$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

F1 Sendai GP '22

F1 Sendai GP '22

Miho Nagase

August 27, 2022
Tweet

More Decks by Miho Nagase

Other Decks in Technology

Transcript

 1. View Slide

 2. F1ઋ୆GP ‘22

  View Slide

 3. F1ઋ୆GP ‘22ͱ͸
  F1ͷF͸FeedbackͷFͰ͢!!!


  ެื͓ͨ͠೰ΈΛ͓୊ͱͯ͠ग़୊͠·͢


  υϥΠόʔ͸૬ஊऀʹϑΟʔυόοΫ͠·͢


  Ӷࢗ͘͞Δ


  ϑΟʔυόοΫΛͲΕ͚ͩ


  ૉૣ͘


  Ͱ͖Δ͔ͰɺϙΠϯτΛڝ͍·͢


  ධՁ͢Δͷ͸Έͳ͞ΜͰ͢

  View Slide

 4. ͓୊ʢྫʣ
  ๻͸εΫϥϜϚελʔͰ͢ɻ্࢘
  ͕νʔϜͷύϑΥʔϚϯεΛؾʹ
  ͍ͯ͠ΔͷͰɺϕϩγςΟͷάϥ
  ϑΛݟ͑ΔԽͯ͠ΈͨΜͰ͕͢ɺ
  Ͳ͏Ͱ͠ΐ͏͔ʁ
  ্࢘͸ண೚ͨ͠͹͔
  ΓͳͷͰਓࣄΛม͑
  Δ͜ͱ͸Ͱ͖·ͤ
  Μɻ

  By ढ़଍ͷوެࢠ

  View Slide

 5. 🏆yattom🏆
  F1͓஡ͷਫGP ’22

  View Slide

 6. 🏆yattom🏆

  View Slide

 7. F1େࡕGP ’22
  🏆yattom🏆

  View Slide

 8. 🏆Who wins?🏆

  View Slide

 9. υϥΠόʔ঺հ

  View Slide

 10. katzchang

  View Slide

 11. yota

  View Slide

 12. yattom

  View Slide

 13. teyamagu

  View Slide

 14. yattom teyamagu
  yota
  katzchang ͸Μ͕͍

  bangucs

  View Slide

 15. ͓୊ʢྫʣ
  ๻͸εΫϥϜϚελʔͰ͢ɻ্࢘
  ͕νʔϜͷύϑΥʔϚϯεΛؾʹ
  ͍ͯ͠ΔͷͰɺϕϩγςΟͷάϥ
  ϑΛݟ͑ΔԽͯ͠ΈͨΜͰ͕͢ɺ
  Ͳ͏Ͱ͠ΐ͏͔ʁ
  ্࢘͸ண೚ͨ͠͹͔
  ΓͳͷͰਓࣄΛม͑
  Δ͜ͱ͸Ͱ͖·ͤ
  Μɻ

  By ढ़଍ͷوެࢠ

  View Slide

 16. ౤ථ͸Discordͷ#ϝΠϯձ৔Ͱड͚෇͚·͢

  View Slide

 17. ౤ථ͸Discordͷ#ϝΠϯձ৔Ͱड͚෇͚·͢

  View Slide

 18. ͓୊ʢྫʣ
  ๻͸εΫϥϜϚελʔͰ͢ɻ্࢘
  ͕νʔϜͷύϑΥʔϚϯεΛؾʹ
  ͍ͯ͠ΔͷͰɺϕϩγςΟͷάϥ
  ϑΛݟ͑ΔԽͯ͠ΈͨΜͰ͕͢ɺ
  Ͳ͏Ͱ͠ΐ͏͔ʁ
  ্࢘͸ண೚ͨ͠͹͔
  ΓͳͷͰਓࣄΛม͑
  Δ͜ͱ͸Ͱ͖·ͤ
  Μɻ

  By ढ़଍ͷوެࢠ

  View Slide

 19. ͔͜͜Βຊ൪Ͱ͢

  View Slide

 20. ͓୊ 1
  ސ٬͕Ξ΢τΧϜʹҙࣝΛ޲͚ͯ
  ͘Ε·ͤΜɻҙࣝΛ޲͚ΔͨΊʹ
  ͸ԿΛͨ͠Β͍͍Ͱ͠ΐ͏͔ʁ
  ސ٬͸৘γε෦໳ͷϚ
  ωʔδϟʔͰ͢ɻ৘γ
  εͷ෦໳௕͸ίετ࡟
  ݮΛ໋୊ʹ͍ͯ͠·
  ͢ɻϢʔβʔ෦໳ͱ৘
  γε෦໳͸ɺ஥͕͍͍
  Θ͚Ͱ͸͋Γ·ͤΜɻ

  By ΋͏ਓࣄͷਓ / ScrumMaster

  View Slide

 21. ͓୊ 2
  όοΫϩάϦϑΝΠϯϝϯτ͸ε
  ΫϥϜϚελʔ͕ओಋ͢΂͖ͳͷ
  Ͱ͠ΐ͏͔ʁͦΕͱ΋ϓϩμΫτ
  Φʔφʔ͕ओಋ͢΂͖ͳͷͰ͠ΐ
  ͏͔ʁ͋Δ͍͸ɺνʔϜʹ߹Θ
  ͤɺͲͪΒͰ΋Α͍ͷͰ͠ΐ͏
  ͔ʁ
  ʢಛʹͳ͠ʣ

  By ΤΠϛ/amixedcolor / ScrumMaster

  View Slide

 22. ͓୊ 3
  ࢲ͸εΫϥϜϚελʔͰ͢ɻࣗݾ૊৫Խ͢Δ
  νʔϜΛ࡞ΔͨΊʹ࠷ॳ͸์೚༷ͯ͠ࢠΛݟ
  ΔͷͰ͕͢ɺ୭΋ΦʔφʔγοϓΛ࣋ͬͯऔ
  Γ૊ΜͰ͘Ε·ͤΜɻ࠷ऴతʹࢲ͕ࢦࣔ͠ͳ
  ͍ͱ෺ࣄ͕ਐ·ͳ͘ͳΓɺࢲ͕ࢦࣔΛग़͠Ͳ
  ͏ʹ͔৐Γ੾Γɺͦͷ݁ՌνʔϜ͕Φʔφʔ
  γοϓΛ࣋ͨͳ͍ͱ͍͏εύΠϥϧʹቕͬͯ
  ͍Δؾ͕͍ͯ͠·͢ɻ͜Μͳঢ়گͲ͏͢Ε͹
  ͍͍Ͱ͠ΐ͏͔ɻ
  ʢಛʹͳ͠ʣ

  By ಠஅྲྀϓϩϚω / ScrumMaster

  View Slide

 23. ͓୊ 4
  ։ൃऀ͕ΤϐοΫϨϕϧͷ࢓ࣄΛҰਓͰ
  औΓ૊΋͏ͱ͠·͢ɻ৘ใڞ༗΋গͳ
  ͘ɺಉ͡νʔϜͳͷʹλεΫγΣΞ͕গ
  ͠ϋʔυϧ͕͋Γ·͢ɻεϓϦϯτϓϥϯ
  χϯάͰग़དྷΔ͚ͩ৘ใΛҾ͖ग़ͦ͏ͱ
  ͢ΔͷͰ͕͢ɺͩΜͩΜർΕ͖ͯ·͠
  ͨɻࣗવͱε΢ΥʔϛϯάͰ͖ΔΑ͏ʹ
  ͳΔͨΊʹ͸Ͳ͏ͨ͠Βྑ͍Ͱ͠ΐ͏
  ͔ɻ
  ্࢘͸େ͖ͳ੒Ռ͕
  ͋ΔͱධՁ͠΍͍͢
  ͷͰɺେ͖ͳαΠζ
  ͷλεΫͰݸਓ͕୲
  ౰͢Δ͜ͱΛਪ঑͠
  ͍ͯ·͢

  By దԠ౓ଠ࿠ / Developer

  View Slide

 24. ͓୊ 5
  εΫϥϜϚελʔͱͯࣗ͠ݾ૊৫తͳ
  νʔϜΛ࡞ΔͨΊʹɺ͋·ΓׯবΛͤ
  ͣ์ஔؾຯʹৼΔ෣͓ͬͯΓ·͢ɻͦ
  ͜·Ͱ͸͍͍ͷͰ͕͢ࢲͷ্͕࢘໧ͬ
  ͍ͯΒΕͳ͍λΠϓͷਓͰͯ͠νʔϜ
  ʹ͙͢ׯবͯ͠͠·͍·͢ɻ


  ͜͏͍͏࣌ͬͯͲ͏ৼΔ෣͑͹͍͍Ͱ
  ͠ΐ͏͔ɻ
  ʢಛʹͳ͠ʣ

  By ͔ͬ͞͞͞·΅͜͏ / ScrumMaster

  View Slide

 25. ͝ࢀՃ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠


  ·ͨ࣍અ


  ͓ձ͍͠·͠ΐ͏

  View Slide