Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

闇の魔術に対する防衛術 / Defense Against the Dark Arts

Yuki Ishikawa
December 12, 2015

闇の魔術に対する防衛術 / Defense Against the Dark Arts

(だいたい)新卒エンジニア向け技術交流会 vol.5
https://ngineerxiv.doorkeeper.jp/events/34024

Yuki Ishikawa

December 12, 2015
Tweet

More Decks by Yuki Ishikawa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ҋͷຐज़ʹର͢Δ๷Ӵज़
  2015/12/12
  (͍͍ͩͨ)৽ଔΤϯδχΞ޲͚ٕज़ަྲྀձ vol.5
  @hoto17296

  View Slide

 2. ΞδΣϯμ
  • ҋͷ঺հ
  • Ϋιίʔυ
  • Ϋιઃܭ
  • ΫιΤϯδχΞ
  • ҋͱͲ͏ཱͪ޲͔͑͹͍͍͔

  View Slide

 3. (લஔ͖)

  View Slide

 4. ͜ͷੈք͸
  ΫιϓϩμΫτͰ
  ᷓΕ͔͍͑ͬͯΔ

  View Slide

 5. ͨͱ͑ΫιϓϩμΫτͰ΋
  Ձ஋͕ఏڙͰ͖͍ͯΕ͹
  ͦΕͰ͍͍

  View Slide

 6. ͨͩ΅ͨͪ͘ΤϯδχΞ͕
  ৺Ժ΍͔Ͱͳ͍ͱ͍͏͚ͩ

  View Slide

 7. ҋͷ঺հ

  View Slide

 8. Ϋιίʔυ
  • ςετ͕ॻ͔Ε͍ͯͳ͍ͷ͸σϑΥ
  • ա৒ͳந৅Խ
  • ʮ΍ͬͯΈ͔͚ͨͬͨͩʯײ
  • ̍ػೳͷࠣࡉͳमਖ਼͕ϓϩμΫτશମʹӨڹ
  • ϑϨʔϜϫʔΫͷࢥ૝΍σβΠϯύλʔϯΛΨϯແࢹ
  • View ʹσʔλߋ৽ॲཧ͕ॻ͍ͯ͋Δ

  View Slide

 9. Ϋιઃܭ
  • Web αʔό̎୆͋Δ͸ͣͳͷʹ̍୆ࢮΜͩΒ

  αʔϏε͕ࢭ·ͬͨ
  • ޓ͍ͷϛυϧ΢ΣΞʹґଘ͍ͯͨ͠
  • ৑௕Խ #ͱ͸
  • ৑௕Խͯ͠ΔͱࢥͬͨΒͨͩͷෛՙ෼ࢄͩͬͨ

  View Slide

 10. ΫιΤϯδχΞ
  • ਂ໷ʹো֐ରԠΛͯ͋͠Γ͕͕ͨΒΕΔ
  • ো֐ͷݪҼΛ࡞ͬͨͷ΋͓લͩ
  • ప໷Ͱ։ൃͯ͠ॏๅ͕ΒΕΔ
  • ʮ࢒ۀ͸σϑΥʯΈ͍ͨͳۭؾΛ࡞Δͳ

  View Slide

 11. ͔͠͠

  View Slide

 12. ΋͏ࣙΊͨΤϯδχΞΛ

  ۪ஒͬͯ΋ͳʹ΋վળ͠ͳ͍

  View Slide

 13. લʹਐ΋͏

  View Slide

 14. ҋʹཱͪ޲͔͏ํ๏

  View Slide

 15. όʔδϣϯ؅ཧ
  • ҋΛੜ·ͳ͍ͨΊͷجຊ (1)
  • ͍ͭ୭͕ԿΛͲ͏มߋͨ͠ͷ͔͕Θ͔Δ
  • Ҏલͷঢ়ଶʹϩʔϧόοΫͰ͖Δ

  View Slide

 16. ίʔυϨϏϡʔ
  • ҋΛੜ·ͳ͍ͨΊͷجຊ (2)
  • ੹೚ͷ෼ࢄ
  • ʮݟൈ͚ͳ͔ͬͨԶ΋ѱ͔ͬͨʯ
  • ʮϨϏϡʔ͞ΕΔʯͱ͍͏ҙࣝΛ࣋ͭ͜ͱͰ

  ؾ͕Ҿ͖క·Δ

  View Slide

 17. ςετέʔε
  • ҋ͕ੜ·Εͯ΋౗ͤΔ
  • ߴ଎ͳ։ൃαΠΫϧΛճ͢ͷʹඞཁෆՄܽ

  View Slide

 18. ͔݁͠͠ہ
  Ͳ͏΍ͬͨͬͯ
  ҋ͸ੜ·ΕΔ

  View Slide

 19. ҋΛڐ༰ͤΑ

  View Slide

 20. ڐ༰ͨ͠͏͑Ͱɺ
  ཱͪ޲͔͏ڧ͞Λ࣋ͱ͏

  View Slide

 21. ϋϯϩϯͷం౛ )BOMPOTSB[PS

  z/FWFSBUUSJCVUFUPNBMJDFUIBUXIJDIJT

  BEFRVBUFMZFYQMBJOFECZTUVQJEJUZz
  zແೳͰे෼આ໌͞ΕΔ͜ͱʹѱҙΛݟग़͢ͳz

  View Slide

 22. ΫιϓϩμΫτ͸
  ແೳ΍۪͔͔͞Β
  ੜ·ΕΔͷͰ͋ͬͯ

  View Slide

 23. ͦ͜ʹѱҙ͕
  ͋ΔΘ͚Ͱ͸͍

  View Slide

 24. ਓ͸୭͠΋͕Ͳ͔͜
  ແೳͰ۪͔ͳͷͰ͋Γ

  View Slide

 25. ਓʹΑͬͯͦͷఔ౓͕
  গ͠ҧ͏͚ͩͰ͋Δ

  View Slide

 26. ͔ͩΒ

  View Slide

 27. ͓΋ΉΖʹ git blame -w Ͱ
  ൜ਓΛ୳͠ग़ͯ͠

  View Slide

 28. ͸
  ͍

  Ͷ
  |
  !!!

  View Slide

 29. ΍ΊΑ͏

  View Slide

 30. ৺Ժ΍͔ʹ
  ΤϯδχΞϦϯά
  ͠Α͏

  View Slide

 31. View Slide