Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

THE NEW "PERFECT PHP" WILL BE COMING SOON

THE NEW "PERFECT PHP" WILL BE COMING SOON

Katsuhiro OGAWA

October 03, 2015
Tweet

More Decks by Katsuhiro OGAWA

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 5)&/&8 l1&3'&$51)1z 8*--#&$0.*/(400/ 1)1ΧϯϑΝϨϯε খ઒༤େ 1

 2. 2

 3. খ઒༤େ ฑ୔૱ଠ࿠ ڮޱ੣ 3

 4. ೥݄೔ ύʔϑΣΫτ1)1 ൃച 4

 5. ೥ͷ࣌Λܦͯ 5

 6. lվగ൛z ύʔϑΣΫτ1)1 ൃചܾఆ 6

 7. ϑϧϦχϡʔΞϧͰ ͓ಧ͚͠·͢ 7

 8. 1BSU 1)1ʙPWFSWJFX 8

 9. มΘΓΏ͘ ࣌୅ͷதͰ 9

 10. ͍ͭ·Ͱ΋ ࠷৽ͷ৘ใΛ ఏڙ͠ଓ͚͍ͨ 10

 11. ؀ڥߏஙͷষΛ (JU)VC1BHFTͰ ެ։͠·͢ 11

 12. 1VMM3FRVFTUΛ ͓଴͍ͪͯ͠·͢ 12

 13. 1BSU 1)1ͷݴޠ࢓༷ 13

 14. 1)1 ରԠ 14

 15. ΑΓ zύʔϑΣΫτzʹ 15

 16. 1BSU ࣮ફ8FC ΞϓϦέʔγϣϯ 16

 17. ࠓͷ࣌୅ʹ ຊ౰ʹඞཁͳٕज़Λ ਎ʹ͚ͭΔͨΊ 17

 18. ϑϨʔϜϫʔΫ ׬શ࡮৽ 18

 19. 1BSU 1)1ηΩϡϦςΟ 19

 20. ͱ͜ͱΜ lύʔϑΣΫτz Λ௥ٻͯ͠ 20

 21. ಙؙઌੜɺ ԿଔɺࠪಡΛ ͓ئ͍͍ͨ͠·͢ 21

 22. 1BSU ςΫχΧϧͳ 1)1ͷ׆༻ 22

 23. 1BSU ςΫχΧϧͳ 1)1ͷ׆༻ 23

 24. 1BSU 1)1ςετ 24

 25. ৽ͨʹ ςετ΋ Χόʔ͠·͢ 25

 26. 1BSU 1)1Ϩγϐ 26

 27. ೥Ͱ༷ʑͳ ਐԽΛ਱͛ͨ 1)1ք۾ 27

 28. ͜Ε·ͰҎ্ʹ ચ࿅͞Εͨ Ϩγϐूʹ 28

 29. ͢΂ͯͷ಺༰Λ ݟ௚͠·ͨ͠ 29

 30. ͢΂ͯʁ 30

 31. 31

 32. One more thing... 32

 33. 1BSU 1)1ΤΫεςϯγϣϯ 33

 34. ΤΫεςϯγϣϯͷ εϖγϟϦετ͕ ՃΘΓ·͢ 34

 35. ؔࢁོհ 35

 36. ΋ͪΖΜ 1)1ରԠ 36

 37. ໊ʹஏ͡ͳ͍ Ұ࡭ʹ͢ΔͨΊ Ӷҙࣥචத 37

 38. ೥಺த ൃച༧ఆ 38

 39. ਐḿঢ়گ 39

 40. ຊ೔͸ࣗ෼ͨͪʹ ϓϨογϟʔΛ ͔͚ʹདྷ·ͨ͠ ຊؾͰ͕Μ͹Γ·͢ 40

 41. ΋͏͠͹Β͘ ͓଴͍ͪͩ͘͞ 41

 42. ͍·͍ͪͲɺ ͢΂ͯͷ1)1Ϣʔβʔʹ ಧ͚͍ͨ 42

 43. ͝ਗ਼ௌ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ 43