$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

エンジニアが起業する意味: 起業経験ゼロから電動キックボード 事業を創る話

Kim, Hirokuni
February 20, 2021

エンジニアが起業する意味: 起業経験ゼロから電動キックボード 事業を創る話

デブサミ2021登壇資料

Kim, Hirokuni

February 20, 2021
Tweet

More Decks by Kim, Hirokuni

Other Decks in Business

Transcript

 1. 1
  ΤϯδχΞ͕ىۀ͢Δҙຯ
  ىۀܦݧθϩ͔ΒిಈΩοΫϘʔυ
  ࣄۀΛ૑Δ࿩
  ۚ ༸ࠃ / Kim, Hirokuni
  @kimhirokuni
  SWALLOW߹ಉձࣾ୅ද

  View Slide

 2. ΠϯτϩμΫγϣϯ
  ిಈΩοΫϘʔυͱSWALLOWͷ঺հ
  2
  1

  View Slide

 3. 3
  ग़య: https://en.wikipedia.org/wiki/Lime_(transportation_company)

  View Slide

 4. ిಈΩοΫϘʔυͱ͸Կ͔ʁ
  ▰ ཱͪ৐ΓܕͷిಈϞϏϦςΟʔ
  ▰ ͍Ζ͍Ζͳछྨ͕͋Δ
  ▰ ւ֎Ͱٸ଎ʹීٴ͍ͯ͠Δ
  ▻ E-scooter
  ▻ γΣΞϦϯά͕த৺
  ▻ Bird, Lime͸ฉ͍ͨ͜ͱ͕͋Δਓ΋͍Δ͔΋
  4

  View Slide

 5. ͳͥ೔ຊͰ
  ීٴ͍ͯ͠ͳ͍ʁ
  5

  View Slide

 6. ೔ຊͷ๏཯Ͱ͸ݪ෇
  ʹ۠෼͞ΕΔ͔Β
  6

  View Slide

 7. “ిಈࣜͷϞʔλʔʹΑΓ૸ߦ͢Δ
  ిಈεΫʔλʔ΍ిಈࣜΩοΫϘʔυ͸ɺ
  ಓ࿏ަ௨๏ฒͼʹಓ࿏ӡૹं྆๏্ͷ
  ݪಈػ෇ࣗసंʹ֘౰͠·͢ɻ
  https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf5018.htm
  7
  7

  View Slide

 8. ݪ෇ͱͯ͠ొ࿥͞Εͯͳ͍໺ྑΩοΫϘʔυ
  8
  ग़య: https://komono.me/39461

  View Slide

 9. ެಓ૸ߦՄೳͳిಈΩοΫϘʔυZERO9
  ݪ෇ͱͯ͠ొ࿥Մೳͳ
  ిಈΩοΫϘʔυ
  ࠷ߴ଎౓: 40km/h
  ߤଓڑ཭: 40km
  ॏྔ: 18kg
  9

  View Slide

 10. ిಈΩοΫϘʔυͷઐ໳ళ SWALLOW
  10
  URL: https://swallow-scooter.com/

  View Slide

 11. 2020೥͸ͨ͘͞ΜͷϝσΟΞͰ঺հ͍͖ͨͩ·ͨ͠
  11

  View Slide

 12. Kim, Hirokuni
  SWALLOW߹ಉձࣾ୅ද
  CircleCI SRE
  12

  View Slide

 13. 1: ΤϯδχΞ͕ىۀͨ͠ͱ͖ͷܦݧɾֶͼ
  2: ىۀ͢ΔͨΊʹෳۀͱ͍͏खஈ
  ͜ͷϓϨθϯͰ఻͍͑ͨ͜ͱ
  13

  View Slide

 14. ىۀ͠Α͏ͱࢥͬͨཧ༝
  ࣗ෼ʹ଍Γͳ͍΋ͷ୳͢
  14
  2

  View Slide

 15. ΅Μ΍Γͱͨ͠ෆ҆
  15

  View Slide

 16. ͜ͷ··ΤϯδχΞҰےͰ͍͍ͷͩΖ͏͔ʁ
  ▰ ΤϯδχΞͱͯ͠ͷݶք͕ݟ͑ͨ
  ▰ ऩೖͷ͋Δఔ౓ͷ্ݶ΋Θ͔ͬͨ
  ▰ Ϛωδϝϯτ͸ͨ͘͠ͳ͍
  ▰ ٕज़ͷਐา͸ૣ͍
  ▰ ࣗ෼ʹ͸଍Γͳ͍΋ͷ͕͋Δ
  16

  View Slide

 17. CircleCI Japanͷ্ཱͪ͛
  ্ཱͪ͛ʹඞཁͩͬͨ͜ͱ
  ▰ ϚʔέςΟϯά
  ▰ ίϛϡχςΟʔ࡞Γ
  ▰ ࠾༻
  ▰ ਓ຺࡞Γ
  17

  View Slide

 18. શવ͏·͘Ͱ͖ͳ͔ͬͨ
  18

  View Slide

 19. ΤϯδχΞϦϯάҎ֎
  Ͱ͖ͳ͍ࣗ෼ʹ͖ͮ͘
  19

  View Slide

 20. “͓·͑͸؅ཧ ޲͖͡Όͳͯ͘ɺߦಈ͢Δͷ͕޷͖ͩ
  Ζʁࣗ෼΋ͦ͏ͩɻ͔ͩΒɺଞͷਓʹϚωʔδϝϯ
  τΛ೚ͤͯࣗ෼͸͍Ζ͍Ζͳ͜ͱΛ͍ͯ͠Δɻ
  Jim Rose, CircleCI CEO
  20
  20

  View Slide

 21. ࣗ෼Ͱىۀͯ͠CEOʹͳΕ͹͍͍
  21

  View Slide

 22. ిಈΩοΫϘʔυͱͷग़ձ͍
  ▰ 2018೥ αϯϑϥϯγείग़ுͰମݧ
  ▰ ೔ຊͰ͸ϒϧʔΦʔγϟϯ
  ▰ ిಈΩοΫϘʔυͰىۀ͢Δ͜ͱΛܾҙ
  22

  View Slide

 23. ىۀͰ௚໘ͨ͠໰୊
  ిಈΩοΫϘʔυͰىۀ͢Δ·Ͱ
  23
  3

  View Slide

 24. ిಈΩοΫϘʔυ͸ͦͷ··Ͱ͸ҧ๏
  ▰ ݪ෇ʹ͢Δඞཁ͕͋Δ
  ▰ อ҆෦඼ͳͲΛ͚ͭΔ
  ▰ ๏ͷൈ͚݀ѻ͍
  ▻ Ҝࢠͳ͍ͱμϝͳͷͰ͸ʁ
  24

  View Slide

 25. ΍ͬͯΈͨ͜ͱ
  25
  ҧ๏ੑͷݕূ ݪ෇ʹؔ͢Δษڧ
  ϏδωεϞσϧ
  ͷݕূ

  View Slide

 26. ҧ๏ੑͷݕূ
  ▰ ܯ࡯ʹฉ͖͘
  ▰ ໾ॴʹ໰͍߹ΘͤΔ
  ▰ ݁ہ୭΋Α͘஌Βͳ͍
  26

  View Slide

 27. ݪ෇Λษڧͯ͠Θ͔ͬͨ͜ͱ
  ୭Ͱ΋࡞ΕΔ
  ܕࣜೝఆ͸ඞਢͰ͸ͳ͘ɺอ
  ҆ج४Λຬͨͤ͹୭Ͱ΋࡞ͬ
  ͯφϯόʔਃ੥Ͱ͖Δ
  ۠໾ॴ؅ཧ
  ݪ෇ͷ؅ཧ͸͋͘·Ͱ஍Ҭͷ
  ۠໾ॴͷ੫຿՝
  Ҝࢠ͸ඞཁͳ͍
  ݪ෇ͷอ҆ج४ʹҜࢠ͕ඞਢ
  ͱ͸ॻ͔Ε͍ͯͳ͍
  27
  φϯόʔͰ͸ͳ͍
  ݪ෇ͷφϯόʔϓϨʔτ͸࣮
  ͸φϯόʔͰ͸ͳ͘՝੫ඪࣝ
  ͱ͍͏ผ෺

  View Slide

 28. ͳΜ͔ݪ෇ʹͰ͖ͦ͏ͩ
  28

  View Slide

 29. ϏδωεϞσϧͷݕূ
  29

  View Slide

 30. 30
  ిಈΩοΫϘʔυπΞʔ
  ͷMVP

  View Slide

 31. MVPͰΘ͔ͬͨ͜ͱ
  ▰ ॳظίετ͕͔͔Δ
  ▻ ৔ॴɺਓɺं྆
  ▰ ސ٬૚͕ͤ·͍
  ▻ ໔ڐͰΠϯό΢ϯυΛૂ͑ͳ͍
  ▰ ݪ෇ͷϥϯχϯάίετ͕ߴ͍
  ▻ ೚ҙอݥ: 1୆ʹ͖ͭ೥ؒ5~8ສԁ
  31

  View Slide

 32. Ͱ΋ɺऩ֭΋͋ͬͨʂ
  32

  View Slide

 33. ൢചر๬ͷ੠ଟ͍
  ൢചܕ΁ͷγϑτΛݕ౼
  ച੾Γͩͱॳظίετ௿͍
  33

  View Slide

 34. 34
  ग़య:https://www.parco.co.jp/img/business/shoppingcomplex/shibuyaparco-img02.jpg

  View Slide

 35. ौ୩ύϧίͰͷग़ల
  ▰ ϦχϡʔΞϧΦʔϓϯͰग़ళͷ͓༠͍
  ▰ ೋ೔໨Ͱ༧໿γεςϜͷϦϓϨʔε
  ▰ ൢചܕͷϏδωεϞσϧʹࣗ৴Λ࣋ͭ
  35

  View Slide

 36. ىۀͰֶΜͩ͜ͱ
  ໰୊͸ͳͳΊ্͔Β΍ͬͯ͘Δ
  36
  4

  View Slide

 37. ຊؾͰ৺഑ͯͨ͜͠ͱ
  ▰ ࣄނͰࢮইऀ͕Ͱͳ͍͔
  ▰ มͳ΋ͷചͬͯܯ࡯ʹั·Βͳ͍͔
  ▰ େखاۀ΋ಉ͜͡ͱΛ΍ΔͷͰ͸
  37

  View Slide

 38. ࣮ࡍʹىͬͨ͜໰୊
  ▰ ॆి͕Ͱ͖ͳ͍໰୊͕ଟ਺ใࠂ
  ▰ ίϩφͰ༌ೖετοϓ
  ▰ ؒҧͬͨ঎඼Λେྔൃ஫ͯ͠͠·͍େଛ
  38

  View Slide

 39. ໰୊͸ͭͶʹͳͳΊ্͔Β΍ͬ
  ͯ͘Δ
  39

  View Slide

 40. 40
  ϦϦʔε࡞ۀΛྫʹઆ໌

  View Slide

 41. ͔ͬ͠Γςετ
  41
  ϦϦʔε࡞ۀΛྫʹઆ໌

  View Slide

 42. ͔ͬ͠Γςετ
  ஫ҙਂ͘σϓϩΠ
  42
  ϦϦʔε࡞ۀΛྫʹઆ໌

  View Slide

 43. ͔ͬ͠Γςετ
  ஫ҙਂ͘σϓϩΠ
  43
  ϦϦʔε࡞ۀΛྫʹઆ໌
  AWSͷো֐

  View Slide

 44. େࣄͳͷ͸ෆ࣮֬ੑͷѻ͍ํ
  ▰ Ͳ͏΍ͬͯෆ࣮֬ੑʹର߅͢Δ͔
  ▰ ෆ࣮֬ੑΛࣂ͍ͳΒ͢
  ▰ ΤϯδχΞϦϯάͰ΋ڞ௨͢Δ՝୊
  44

  View Slide

 45. Ϧʔϯελʔτ
  ܧଓతͳϏδωεͷ࣮ߦ
  ຊ൪؀ڥͰͷςετ
  45

  View Slide

 46. Ϧʔϯελʔτ
  ▰ MVPͰখ͘͞ɾૣ͘͢͢ΊΔ
  ▻ ৽͍͠ϚʔέοτͰͷख୳Γ
  ▰ πΞʔαʔϏεͷMVP
  ▻ ൢചͷχʔζΛݟ͚ͭΔ
  46

  View Slide

 47. ຊ൪؀ڥͰςετ
  ▰ CI/CDͷจ຺Ͱॏཁͳߟ͑ͷͻͱͭ
  ▻ ςετ؀ڥͰ͸શͯͷ໰୊͸Έ͚ͭΕͳ͍
  ▰ ZERO9ͷΞʔϦʔΞμϓλʔ
  ▻ ೤ྔͷ͋ΔϢʔβʔʹ࢖ͬͯ΋Β͏
  ▻ ϑΟʔυόοΫ & վળ
  47

  View Slide

 48. ͦͷଞֶͼ
  ▰ ۤखͳ͜ͱ͸ಘҙͳਓʹ೚ͤΕ͹͍͍
  ▻ ձܭɺ֤লி΍࣏ࣗମͱͷௐ੔
  ▻ CEOͷಛݖ
  ▰ ͍ͭ΋ͷπʔϧελοΫ͕໾ཱͭ
  ▻ Slack, Zoom, JIRA, Standup Meeting, 1Password
  48

  View Slide

 49. ෳۀͰىۀ͢Δ
  ϦεΫΛ؅ཧ͢ΔͨΊͷෳۀ
  49
  5

  View Slide

 50. ىۀ͸Ұൃຊ൪σϓϩΠʁ
  50

  View Slide

 51. ىۀ͸Ұൃຊ൪σϓϩΠ?
  ▰ ىۀʹ൐͏ϦεΫ
  ▻ ऩೖ
  ▻ Ո଒ɾ༑ਓͱͷ࣌ؒ
  ▻ ΩϟϦΞύε
  51

  View Slide

 52. ෳۀͷఆٛ
  ;͘‐͗ΐ͏ʤ‐ήϑʥʲෳۀʳ ͷղઆ
  ෳ਺ͷຊۀΛ࣋ͭ͜ͱɻ෭ۀͷΑ͏ͳยखؒ࢓ࣄͱͯ͠Ͱ͸ͳ͘ɺੜۀ
  ͱͯ͠ผͷۀछΛೋͭҎ্݉຿͢Δ͜ͱɻ
  ग़య: https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E8%A4%87%E6%A5%AD/
  52

  View Slide

 53. ෳۀͰϦεΫϔοδ
  ▰ ຊۀ͕͋Δ͜ͱͰ༨༟͕ੜ·ΕΔ
  ▻ ۚમత༨༟
  ▻ ػձత༨༟ (νϟϯεΛ଴ͭ༨༟)
  53

  View Slide

 54. ෳۀ͸࣌ؒΛຯํʹ͚ͭΔ
  54

  View Slide


 55. ෭ۀېࢭΛېࢭ͠Α͏
  αΠϘ΢ζͷ੨໺ܚٱࣾ௕
  https://note.com/yoshiaono/n/nefbbb7f17981
  55
  55

  View Slide

 56. ࠓޙ͸ෳۀ͕͠΍͍࣌͢୅΁
  ▰ ϦϞʔτϑΝʔετ
  ▰ ಇ͖ํվֵ
  ▻ ਓࡐෆ଍ղফ
  ▻ ੜ࢈ੑ޲্
  ▻ ࢓ࣄͷଟ༷ੑ
  56

  View Slide

 57. ٕज़ൃల͕࢓ࣄΛୣ͏ͷӕ
  ▰ ٕज़ͷൃలͰ༨༟͕ੜ·ΕΔ
  ▰ ͦͷ༨༟Ͱผͷ࢓ࣄΛ͢Δ
  ▰ ಇ͘ਓ͸͞Βʹಇ͘Α͏ʹͳΔ
  ▰ ͕֨ࠩ޿͕Δ
  57

  View Slide

 58. SWALLOW୅දࣾһ͸ΈΜͳෳۀ
  ▰ ۭඈͿΫϧϚͷ։ൃɺن੍؇࿨
  ▰ ϑϦʔϥϯαʔͰ༷ʑͳۀछͷ࢓ࣄ
  58

  View Slide

 59. ىۀͰͳͯ͘΋ෳۀ͸͓͢͢Ί!
  59

  View Slide

 60. ·ͱΊ
  60
  6

  View Slide

 61. ·ͱΊ
  ▰ ىۀ͢Δ͜ͱͰࣗ৴͕͍ͭͨ
  ▰ ιϑτ΢ΣΞ։ൃͷϕετϓϥΫςΟε͸ҟۀछͰ
  ΋༗ޮ
  ▰ ෳۀͰϦεΫΛখͯ͘͞͠ىۀ
  61

  View Slide

 62. 62
  THANKS!

  View Slide