Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

F1 Sapporo GP '22

Miho Nagase
November 04, 2022

F1 Sapporo GP '22

Miho Nagase

November 04, 2022
Tweet

More Decks by Miho Nagase

Other Decks in Technology

Transcript

 1. F1ࡳຈGP ‘22

  View Slide

 2. F1ࡳຈGP ‘22

  View Slide

 3. F1ࡳຈGP ‘22ͱ͸
  F1ͷF͸FeedbackͷFͰ͢!!!
  ެื͓ͨ͠೰ΈΛ͓୊ͱͯ͠ग़୊͠·͢
  υϥΠόʔ͸૬ஊऀʹϑΟʔυόοΫ͠·͢
  Ӷࢗ͘͞Δ
  ϑΟʔυόοΫΛͲΕ͚ͩ
  ૉૣ͘
  Ͱ͖Δ͔ͰɺϙΠϯτΛڝ͍·͢
  ධՁ͢Δͷ͸Έͳ͞ΜͰ͢

  View Slide

 4. ๻͸εΫϥϜϚελʔͰ͢ɻ্࢘
  ͕νʔϜͷύϑΥʔϚϯεΛؾ
  ʹ͍ͯ͠ΔͷͰɺϕϩγςΟͷ
  άϥϑΛݟ͑ΔԽͯ͠ΈͨΜͰ
  ͕͢ɺͲ͏Ͱ͠ΐ͏͔ʁ
  ্࢘͸ண೚ͨ͠͹͔Γ
  ͳͷͰਓࣄΛม͑Δ͜
  ͱ͸Ͱ͖·ͤΜɻ

  ͓୊ɿྫ
  By ढ़଍ͷوެࢠ
  / ScrumMaster

  View Slide

 5. "yattom"
  F1͓஡ͷਫGP ’22
  F1େࡕGP ’22

  View Slide

 6. "katzchang"

  View Slide

 7. "Who wins?"
  F1ࡳຈGP ’22

  View Slide

 8. υϥΠόʔ঺հ

  View Slide

 9. katzchang

  View Slide

 10. yota

  View Slide

 11. yattom

  View Slide

 12. yattom
  yota
  katzchang

  View Slide

 13. ๻͸εΫϥϜϚελʔͰ͢ɻ্࢘
  ͕νʔϜͷύϑΥʔϚϯεΛؾ
  ʹ͍ͯ͠ΔͷͰɺϕϩγςΟͷ
  άϥϑΛݟ͑ΔԽͯ͠ΈͨΜͰ
  ͕͢ɺͲ͏Ͱ͠ΐ͏͔ʁ
  ্࢘͸ண೚ͨ͠͹͔Γ
  ͳͷͰਓࣄΛม͑Δ͜
  ͱ͸Ͱ͖·ͤΜɻ

  ͓୊ɿྫ
  By ढ़଍ͷوެࢠ
  / ScrumMaster

  View Slide

 14. ౤ථ͸Discordͷ#shinagile-඼઒ΞδϟΠϧͰʂ

  View Slide

 15. ౤ථ͸Discordͷ#shinagile-඼઒ΞδϟΠϧͰʂ
  :f1_katzchang: :f1_yota: :f1_yattom:

  View Slide

 16. ๻͸εΫϥϜϚελʔͰ͢ɻ্࢘
  ͕νʔϜͷύϑΥʔϚϯεΛؾ
  ʹ͍ͯ͠ΔͷͰɺϕϩγςΟͷ
  άϥϑΛݟ͑ΔԽͯ͠ΈͨΜͰ
  ͕͢ɺͲ͏Ͱ͠ΐ͏͔ʁ
  ্࢘͸ண೚ͨ͠͹͔Γ
  ͳͷͰਓࣄΛม͑Δ͜
  ͱ͸Ͱ͖·ͤΜɻ

  ͓୊ɿྫ
  By ढ़଍ͷوެࢠ
  / ScrumMaster

  View Slide

 17. ͔͜͜Βຊ൪Ͱ͢

  View Slide

 18. ։ൃϝϯόʔ͸ݸਓͰେ͖Ίͷ
  λεΫΛҰਓͰ΍Ζ͏ͱͯ͠ɺ
  νʔϜͰ։ൃ͍ͯ͠Δײ͕͋͡
  Γ·ͤΜɻ֤छεΫϥϜΠϕϯτ
  Ͱε΢ΥʔϛϯάΛ͠Α͏ͱτ
  ϥΠ͠·͕͢ɺͳ͔ͳ͔ೖΓࠐ
  Ί·ͤΜɻΈͳ͞Μ͸Ͳ͏Ξϓ
  ϩʔν͠·͔͢ʁ
  ্࢘΋ධՁͷͨΊʹͦ
  ͷํ਑Λੋͱ͍ͯ͠·
  ͢

  ͓୊
  By ॏཁ౓ଠ࿠
  / Developer

  View Slide

 19. Ӧۀͷਓ͕͓٬͞Μʹʮ͍͍ͭͭ·
  Ͱʹ͜ͷػೳ͕ग़དྷΔΜͰܖ໿ͯ͠
  ͍ͩ͘͞ʯͱݴͬͯ͘Δ͍ͤͰࣗࣾ
  ։ൃͳͷʹ͍ͭ΋క੾ʹ௥ΘΕ͍ͯ
  ·͢ɻͨͩɺݱঢ়ແ͍ػೳͰސ٬Λ
  ΞτϥΫτ͢Δͷ΋Ϗδωε্࢓ํ
  ͳ͍ͷ͔ͳͱ΋ࢥ͍·͢ɻօ͞Μ͸
  ͜ͷ΍ΓํΛଓ͚Δ΂͖ͩͱࢥ͍·
  ͔͢ʁ
  ੡඼͸ݱঢ়ͦΜͳചΕ
  ͯ·ͤΜ

  ͓୊
  By ʲ༗ӹ৘ใʳຯḩϥʔϝϯ͸
  ઍण͕Φεεϝ / Developer

  View Slide

 20. ϨτϩεϖΫςΟϒͰҙݟ͕ൃࢄ͠ɺͳ
  ͔ͳ͔ऩू͕͔ͭͣʹ࣌ؒ੾Εͱͳ
  Γɺ࣍ͷεϓϦϯτʹ޲͚ͯ͋·Γޮ
  Ռతͳରࡦ͕औΕ͍ͯͳ͍Α͏ʹࢥ͍·
  ͢ɻ
  ग़૸ऀͷօ͞Μ͸্ཱ͕ͪͬͨ͹͔Γ
  ͷεΫϥϜνʔϜͰࣗ༝ʹϨτϩεϖΫ
  ςΟϒͷϑΝγϦςʔγϣϯΛͯ͠ྑ͍
  ͱͳͬͨΒɺͲΜͳख๏΍޻෉Λ͞Ε
  Δ͔ڭ͑ͯ΄͍͠Ͱ͢ɻ
  εϓϦϯτͷִؒ͸2
  िؒͰλΠϜϘοΫε
  2࣌ؒͷϨτϩεϖΫ
  ςΟϒͱ͠·͢

  ͓୊
  By εΫϥϜϚελχΩ
  / ScrumMaster

  View Slide

 21. ؤுͬͯϓϩηεΛ੔උͯ͠
  νʔϜ͕εϜʔζʹಇ͚Δͱ͜
  Ζ·Ͱ͸΋ͬͯ͜Ε·ͨ͠ɻ͠
  ͔͠ࢲ͚͕ͩϓϩηεΛ؅ཧ
  ͠ɺνʔϜ͕ࣗ෼ͨͪͰϓϩη
  εΛ؅ཧΛ͢ΔૉৼΓ͕Ұ޲ʹ
  ݟ͑·ͤΜɻ͜͏͍͏ͱ͖օ͞
  ΜͳΒͲ͏͠·͔͢ʁ
  ʢಛʹͳ͠ʣ

  ͓୊
  By ೖڥֶ
  / ScrumMaster

  View Slide

 22. νʔϜ͕΋΍΋΍Λ๊͍͑ͯΔ
  ͷͰ͕͢ɺͦΕΛ૬ஊ͢Δ৔໘
  ͕͋Γ·ͤΜɻ͜͏͍͏࣌ͬͯ
  Ͳ͏͢Ε͹͍͍Ͱ͠ΐ͏͔
  ʢಛʹͳ͠ʣ

  ͓୊
  By ౙ͸΍ͬͺ͠Survivor
  / Developer

  View Slide

 23. ։ൃऀ͕ࠓͷ༏ઌॱҐͳΒ͔࣍ͦͷ
  ࣍ͷεϓϦϯτͰணख༧ఆͷϓϩμ
  ΫτόοΫϩάΛݟͯɺʮ͜͏΍ͬ
  ͯઃܭ͓ͯ͘͠΂͖ʯʮͦΕ͸ͦͷ
  όοΫϩάʹணख͢Δ࣌ߟ͑Δ΂
  ͖ʯͱᎍΊͯ·͢ɻYAGNIͷ๏ଇʹ
  ैͬͯޙճ͠ͱݴͬͯ͠·͏ͷ͸؆
  ୯Ͱ͕͢ɺͲͷΑ͏ʹͨͪৼΔ෣͑
  ͹Α͍Ͱ͠ΐ͏͔ɻ
  ʢಛʹͳ͠ʣ

  ͓୊
  By ίΦϩΩγϯκʔ
  / ScrumMaster

  View Slide

 24. ͝ࢀՃ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  ·ͨ࣍અ
  ͓ձ͍͠·͠ΐ͏

  View Slide