Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Doctrine ORM & model

Doctrine ORM & model

Praktické ukázky jak psát model v Nette Frameworku a Doctrine 2 ORM. Včetně nejčastějších problémů a tak o tom, jak se mít rychlý web i s ORM.

Filip Procházka

December 21, 2015
Tweet

More Decks by Filip Procházka

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Doctrine ORM & model @ProchazkaFilip

 2. kdyby/doctrine v3.0

 3. Co si povíme - jak psát entity - práce s

  db schématem - použití entit - pokládání dotazů - modelové třídy (a jak nepsat repozitáře) - jak cachovat
 4. Jak psát entity

 5. Databáze neexistuje $articles = [ new Article('abc'), new Article('def'), new

  Article('ghi') ];
 6. Asociace mezi entitami class Comment { private $article; public function

  __construct(Article $article) { $this->article = $article; }
 7. Asociace mezi entitami class Article { private $comments; public function

  __construct() { $this->comments = new ArrayCollection(); } function addComment(Comment $comment) { $this->comments[] = $comment; }
 8. Nahaté kolekce? Never! class Article { // ... function getComments()

  { return $this->comments; }
 9. Magic to the rescue use Kdyby\Doctrine\Entities\MagicAccessors; class Article { use

  MagicAccessors;
 10. Magic to the rescue - pouze na protected properties -

  magické (get|set)tery - magické collection accessory
 11. Magic to the rescue class Article { private $comments; function

  getComments() { return $this->comments; }
 12. Magic to the rescue class Article { protected $comments;

 13. Magic to the rescue $article->comments ->add(new Comment($article)); // vyhodi vyjimku

  $article->comments ->filter(function () { .. }); // ok
 14. Magic to the rescue class Article { // ... function

  getComments(); function addComment(Comment $comment); function hasComment(Comment $comment); function removeComment(Comment $comment);
 15. Less is more class Comment { private $article; // ...

  function getArticle() { return $this->article; }
 16. Less is more private $published; function isPublished() { return $this->published;

  } function publish() { $this->published = TRUE; }
 17. Tak od teď, databáze už zase existuje

 18. Životní cyklus entity - create -> persist -> flush ->

  konec rq - load -> update -> flush -> konec rq - load -> delete -> flush -> konec rq Existence entity - začíná s create - končí s delete+flush
 19. Aby entita byla entita - musí mít metadata - její

  NS s driverem musí být registrovaný
 20. Mapping /** @ORM\Entity() */ class Article { use MagicAccessors; use

  Identifier; /** @ORM\Column(type="string") */ protected $title;
 21. Mapping /** * @ORM\OneToMany(targetEntity="Comment", cascade={"persist"}) * @var Comment[]|ArrayCollection */ protected

  $comments;
 22. Zaregistrujeme extensions: console: Kdyby\Console\DI\ConsoleExtension events: Kdyby\Events\DI\EventsExtension annotations: Kdyby\Annotations\DI\AnnotationsExtension doctrine: Kdyby\Doctrine\DI\OrmExtension

 23. Nakonfigurujeme doctrine: metadata: App: %appDir%

 24. Schéma (pomocí sf console) $ php www/index.php orm:schema:create orm:schema:update --dump-sql

  $ php www/index.php o:s:u --dump-sql
 25. Migrace - doctrine/migrations:@dev - zenify/doctrine-migrations extensions: migrations: Zenify\DoctrineMigrations\DI\MigrationsExtension

 26. Používáme $article = new Article('Abc'); $article->addComment(new Comment($article)); $em->persist($article); $em->flush();

 27. Používáme $article = $em->find(Article::class, 1); $article->title = "lol"; $em->flush();

 28. Praktické použití entit

 29. V presenterech private $article; public function actionDefault() { $this->article =

  $this->em->find(Article::class, 42); } public function renderDefault() { $this->template->article = $this->article }
 30. Ve formulářích: vytvoření protected function createComponentForm() { $form = new

  UI\Form; $form->onSuccess[] = function ($form, $values) { $article = new Article($values->title); $this->em->persist($article); $this->em->flush(); } return $form; }
 31. Ve formulářích: editace protected function createComponentForm() { $form = new

  UI\Form; $form->onSuccess[] = function ($form, $values) { $this->article->setTitle($values->title); $this->em->flush(); } return $form; }
 32. Ve formulářích: alternativně - univerzální formuláře pro create/edit - form

  mappery (Kdyby/DoctrineForms ?)
 33. V komponentách class ArticleControl extends UI\Control { private $article; function

  __construct(Article $article) { $this->article = $article; } public function render() { $this->template->article = $this->article; }
 34. Netriviální dotazování

 35. EntityRepository function findBy(array $criteria, array $orderBy, $limit, $offset) $repo->findBy(['article.title' =>

  $title]); $repo->findBy([], ['article.title' => 'DESC']) function countBy(array $criteria) $repo->countBy(['article.author' => $author]); function findPairs($criteria, $value, $orderBy, $key) $repo->findPairs(['currency' => 'USD'], "name")
 36. DQL & Query builder $qb = $em->createQueryBuilder(); $qb->select('u') ->from(User::class, 'u')

  ->where('u.id = :id')->setParameter('id', 123) ->orderBy('u.name', 'ASC');
 37. DQL & Query builder $query = $qb->getQuery(); /** @var User[]

  $result */ $result = $query->getResult();
 38. Native query $sql = 'SELECT * FROM users WHERE name

  = ?'; $rsm = new ResultSetMapping(); // build rsm here $query = $entityManager->createNativeQuery($sql, $rsm); $query->setParameter(1, 'romanb'); $users = $query->getResult();
 39. ResultSet: why $paginator = $this['vp']->getPaginator(); $paginator->setItemsCount($articles->countAll()); $this->template->articles = $articles->findAll( $paginator->getOffset(),

  $paginator->getLength() );
 40. ResultSet: why function findAll($limit, $offset) { return $this->repository ->createQuery("SELECT a

  FROM App\Article a") ->setMaxResults($limit) ->setFirstResult($offset); function countAll() { return $this->repository ->createQuery("SELECT COUNT(a.id) FROM App\Article a") ->getSingleScalarResult();
 41. ResultSet: how public function findAll() { $query = $this->repository ->createQuery("SELECT

  a FROM App\Article a") return new ResultSet($query); } // usage $this->template->articles = $articles->findAll() ->applyPaginator($this['vp']->getPaginator());
 42. Ještě složitější (ale mocnější) dotazování

 43. Query Object class QuestionsQuery extends Kdyby\Doctrine\QueryObject { /** * @param

  \Kdyby\Persistence\Queryable $repository * @return \Doctrine\ORM\QueryBuilder */ protected function doCreateQuery(Queryable $repository);
 44. Query Object function inCategory(Category $cat) { $this->filter[] = function (QueryBuilder

  $qb) use ($cat) { $qb->andWhere('q.category = :categoryId') ->setParameter('categoryId', $cat->getId()); }; return $this; }
 45. Query Object public function withLastPost() { $this->select[] = function (QueryBuilder

  $qb) { $qb->addSelect(lp') ->leftJoin('q.lastPost', 'lp'); }; return $this; }
 46. Query Object $query = (new QuestionsQuery()) ->withLastPost() ->inCategory($category); $result =

  $repository->fetch($query);
 47. 1+N problem - optimální množství dat - vysoká komplexita -

  špatná odezva na síti - performance killer
 48. 1+N problem $qb->select('article, comment') ->from(Article::class, 'article') ->leftJoin('article.comments', 'comment')

 49. M*N problem: násobení řádků - moc dat na projití -

  vysoká komplexita - moc práce pro databázi - moc práce pro doctrine - performance killer
 50. None
 51. Query Object: efektivně - každá query musí načítat pouze toOne

  relace - toMany relace načítat s WHERE IN dalšími queries (postFetch) - konstatní počet queries
 52. Query Object: postFetch public function withComments() { $this->onPostFetch[] = function

  ($_, Queryable $repository, \Iterator $iterator) { $ids = array_keys(iterator_to_array($iterator, TRUE)); $repository->createQueryBuilder() ->select('partial article.{id}', 'comments') ->from(Article::class, 'article') ->leftJoin('article.comments', 'comments') ->andWhere('article.id IN (:ids)')->setParameter('ids', $ids) ->getQuery()->getResult(); } return $this; }
 53. Query Object: postFetch $query = (new ArticlesQuery()) ->withComments(); $result =

  $repository->fetch($query);
 54. Repozitáře, fasády, služby aneb pětivrstvý model

 55. Repozitáře - vhodné použití ve facade - vhodné použití v

  services - ale klidně i v presenteru/komponentě - pouze čtení!
 56. Repozitáře /** * @ORM\Entity(repositoryClass="ArticleRepository") */ class Article { } class

  ArticleRepository extends Kdyby\Doctrine\EntityRepository { }
 57. services: - App\Blog\ArticleRepository() - class: App\Blog\ArticleRepository() tags: [doctrine.repositoryEntity: App\Blog\Article] Repozitáře

  jako služby
 58. Facade - brána mezi presenterem/komponentou a modelem - snadnější sdílení

  logiky mezi api a frontem - vhodné místo pro flush - není nutné mít 1:1 k entitám
 59. Facade class BlogFacade { function findPublished(); function fetch(ArticlesQuery $query); function

  saveComment(Comment $comment); class RedactorFacade { function createDraft(); function save(Article $article);
 60. Služby - dělení aplikace na menší logické celky - nějaké

  konkrétní operace nad db/entitami - klidně i externí api - používají se ve facades
 61. Eventy

 62. Lifecycle eventy - na entitě - “full blown” listenery -

  listenery pro typ
 63. Lifecycle eventy na entitě /** @ORM\Entity @ORM\HasLifecycleCallbacks */ class User

  { /** @ORM\PrePersist */ public function doStuffOnPrePersist() { $this->createdAt = date('Y-m-d H:i:s'); }
 64. Listenery class MyEventListener implements Kdyby\Events\Subscriber { function preUpdate(LifecycleEventArgs $args) {

  $entityManager = $args->getObjectManager(); $entity = $args->getObject(); if ($entity instanceof User) { // do something with the User } }
 65. Listenery pro typ class MyEventListener { function preUpdate(User $user, LifecycleEventArgs

  $args) { $entityManager = $args->getObjectManager(); // do something with the User }
 66. Cache

 67. Cachovací strategie - result caching - 2nd level caching

 68. Result caching $query = $em->createQuery('SELECT u FROM App\User u'); $query->useResultCache(

  true, $lifetime, $resultCacheId );
 69. 2nd level cache (since 2.5) - READ_ONLY (výchozí) - NOSTRICT_READ_WRITE

  - READ_WRITE (zámky)
 70. 2nd level cache doctrine: secondLevelCache: enabled: true driver: redis(@redis.default_client::getDriver())

 71. 2nd level cache /** * @ORM\Cache(region="product") */ class Product {

  /** * @ORM\ManyToMany(...) * @ORM\Cache(usage="NONSTRICT_READ_WRITE", region="product") */ private $tags;
 72. Shrnutí - jak psát entity - práce s db schématem

  - použití entit - pokládání dotazů - modelové třídy - cache
 73. Možná někdy příště - Zápis do db, čtení z Elasticu

  (to dělá rohlík) - Command Query Responsibility Segregation
 74. Dotazy?

 75. Díky za pozornost! @ProchazkaFilip