$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

hokkai_dojo_1st_meetup

 hokkai_dojo_1st_meetup

Yutaro Sugai

August 13, 2014
Tweet

More Decks by Yutaro Sugai

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ΄͔͍ͬಓ৔ ୈҰճษڧձ @hokkai7go

 2. @hokkai7go • ๺ւಓ࢈ • ৐Γ෺޷͖(మಓɺඈߦػ) • WebPay Ͱಇ͍͍ͯΔ • ηΩϡϦςΟରԠɺαʔόӡ༻

  • Chef࣮ફೖ໳ͬͯຊΛॻ͍ͨ • RubyKaigiͷϨϙʔτॻ͍ͯͨ • Δͼ·ͷฤूΛͯ͠Δ
 3. ͳͥզʑ͸͜͜ʹ͍Δͷ͔ • DevOpsʹ͍ͭͯษڧ͢Δ • ࣗಈԽπʔϧʹ͍ͭͯษڧ͢Δ • ΈΜͳ͕ԿʹڵຯΛ͍࣋ͬͯΔͷ͔஌Δ

 4. ϧʔϧ • ൷൑Λ͍͍ͯ͠ͷ͸ΞΠσΞ͚ͩ • ωΨςΟϒͳࣄΛݴ͏ͳΒͦͷೋഒ͘Β͍ϙδ ςΟϒͳ͜ͱ΋ݴ͓͏ • ͱ͸ݴ͑ɺ׬ᘳ͡Όͳ͍͔ΒϑΟʔυόοΫ͠ Α͏

 5. ऴྃ৚݅ • ୭ָ͔͕͘͠ͳ͘ͳͬͨΒ • ୭͔͕ͭΒ͘ͳͬͨΒ

 6. ׻ܴ • ஥ྑ͘ͳͬͨΓ • ੝Γ্͕ͬͨΒ • ๻͕͍ͳͯ͘΋উखʹεϐϯΦϑ͍͍ͯ͠

 7. DevOps΍ͬͯΔਓʁ

 8. Chef࢖ͬͯΔਓʁ

 9. Ansible࢖ͬͯΔਓʁ

 10. Docker࢖ͬͯΔਓʁ

 11. mitchellh ͗͢͢͝ΔͷͰ͸ ͱࢥ͏ਓ

 12. ͲΜͳ࢓ࣄ ͍ͯ͠·͔͢ʁ

 13. ࠓ೔͸ΑΖ͘͠ ͓ئ͍͠·͢