Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

20190615_JAWS-UG鹿児島もくもく会_#5 - 進行.pdf

20190615_JAWS-UG鹿児島もくもく会_#5 - 進行.pdf

20190615_JAWS-UG鹿児島もくもく会_#5 - 進行.pdf

KUSOKAMAYAROU

June 15, 2019
Tweet

More Decks by KUSOKAMAYAROU

Other Decks in Business

Transcript

  1. ࣗݾ঺հ • ্佂 ޾େ (řŚŜŵ ŻŝűƁ) • @kusokamayarou • ग़਎

    / ॴࡏɿࣛࣇౡݝປ࡚ࢢ • 2012೥ʹ౦ژ͔Β̪λʔϯͰݱ৬ɻ2018೥͔ΒςϨϫʔΫɻ • 2018೥͔ΒɺJAWS-UG ࣛࣇౡ ίΞϝϯόʔɻ • ޷͖ͳ͜ͱɿՈ଒ɾԹઘɾອըΛಡΉ͜ͱɾྉཧͳͲ  
  2. • ຊ೔ͷ༧ఆ • 13:00 ʙ 17:00 ΋͘΋͘ • —— •

    —— • —— • ͓ئ͍ • ※γΣΞ (SNSɺϒϩάͳͲ)ɺΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻɹ˞TwitterŰŕŢœŦŞƄ : #jawskgsm • ※·ͨɺΑΖ͚͠Ε͹ FB ͳͲʹࠓ೔ͷ΋͘΋͘Λ౤ߘͯ͠௖͚Δͱॿ͔Γ·͢ɻ • ※ଞɺԿ͔΍Γ͍ͨ͜ͱ͕͋Ε͹ɺͲ͠Ͳ͠͝ఏҊԼ͍͞ɻ • [2019.06.15]JAWS-UGࣛࣇౡ΋͘΋͘ձ#5 - ࣄલΞϯέʔτ • ؗ಺Ҋ಺ / ઃඋҊ಺ • τΠϨ : 2F,3Fʹஉੑ/ঁੑτΠϨ͕Ұͭͣͭɹ˞֊ஈ߱Γͯࠨଆ • ٤Ԏॴ : ֎֊ஈͷགྷΓ৔ɻ1F(3F)ʹփࡼɹ˞Րͷෆ࢝຤ʹ͝஫ҙΛ!! • ŜŲŐţųƅŖţ (4F) : ҿ৯ࣗ͝༝ʹͲ͏ͧ̇ɹ˞ҿྉɺ՛ࢠ༗Γɻ(༗ྉɺ͓௼Γແ͠ɻ) • ແઢ LAN : ΧʔυελϯυΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ • ͦͷଞඋ඼ : ిݯɺϚΠΫɺεϐʔΧʔɺϓϩδΣΫλɺϗϫΠτϘʔυɹ˞ࣗ͝༝ʹͲ͏ͧ̇