$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Gelijke kansen in een gesegregeerd onderwijssysteem ?

Aped-Ovds
November 16, 2019

Gelijke kansen in een gesegregeerd onderwijssysteem ?

Ides Nicaise (KU Leuven: HIVA & PPW) Zes uren voor de Democratische School 16/11/2019

Aped-Ovds

November 16, 2019
Tweet

More Decks by Aped-Ovds

Other Decks in Education

Transcript

 1. Gelijke kansen in een gesegregeerd
  onderwijssysteem ?
  Ides Nicaise (KU Leuven: HIVA & PPW)
  Zes uren voor de Democratische School
  16/11/2019

  View Slide

 2. Trends in ongelijkheid: cognitieve uitkomsten

  View Slide

 3. Trends in de ongelijkheid: niet-cognitieve uitkomsten

  View Slide

 4. Trends in de ongelijkheid: studie-oriëntering
  Verdeling over onderwijsvormen, 2003 en 2015, naar deciel
  Aandeel leerlingen naar
  onderwijsvorm
  0
  25
  50
  75
  100
  D1 D5 D10
  3,7
  1,12
  20,68
  15,14
  49,35
  59,4
  16,01
  10,65
  40,61
  44,63
  33,47
  30,35
  80,29
  88,23
  38,71
  40,23
  17,18
  10,25
  ASO TSO/KSO BSO

  View Slide

 5. Trends in segregatie

  View Slide

 6. Ongelijke onderwijsuitkomsten en segregatie

  View Slide

 7. Segregatie en ongelijke uitkomsten
  Waarom versterkt segregatie de
  ongelijke kansen ?
  • Leerlingniveau:
  o Cognitief: peer group effecten
  o Psychologisch (demotie)
  o Sociaal: leerklimaat
  • Leerkracht-niveau:
  o Matteüseffecten
  o Verwachtingseffecten
  • Schoolniveau:
  o Polarisatie door quasi-marktwerking
  o Collectief sociaal kapitaal
  • Systeemniveau:
  o Verschillende curricula
  Sociale
  ongelijkheid
  Ongelijke
  kansen op
  school
  Ongelijke
  prestaties
  Academische
  segregatie
  Sociale
  segregatie

  View Slide

 8. Waarom blijft segregatie bestaan?
  De meritocratische ideologie van ons onderwijs
  3 bronnen van ongelijkheid
  • Aangeboren ‘talenten’
  => moeten maximaal benut worden
  • Inspanning
  => moet aangemoedigd worden
  • Omstandigheden (o.a. sociale herkomst)
  => moeten gecompenseerd worden
  Twee eerste vormen van ongelijkheid worden
  als wenselijk ervaren => gecultiveerd
  Derde vorm van ongelijkheid wordt tegengegaan
  Maar: ongelijke ‘talenten’ zijn ook sociaal
  bepaald => reproductie van sociale ongelijkheid
  blijft duren

  View Slide

 9. Instrumenten van meritocratisch beleid
  Maximiseer ‘gewenste’ ongelijkheden
  (gebaseerd op ‘verdienste’ (= talent + inspanning)
  • Competitie tussen leerlingen / scholen
  o Vrije schoolkeuze
  o Vergelijkende prestatiemetingen
  o Financiering op basis van prestaties
  • Systematische selectie
  o Gesegregeerd onderwijs voor minder
  getalenteerden
  o Vroege detectie van talenten (toetsen)
  o Voortschrijdende selectie (tracking)
  Minimiseer ‘ongewenste’ ongelijkheden
  (als gevolg van omstandigheden)
  • Kostenloos onderwijs
  + financiële ondersteuning lln / studenten
  volgens inkomen en verdiensten
  • leerplicht
  • Taalbaden voor migranten

  View Slide

 10. Vier mechanismen van academische segregatie in Vlaanderen
  • Schoolkeuze (quasi-marktwerking in onderwijs)
  • Buitengewoon onderwijs
  • Zittenblijven
  • Waterval in secundair onderwijs

  View Slide

 11. Quasi-marktwerking, segregatie en ongelijke uitkomsten
  • Vrije schoolkeuze en vrijheid van onderwijs
  => concurrentie tussen lln / ouders voor de
  beste scholen
  => concurrentie tussen scholen voor de
  beste leerlingen
  • Sterke scholen romen de markt af
  ⬄ zwakkere scholen kunnen niet
  selecteren
  => polarisatie naar sociale herkomst
  => opwaartse spiraal voor sterke scholen /
  neerwaartse spiraal voor zwakkere scholen
  => sociale ongelijkheid in uitkomsten wordt
  uitvergroot

  View Slide

 12. Buitengewoon onderwijs, segregatie en ongelijke uitkomsten
  • België / Vlaanderen behoren tot koplopers qua omvang van buitengewoon
  onderwijs
  • Grijze zones tussen ‘functiebeperking’ en ‘sociale beperking’: types 1-3-(8)
  => in buitengewoon onderwijs zijn 54% van de leerlingen GOK-indicatorleerlingen
  (type 1: 80%; type 3: 68%)
  • Voor heel wat leerlingen is (gesegregeerd) buitengewoon onderwijs contra-
  productief (Vanlaar e.a. 2012)

  View Slide

 13. Zittenblijven, segregatie en ongelijke uitkomsten
  Feiten:
  • OESO-gemiddelde tussen 6-15 jaar: 16%
  ⬄ Vlaanderen 28,9%
  • Armste deciel 45% ⬄ rijkste deciel 9%
  Oorzaken van ongelijkheid in
  zittenblijven:
  • Ongelijke kansen
  • Discriminatie in attestering (Unia 2018)
  Gevolgen:
  • Verslechtering prestaties op lange termijn
  (Lamote 2013; Vandecandelaere e.a. 2016)
  • Vroegtijdig schoolverlaten (De Witte e.a. 2013)

  View Slide

 14. Waterval in secundair onderwijs
  Bron: Dockx (2019, op basis van LOSO)
  (=30%)
  (=41%)
  (=47%)
  Einde
  Start
  Klassieke talen
  Moderne talen
  TSO
  BSO
  (=30%)
  (=41%)
  (=47%)

  View Slide

 15. Gevolgen van waterval
  Argumenten voorstanders
  • Kwaliteit primeert
  ⇒ sterke lln kunnen excelleren
  ⇒ minder falen en ontmoediging
  ⇒ hogere gemiddelde prestaties
  • Betere aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt
  Bevindingen van onderzoek
  • Premature oriëntering => fouten => meer
  ontmoediging
  • Collectieve frustratie in TSO/BSO =>
  schoolmoeheid => onderprestatie
  • Ongelijke waardering onderwijsvormen =>
  tekort aan STEM-gediplomeerden
  • Negatieve attitudes t.o.v. Levenslang leren
  => kwetsbaarheid BSO-afgestudeerden
  • Zwakkere democratische attitudes
  • VERSTERKTE SEGREGATIE /
  ONGELIJKHEID

  View Slide

 16. Beleidsimplicaties
  1. Quasi-marktwerking tegengaan
  • Conflict vrijheid – gelijkheid in
  inschrijvingsbeleid: overheidstussenkomst
  nodig
  • Diversiteitsconsulenten / samenwerking met
  middenveld in wervingsbeleid
  • Regulering uitstroom (witte vlucht /
  uitsluitingen)
  • Praktijktoetsen discriminatie
  • Centrale examens i.f.v. gelijke kwaliteit
  scholen
  • Versterking GOK-ondersteuningsbeleid
  2. Inclusief onderwijs versterken
  • Volhouden en versterken (meer
  ondersteuning, meer middelen)
  • Discriminatie op basis van taal en sociale
  herkomst toetsen

  View Slide

 17. Beleidsimplicaties (vervolg)
  3. Zittenblijven voorkomen
  • Meer differentiatie en leerlingbegeleiding
  • Herziening attesteringsbeleid: B- en C-
  attesten vervangen door menu van
  alternatieven (vakantiewerk, taalbad,
  herexamens, modularisering, remediëring
  tijdens schooljaar...)
  • Financiële prikkels voor scholen ?
  4. Verdere hervorming SO
  • Wegwerken niveauverschillen tussen
  onderwijsvormen
  o Opwaardering TSO / BSO (d.m.v.
  eindtermen, duaal leren...)
  o Meer praktische vakken in ASO (STEM)
  • Versterking individuele differentiatie-uren
  doorheen het ganse curriculum
  • Bevorderen ‘zalm-model’
  • Bevorderen domeinscholen / beperken
  unilaterale scholen

  View Slide