Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

株式会社ELYZA(イライザ) 採用情報資料/ Recruiting-Pitch

株式会社ELYZA(イライザ) 採用情報資料/ Recruiting-Pitch

株式会社ELYZAの事業概要やメンバー、カルチャーなど、ELYZAを知るために必要な情報について説明した資料です。

コーポレートサイト:
https://elyza.ai

求人募集一覧:
https://open.talentio.com/1/c/elyza/requisitions/1983

Twitter:
https://twitter.com/elyza_inc

Note:
https://note.com/elyza

237ca6eb644381aa7459399d48405a30?s=128

株式会社ELYZA

May 12, 2021
Tweet

Transcript

 1. ˜&-:;" *OD ձࣾ࠾༻ࢿྉ UPDATEɿ2021.05.10

 2. ˜&-:;" *OD ࢲͨͪʹ͍ͭͯ About us 

 3. ˜&-:;" *OD ಡΈԾ໊ɿΠϥΠβ ELYZAͱ͸ ౦ژେֶ দඌݚڀ͔ࣨΒεϐϯΞ΢τͨ͠"*ελʔτΞοϓͰ͢ ैۀһɿ໊

 4. ˜&-:;" *OD ձࣾ֓ཁ ձ໊ࣾ גࣜձࣾ&-:;"ʢ&-:;"ʣ ୅දऀ ୅දऔక໾ࣾ௕ ીࠜԬါ໵ ॴࡏ஍

  ౦ژ౎จژ۠ຊڷΤϙοΫຊڷ ֊ ઃཱ೥݄೔ ೥݄೔ ࣄۀ಺༰ ػցֶशɾࣗવݴޠॲཧΛ׆༻ͨ͠ "*։ൃίϯαϧςΟϯάࣄۀɺϓϩμΫτͷ։ൃɾఏڙ
 5. ˜&-:;" *OD ౦ژେֶେֶӃ޻ֶܥݚڀՊ দඌݚڀࣨम࢜ଔɻ ֶੜ࣌୅ʹະ౿ϓϩδΣΫτʹ࠾୒͞ΕɺىۀΛܦݧɻ ͦͷޙɺদඌݚڀࣨʹͯڞಉݚڀͷϓϩδΣΫτϚωδϟʔ΍ ߨ࠲ͷاըɾߨࢣΛ຿ΊΔɻ ೥ʹגࣜձࣾ&-:;"Λઃཱɻ ೥ΑΓɺגࣜձࣾদඌݚڀॴ

  औక໾Λ݉೚ɻ ະ౿ΫϦΤΠλɻ ੈք࠷େن໛ͷϋοΧιϯ#BUUMF)BDL೔ຊ୅දɻ ୅ද ીࠜԬ ါ໵ גࣜձࣾ&-:;"୅දऔక໾$&0
 6. ˜&-:;" *OD MISSION / VISION ઌ୺ٕज़Λ࣮૷͠ɺ ະ౿ͷྖҬͰͷࣾձ࣮૷Λߦ͍ɺ ࣍ͷʮ͋ͨΓ·͑ʯʹͳΔ ֵ৽తͳϓϩμΫτΛੜΈग़͠ଓ͚·͢ɻ 

  Research ݚڀ։ൃ Service Development ࣄۀ։ൃ Implementation ڞಉݚڀ
 7. ˜&-:;" *OD ஫ྗ͍ͯ͠Δٕज़ྖҬ ը૾ɾςΩετɾςʔϒϧσʔλΛ౷߹͠ ͯ"*׆༻ ϚϧνϞʔμϧ Multimodal ϦςʔϧςοΫʢখചɾ੡଄ۀʣ ׆༻ྖҬ

  ڞಉݚڀઌɿେखখചاۀ ͳͲ ςΩετͷ"*׆༻ ࣗવݴޠॲཧ NLP ϦʔΨϧςοΫ ׆༻ྖҬ ڞಉݚڀɿ৿ɾᖛాদຊ๏཯ࣄ຿ॴ ͳͲ
 8. ˜&-:;" *OD Ԋֵ ॳ೥౓͔ΒࠇࣈΛୡ੒͠ظ໨Ͱେ͖͘੒௕Λ਱͍͛ͯΔ 2018.9 גࣜձࣾ&-:;"ઃཱ 2019.6 ΤϙοΫຊڷʹೖډ 2019.7

  "4*$4ओ࠵ϓϩάϥϜ ࠷༏ल৆ ड৆ 2019.9 ৿ɾᖛాদຊ๏཯ࣄ຿ॴͱڠۀ։࢝ 2019.10 ݚڀ։ൃνʔϜ ࢝ಈʢ&-:;"-BCʣ 2020.2 ࣄۀ։ൃνʔϜ ࢝ಈ 2020.9 &-:;"#SBJOϦϦʔε 2020.10 ౦ژେֶ দඌ๛ڭत͕ٕज़ސ໰ʹब೚ 2021.3 &:*OOPWBUJWF4UBSUVQड৆ ໊ ظ຤໊͔Β ഒҎ্ʹ੒௕ ϝϯόʔ ഒ੒௕ ظ͔Βظ ചΓ্͛
 9. ˜&-:;" *OD ࣄۀʹ͍ͭͯ Our Business ˜&-:;" *OD

 10. ˜&-:;" *OD ELYZAͷ׆ಈ Implementation ڞಉݚڀ Research ݚڀ։ൃ Service Development

  ࣄۀ։ൃ ઌ୺ٕज़Λݚڀɾ։ൃ͠ɺ ׆༻Մೳͳܗʹม͑Δ ༷ʑͳاۀͱͷίϥϘΛ௨ͯ͠ɺ ઌ୺ٕज़Λ༷ʑͳέʔεʹద༻͠ɺ ະ౿ͷྖҬͰͷՁ஋Λ૑ग़͢Δ Ձ஋ݕূ͕Ͱ͖ͨέʔεΛ ϓϩμΫτͱͯࣾ͠ձશମʹఏڙ͢Δ
 11. ˜&-:;" *OD ݱࡏͷ׆ಈঢ়گ Research ݚڀ։ൃ Service Development ࣄۀ։ൃ Implementation

  ڞಉݚڀ େखখചاۀ ͳͲ ͳͲ ϚϧνϞʔμϧ /-1
 12. ˜&-:;" *OD Research ݚڀ։ൃ ELYZAͷ׆ಈ

 13. ˜&-:;" *OD ݚڀ։ൃ ຖ݄ͷΑ͏ʹग़Δ%FFQ-FBSOJOHͷઌ୺ٕज़Λ ࣾձ࣮૷Ͱ࢖͑Δܗʹม͑Δ ઌ୺ٕज़ ͦͷଞ େن໛ ݴޠϞσϧ

  ϚϧνϞʔμϧ धཁ༧ଌϞσϧ
 14. ˜&-:;" *OD ݚڀ։ൃ ͔ͬ͠Γ༧ࢉΛ֬อ্ͨ͠Ͱ ઌ୺ٕज़ʹؔ͢ΔαʔϕΠΛߦ͍ɺ ൃ৴ɾ࣮૷Λߦ͍ͬͯΔ αʔϕΠ ൃ৴ ࣾ಺ͷ஌ݟΛϒϩά΍5XJUUFS

  ͳͲΛ௨ͯ͠֎෦ʹൃ৴͠ɺ ઌ୺ٕज़ͷࣾձ࣮૷Λޙԡ͠ ࣮૷ େن໛ݴޠϞσϧΛ࣠ʹɺ ೔ຊޠಛԽͷϞσϧΛಠࣗ։ൃ ࣾ಺Ͱઌ୺ٕज़ʹؔ͢Δௐࠪ Λ ࣮ࢪ͠ɺࣾ಺Ͱ஌ݟΛ஝ੵ
 15. ˜&-:;" *OD ਺ઍͷσʔλ͕͋Ε͹ɺ ೔ຊޠͰਓؒΛ௒͑Δਫ਼౓Λୡ੒Մೳ ࠃ಺࠷େͷ೔ຊޠಛԽ"*Τϯδϯ ݚڀ։ൃྫ

 16. ˜&-:;" *OD ݚڀ։ൃྫɿELYZA Brainͷಛ௃ ࠷৽ͷ#&35ϞσϧΛւ֎ϓϨʔϠʔͱಉਫ४ͷϞσϧɾσʔλྔͰຊ࣮֨૷ (# (# (# 5#

  σʔλྔ Ϟσϧͷେ͖͞ ʢύϥϝʔλ਺ʣ ԯ ԯ ԯ ೔ຊاۀ͕ ެ։͍ͯ͠ΔϞσϧ <೔ຊޠσʔλ ʙ(#> #&35 (PPHMF <ӳޠΛத৺ʹσʔλ(#> 9-/FU (PPHMF <ӳޠΛத৺ʹσʔλ(#> wӳޠ͸σʔλྔ֬อ͕͠΍͍͢ wେ͖ͳࢿۚϦιʔεΛ౤Լ 5 (PPHMF <ӳޠΛத৺ʹσʔλ(#> ಠࣗʹ៉ྷͳ೔ຊޠσʔλΛऩू େن໛ϞσϧͰֶश ೔ຊޠ ӳޠ
 17. ˜&-:;" *OD ݚڀ։ൃྫɿELYZA Brainͷਫ਼౓ ೔ຊޠςΩετͷ෼ྨ໰୊ͰɺਓؒΑΓ΋ߴ͍ਫ਼౓Λୡ੒ ਫ਼ ౓ 

   ਓؒ #&35 &-.P -45. $// ඇ%FFQ-FBSOJOH 71.7% 75.8% 77.3% 79.0% 83.0% 80.6% ೔ຊޠςΩετͷ෼ྨͷਫ਼౓ൺֱ※ ˞&-:;"ࣾ಺Ͱͷݕূ݁ՌɻΫϥεͷۃੑ෼ྨ໰୊ʢສͷσʔλͰֶशʣ
 18. ˜&-:;" *OD ELYZAͷ׆ಈ Implementation ڞಉݚڀ

 19. ˜&-:;" *OD ڞಉݚڀ ओʹେاۀͱͱ΋ʹɺઌ୺ٕज़ͷࣾձ࣮૷ΛࢼΈΔڞಉݚڀΛ࣮ࢪ "*։ൃͷ ٕज़ྗɾ஌ݟ ಠࣗͷ Τϯδϯ ۀքͷ

  ஌ݟ େྔͷςΩετ σʔλ ৽͍ࣾ͠ձ࣮૷ &-:;" ύʔτφʔاۀ
 20. ˜&-:;" *OD ݱࡏͷऔΓ૊Έ - 1 ܖ໿ॻΛର৅ʹɺ৿ɾᖛాদຊ๏཯ࣄ຿ॴͱڞಉݚڀΛ࣮ࢪ ϦʔΨϧۀքͷ஌ݟ ਺ඦਓͷหޢ͕࢜ॴଐ ೔ຊޠಛԽ

  "*Τϯδϯ "*։ൃͷٕज़ྗɾ஌ݟ ܖ໿ॻྖҬ
 21. ˜&-:;" *OD ݱࡏͷऔΓ૊Έ - 2 धཁ༧ଌΛର৅ʹɺେखখചاۀͱڞಉݚڀΛ࣮ࢪ ੡଄ɾখചۀքͷ஌ݟ େྔͷ࣮ചσʔλ େखখചاۀ

  ϚϧνϞʔμϧ "*։ൃͷٕज़ྗɾ஌ݟ धཁ༧ଌྖҬ
 22. ˜&-:;" *OD ELYZAͷ׆ಈ Service Development ࣄۀ։ൃ

 23. ˜&-:;" *OD ࣄۀ։ൃ ະ౿ͷྖҬͰͷ੒ՌΛɺ ΑΓଟ͘ͷاۀɾਓʹಧ͚ΔͨΊͷ 4BB4αʔϏε։ൃ ϊ΢ϋ΢ ٕज़ اۀ

  ) اۀ # اۀ ' اۀ % اۀ & اۀ " اۀ ( اۀ $
 24. ˜&-:;" *OD ੡଄ۀɾখചۀͷେاۀ޲͚ʹ ߴਫ਼౓धཁ༧ଌ"*Λఏڙ͢Δ4BB4 धཁ༧ଌ"*ʹΑΓ େ෯ͳ༧ଌޡࠩ࡟ݮΛ࣮ݱ αʔϏε։ൃྫ

 25. ˜&-:;" *OD ૊৫ʹ͍ͭͯ Our Company ˜&-:;" *OD

 26. ˜&-:;" *OD ίΞϝϯόʔ ౦ژେֶͷ"*ݚڀऀͱΤϯδχΞʹΑΔٕज़ऀूஂ ીࠜԬ ါ໵ ୅දऔక໾CEO ֞಺ ߂ଠ

  औక໾CTO ৿ా ྋհ AIΤϯδχΞ தଜ ேཅ AIΤϯδχΞ ᜊ౻ ெ࿠ ։ൃ੹೚ऀ দӜ େو ࣄۀ։ൃ੹೚ऀ അ৔ ঊݟ ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞ ฏ઒ խਓ AIΤϯδχΞ দඌ ๛ ٕज़ސ໰ ౦ژେֶେֶӃ ޻ֶܥݚڀՊ ਓ޻෺޻ֶݚڀηϯλʔʗ ٕज़ܦӦઓֶུઐ߈ ڭत
 27. ˜&-:;" *OD ਺ࣈͰݟΔELYZA  20୅ 30୅ 10୅

  ೥ྸൺ཰ ίʔϙϨʔτ ιϑτ΢ΣΞ ΤϯδχΞ Biz AIΤϯδχΞ ৬छׂ߹
 28. ˜&-:;" *OD ૊৫ਤ ݚڀ։ൃ n ϚϧνϞʔμϧɾ/-1෼໺ͷ ݚڀ։ൃΛߦ͏ n ݚڀಈ޲ͳͲ֤छ৘ใൃ৴

  ڞಉݚڀ n ϚϧνϞʔμϧɾ/-1෼໺Ͱ اۀͱڞಉͰ"*։ൃΛߦ͏ ࣄۀ։ൃ n ࣗࣾϓϩμΫτͷ։ൃΛߦ͏ n ࣄۀܭըɾӦۀɾϚʔέΛ୲͏ ίʔϙϨʔτ n ࡒ຿ɾ࠾༻ɾ࿑຿Λ୲͏ n ಇ͖΍͍͢৬৔؀ڥͷ௥ٻͳͲ ΋ߦ͏
 29. ˜&-:;" *OD ड৆ཤྺ &:*OOPWBUJWF4UBSUVQ ΞγοΫεɾΞΫηϥϨʔλʔɾϓϩάϥϜ

 30. ˜&-:;" *OD ϝσΟΞܝࡌ ೔ܦ৽ฉΛ࢝Ίɺ ଟ͘ͷϝσΟΞʹऔΓ্͍͍͓͛ͯͨͩͯΓ·͢ɻ

 31. ˜&-:;" *OD ࣾһ঺հɿࣄۀ։ൃ גࣜձࣾࡾඛ૯߹ݚڀॴʹͯ੓ࡦ ఏݴݚڀ ʹैࣄɺ·ͨ*405$ʹͯࠃࡍװࣄ৬Λ ซ೚ɻݱࡏ͸ &-:;"ʹͯࣄۀ։ൃΛ୲౰ɻ দӜ

  େو ٕज़ͷࣾձ࣮૷ʹڵຯ͕͋Γɺࣄۀͱͯ͠औΓ૊ΜͰ͍͖͍ͨͱߟ͑ͯ ͍·ͨ͠ɻ &-:;"͸࠷ઌ୺ٕज़Λࣾձ࣮૷͍ͯ͘͜͠ͱΛ໨ࢦ͓ͯ͠ Γɺ·͘͞͠΍Γ͍ͨ͜ͱ͕ग़ དྷΔͱࢥ͍ɺೖࣾ͠·ͨ͠ɻ A. &-:;"ʹೖࣾͨ͠ཧ༝͸ͳΜͰ͔͢ Q. &-:;"Ͱ͸ϛογϣϯͰ΋ܝ͍͛ͯΔͱ͓Γʮະ౿ͷྖҬʯ΁ͷͩ͜Θ Γ͕͋Γɺ"*Ͱ ΋ಛʹ೉͍͠ྖҬͰ͋ΔϦςʔϧςοΫɺࣗવݴޠॲཧ ʹϑΥʔΧε͍ͯ͠·͢ɻ΍͸Γ ೉͍͠ྖҬͱݴΘΕ͍ͯΔ͚ͩʹސ٬ ͔Βͷ૬ஊͷͲΕ΋͕ྫ֎ͳ͘೉қ౓͕ߴ͍ςʔϚ ͰɺऔΓ૊Έ͕͍͕ ͋Γ·͢ɻ A. &-:;"Ͱͷ࢓ࣄͷັྗ͸ͳΜͰ͔͢ Q.
 32. ˜&-:;" *OD ࣾһ঺հɿΤϯδχΞ -*/&גࣜձࣾɺגࣜձࣾ.FSDBSJΛܦͯ &-:;"ʹࢀՃɻJ04%$ϕετεϐʔ Χʔɻະ౿ΫϦΤΠλɻ ݱࡏ͸&-:;"Ͱαʔ Ϗε։ൃΛ୲౰ɻ ᜊ౻

  ெ࿠ ڞಉݚڀΛ͍ͯ͘͠தͰग़དྷͨػցֶशϞσϧΛ࣮ར༻͍ͯͨ͘͠Ίͷ ΞϓϦέʔγϣϯͷ։ൃ΍͓٬༷΁ͷಋೖΛߦ͍ͬͯ·͢ɻཁ݅ఆ͔ٛ Β࢝·Γɺઃܭ΍։ൃͳͲ෯޿͘΍͍ͬͯ·͢Ͷɻ։ൃͰ͸ϑϩϯτ͔ ΒόοΫΤϯυɺΠϯϑϥ·Ͱͷ͍͍ͩͨશͯΛ΍͍ͬͯ·͢ɻ A. &-:;"Ͱ͸ͲΜͳۀ຿Λ΍͍ͬͯ·͔͢ Q. ࣗࣾϓϩμΫτͷେن໛ల։Λ੒͠਱͍͛ͨͳͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻΑΓଟ ͘ͷ͓٬༷ʹϓϩμΫτ࢖ͬͯ΋Β͍ͳ͕ΒɺͲΜͲΜͱվળΛਪ͠ਐ Ί͍ͯ͘͜ͱ͕ग़དྷΕ͹࠷ߴͰ͢Ͷ A. &-:;"Ͱকདྷతʹ࣮ݱ͍ͨ͜͠ͱ͸ͳΜͰ͔͢ Q.
 33. ˜&-:;" *OD ಇ͘؀ڥʹ͍ͭͯ Environment 

 34. ˜&-:;" *OD -POH5FSN(SFFEZ [ Core Value / ࢲͨͪͷՁ஋؍ ]

  ໨ઌͷརӹΛ௥͍ٻΊΔͷͰ͸ͳ͘ɺ ΑΓ௕ظతͳࢹ఺Ͱ࠷దԽΛߦ͓͏
 35. ˜&-:;" *OD -POH5FSN(SFFEZ$PNQBOZ [ Rules of Conduct / ࢲͨͪͷ͋Δ΂͖࢟

  ] ਓࡐҭ੒΍ٕज़ɺ؀ڥɺ݈߁΁ͷ౤ࢿ ͸ɺ ͲͷΑ͏ͳ΋ͷͰ͋Εɺਪ঑͠ ͍ͯ·͢ɻ &-:;"Ͱ͸͜ͷ௕ظ౤ࢿ Λ࢓૊ΈԽ͍͖ͯ͠·͢ɻ ௕ظ౤ࢿΛ੯͠·ͳ͍ ʮ೥ޙʹҙຯ͕͋Δͷ͔ʯͱ͍͏ࢹ ఺Ͱɺ ΍Δ͜ͱ΍Βͳ͍͜ͱΛਝ଎ ʹҙࢥܾఆ͠·͢ɻ ܾΊΔ͜ͱΛઌ Ԇ͹͠ʹ͸͠·ͤΜɻ "2೥ޙͷࣗ෼"͕"ࠓܾΊΔ" ؔΘΔશͯʹରͯ͠ɺ੣࣮ͳଘࡏͰ͍ ͚ͭͮ·͢ɻ ΫϥΠΞϯτʹ͸ɺ͍ ͍ͨͩͨϑΟʔҎ্ͷ Ձ஋ΛఏڙͰ ͖ΔΑ͏ʹ౒Ίଓ͚·͢ɻ ੣࣮ͳଘࡏͰ͋Γଓ͚Δ ࣭ʹରͯ͠ଥڠ͸Ұ੾͠·ͤΜɻ ૉ ఢͳνʔϜͰ͋Γ͚ͭͮΔͨΊͷ࠾༻ɺ େ͖ͳՁ஋Λग़͠ଓ͚ΔͨΊͷҊ݅બ ୒Λ͠·͢ɻ ࣭ʹͩ͜ΘΔ
 36. ˜&-:;" *OD جຊ৘ใ ϑϨοΫε੍ (ίΞλΠϜ12࣌~17࣌) ׬શिٳ2೔੍ ॕ೔ɾ೥຤೥࢝ٳΈ ௨ۈख౰ͳͲ ֤छख౰ͯ༗Γ

  ೖࣾ࣌఺Ͱ ༗څΛ෇༩ ࣾձอݥ / ࿑ಇอݥ ׬උ ϦϞʔτϫʔΫՄ
 37. ˜&-:;" *OD όϦϡʔɿ௕ظ౤ࢿΛ੯͠·ͳ͍ ࣾ಺ͷ෱རްੜͱͯ͠ɺԼهͷΑ͏ͳ࢓૊Έ͕Ͱ͖͍ͯΔ Ϗδωε৬΍8FCΤϯδχΞ ʹ͸ɺिؒʙϲ݄ؒ΄Ͳػ ցֶशͷֶशظؒΛઃ͚Δ Machine Learning

  Boot Camp ࣾ಺ͷٕज़ྗΛ޲্ͤ͞Δͨ Ίʹ ษڧձΛ࣮ͭࢪ ษڧձ ֤ϝϯόʔͷ׆ಈ͕޿͕Γɺ ଟ͘ͷܦݧΛ͢Δ͜ͱΛ঑ྭ ෭ۀOK ϝϯλʔ੍΍γϟοϑϧϥϯ ν౳ɺ ఆظతʹ৮Ε߹͏ػձ Λઃఆ ަྲྀͷଅਐ ϝϯόʔͷىۀΛࢧԉ͢Δ ىۀͷଅਐ &YJU࣌ʹଟ͘ͷϦλʔϯΛ ϝ ϯόʔ͕ಘΒΕΔΑ͏ʹઃఆ SO৴ୗͷಋೖ
 38. ˜&-:;" *OD ࣾ಺੍౓ .BDIJOF-FBSOJOH #PPU$BNQ ػցֶशɾ%FFQ-FBSOJOHΛ࣠ʹͨ͠ձࣾͷͨΊɺϏ δωε৬ɾ8FCΤϯδχΞͳͲͷ৬छΛ໰Θͣɺػց ֶश΍%FFQ-FBSOJOHͷ஌ࣝΛΠϯϓοτ͢ΔͨΊͷ ظؒΛिؒʙϲ݄ઃ͚͍ͯ·͢ɻ

  ࢀՃऀͷίϝϯτ .-ΛؚΊͨσʔλॲཧͷύΠϓϥΠϯΛ૊Έ্͛ͯ ͍͘ͱ͖ʹɺ.-ϒʔτΩϟϯϓͰֶΜͩ͜ͱ͕େ͖ ͘׆͖·ͨ͠ɻ അ৔ ͜Ε·Ͱ͸.-ଆͷγεςϜ։ൃ͸୲౰ऀʹ೚ͤͬͺ ͳͩͬͨ͠ͷ͕ɺ.-ϒʔτΩϟϯϓΛܦͯޙஈͷ όοΫΤϯυͷॲཧ΍ϑϩϯτͰͷݟ͑ํΛ౿·͑ ͯͷઃܭٞ࿦Λ͢Δ͜ͱ͕ग़དྷΔΑ͏ʹͳΓ·ͨ͠ɻ ࡈ౻
 39. ˜&-:;" *OD ษڧձ ࣾ಺޲͚ʹ༷ʑͳษڧձΛ։࠵ɻ શମษڧձ શ৬छٻΊΒΕΔجຊ஌ࣝͷ֫ಘΛ໨తͱ͠ɺ ༷ʑͳ୊໨Ͱྠಡձܗࣜͷൃදɾٞ࿦Λߦ͏ ࣄۀ։ൃษڧձ ϓϩμΫτ։ൃʹඞཁͳ֤छ஌ࣝΛ֫ಘ͢ΔͨΊɺ

  ॻ੶ͷڞ༗΍ํ๏࿦ͷڞ༗Λߦ͏ "*ษڧձ ࿦จͷྠಡ΍ݚڀͷைྲྀͳͲͷڞ༗Λߦ͏ ษڧձͷҰྫ
 40. ˜&-:;" *OD ϦϞʔτϫʔΫख౰ ࣗ୐؀ڥڧԽͷͨΊͷख౰ ৽ܕίϩφͷຮԆΛߟྀ͠ɺ͍ͪૣ͘׬શϦϞʔτ ϫʔΫΛಋೖ͠·ͨ͠ɻ ϦϞʔτϫʔΫͰͷ࡞ۀ؀ڥΛΑ͘͢ΔͨΊʹɺϑ ϧλΠϜϝϯόʔ͸ສ·ͰɺΠϯλʔϯϝϯόʔ ͸ສ·Ͱͷख౰Λڅ෇͠·ͨ͠ɻ

  ϑϧλΠϜɿ10ສ / Πϯλʔϯɿ3ສ
 41. ˜&-:;" *OD ͦͷଞɿ෱རްੜ γϟοϑϧϥϯν ϝϯλʔ੍ ࢛൒ظҿΈձ ήʔϜେձ σΟεϓϨΠ౳͸ຕ·Ͱ0, ॻ੶ߪೖɾ1$౳΋ߪೖ0,͓՛ࢠɾҿΈ෺ແྉ

  ෦׆͍ͬͺ͍ PO
 42. ˜&-:;" *OD ELYZAΒ͠͞ &-:;"ͷϝϯόʔΒ͠͞͸ɺ࠾༻Ͱ֬ೝ͍ͯ͘͠ํ਑ʹ Growth ੒௕ྗ w৽͍͜͠ͱʹର͢Δڋ൱ײ͕ͳ͍ͳΜͰ΋΍ͬͯ΍Δؾ࣋ͪ wଞਓͷ࿩Λૉ௚ʹฉ͚Δॊೈ͞ Ownership

  Φʔφʔγοϓ wϛογϣϯʹରͯ͠ਅ݋Ͱ͋Δ͜ͱ wࣗ෼ͷརӹͰ͸ͳ͘ɺ૊৫ͷརӹΛߟ͑Δ͜ͱʢ0OFGPSBMMʣ wશମ؍ΛΈͯɺࣗ෼ͷείʔϓҎ֎ʹ΋ॊೈʹಈ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δ͜ͱ Tech ٕज़৴ڼ wٕज़͕ͱʹ͔͘޷͖ w৽͍ٕ͠ज़ʹϫΫϫΫ͢Δ͠ɺֶͼ͍ͨ Pro ϓϩҙࣝ w࢓ࣄͷ࣭΁ͷͩ͜ΘΓ wࣗ෼ͷྖҬͰ͸Ұ൪ʹͳΔؾ֓ʢগͳ͘ͱ΋ࣾ಺Ͱʣ wࣗ෼ʹରͯ͠ɺߴ͍ϋʔυϧΛઃ͚͍ͯΔ Integrity ੣࣮͞ w໥͔ͬͯ΋޾ͤʹͳΒͳ͍Ϗδωεʹڵຯ͕ͳ͍ wਓΛ᱐͢άϨʔͳ͜ͱΛڐ༰͠ͳ͍ Generosity ਓ΁ͷ׮େ͞ w૬खʹର͢ΔϦεϖΫτ wਓؒʹର͢Δਂ͍ཧղʢಛʹෆ׬શͰ͋Δ͜ͱʹʣ
 43. ˜&-:;" *OD ಋೖπʔϧ ۀ຿ܥ ։ൃܥ

 44. ˜&-:;" *OD ٕज़ελοΫ ϑϩϯτΤϯυ όοΫΤϯυ Πϯϑϥ ػցֶश

 45. ˜&-:;" *OD গ͠Ͱ΋ڵຯͷ͋Δํɺͥͻ͓࿩Λ͠·ͤΜ͔ ݱࡏͷืू৬छ IUUQTPQFOUBMFOUJPDPNDFMZ[BSFRVJTJUJPOT ΧδϡΞϧ໘ஊ͸ͪ͜Β͔Β IUUQTGPSNTHMF;ZY1Z,3XG6NR3[Q6