  ͱΊ

  View full-size slide


 54. ࠷ߴͷίϯςϯπͷͨΊʹ

  View full-size slide