Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

新婚旅行を支える技術 / Technologies supporting honeymoon

新婚旅行を支える技術 / Technologies supporting honeymoon

同僚の結婚パーティーにて

Yuki Ishikawa

October 01, 2017
Tweet

More Decks by Yuki Ishikawa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ৽ཱྀࠗߦΛࢧ͑Δٕज़
  @hoto17296

  View Slide

 2. View Slide

 3. @hoto17296
  Web ΤϯδχΞ (Gaiax)

  → σʔλ෼ੳΤϯδχΞ
  @gomaaburamax
  Web ΤϯδχΞ

  View Slide

 4. ΤϯδχΞ෉්͋Δ͋Δ

  View Slide

 5. ΤϯδχΞ෉්͋Δ͋Δ
  ࣗ୐ʹػցֶश༻ͷ GPU Ϛγϯ
  ૊Έ͍ͨͳʙʙʙʁ (20ສ)
  ߴ͗͌͢ʂʂʂ

  View Slide

 6. ΤϯδχΞ෉්͋Δ͋Δ
  Ͱ΋ɺ͋ͬͨΒ͝·ࢯ΋
  ΊͬͪΌܭࢉͰ͖Δ΍Ͱ...ʁ
  ͡Ό͋·͍͍͔͊ͳ...

  View Slide

 7. ʊਓਓਓਓਓʊ
  ʼɹɹঝೝɹɹʻ
  ʉ^Y^Y^Y^ʉ

  View Slide

 8. ৽ཱྀࠗߦΛࢧ͑Δٕज़

  View Slide

 9. ݁ࠗੜ׆͸ʮਓੜΛڞʹ͢Δʯ
  ͱ͍͏૖େͳϓϩδΣΫτ
  • νʔϜ (Ո଒) ಺Ͱͷ໨తΛ໌֬ʹ͢Δ
  • ܭըΛཱͯΔ
  • ࡉ͔͍λεΫʹ෼ղͯ͠ΞαΠϯ͢Δ
  • ਐḿΛ೺Ѳͯ͠ඞཁʹԠͯ͡ܭըΛݟ௚͢

  View Slide

 10. ৽ཱྀࠗߦ
  • ݁ࠗͱ͍͏ΠϕϯτͷதͰ͸ɺ݁ࠗࣜʹ͍࣍Ͱ

  ೋ൪໨ʹେ͖͍αϒϓϩδΣΫτ
  • (;ͨΓͱ΋ॳͷւ֎ཱྀߦͷ৔߹)

  ʮ׳Εͳ͍؀ڥͰ΋ָ͘͠΍͍͚ͬͯΔ͔ʯ

  ͕໰ΘΕΔॏཁͳϓϩδΣΫτ

  View Slide

 11. ΄ͱ͝· ͷ৔߹
  • ΧφμʹҰिؒ
  • ;ͨΓͱ΋ (΄΅) ॳւ֎
  • ͍Ζ͍ΖͱେมͰࢼߦࡨޡͨ͠

  View Slide

 12. ৽ཱྀࠗߦʹ໾ཱͭαʔϏε

  View Slide

 13. Slack : ΞΠσΞग़͠

  View Slide

 14. Google εϓϨουγʔτ : ཱྀఔ؅ཧ

  View Slide

 15. GitHub milestone : λεΫ؅ཧ

  View Slide

 16. Twitter

  View Slide

 17. Twitter
  • 140จࣈ·Ͱॻ͚ΔϚΠΫϩϒϩάαʔϏε
  • ೔ຊͰ͸ࡾਓʹҰਓ͕ΞΧ΢ϯτ࣋ͬͯΔ
  • ౚ݁͞Εͳ͚Ε͹ศར

  View Slide

 18. ৽ཱྀࠗߦ × Twitter
  • ϦΞϧλΠϜʹʮͦͷͱ͖ͷؾ࣋ͪʯΛ

  ࢒͓͚ͯ͠Δ
  • ࣸਅͰ఻͑Εͳ͍ग़དྷࣄ΋࢒͓͚ͯ͠Δ
  • ࣗ෼ͨͪҎ֎ʹ΋ָ͠ΜͰΔײ͕఻ΘΔ
  • ศར৘ใΛڭ͑ͯ͘ΕͨΓ͢Δ

  View Slide

 19. View Slide

 20. View Slide

 21. ࣸਅͰ͸఻͑Εͳ͍͜ͱͷྫ

  View Slide

 22. Togetter
  • Twitter ·ͱΊαʔϏε
  • Twitter ͚ͩͩͱݟฦ͢ͷ͕େมͳͷͰ

  ཱྀߦޙʹ Togetter Λ࢖ͬͯ੔ཧ͢Δ

  View Slide

 23. View Slide

 24. ༨ஊɿ ·͔͞ͷެ͔ࣜΒॕΘΕΔ

  View Slide

 25. ʮ৽ཱྀࠗߦͲ͏ͩͬͨʁʯ
  (εϚϗͷࣸਅΛݟͤͳ͕Β)

  ʮ͜͜Ͱ͸͜͏͍͏͜ͱ͕͋ͬͯʙʙʙʯ
  (Togetter Λݟͤͳ͕Β)ʮ͜Μͳײ͡ʂʂʂʯ
  Togetter ·ͱΊ͕͋Δ৔߹

  View Slide

 26. Togetter ͷྑ͞
  • ཱྀͷࢥ͍ग़ͷϩΪϯάαʔϏεͱͯ͠༏ल
  • ཱྀఔΛ࣌ܥྻॱʹ೴಺࠶ੜͰ͖ͯศར
  • ࢥ͍ग़ΛଞͷਓͱγΣΞ͠΍ͯ͘͢ศར

  View Slide

 27. ·ͱΊ
  • ݁ࠗੜ׆͸ϓϩδΣΫτ
  • ΤϯδχΞ͓ೃછΈͷαʔϏεΛ

  ׆༻͍ͯ͘͠ͱศར
  • Twitter + Togetter ͸৽ཱྀࠗߦͷ

  ࢥ͍ग़ϩΪϯάαʔϏεͱͯ͠༏ल

  View Slide

 28. Enjoy !!!

  View Slide