Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

JavaScript over HTTP2

JavaScript over HTTP2

Yuki Ishikawa

May 08, 2016
Tweet

More Decks by Yuki Ishikawa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. JavaScript over HTTP/2 2016.05.08 Kyoto.js #10

 2. @hoto17296

 3. None
 4. None
 5. 2016 . 04 . 26

 6. Node.js v6.0.0 Released ! • ES2015 Support: 58% → 96%

  !!! IUUQOPEFHSFFO
 7. Babel ࣺͯͨ͘ͳ͍Ͱ͔͢ • ॏ͍ • Ϗϧυ؀ڥ࡞Δͷμϧ͍

 8. ͦΖͦΖ "Ϗϧυ" ͱ͔͍͏֓೦ ࣺ͍ͯͨ

 9. ࢀߟɿ Α͋͘ΔϏϧυͷਤ KTY KT KT DTT TDTT TUZM CVOEMFKT JNBHF

  5SBOTQJMF CVOEMF
 PQUJNJ[F
 10. ͳͥϏϧυ͕ඞཁ͔ • ϒϥ΢βͷ໰୊ • ES2015 / AltJS ಈ͔ͳ͍ • ґଘؔ܎ΛղܾͰ͖ͳ͍

  • ύϑΥʔϚϯεͷ໰୊ • ϑΝΠϧ਺ଟ͍ͱΦʔόʔϔουͰ͔͍ • ࠷దԽ / ѹॖ ͢Δͱޮ཰͕ྑ͍
 11. ͳͥϏϧυ͕ඞཁ͔ • Assets ͷϏϧυ͸όουϊ΢ϋ΢ͷू߹ମ • Ϗϧυ͠ͳͯ͘΋໰୊ͳ͘ಈ͘ͷͳΒ
 ͦΕ͕Ұ൪ྑ͍ʹܾ·ͬͯΔ

 12. ͳͥϏϧυ͕ඞཁ͔ • ϒϥ΢βͷ໰୊ • ES2015 / AltJS ಈ͔ͳ͍ • ґଘؔ܎ΛղܾͰ͖ͳ͍

  • ύϑΥʔϚϯεͷ໰୊ • ϑΝΠϧ਺ଟ͍ͱΦʔόʔϔουͰ͔͍ • ࠷దԽ / ѹॖ ͢Δͱޮ཰͕ྑ͍ ͦͷ͏ͪ ͳΜͱ͔ͳΔ ŋ@ŋA Ͳ͏ʹͰ΋ͳΔ )551
 13. HTTP/2

 14. HTTP ͷྺ࢙ • 1991 HTTP/0.9 • 1996 HTTP/1.0 • 1999

  HTTP/1.1 : • 2009 SPDY/1 • 2013 SPDY/3.1 • 2015 HTTP/2.0 8FC͕Ί·͙Δ͘͠
 มԽ͢Δதɺ)551͸ఀ଺ (PPHMF͕41%:Λఏএ 41%:͸ )551ʹٵऩ
 15. HTTP/2 ͷಛ௃ • HTTP 1.1 ͷηϚϯςΟΫεΛҡ࣋ͨ͠··
 ύϑΥʔϚϯεΛվળ • ΑΓෳࡶʹ •

  όΠφϦϓϩτίϧ • ଟॏԽ • ༏ઌ౓੍ޚ • αʔόϓογϡ
 16. ৄ͘͠͸ HTTP/2 ࣌୅ͷ Web
 http://www.slideshare.net/Jxck/http2-web-web-over-http2-51943080

 17. HTTP/1.1 • TCP ίωΫγϣϯΛ
 ϦΫΤετຖʹషΓ௚͠ • ࠷େ̒ίωΫγϣϯͰฒྻ $MJFOU 4FSWFS (&5

  (&5TUZMFDTT (&5CVOEMFKT 3FTQPOTF 3FTQPOTFTUZMFDTT 3FTQPOTFCVOEMFKT
 18. HTTP/2 • 1ຊͷ TCP ίωΫγϣϯΛ
 ࠷େݶ׆༻ • ̍ίωΫγϣϯʹ
 ετϦʔϜΛଟॏԽ •

  όΠφϦϑϨʔϜ + ѹॖ • ඞཁͳ Assets Λ༧Ί Push
 (Server Push) $MJFOU 4FSWFS (&5 164)TUZMFDTT 164)CVOEMFKT 3FTQPOTF
 19. DEMO https://github.com/hoto17296/http2-example

 20. JSer ͔ΒΈͨ HTTP/2 • HTTP/1.1 ͷ৔߹ • ϦΫΤετ਺͸গͳ͍΄͏͕͍͍ • webpack

  or Browserify େਖ਼ٛ • HTTP/2 ͷ৔߹ • ଟॏԽ͍ͯ͠ΔͷͰϑΝΠϧଟͯ͘΋ฏؾ • Ή͠ΖݻΊͳ͍΄͏͕͍͍ʁ
 21. Web ஀ੜҎདྷͷ ৗ͕ࣝେ͖͘෴Δ

 22. HTTP/2 Λ࢖͑͹ JavaScript ͸
 ΋ͬͱָʹͳΔ

 23. େੲͷඇޮ཰ͳϓϩτίϧͷͨΊʹ ߴ౓ͳٕज़Λۦ࢖ͯ͠ർฐ͢Δͷ ͦΖͦΖ΍ΊΑ͏

 24. HTTP/2 ͰϫΫϫΫ ΤϯδχΞϦϯά͠Α͏ ₍₍⁽⁽(!( ŋ◡ŋ )ʃ)₎₎⁾⁾