Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

THE NEW "PERFECT PHP" WILL BE COMING SOON

THE NEW "PERFECT PHP" WILL BE COMING SOON

Ff822949384025796e11fd7f681df060?s=128

Katsuhiro OGAWA

October 03, 2015
Tweet

More Decks by Katsuhiro OGAWA

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 5)&/&8 l1&3'&$51)1z 8*--#&$0.*/(400/ 1)1ΧϯϑΝϨϯε খ઒༤େ 1

 2. 2

 3. খ઒༤େ ฑ୔૱ଠ࿠ ڮޱ੣ 3

 4. ೥݄೔ ύʔϑΣΫτ1)1 ൃച 4

 5. ೥ͷ࣌Λܦͯ 5

 6. lվగ൛z ύʔϑΣΫτ1)1 ൃചܾఆ 6

 7. ϑϧϦχϡʔΞϧͰ ͓ಧ͚͠·͢ 7

 8. 1BSU 1)1ʙPWFSWJFX 8

 9. มΘΓΏ͘ ࣌୅ͷதͰ 9

 10. ͍ͭ·Ͱ΋ ࠷৽ͷ৘ใΛ ఏڙ͠ଓ͚͍ͨ 10

 11. ؀ڥߏஙͷষΛ (JU)VC1BHFTͰ ެ։͠·͢ 11

 12. 1VMM3FRVFTUΛ ͓଴͍ͪͯ͠·͢ 12

 13. 1BSU 1)1ͷݴޠ࢓༷ 13

 14. 1)1 ରԠ 14

 15. ΑΓ zύʔϑΣΫτzʹ 15

 16. 1BSU ࣮ફ8FC ΞϓϦέʔγϣϯ 16

 17. ࠓͷ࣌୅ʹ ຊ౰ʹඞཁͳٕज़Λ ਎ʹ͚ͭΔͨΊ 17

 18. ϑϨʔϜϫʔΫ ׬શ࡮৽ 18

 19. 1BSU 1)1ηΩϡϦςΟ 19

 20. ͱ͜ͱΜ lύʔϑΣΫτz Λ௥ٻͯ͠ 20

 21. ಙؙઌੜɺ ԿଔɺࠪಡΛ ͓ئ͍͍ͨ͠·͢ 21

 22. 1BSU ςΫχΧϧͳ 1)1ͷ׆༻ 22

 23. 1BSU ςΫχΧϧͳ 1)1ͷ׆༻ 23

 24. 1BSU 1)1ςετ 24

 25. ৽ͨʹ ςετ΋ Χόʔ͠·͢ 25

 26. 1BSU 1)1Ϩγϐ 26

 27. ೥Ͱ༷ʑͳ ਐԽΛ਱͛ͨ 1)1ք۾ 27

 28. ͜Ε·ͰҎ্ʹ ચ࿅͞Εͨ Ϩγϐूʹ 28

 29. ͢΂ͯͷ಺༰Λ ݟ௚͠·ͨ͠ 29

 30. ͢΂ͯʁ 30

 31. 31

 32. One more thing... 32

 33. 1BSU 1)1ΤΫεςϯγϣϯ 33

 34. ΤΫεςϯγϣϯͷ εϖγϟϦετ͕ ՃΘΓ·͢ 34

 35. ؔࢁོհ 35

 36. ΋ͪΖΜ 1)1ରԠ 36

 37. ໊ʹஏ͡ͳ͍ Ұ࡭ʹ͢ΔͨΊ Ӷҙࣥචத 37

 38. ೥಺த ൃച༧ఆ 38

 39. ਐḿঢ়گ 39

 40. ຊ೔͸ࣗ෼ͨͪʹ ϓϨογϟʔΛ ͔͚ʹདྷ·ͨ͠ ຊؾͰ͕Μ͹Γ·͢ 40

 41. ΋͏͠͹Β͘ ͓଴͍ͪͩ͘͞ 41

 42. ͍·͍ͪͲɺ ͢΂ͯͷ1)1Ϣʔβʔʹ ಧ͚͍ͨ 42

 43. ͝ਗ਼ௌ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ 43