Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

10年間使い続けているPayPalからStripeへ?

 10年間使い続けているPayPalからStripeへ?

2018年7月26日に開催された、JP_Stripes in サッポロ Vol.2での登壇資料です。

Yausufmi Nishiyama

July 27, 2018
Tweet

More Decks by Yausufmi Nishiyama

Other Decks in Business

Transcript

 1. ೥ؒ࢖͍ଓ͚͍ͯΔ1BZ1BM͔Β4USJQF΁ʁ
  ʙ͋Δ΢ΣϒσΟϨΫλʔͷي੻ʙ
  [email protected] 4USJQFϢʔβʔάϧʔϓʣJOαοϙϩ7PM
  BU/&$ιϦϡʔγϣϯΠϊϕʔλ๺ւಓࢧࣾ

  View Slide

 2. ϋογϡλάɹ[email protected]
  ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. ϋογϡλάɹ[email protected]
  ࡾ౓ͷ൧ΑΓ৯΂Δ͜ͱɺҿΉ͜ͱ͕޷͖
  ੢ࢁɹହ࢙ʢʹ͠΍·ɹ΍͢;Έʣ
  גࣜձࣾδϟΫελϙδγϣϯɹ୅දऔక໾ʗσΟϨΫλʔ
  ೥݄૑ۀɺ೥݄๏ਓԽʢ๏ਓظ໨ʣ
  ೥݄೔ੜ·Εɺࡀ
  ༦ு܊܀ࢁொग़਎ɺࡳຈޫ੕ߴߍʗ๺ւֶԂେֶ๏ֶ෦ଔۀ
  খḺ੨৭ਃࠂձ࿈߹ձৗ೚ཧࣄʢ೥݄ʙʣ
  தখػߏൢ࿏։୓ࢧԉΞυόΠβʔʢ೥݄ʙʣ

  View Slide

 4. ϋογϡλάɹ[email protected]
  ੢ࢁɹହ࢙ʢʹ͠΍·ɹ΍͢;Έʣ
  ૑ۀ࣌ΑΓ.PWBCMF5ZQFΛϓϥοτϑΥʔϜʹ΢ΣϒαΠτ
  Λߏங
  ೥ɺ1SP/FUʢγοΫεɾΞύʔτࣾύʔτφʔʣՃໍ
  ೥ɺ.5՜ҔΛελʔτ
  ೥ɺ.5%%$.FFUVQ)0,,"*%0։࠵
  ೥ɺ΢ΣϒσΟϨΫγϣϯݚڀձʢԾশʣΛελʔτ
  ೥ɺ.5%%$.FFUVQ)0,,"*%0։࠵

  View Slide

 5. ϋογϡλάɹ[email protected]
  σΟϨΫλʔɹ໊
  σβΠφʔʢ)5.-$44ΤϯδχΞʣ໊
  .5ςϯϓϨʔτΤϯδχΞɹ໊
  ओͳۀ຿
  ɾ΢ΣϒαΠτߏஙʗ΢ΣϒίϯαϧςΟϯά
  ɾࣗࣾ։ൃ঎඼ൢച
  ɾ΢ΣϒγεςϜ։ൃ
  ɾҹ࡮෺σβΠϯ΄͔
  IUUQTXXXMBUODPN

  View Slide

 6. ϋογϡλάɹ[email protected]
  ௚ۙͷ੍࡞࣮੷

  View Slide

 7. ϋογϡλάɹ[email protected]
  ࣗࣾϓϩμΫτ4,&-&50/$"35ͷ։ൃɾൢച

  View Slide

 8. ϋογϡλάɹ[email protected]
  %ZOBNJD1SFWJFX
  *NBHF6QMPBE6UJMJUZ
  .PWBCMF5ZQF༻ϓϥάΠϯͷ։ൃɾൢച

  View Slide

 9. ϋογϡλάɹ[email protected]
  ࠓ೔ɺօ͞Μʹ͓࿩͢Δ͜ͱ

  View Slide

 10. ϋογϡλάɹ[email protected]
  w ฐࣾ੡඼ͱͦͷൢചྺ
  w ͜Ε·Ͱར༻͖ܾͯͨ͠ࡁαʔϏε
  w μ΢ϯϩʔυൢച΁ͷ௅ઓ
  w 4USJQFΛ࢖ͬͯΈΑ͏ͱࢥͬͨཧ༝
  w ࣮ࡍͲ͏ͩͬͨͷ͔

  View Slide

 11. ϋογϡλάɹ[email protected]
  ϊϯϓϩάϥϚʔͳϫλγͰ΋
  ࢥ͍ͬͯͨΑΓ΋ͣͬͱ؆୯ʹ
  ΍Γ͔ͨͬͨ͜ͱ͕࣮ݱͰ͖ͨ

  View Slide

 12. ϋογϡλάɹ[email protected]
  ฐࣾ੡඼ͱͦͷൢചྺ

  View Slide

 13. ϋογϡλάɹ[email protected]

  View Slide

 14. ϋογϡλάɹ[email protected]
  4,&-&50/$"35
  w ೥݄ϦϦʔε
  w )5.-ςϯϓϨʔτࣜͷγϣοϐϯάΧʔτ
  w ओʹ΢ΣϒσβΠφʔ͞Μ΍΢Σϒ੍࡞ձࣾ޲͚
  w ϓϥάΠϯػߏʹΑΔ֦ுੑ
  w ൢച૯਺
  w ೥݄ʹWFSTJPOϦϦʔε

  View Slide

 15. ϋογϡλάɹ[email protected]

  View Slide

 16. ϋογϡλάɹ[email protected]
  *NBHF6QMPBE6UJMJUZ
  w ೥݄ϦϦʔε
  w .PWBCMF5ZQFͷը૾ΞοϓϩʔυػೳΛڧԽ
  w ݸਓແঈ൛ɺ௨ৗ൛ͱ1SP൛Λఏڙ
  w ൢച૯਺

  View Slide

 17. ϋογϡλάɹ[email protected]

  View Slide

 18. ϋογϡλάɹ[email protected]
  %ZOBNJD1SFWJFX
  w ೥݄ϦϦʔε
  w .PWBCMF5ZQFͷϓϨϏϡʔػೳΛڧԽ
  w ௨ৗ൛ͱ1SP൛Λఏڙ
  w ൢച૯਺

  View Slide

 19. ϋογϡλάɹ[email protected]
  ͜Ε·Ͱར༻͖ܾͯͨ͠ࡁαʔϏε

  View Slide

 20. ϋογϡλάɹ[email protected]

  View Slide

 21. ϋογϡλάɹ[email protected]
  1BZ1BM
  w ೥ɺ·ͩݸਓࣄۀओ
  w Ͱ͖Δ͚ͩܦඅ͸͔͚ͨ͘ͳ͍
  w ςετ؀ڥʢ4BOECPYʣ͕ར༻Ͱ͖ͨ
  w "1*Ͱ͍Ζ͍ΖͰ͖ͦ͏
  w &$αΠτߏஙͷґཔ͕૿͖͑ͯͨ

  View Slide

 22. ϋογϡλάɹ[email protected]

  View Slide

 23. ϋογϡλάɹ[email protected]
  Ϋϩωί8ίϨΫτ
  w ओʹΫϥΠΞϯτͷ&$αΠτͰಋೖ
  w ֹ݄ҡ࣋අ͕͔͔Βͳ͍
  w ঎඼ൃૹ·ͰҰ؏Ͱ͖Δ
  w ୅Ҿ͖Ͱ΋ΫϨδοτΧʔυܾࡁ͕ར༻Ͱ͖Δ
  w Ϋϩωίͱ͍͏҆৺ײ

  View Slide

 24. ϋογϡλάɹ[email protected]
  μ΢ϯϩʔυൢച΁ͷ௅ઓ

  View Slide

 25. ϋογϡλάɹ[email protected]
  μ΢ϯϩʔυൢചʹ௅ઓͨ͠ཧ༝

  View Slide

 26. ϋογϡλάɹ[email protected]
  w ೖۚ֬ೝޙʹσʔλΛૹ෇͢Δʁ

  ٳΈͷ೔΋ରԠʁ

  ໷த΋ରԠʁ

  ग़ுத΋ରԠʁ
  w ͦ΋ͦ΋ࣗ෼͕ར༻ऀଆͩͬͨΒʁ
  w ෆਖ਼ར༻ͷՄೳੑͱͷτϨʔυΦϑ

  View Slide

 27. ϋογϡλάɹ[email protected]
  1BZ1BMͰ௅ઓʂ

  View Slide

 28. ϋογϡλάɹ[email protected]
  // read the post from PayPal system and add 'cmd'
  $req = 'cmd=_notify-synch';
  $tx_token = $_GET['tx'];
  $auth_token = "* αΠτͰൃߦ͞ΕΔIDτʔΫϯΛ͜͜ʹషΓ෇͚Δ *";
  $req .= "&tx=$tx_token&at=$auth_token";
  // post back to PayPal system to validate
  $header .= "POST /cgi-bin/webscr HTTP/1.0\r\n";
  $header .= "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
  $header .= "Content-Length: " . strlen($req) . "\r\n\r\n";
  $fp = fsockopen ('www.sandbox.paypal.com', 80, $errno, $errstr,
  // $fp = fsockopen ('www.paypal.com', 80, $errno, $errstr, 30);
  // $fp = fsockopen ('ssl://www.paypal.com', 443, $errno, $errst
  // Ͱ͖Ε͹ HTTPS ʹͨ͠ํ͕ɺηΩϡϦςΟ͕ߴ·Δ.
  if (!$fp) {
  // HTTP ERROR
  echo "ERROR: HTTP error, [" . $errno . "] " . $errstr . "\n
  exit(1);
  }
  fputs ($fp, $header . $req);
  // read the body data
  $res = '';
  $headerdone = false;
  while (!feof($fp)) {
  $line = fgets ($fp, 1024);
  if (strcmp($line, "\r\n") == 0) {
  // read the header
  $headerdone = true;
  }
  else if ($headerdone) {
  // header has been read. now read the contents
  $res .= $line;

  View Slide

 29. ϋογϡλάɹ[email protected]
  1BZ1BMͰͷ࠳ં
  1%5ʜ ɹ*1/ʜ ɹͳʹͦΕඒຯ͍͠ͷʁ

  View Slide

 30. ϋογϡλάɹ[email protected]
  4USJQFΛ࢖ͬͯΈΑ͏ͱࢥͬͨཧ༝

  View Slide

 31. ϋογϡλάɹ[email protected]
  1BZ1BMޱ࠲ͷ໰୊
  4USJQFΛ࢖ͬͯΈΑ͏ͱࢥͬͨཧ༝ᶃ

  View Slide

 32. ϋογϡλάɹ[email protected]
  1BZ1BMޱ࠲ʹೖۚ
  ໾һି෇
  ๏ਓޱ࠲΁ৼସ

  View Slide

 33. ϋογϡλάɹ[email protected]
  1BZ1BMձһొ࿥ͷ໰୊
  4USJQFΛ࢖ͬͯΈΑ͏ͱࢥͬͨཧ༝ᶄ

  View Slide

 34. ϋογϡλάɹ[email protected]
  1BZ1BMձһొ࿥͕ඞཁ
  1BZ1BMձһ͡Όͳ͍
  ۜߦৼࠐͰࢧ෷͍͍ͨ

  View Slide

 35. ϋογϡλάɹ[email protected]
  1BZ1BMख਺ྉͷ໰୊
  4USJQFΛ࢖ͬͯΈΑ͏ͱࢥͬͨཧ༝ᶅ

  View Slide

 36. ϋογϡλάɹ[email protected]
  *NBHF6QMPBE6UJMJUZ1SP͕ചΕͨ৔߹
  ച্
  ख਺ྉ
  ʢ݄ؒച্ສԁະຬʣ
  Ҿग़ख਺ྉ
  ʢສԁະຬʣ
  ࠩҾऩೖ
  1BZ1BM ԁ
  ԁ

  ʢԁʣ
  ԁ ԁ
  4USJQF ԁ
  ԁ
  ʢʣ
  ԁ
  ఺͋ͨΓͷֹࠩԁʂ

  View Slide

 37. ϋογϡλάɹ[email protected]
  ࠓ·ͰʹऔΓ͜΅ͯ͠͠·ͬͨ૯ֹ
  ԁʂ
  ʢԁºʣ

  View Slide

 38. ϋογϡλάɹ[email protected]
  େऺञ৔Զྲྀͷ
  ੜϏʔϧʢΫϥγοΫʣ
  ഋ෼ʂ
  ʢ ×ʣ

  View Slide

 39. ϋογϡλάɹ[email protected]
  Ϋϩωί8ίϨΫτͷॏେͳ໰୊
  4USJQFΛ࢖ͬͯΈΑ͏ͱࢥͬͨཧ༝ᶆ

  View Slide

 40. ϋογϡλάɹ[email protected]
  ͋Δ೔ɺΫϥΠΞϯτ͔Βಧ͍ͨϝʔϧ
  'BDFCPPL΍MJOFʹషΓ෇͚ͨ
  ฐࣾ63-͔ΒϦϯΫ͢ΔͱΫϨδοτΧʔυ෷͍͕
  ͓ࢧ෷͍खଓ͖Τϥʔͱදࣔ͞Ε·͢ɻ
  Ͳ͏ʹ͔ͳΓ·ͤΜͰ͠ΐ͏͔ʁ

  View Slide

 41. ϋογϡλάɹ[email protected]

  View Slide

 42. ϋογϡλάɹ[email protected]

  View Slide

 43. ϋογϡλάɹ[email protected]
  ϠϚτϑΟφϯγϟϧ΁໰͍߹Θͤͨ
  Ұ෦εϚʔτϑΥϯͷ࢓༷ʹΑΓ
  (PPHMFΞϓϦʗ:BIPPΞϓϦʹͯ৽ن΢Οϯυ΢Λ։͘ߏஙʹ͓ͯ͠Γ·͢ͱ
  ඞཁ৘ใʢύϥϝʔλʣ͕ൈ͚མͪͯ͠·͏ࣄ৅͕֬ೝ͞Ε͓ͯΓ·͢ɻ
  ղܾࡦͱக͠·ͯ͠͸ɺ৽ن΢Οϯυ΢Λ্ཱͪ͛ͳ͍Α͏ͳߏஙʹ
  มߋ͍͖ͨͩ·͢ͱɺ্هࣄ৅͸ൃੜ͠ͳ͘ͳΔ΋ͱͷࢥΘΕ·͢ɻ

  View Slide

 44. ϋογϡλάɹ[email protected]
  ΞϓϦ಺ϒϥ΢βʜ

  View Slide

 45. ϋογϡλάɹ[email protected]
  μ΢ϯϩʔυൢച΁ͷ࠶௅ઓ
  4USJQFΛ࢖ͬͯΈΑ͏ͱࢥͬͨཧ༝ᶇ

  View Slide

 46. ϋογϡλάɹ[email protected]
  1)1ͳΒଟগ͸ॻ͚Δʢͱࢥ͏ʣ

  View Slide

 47. ϋογϡλάɹ[email protected]
  ॻ͍ͯΈͨɻ
  w DPOpHQIQΛಡΈࠐΉ
  w ঎඼໊ͱՁ֨Λ)5.-͔Β

  1045Ͱड͚औΔ
  w ϥΠηϯε൪߸Λੜ੒
  w ܾࡁ׬ྃޙɺϝʔϧΛૹ৴
  w μ΢ϯϩʔυը໘ϔࣗಈసૹ

  ʢ50,&/ɺ঎඼*%Λ౉͢ʣ
  w μ΢ϯϩʔυը໘Ͱ঎඼*%Ͱ

  63-Λදࣔʢ50,&/Ͱ෼ذʣ

  View Slide

 48. ϋογϡλάɹ[email protected]
  Ͱ͖ͨʂ
  IUUQTXXXKVYUBQPTJUJPOKQJNBHFVQMPBEVUJMJUZ

  View Slide

 49. ϋογϡλάɹ[email protected]
  ࣮ࡍɺͲ͏ͩͬͨͷ͔

  View Slide

 50. ϋογϡλάɹ[email protected]
  w ࢥ͍ͬͯͨΑΓ΋؆୯ɺ͔͠΋ࣗ༝ʹͰ͖ͨ
  w ͨͩɺ+BWB4DSJQUͰ؆୯ಋೖʂͳهࣄ͕ଟ͗͢
  w DIBSHFQIQ͚ͩͰ΋ࢥ͍ͷ··ʹΧελϚΠζ
  w ςετϞʔυ͔Βͷ੾Γସ͑΋؆୯ͩͬͨ

  View Slide

 51. ϋογϡλάɹ[email protected]
  ೥ؒ࢖͍ଓ͚͍ͯΔ1BZ1BM͔Β4USJQF΁ʁ
  ʙ͋Δ΢ΣϒσΟϨΫλʔͷي੻ʙ
  גࣜձࣾδϟΫελϙδγϣϯɹ੢ࢁɹହ࢙
  Let’s
  TRY!

  View Slide