Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Scotty + Aeson + Persistentで作るJSON Web API

Scotty + Aeson + Persistentで作るJSON Web API

Fujimura Daisuke

July 07, 2012
Tweet

More Decks by Fujimura Daisuke

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Scotty + Aeson + PersistentͰ࡞ΔJSON Web API
  גࣜձࣾAiming ౻ଜେհ
  @ Yesodษڧձୈ2ճ, 2012-07-07

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ౻ଜେհ
  • http://fujimuradaisuke.com @ffu_
  • גࣜձࣾAimingॴଐ
  • Haskell޷͖ͷRuby on RailsϓϩάϥϚʔ
  • ࠷ۙ͸JavaScript/CoffeeScript΋Α͘ॻ͍͍ͯΔ
  • ΞδΞͷྉཧͱΞϝϦΧͷϏʔϧɺΞϧβεͷϫΠϯ͕޷͖
  • ϥςϯΞϝϦΧจֶ΋޷͖

  View full-size slide

 3. ͱ͜ΖͰɺͳͥࠓJSON Web APIͳͷ͔
  • ͳΜ͔ͩ࠷ۙJSON Web APIΛ࡞Δػձ͕ଟ͍
  • ҰͭͷΞϓϦέʔγϣϯΛෳ਺ΫϥΠΞϯτͰಈ͔͢ࣄྫ͕૿͖͑ͯͨ
  • Mobile, PC, iOS/Android Nativeશ෦ʹల։ͱ͔
  • ϑϩϯτΤϯυͰUIΛߏங͢Δٕज़ͷൃୡɾਁಁ
  • ΫϥΠΞϯτɾαʔόʔͷ෼ۀ͸ਐΈͦ͏

  View full-size slide

 4. ಥવͰ͕͢Yesod͸͍·͍ͪͩͱࢥ͏
  • ࠷ۙWebσβΠϯ/ϑϩϯτΤϯυ։ൃ͕Ұஈͱ೉͘͠ͳ͖ͬͯͨؾ͕͢Δ
  • ͳͷͰΫϥΠΞϯτʗαʔόʔͰ෼ۀ͕Ͱ͖ͳ͍ͱݫ͍͠
  • Έͳ͞ΜHamletͱCassiusͰϓϩμΫγϣϯϨϕϧͷϨεϙϯγϒͳϚʔΫ
  ΞοϓͰ͖·͔͢ʁ
  • Α͏΍͘sass/less͕ਁಁ͖ͯͨ͠ͷʹ·ͨ৽͍ٕ͠ज़Λ…
  • ͔͠΋΄ͱΜͲҰॹͩ͠…
  • Web APIͱͯ͠࢖͏ͱͳΔͱϑϧελοΫͷ౓͕ա͗Δ
  • ͳͥ࢖͏༧ఆͷͳ͍ೝূϥΠϒϥϦͷΠϯετʔϧΛٻΊΒΕΔͷ͔

  View full-size slide

 5. ͦ͜ͰWeb API͸scottyͰ࡞Ζ͏Ͱ͸ͳ͍͔
  • Web API࡞Γ͸DBΞΫηεͱϧʔςΟϯά͑͞Ͱ͖Ε͹جຊOK
  • ྫ͑͹RubyͩͱWeb API࡞Δ࣌RailsͰ͸ͳ͘sinatraͬͯͷ͸Α͋͘Δ
  • ϥΠϒϥϦͷґଘؔ܎͸গͳ͍΄͏͕Կ͔ͱ޾ͤ
  • DB͸persistentɺJSON͸aesonͰ΍ͬͯΈΑ͏

  View full-size slide

 6. scottyʹ͍ͭͯ
  • RubyͷsinatraΠϯεύΠΞͷWeb Application Framework
  • https://github.com/xich/scotty/
  • γϯϓϧͳAPI
  • Yesodͱಉ͘͡waiϕʔε

  View full-size slide

 7. aesonʹ͍ͭͯ
  • Real World HaskellͷஶऀɺBryan O'Sullivan͞Μͷ࡞ͬͨJSONϥΠϒϥϦ
  • https://github.com/bos/aeson
  • ·ΔͰJSONͷΑ͏ͳߏจͰॻ͚ΔDSL(?)͕େมศར
  • ଎͍Β͍͠

  View full-size slide

 8. persistentʹ͍ͭͯ
  • ͝ଘ஌YesodಉࠝͷORM
  • (͔͠͠ɺ”Object”ʹϚοϐϯά͞ΕͯΔؾ഑͸શ͘ແ͍ʣ
  • http://www.yesodweb.com/book/persistent
  • PostgreSQL, SQLite, MongoDB, MySQLʹରԠ
  • QuasiQuoteͰςʔϒϧఆٛɺϚΠάϨʔγϣϯ΋͋Δ
  • ܕνΣοΫ෇͖ͷSQLͬͯײ͡Ͱ࢖͍΍͍͢

  View full-size slide

 9. Ͱ͖·ͨ͠
  • ݁࿦͔Βݴ͏ͱͱͯ΋޾ͤͳ૊Έ߹ΘͤͰͨ͠

  View full-size slide

 10. persistentͱaesonͷ૬ੑ͕͢͹Β͔ͬͨ͠(1)
  • ςʔϒϧఆٛͨ͠ΒɺͦΕΛToJSON/FromJSONͷΠϯελϯεʹ͢Δ

  View full-size slide

 11. persistentͱaesonͷ૬ੑ͕͢͹Β͔ͬͨ͠(2)
  • ͢ΔͱɺDBͷߦΛJSONͱͯ͠ѻ͑Δ(ToJSONͷΠϯελϯεʹͳΔͷͰʣ
  • ͳͷͰɺscottyͰͦͷ··JSONϨεϙϯεͱͯ͠ฦͤΔ

  View full-size slide

 12. persistentͱaesonͷ૬ੑ͕͢͹Β͔ͬͨ͠(3)
  • ࠓ౓͸ςʔϒϧͱಉ͡εΩʔϚͷJSONΛPOST͢Δͱɺ
  • ͦͷ··ߦͱͯ͠DBʹೖΕΒΕΔʢFromJSONͷߦͱͯ͠ड͚औΕΔ͔Βʣ

  View full-size slide

 13. ͜Ε͸͔ͳΓΤϨΨϯτͳͷͰ͸
  • ͜ͷهड़ྔͰDB͔Βͷऔಘ/DB΁ͷ௥Ճ͕Ͱ͖·͢
  • ͍͢͝ʂ

  View full-size slide

 14. ΩϥʔϥΠϒϥϦͷ༧ײ
  • ґଘؔ܎͕গͳ͍ͷͰίϯύΠϧ΋ָ
  • ܕΫϥεΛ׆͔ͤΔ
  • Web APIͳΒHaskellͰ΋ΫϥΠΞϯτ։ൃͱͷڠಇ΋໰୊ͳ͠
  • Ή͠ΖϥϯλΠϜΤϥʔ͕ແ͍ͷͰΫϥΠΞϯτ։ൃ͸޾ͤ

  View full-size slide

 15. ༨ஊ
  • ͪͳΈʹҐஔ৘ใܥͷWebαʔϏεΛ࡞Ζ͏ͱͯ͠·ͨ͠
  • ΫϥΠΞϯτ͸Backbone.js, CoffeeScriptɺGoogle Maps͋ͨΓΛར༻
  • ࣮ࡍͷͱ͜ΖɺΫϥΠΞϯτͷίʔυΛॻ͍ͯΔํ͕௕͔ͬͨ…
  • HTMLςϯϓϨʔτ͸mustacheΛ࢖ͬͨɻ͜Ε΋ྑ͔ͬͨ
  • ·ͩෳࡶͳ͜ͱΛ΍ͬͯͳ͍ͷͰɺམͱ͕݀͋͠Γͦ͏
  • ೝূ·ΘΓ͸·ͩະணखɻམͱ݀͠͸͔͜͜…ʁ
  • Template HaskellΛ࢖ͬͨΒToJSON/FromJSONʹ͢Δͷ΋ࣗಈͰͰ͖ͦ͏ͳ
  ؾ͕…

  View full-size slide

 16. ͓ΘΓ
  • ιʔείʔυ https://github.com/fujimura/spot
  • ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View full-size slide