Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

バグをどのように見つけるか

151a0b14f5914e786e2e104cfb3a9b2f?s=47 Kuniwak
October 15, 2016

 バグをどのように見つけるか

秋のJavaScript祭 in mixi 〜秋のJavaScript収穫祭〜 2016-10-15
https://javascript-fes.doorkeeper.jp/events/52089

151a0b14f5914e786e2e104cfb3a9b2f?s=128

Kuniwak

October 15, 2016
Tweet

More Decks by Kuniwak

Other Decks in Programming

Transcript

 1. όάΛͲͷΑ͏ʹͯ͠ ݟ͚ͭΔ͔

 2. ࠓ೔ͷ໨ඪ

 3. σόοά࣌ؒΛݮΒ͢

 4. σόοά࣌ؒͷ಺༁ ݪҼڀ໌ मਖ਼ ಈ࡞֬ೝ ͜ͷ͕࣌ؒ
 ϘτϧωοΫʂ

 5. ࠓ೔ͷ໨ඪ ݪҼڀ໌ͷ࣌ؒΛ
 ݮΒ͢͜ͱ

 6. ͲͷΑ͏ʹͯ͠ʁ

 7. ʮଟஈࣜΤϥʔϓϧʔϑʯ Ͱૉૣ͘ݪҼಛఆ

 8. ʮଟஈࣜΤϥʔϓϧʔϑʯ

 9. ଟஈࣜΤϥʔϓϧʔϑ w ߏจϋΠϥΠτ w Ϧϯτ w ੩తܕݕࠪ w ୯ମɾ݁߹ςετ w

  &&ςετ w खಈಈ࡞֬ೝ ෳ਺ϨΠϠʔͷΤϥʔϓϧʔϑΛซ༻ͨ͠
 ։ൃελΠϧɿ
 10. ͳͥʮଟஈࣜʯʁ

 11. ॴཁ࣌ؒͷҧ͍

 12. ߏจϋΠϥΠτ Ϧϯτ ੩తܕݕࠪ ୯ମɾ݁߹ςετ &&ςετ खಈಈ࡞֬ೝ ॴཁ࣌ؒ௕ ॴཁ࣌ؒ୹

 13. कඋൣғͷҧ͍

 14. ߏจϋΠϥΠτ Ϧϯτ ੩తܕݕࠪ ୯ମɾ݁߹ςετ &&ςετ खಈಈ࡞֬ೝ कඋൣғ޿ कඋൣғڱ

 15. ͔͜͜Βݟ͑ͯ͘Δ͜ͱ

 16. ॴཁ࣌ؒͷ୹͞ कඋൣғͷ޿͞ ߏจϋΠϥΠτ Ϧϯτ ୯ମɾ݁߹ςετ &&ςετ खಈಈ࡞֬ೝ ੩తܕݕࠪ ۜͷ஄ؙ

 17. σόοάख๏ͷॴཁ࣌ؒͱ
 कඋൣғ͸τϨʔυΦϑ

 18. ͲͷΑ͏ʹซ༻ͨ͠Β
 σόοά࣌ؒΛ୹͘Ͱ͖Δʁ

 19. ΑΓߴ଎ͳϨΠϠʔͰ
 όάΛൃݟ͢Δ

 20. ਤղ

 21. ߏจϋΠϥΠτ Ϧϯτ ੩తܕݕࠪ ୯ମɾ݁߹ςετ &&ςετ खಈಈ࡞֬ೝ όά9Λݟ͚ͭͨ৔ॴ όά9

 22. ߏจϋΠϥΠτ Ϧϯτ ੩తܕݕࠪ ୯ମɾ݁߹ςετ &&ςετ खಈಈ࡞֬ೝ όά" ্ͷํͰࢭ·Δͱ ॴཁ͕࣌ؒ୹͍ όά#

 23. μϝͳྫ Α͋͘Δ

 24. ߏจϋΠϥΠτ͋Γ
 Ϧϯτͳ͠ ੩తܕݕࠪͳ͠
 ςετͳ͠

 25. ߏจϋΠϥΠτ Ϧϯτ ੩తܕݕࠪ ୯ମɾ݁߹ςετ &&ςετ खಈಈ࡞֬ೝ ༧໿ޠλΠϙ ม਺໊λΠϙ ϓϩύςΟ໊
 λΠϙ

  ෼ذߟྀ࿙Ε ࢓༷ͷෆ੔߹ ҋ
 26. ͕͔͔࣌ؒΔʜ

 27. Α͍ྫ ໨ࢦ͢΂͖

 28. ߏจϋΠϥΠτ Ϧϯτ ੩తܕݕࠪ ୯ମɾ݁߹ςετ &&ςετ खಈಈ࡞֬ೝ ༧໿ޠλΠϙ ม਺໊λΠϙ ϓϩύςΟ໊
 λΠϙ

  ෼ذߟྀ࿙Ε ࢓༷ͷෆ੔߹ ҋ
 29. ͕͔͔࣌ؒΒͳ͍ʂ

 30. ,VOJXBLͷ։ൃ෩ܠ

 31. ߏจϋΠϥΠτ Ϧϯτ ੩తܕݕࠪ ୯ମɾ݁߹ςετ &&ςετ εςοϓ࣮ߦ όά όά όά όά

  όά
 32. ମݧͰ͖ΔϦϙδτϦ IUUQTHJUIVCDPN,VOJXBLIPXUPEFCVHKT

 33. σόοά࣌ؒΛ୹͘͢Δํ๏ ΑΓߴ଎ͳϨΠϠʔͰ
 όάΛൃݟ͠Α͏

 34. ແࣄϦϦʔεʂ

 35. ·ͩऴΘΒͳ͍

 36. ͜͜όάͬͯ·͢
 ૣ͘௚͍ͯͩ͘͠͞
 ૣ͘ૣ͘ૣ͘ʜ

 37. ʢ͋ɺ͋͋ʙʙʙʣ

 38. ϦϦʔεͨ͠ޙ΋
 ૉૣ͍σόοά͸ॏཁ

 39. ϦϦʔεޙͷ
 σόοάํ๏

 40. w Ϣʔβʔ͔ΒͷϑΟʔυόοΫ w &SSPS&WFOUʹΑΔΤϥʔऩू ޙऀΛ঺հ͠·͢

 41. +4ͰΤϥʔ͕ൃੜͨ͠ͱ͖ʹॲཧΛ࣮ߦͰ͖Δ"1*͕
 ϒϥ΢βʹඋΘ͍ͬͯΔ ࣍ͷ৘ใΛऔಘՄೳɿ w Τϥʔϝοηʔδ w ΤϥʔΛൃੜͤͨ͞εΫϦϓτͷ63- w Τϥʔ͕ൃੜͨ͠ߦ൪߸ w

  Τϥʔ͕ൃੜͨ͠ྻ൪߸ʢ࠷ۙͷϒϥ΢βͷΈʣ w ΤϥʔΦϒδΣΫτʢ࠷ۙͷϒϥ΢βͷΈʣ ελοΫτϨʔε͖ͭ
 42. ղੳαʔϏε΋͚ͬ͜͏͋Δ
 IUUQTHJUIVCDPNDIFFBVO KBWBTDSJQUFSSPSMPHHJOH

 43. ࣮ࡍͷϑϩʔ

 44. w ϦϦʔε w Ұ෦ͷϢʔβʔ΁ػೳΛެ։ w Τϥʔϝοηʔδ͝ͱͷྔΛ؂ࢹ w +4Τϥʔ͕૿͑ͨΒରԠ

 45. None
 46. None
 47. w Ϣʔβʔ΁ͷമ࿐͕গͳ͍ w ୹࣌ؒͰ࡯஌Մೳ

 48. Τϥʔ؂ࢹͷϙΠϯτ

 49. Τϥʔ͝ͱͷ
 ૿ݮΛ؂ࢹ

 50. Τϥʔ૯ྔ͸͋ͯʹͳΓ·ͤΜ ো֐ൃੜ

 51. ΤϥʔϝοηʔδʹΑΔ
 άϧʔϐϯάͰे෼Ͱͨ͠ 4/4NJYJͰ͸

 52. σόοάʹศརͳ
 ৘ใΛશ෦͚ͭΔ

 53. Τϥʔૹ৴࣌ʹ௥ՃͰ৘ใΛऔಘɿ •document.readyState w “loading”࣌ͷ࠷ޙͷ<script>ͷ63- w ແ໊Խ͞ΕͨϢʔβʔࣝผࢠ w 3FGFSFS w 6TFS"HFOUจࣈྻ

  w ʜ
 54. ࠓ͙࢝͢ΊΔ
 ࠓ͙࢝͢ΊΔ

 55. Τϥʔྔ͕ଟ͘ͳ͔ͬͯΒ
 ࢝ΊΔͱͭΒ͍͔ΒͰ͢

 56. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ ϦϦʔεޙ͸
 Τϥʔϝοηʔδ͝ͱͷ
 ૿ݮΛࠓ͙͢؂ࢹ͠Α͏

 57. ࠓ೔͔Β͸͡ΊΔ
 σόοάτϨʔχϯά

 58. σόοά࡞ۀ͕ൃੜͨ͠Βɺ
 ຊདྷ͸ͲͷϨΠϠʔͰ
 ݟ͚ͭΔ΂͖͔ͩͬͨߟ͑Δ

 59. ࣍ճ͔Β͸ɺΑΓߴ଎ͳ
 ϨΠϠʔͰݟ͚ͭΒΕΔΑ͏ʹɺ
 ։ൃελΠϧΛݟ௚͠ଓ͚Δ

 60. ·ͱΊ ΑΓߴ଎ͳϨΠϠʔͰ
 όάΛൃݟ͠Α͏