$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

カウルにおけるElasiticsearchの導入と実例

Hiroki Matsue
November 25, 2016

 カウルにおけるElasiticsearchの導入と実例

「不動産テック勉強会#4」での発表資料です。
https://itandi.connpass.com/event/43680/

Hiroki Matsue

November 25, 2016
Tweet

More Decks by Hiroki Matsue

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Χ΢ϧʹ͓͚Δ
  Elasiticsearchͷಋೖͱ࣮ྫ
  Hiroki Matsue
  גࣜձࣾ Housmart CIO
  Nov 25, 2016
  ෆಈ࢈ςοΫษڧձ#4

  View Slide

 2. • @macs_6
  • Ruby / iOS / Scrum
  • ࠷ۙͷ೰Έ: KarabinerͰEmacsΩʔϚοϓͰ
  ͖ͳ͍͜ͱ

  View Slide

 3. View Slide

 4. • 97%ͷ෦԰Λ໢ཏ(౦ژ23۠ɾԣ඿ɾਆಸ઒)
  • औҾࣄྫ΍ਪఆՁ֨Ͱదਖ਼Ձ͕֨෼͔Δ
  • ஥հख਺ྉ3%͕࠷େແྉ
  தݹϚϯγϣϯചങઐ໳ͷwebෆಈ࢈

  View Slide

 5. Χ΢ϧͰಈ͘
  Elasticsearchͷ࿩

  View Slide

 6. ಋೖͷഎܠ
  • ϢʔβͷͨΊʹݕࡧΛ΋ͬͱ࢖͍΍͍ͨ͘͢͠
  • ࣅͨ෺݅ݟ͚ͭ΍͍ͨ͘͢͠
  • ϨεϙϯεΛ଎͍ͨ͘͠

  View Slide

 7. ݕࡧΫΤϦ

  View Slide

 8. ࣮ݱͨ͜͠ͱɾ͍ͨ͜͠ͱ
  • Ϛϯγϣϯݕࡧ͢ΔࡍͷΩʔϫʔυΛαδΣετ
  • ʮ൒ܘXkmҎ಺ͷϚϯγϣϯʯͷऔಘ
  • 89.8ms => 23.4ms
  • Ϛϯγϣϯݕࡧ(Ҡߦத)
  • ࣅͨϚϯγϣϯͷϨίϝϯυ(͜Ε͔Β)

  View Slide

 9. Ϛϯγϣϯ໊αδΣετͷ࿩

  View Slide

 10. ߏ੒
  CloudFront
  S3
  ELB Front
  (EC2)
  RDS
  Elasticsearch
  (EC2)
  API
  (EC2)

  View Slide

 11. Elasticsearchʹ
  ೖΕ͍ͯΔσʔλɾ༻్
  • σʔλ
  • Ϛϯγϣϯͷ౩ͷϚελσʔλ
  • ༻్
  • ݕࡧϫʔυͷαδΣετ
  • ۙྡͷϚϯγϣϯҰཡͷऔಘ

  View Slide

 12. ೉͠͞/޻෉
  • ೉͠͞
  • ೔ຊޠ
  • Ұൠࣙॻʹೖͬͯͳ͍୯ޠ(ϒϥϯυ໊etc)
  • ޻෉
  • ೔ຊޠಛ༗ͷઃఆͷ࡞ΓࠐΈ
  • ର৅σʔλΛԼॲཧ

  View Slide

 13. https://medium.com/hello-elasticsearch/elasticsearch-91c9f22c663a

  View Slide

 14. Char Filter
  normalize: {
  type: 'icu_normalizer',
  name: 'nfkc',
  mode: 'compose'
  }
  ʮ͔ʯ+ʮʃʯˠʮ͕ʯ
  ʮὦʯˠʮηϯνʯ

  View Slide

 15. Ωʔϫʔυೖྗத༻ͷFilter
  ...
  # Πϯϙʔτ࣌
  'lowercase',
  'trim',
  'engram'
  ...
  # ೖྗ࣌
  'lowercase',
  'trim'
  ...

  View Slide

 16. Ωʔϫʔυ֬ఆ༻ͷFilter
  ...
  # Πϯϙʔτ࣌
  'lowercase',
  'trim',
  'readingform_neologd_romaji',
  'asciifolding',
  ‘engram'
  ...
  # ೖྗ࣌
  'lowercase',
  ‘trim’,
  'readingform_neologd_romaji',
  'asciifolding'
  ...

  View Slide

 17. େ·͔ͳྲྀΕ
  • খจࣈԽ
  • ݴ༿લޙͷۭനจࣈΛ࡟আ
  • ௕͍จࣈ਺ͷ୯ޠΛআ֎
  • ׽ࣈΛϩʔϚࣈʹม׵
  • ΞϧϑΝϕοτม׵ʢhokkaidō → hokkaidoʣ
  ࢀߟ: https://medium.com/hello-elasticsearch/elasticsearch-ΩʔϫʔυαδΣετ೔ຊޠͷͨΊͷઃܭ-352a230030dd

  View Slide

 18. ΠϯσοΫεͷલॲཧ
  ྫ͑͹ʰ࿡ຊ໦ώϧζϨδσϯεʱΛ…
  • ʮ࿡ຊ໦ώϧζϨδσϯεʯ
  • ʮ࿡ຊ໦ʯʮώϧζʯʮϨδσϯεʯ
  • ʮ࿡ຊ໦ʯ
  • ʮώϧζʯ
  • ʮϨδσϯεʯ
  • ʮ࿡ຊ໦ʯʮώϧζʯ
  • ʮώϧζʯʮϨδσϯεʯ
  ҙຯͷ͋Δසग़ޠ͕
  αδΣετ͞ΕΔ
  • ஍໊ɾӺ໊
  • ϒϥϯυ໊

  View Slide

 19. ࠓޙ΍Γ͍ͨ͜ͱ
  • طଘݕࡧͷஔ͖׵͑(ΫΤϦվमɾࣙॻ֦ॆ)
  • Ϩίϝϯυػೳͷఏڙ
  • PercolatorʹΑΔ৽ண௨஌
  • ӡ༻ڧԽ(HAߏ੒ɾΠϯϙʔτपΓͷઃܭ)
  • etc..

  View Slide

 20. ٕज़౤ࢿͷ࣌ؒͮ͘Γ
  http://techblog.housmart.co.jp/2016/03/14/dev_cycle/
  ͍͍͢͢ਫ༵೔

  View Slide

 21. We are hiring!
  ϋ΢εϚʔτ@wantedly

  View Slide