Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

THE NEW "PERFECT PHP" WILL BE COMING SOON

THE NEW "PERFECT PHP" WILL BE COMING SOON

Katsuhiro Ogawa

October 03, 2015
Tweet

More Decks by Katsuhiro Ogawa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 5)&/&8
  l1&3'&$51)1z
  8*--#&$0.*/(400/
  1)1ΧϯϑΝϨϯε
  খ઒༤େ
  1

  View Slide

 2. 2

  View Slide

 3. খ઒༤େ
  ฑ୔૱ଠ࿠
  ڮޱ੣
  3

  View Slide

 4. ೥݄೔
  ύʔϑΣΫτ1)1
  ൃച
  4

  View Slide

 5. ೥ͷ࣌Λܦͯ
  5

  View Slide

 6. lվగ൛z
  ύʔϑΣΫτ1)1
  ൃചܾఆ
  6

  View Slide

 7. ϑϧϦχϡʔΞϧͰ
  ͓ಧ͚͠·͢
  7

  View Slide

 8. 1BSU
  1)1ʙPWFSWJFX
  8

  View Slide

 9. มΘΓΏ͘
  ࣌୅ͷதͰ
  9

  View Slide

 10. ͍ͭ·Ͱ΋
  ࠷৽ͷ৘ใΛ
  ఏڙ͠ଓ͚͍ͨ
  10

  View Slide

 11. ؀ڥߏஙͷষΛ
  (JU)VC1BHFTͰ
  ެ։͠·͢
  11

  View Slide

 12. 1VMM3FRVFTUΛ
  ͓଴͍ͪͯ͠·͢
  12

  View Slide

 13. 1BSU
  1)1ͷݴޠ࢓༷
  13

  View Slide

 14. 1)1
  ରԠ
  14

  View Slide

 15. ΑΓ
  zύʔϑΣΫτzʹ
  15

  View Slide

 16. 1BSU
  ࣮ફ8FC
  ΞϓϦέʔγϣϯ
  16

  View Slide

 17. ࠓͷ࣌୅ʹ
  ຊ౰ʹඞཁͳٕज़Λ
  ਎ʹ͚ͭΔͨΊ
  17

  View Slide

 18. ϑϨʔϜϫʔΫ
  ׬શ࡮৽
  18

  View Slide

 19. 1BSU
  1)1ηΩϡϦςΟ
  19

  View Slide

 20. ͱ͜ͱΜ
  lύʔϑΣΫτz
  Λ௥ٻͯ͠
  20

  View Slide

 21. ಙؙઌੜɺ
  ԿଔɺࠪಡΛ
  ͓ئ͍͍ͨ͠·͢
  21

  View Slide

 22. 1BSU
  ςΫχΧϧͳ
  1)1ͷ׆༻
  22

  View Slide

 23. 1BSU
  ςΫχΧϧͳ
  1)1ͷ׆༻
  23

  View Slide

 24. 1BSU
  1)1ςετ
  24

  View Slide

 25. ৽ͨʹ
  ςετ΋
  Χόʔ͠·͢
  25

  View Slide

 26. 1BSU
  1)1Ϩγϐ
  26

  View Slide

 27. ೥Ͱ༷ʑͳ
  ਐԽΛ਱͛ͨ
  1)1ք۾
  27

  View Slide

 28. ͜Ε·ͰҎ্ʹ
  ચ࿅͞Εͨ
  Ϩγϐूʹ
  28

  View Slide

 29. ͢΂ͯͷ಺༰Λ
  ݟ௚͠·ͨ͠
  29

  View Slide

 30. ͢΂ͯʁ
  30

  View Slide


 31. 31

  View Slide

 32. One more thing...
  32

  View Slide

 33. 1BSU
  1)1ΤΫεςϯγϣϯ
  33

  View Slide

 34. ΤΫεςϯγϣϯͷ
  εϖγϟϦετ͕
  ՃΘΓ·͢
  34

  View Slide

 35. ؔࢁོհ
  35

  View Slide

 36. ΋ͪΖΜ
  1)1ରԠ
  36

  View Slide

 37. ໊ʹஏ͡ͳ͍
  Ұ࡭ʹ͢ΔͨΊ
  Ӷҙࣥචத
  37

  View Slide

 38. ೥಺த
  ൃച༧ఆ
  38

  View Slide

 39. ਐḿঢ়گ
  39

  View Slide

 40. ຊ೔͸ࣗ෼ͨͪʹ
  ϓϨογϟʔΛ
  ͔͚ʹདྷ·ͨ͠
  ຊؾͰ͕Μ͹Γ·͢

  40

  View Slide

 41. ΋͏͠͹Β͘
  ͓଴͍ͪͩ͘͞
  41

  View Slide

 42. ͍·͍ͪͲɺ
  ͢΂ͯͷ1)1Ϣʔβʔʹ
  ಧ͚͍ͨ
  42

  View Slide

 43. ͝ਗ਼ௌ
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  43

  View Slide