Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ワンストップ見積もり本 お試し版

oyakata2438
December 09, 2018

 ワンストップ見積もり本 お試し版

ワンストップ見積もり本 お試し版です
目次と、各章の1ページを掲載。
冬コミ二日目、ト-26a 親方Projectにて頒布。
他の委託先、通販対応は未定。(追って告知します)

oyakata2438

December 09, 2018
Tweet

More Decks by oyakata2438

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ͸͡Ίʹ ͜ͷຊͷ໨త ͜ͷຊΛखʹͱ͍͖ͬͯͨͩɺ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ɻ ʮOnestop ݟੵ΋Γʯͱ͍͏͜ͱͰɺݟੵ΋Γʹؔ͢Δ༷ʑͳ஌ݟΛ·ͱΊͨຊͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ ݟੵ΋ΓͱҰݴʹݴͬͯ΋ɺҊ݅ن໛ɺཱ৔ʢྫ͑͹ड஫ଆ͔ൃ஫ଆ͔ʣ ɺҊ݅ͷܗଶ౳ʹΑͬͯ શ͘ҧ͏ܗΛͱΔͰ͠ΐ͏ɻ͋Δ͍͸ձࣾʹΑͬͯ΋ɺ׳ྫ౳ɺҧ͍͕͋Γɺීวత͔ͭ໢ཏతʹ ड़΂Δ͜ͱ͕ࠔ೉Ͱ͋Δ͜ͱ͸ঝ஌͍ͯ͠·͢ɻ ͔͠͠ɺ͔ͩΒͦ͜ɺଞͷਓͷࣄྫ΍Ҋ݅ɾཱ৔ʹΑΔࠩͳͲݟ͑ͮΒ͍໘΋͋Γ·͢ɻͦ͜

  Ͱɺલ൒͸ɺݟੵ΋ΓͷجຊΛ౿·͑ΔͨΊͷهࣄΛ഑ஔ͠·ͨ͠ɻݟੵ΋Γͷखॱɺؔ࿈͢Δॻ ࣜͱͦ͜ʹ੝ΓࠐΉ΂͖಺༰ɺ޻਺΍අ༻ͷݟੵ΋Γͷجຊతͳͱ͜ΖͳͲɻ͕ͨͬͯ͠ɺྫ͑͹ ৽ೖࣾһ͕ʮݟੵ΋ΓͬͯͲ͏͢Ε͹͍͍ΜͰ͔͢ʁʯ ʮݟੵॻΛ΋ΒͬͨΜͰ͕͢͜ͷ͋ͱͲ͏ ͢Ε͹ʁʯͱ͍͏࣭໰Λ͖ͯͨ͠ͱ͠·͢ɻͦͷͱ͖ʹɺ ʮͱΓ͋͑ͣ͜ͷຊͷલ൒ΛಡΊɻ ʯͱ͍ ͑ΔΑ͏ͳຊʹͳΔͱ͍͍ͳɺͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ ·ͨ͜ͷຊͷޙ൒͸ɺຊϓϩδΣΫτʹࢀՃ͍͍ͯͨͩͨ͠Έͳ͞ΜͷମݧஊΛʢग़ͤΔൣғͰ ΅͔ͭͭ͠ʣूΊΔ͜ͱΛओ୊ͱ͠·ͨ͠ɻ ʮ͜ΜͳҊ͕݅͋ͬͨΒಀ͛ΖʯͳͲɺಡΈԠ͑ͷ͋ Δهࣄʹͳ͍ͬͯΔ͔ͱ͓΋͍·͢ɻ ݟੵ΋ΓͷجຊΛԡ͑ͭͭ͞ɺΞϯνύλʔϯͱͯ͠༗ޮ׆༻͍͚ͯͨͩ͠·͢ͱ޾͍Ͱ͢ɻ ͯ͞ɺࠓճͷاըʹࢀՃ͍͖ͨͩ·ͨ͠ஶऀͷօ༷ɺຊ౰ʹ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ɻଟ਺ͷ͝ࢀ ՃΛ͍͖ͨͩ·͓͔ͨ͛͠Ͱɺ಺༰తʹ΋෺ཧతʹ΋ް͍ຊ͕Ͱ͖·ͨ͠ɻ ·ͨɺື઒͞Μʹ͸ɺૉఢͳදࢴΛ͍͖ͨͩ·ͨ͠ɻ͓๩͍͠தຊ౰ʹ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ɻ ͦͯ͠දࢴͷΈͳΒͣɺר຤ίϥϜ಺ʹίϝϯτ΋௖͍͓ͯΓ·͢ɻ 2018 ೥ 12 ݄ ฤू௕ɹ਌ํˏ਌ํ Project ɹഈ ໔੹ࣄ߲ • ຊॻͷ಺༰͸ɺ৘ใఏڙͷΈΛ໨తͱ͓ͯ͠Γ·͢ɻஶऀҰಉɺਖ਼֬ੑʹ͸ཹҙ͓ͯ͠Γ· ͕͢ɺਖ਼֬ੑΛอূ͢Δ΋ͷͰ͸͋Γ·ͤΜɻ͜ͷຊͷهࡌ಺༰ʹجͮ͘Ұ੾ͷ݁Ռʹͭ ͍ͯɺஶऀɺฤूऀͱ΋Ұ੾ͷ੹೚Λෛ͍·ͤΜɻ • ձ໊ࣾɺ঎඼໊ʹ͍ͭͯ͸ɺҰൠʹ֤ࣾͷొ࿥঎ඪͰ͢ɻTM දه౳ʹ͍ͭͯ͸هࡌ͓ͯ͠ Γ·ͤΜɻ·ͨɺಛఆͷձࣾɺ੡඼ɺҊ݅ʹ͍ͭͯɺෆ౰ʹᩫΊΔҙਤ͸͋Γ·ͤΜɻ • ຊॻͷҰ෦͋Δ͍͸શ෦ʹ͍ͭͯɺແஅͰͷෳࣸɾෳ੡͸͓அΓ͠·͢ɻ 1
 2. ໨࣍ ͸͡Ίʹ 1 ͜ͷຊͷ໨త . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ໔੹ࣄ߲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ୈ 1 ষ ݟੵ΋Γʹඞཁͳ΋ͷʢཁ݅ఆٛʣ 9 1.1 ੍࡞ͷ໨త . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.2 ೲ඼෺ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.3 ੍࡞෺ͷड͚౉͠ํ๏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.4 ੍࡞෺ཁ݅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.5 Πϯϑϥཁ݅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.6 ٕज़ཁ݅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ୈ 2 ষ λεΫݟੵ΋Γ 13 2.1 λεΫͱ͸ʁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.1.1 λεΫ୯Ґʹ෼ׂ͢Δཧ༝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.1.2 Ͳ͏λεΫ෼ׂΛ͢Δͷ͔ʁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.1.3 λεΫͷఆٛʹඞཁͳ΋ͷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.1.4 λεΫͷ࣌ؒݟੵ΋Γ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.2 ͋ͱͰ͢Δ͜ͱ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.2.1 ৼΓฦΓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.2.2 ॻ͘ॏཁੑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.2.3 Ͳ͏͍͏λΠϛϯάͰ͢Δʁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ୈ 3 ষ एखΤϯδχΞͷͨΊͷ࡞ۀ࣌ؒݟੵ΋Γೖ໳ 19 3.1 ͸͡Ίʹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.1.1 ংจ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.1.2 ର৅ಡऀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.1.3 ಡऀʹͲ͏ͳͬͯཉ͍͔͠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.2 ࡞ۀ։࢝લ~ґཔ಺༰ͷ೺Ѳ͓Αͼ֬ೝ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.2.1 5W1H ͷ໌֬Խ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.2.2 ࡞ۀ಺༰ͷ֬ೝͱํ਑ͷ߹ҙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.2.3 ·ͱΊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.3 ࡞ۀத~࡞ۀ࣌ؒͷ೺Ѳ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2
 3. 3.3.1 ࡞ۀ࣌ؒͷ೺Ѳˠݟੵ΋Γ . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.3.2 ·ͱΊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.4 ࡞ۀத͔Β࡞ۀ׬ྃ࣌~ґཔ࡞ۀঢ়گͷใࠂ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.4.1 ࡞ۀঢ়گͷࡉ͔͍ใࠂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.4.2 ࡉ͔͍ใࠂΛߦ͏ͱͲ͏ͳΔͷ͔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.4.3 ·ͱΊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ୈ 4 ষ 2 ఺ݟੵ΋ΓͱৼΓฦΓͷεεϝ 28 4.1 2 ఺ݟੵ΋Γͱ͸? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.2 1 ఺ݟੵ΋ΓͷσϝϦοτ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4.3 2 ఺ݟੵ΋Γʹ͍ͭͯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4.3.1 2 ఺ݟੵ΋Γͷఆٛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4.3.2 2 ఺ݟੵ΋Γ͕ղܾ͢Δ 1 ఺ݟੵ΋Γͷ໰୊ . . . . . . . . . . . . . . . 31 4.4 ৼΓฦΓͷεεϝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4.4.1 ৼΓฦΓͷϝϦοτ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4.5 ݟੵ΋Γ಺༰ͱ࣮੷Λه࿥͢Δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 4.5.1 ࣮੷ه࿥ʹ͓͚Δ޻෉ͷྫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 4.5.2 ৼΓฦΓͷ΍Γ͔ͨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4.5.3 ఆظతʹৼΓฦΔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4.6 ࣄྫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4.6.1 චऀͷࣄྫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4.6.2 ͱ͋ΔήʔϜ։ൃݱ৔Ͱ͋ͬͨ࿩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 4.7 ͓ΘΓʹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 ୈ 5 ষ ΞδϟΠϧͱݟੵ΋Γ 39 5.1 ٕज़తεύΠΫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 5.2 όοϑΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 5.3 ෆ࣮֬ੑͷίʔϯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 5.4 ΠςϨʔγϣϯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 5.5 ϕϩγςΟΛ࢖ͬͨݟੵ΋Γ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 ୈ 6 ষ ҆શϚʔδϯ 46 6.1 ͸͡Ίʹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 6.2 ҆શϚʔδϯͱ͸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 6.2.1 ҆શϚʔδϯΛऔΔཧ༝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 6.2.2 ड஫ऀ͔Βݟͨ҆શϚʔδϯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 6.2.3 ൃ஫ऀ͔Βݟͨ҆શϚʔδϯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 6.2.4 ҆શϚʔδϯͱརӹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 6.3 ҆શϚʔδϯͱೲظ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 6.3.1 ༨༟Λ࡞Βͳ͍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 6.3.2 λεΫΛࡉ෼Խ͢Δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 6.4 ·ͱΊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3
 4. ୈ 7 ষ ͍ΘΏΔ૬ݟੵͱ RFP Λൺֱ͢Δ 51 7.1 RFP ͱ͍͏ख๏

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 7.2 RFP ͱ૬ݟੵͷൺֱ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 7.2.1 ఏࣔ͢Δ৘ใ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 7.2.2 ධՁํ๏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 7.2.3 ൃ஫ଆ͸Ͳ͜Ͱ༧ࢉɾ޻਺Λ͔͚Δͷ͔ . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 7.3 RFP ʹ͓͚ΔఏҊɾݟੵͷߟ͑ํ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 7.4 RFP ͷܽ఺ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 7.5 RFP ʹΑΔఏҊɾݟੵͷऔಘʹ޲͔ͳ͍૊৫ͱ͸ . . . . . . . . . . . . . . . . 53 7.6 ·ͱΊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 ୈ 8 ষ ݟੵ΋Γґཔͷجຊʢখن໛ Project Λൃ஫͢Δฤʣ 55 8.1 ͸͡Ίʹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 8.2 ४උ͢Δ΋ͷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 8.2.1 ݟੵ΋Γ࢓༷ॻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 8.2.2 ػೳ࢓༷ॻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 8.3 ଧͪ߹Θͤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 8.4 ൃ஫࢓༷ॻΛ࡞Δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 8.5 ൃ஫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 8.6 ೲ඼ɾݕऩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 8.7 ஫ҙࣄ߲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 8.8 ࠷ޙʹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 ୈ 9 ষ ϑϦʔϥϯεʢड஫ଆʣʹͱͬͯͷݟੵ΋Γ 60 9.1 ϑϦʔϥϯεͱձࣾһ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9.2 ࣗ෼ͷใुͷݟੵ΋Γ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9.3 ࣮੷࡞Γͱ͍͏Τα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9.4 อݥΛ͔͚Δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9.4.1 ࡞ۀ೔ఔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 9.4.2 ใुֹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 9.4.3 ஥ؒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ୈ 10 ষ कඋൣғ֎ͷ։ൃͷݟੵ΋Γ 63 10.1 Α͘஌Βͳ͍։ൃͷ޻਺ݟੵ΋ΓΛ೚͞Εͨ࣌ʹ͸ʁ . . . . . . . . . . . . . . 63 10.2 աڈͷ։ൃͰͷϥΠϯ਺Λਪఆ͠ɺݟੵ΋Γͷࠜڌʹ͢Δ . . . . . . . . . . . . 64 ୈ 11 ষ εΫϥϜͱνʔϜͱ౷ܭతݟੵΓ 66 11.1 ݟੵΓ͕ۤखʂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 11.2 εΫϥϜͱνʔϜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 11.3 εΫϥϜͷݟੵΓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 11.4 ౷ܭతݟੵΓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 11.5 ෇࿥: ࢀߟจݙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 11.6 ँࣙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 4
 5. ୈ 12 ষ ݟੵ΋Δલʹ࡞ۀΛऴΘΒͤΖ 71 12.1 ٕज़ௐࠪͷݟੵ΋Γͷ೉͠͞ . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 12.2 ݟੵ΋Δલʹ࡞ۀΛऴΘΒͤΖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 12.3 ٕज़ಉਓࢽΛॻ͜͏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 ୈ 13 ষ Թ͔Έͷ͋Δݟੵ΋ΓΛ͢Δํ๏ 73 13.1 ͸͡Ίʹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 13.2 ४උฤɿ ʮྡͷ͋ͷਓ͸Կͷۀ຿Λ͍ͯ͠Δͷʁʯ . . . . . . . . . . . . . . . . 73 13.2.1 ۀ຿ϑϩʔΛ஌Δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 13.2.2 ۀ຿಺༰Ͱࠔ͍ͬͯΔϙΠϯτΛ஌Δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 13.2.3 ࣗ෼͕΍ͬͨΒԿ͕Ͱ͖Δͷ͔Λߟ͑Δ . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 13.2.4 ͦͷਓ͕΍ΔͳΒԿ͕ඞཁ͔ߟ͑Δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 13.3 આ໌ฤ:ݟੵ΋Γͷଥ౰ੑΛ୭ʹͰ΋Θ͔ΔΑ͏ʹࣔ͢ . . . . . . . . . . . . . . 75 13.3.1 ཁ݅Λཧղ͢Δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 13.3.2 ͳͥɺ޻਺͕͔͔Δͷ͔Λઆ໌͢Δʁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 13.3.3 ଞͷػೳ։ൃͱͷ೉қ౓ͷࠩ͸ʁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 13.4 ห໌ฤ:ݟੵ΋Γ͔Β֎ΕΔͱ͖͸ඞͣઆ໌͢Δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 13.4.1 ཁҼ͸Կ͔ʁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 13.4.2 ظ೔Λ৳͹͔͢ʁ Կ͔Λ࡟Δ͔ʁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 13.5 ·ͱΊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 ୈ 14 ষ ೲظͱ৴པ 77 14.1 ໔੹ࣄ߲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 14.2 ং . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 14.2.1 ʰތΓʱ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 14.2.2 ʰ͸͍ʱ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 14.2.3 ʮ࢓૊Έʯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 14.3 ഁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 14.3.1 ʮධՁʯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 14.3.2 ʮ౷੍ʯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 14.4 ٸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 14.4.1 ʮෆ۩߹ʯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 14.4.2 ʮ݁຤ʯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 14.5 ·ͱΊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ୈ 15 ষ ಉਓࢽΛ࡞ͬͯݟੵ΋Γମݧ 81 15.1 ٕज़ಉਓࢽͱ͸ʁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 15.2 ٕज़ಉਓࢽ࡞੒ɾ൦෍ʹ͓͚Δݟੵ΋Γ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 15.3 ಉਓࢽ࡞੒ͷεέδϡʔϧͱ޻਺ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 15.3.1 ࠷ॳͷ 1/4 ɹࣥචΛ࢝ΊΔલͷ४උ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 15.3.2 த൫ɹ 2/4 ɹͱʹ͔͘ॻ͘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 15.3.3 ޙ൒ɹ 3/4 ɹΰʔϧΛݟਾ͑ͯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 5
 6. 15.3.4 ࠷ޙͷ࢓্͛ɹ 4/4 ɹೖߘ४උ . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . 83 15.4 ಉਓࢽͷऩࢧݟੵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 15.5 ࠷ޙʹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 ୈ 16 ষ աখݟੵ΋ΓͰԌ্͢ΔϓϩδΣΫτ͔ΒಘΒΕֶͨͼͱ࣮ફ 85 16.1 ֓ཁɿաখݟੵ΋ΓͰԌ্͢ΔϓϩδΣΫτ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 16.1.1 ΋͏Ԍ্͸௄Γ௄ΓͰ͢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 16.2 Ͳ͜·Ͱ࢓༷Λ࡟ݮ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͷ͔ʁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 16.2.1 ϑΣʔζʹΑΔ෼ׂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 16.3 ݟੵ΋Γͷਖ਼֬͞͸ઃܭྗͰܾ·Δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 16.3.1 λεΫΛਂ۷Γ͢Δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 16.4 ઃܭΛൃද͠ͳ͕Βݟੵ΋ΓΛ͢ΔϓϥϯχϯάϙʔΧʔ . . . . . . . . . . . . 87 16.4.1 λεΫΛઆ໌͢Δ͜ͱʹΑΔɺೝࣝͷڞ༗ . . . . . . . . . . . . . . . . 87 16.4.2 શһͷӥஐͷ݁ूʹΑΔɺݒ೦఺΍ٙ໰఺ͷղফ . . . . . . . . . . . . . 88 16.4.3 ೲಘͨ͠޻਺ʹΑΔϞνϕʔγϣϯͷ޲্ . . . . . . . . . . . . . . . . 88 16.5 2 ఺ݟੵ΋Γ๏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 16.6 ݟੵ΋ΓͦͷޙͷϓϩδΣΫτਐߦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 16.6.1 SHIROBAK Ͱײ͡ΔϓϩδΣΫτਐߦͷॏཁ͞ . . . . . . . . . . . . 89 16.7 ·ͱΊɿԶͨͪͷઓ͍͸͜Ε͔Βͩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 ୈ 17 ষ ϑϦʔϥϯενʔϜϦʔμʔͱͯ͠ͷݟੵ΋Γࣦഊஊ 90 17.1 Ҋ݅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 17.2 ཁ݅ఆٛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 17.3 අ༻ݟੵ΋Γ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 17.4 ޻਺ݟੵ΋Γ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 17.5 ։ൃ։࢝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 17.6 Ԇظʹ͙࣍Ԇظ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 17.7 ςετӡ༻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 17.8 ഁஊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 17.9 ࢲ͸Ͳ͏͢Ε͹Α͔ͬͨͷ͔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 17.10 ࣦഊ͠ͳ͍νʔϜϏδωεͷྫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 ୈ 18 ষ ޻਺ݟੵ΋ΓΞϯνύλʔϯ 95 18.1 ͸͡Ίʹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 18.2 Ξϯνύλʔϯ 1: Ϧʔμʔͷݟੵ΋ΓΛ࢖༻͢Δ . . . . . . . . . . . . . . . . 95 18.3 Ξϯνύλʔϯ 2: ݟੵ΋ͬͨ݁ՌΛਓ਺ͰׂΔ . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 18.4 Ξϯνύλʔϯ 3: Ұ౓ܾΊͨݟੵ΋ΓΛͦͷ··࢖͍ଓ͚Δ . . . . . . . . . . 96 18.5 Ͳ͏͢Ε͹ݟੵ΋Γͷਫ਼౓͕ߴ͘ͳΔͷ͔ʁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 18.6 ࢀߟจݙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 ୈ 19 ষ ίϯγϡʔϚʔήʔϜͷݟੵ΋Γʢ͍ʹ͑͠ͷهԱΑΓʣ 98 19.1 ஗ΕΔ͜ͱ͕ৗଶԽ͢ΔήʔϜ։ൃͷੈք . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 19.2 ஗Ε͕ৗଶԽ͢ΔݪҼ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 6
 7. 19.3 ਐ·ͳ͍ݟੵ΋Γ . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 19.4 ్தͰେ෯ʹมߋ͞ΕΔݟੵ΋ΓɺϦηοτ͞ΕΔݟੵ΋Γ . . . . . . . . . . . 101 19.5 ༗໊ਓΛاըऀʹͨ͠ͱ͖ͷݟੵ΋Γ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 19.6 ஗ΕΛऔΓฦ͢ߦಈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 19.7 اըऀͷߦಈɺݟੵ΋ΓΛकΔߦಈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 19.7.1 ϝΠϯاըऀͱαϒاըऀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 19.7.2 Ͱ͖͕͋Γ͸ҧ͏͕ɺ࣍࡞Ͱͱߟ͑Δاըऀ . . . . . . . . . . . . . . . 102 19.7.3 ΤϯδχΞͷ͍͏͜ͱΛฉ͘اըऀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 19.8 اըऀͷߦಈɺݟੵ΋ΓΛकΒͳ͍ߦಈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 19.8.1 Ͱ͖Δ෺͕ྑ͘ͳΔ͔ΒചΕΔɺ͔ͩΒݟੵ΋Γ͠௚ͯ͠΋Α͍ͱ͍͏ اըऀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 19.8.2 ৽ػछ͔ͩΒചΕΔɺ͔ͩΒݟੵ΋Γ͠௚ͯ͠΋Α͍ͱ͍͏اըऀ . . . 102 19.9 ஗ΕΛऔΓฦ͢ΤϯδχΞͷߦಈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 19.9.1 اըͷୟ͖Λ࡞ΔΤϯδχΞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 19.9.2 ۭؾΛಡΉΤϯδχΞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 19.9.3 ෳ਺ͷύλʔϯΛ࡞ΔΤϯδχΞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 19.9.4 ձࣾʹധ·ΓࠐΉΤϯδχΞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 19.9.5 ձࣾΛࣙΊΔΤϯδχΞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 19.10 ·ͱΊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 ୈ 20 ষ ݟੵ΋Γ͖Ε͵ॴཁ࣌ؒ 104 20.1 Ҡߦͷ֓ཁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 20.2 ࡞ۀͷ֓ཁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 20.3 ݟੵ΋ΓͷϙΠϯτ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 20.4 ݟੵ΋Γͷམͱ݀͠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 20.5 ·ͱΊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 ෇࿥ A ϑϦʔϥϯεʹඞཁͳᄿ֮ 107 A.1 ͨͱ͑͹ʮ͜Ε؆୯Ͱ͠ΐʁʯ͸ةݥαΠϯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 A.2 ݟੵ΋Γ͸ܾͯ͠ແྉͰ͸ͳ͍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 ෇࿥ B ࢲͷݟੵ΋Γཤྺॻ 109 B.1 ࢲͷݟੵ΋Γཤྺॻ@ື઒͍͋@llminatoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 B.1.1 ࣗݾ঺հ/ཱ৔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 B.1.2 "Α͍"ݟੵ΋Γͱ͸ͲΜͳ΋ͷͰ͔͢ʁ . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 B.1.3 ࣮ફɾ৺͕͚͍ͯΔ͜ͱ͸͋Γ·͔͢ʁ . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 B.1.4 ͜Ε·Ͱʹૺ۰ͨ͠࠷ѱҊ݅ڭ͍͑ͯͩ͘͞ . . . . . . . . . . . . . . . 110 B.1.5 ʰΘ͔͹ͪΌΜͱֶͿʱγϦʔζൃചத . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 B.2 ࢲͷݟੵ΋Γཤྺॻ@ఈล௾ఈล@zeniket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 B.3 ࢲͷݟੵ΋Γཤྺॻ@MzRyuKa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 B.4 ࢲͷݟੵ΋Γཤྺॻ@ͶΉʢ@nemu1986) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 B.5 ࢲͷݟੵ΋Γཤྺॻ@VTRyo(3s_hv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 7
 8. B.6 ࢲͷݟੵ΋Γཤྺॻ@hekitter . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 ͋ͱ͕͖ 117 ஶऀ঺հ 118 ൃىਓ/ฤू . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 ࣥචऀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 දࢴΠϥετ୲౰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 8
 9. ୈ 1 ষ ݟੵ΋Γʹඞཁͳ΋ͷʢཁ݅ఆٛʣ Φʔχγˏ onishi_feuer ݟੵ΋Γͱ͍͑͹ʮཁ݅ఆٛˠ޻਺ݟੵ΋Γˠඅ༻ݟੵ΋Γʯͱ͍͏ྲྀΕͱͳΔͷ͕ҰൠతͰ ͢ɻཁ݅ఆٛͰडൃ஫಺༰Λ໌֬ʹ͠ɺͦΕʹج͍ͮͯ޻਺Λݟੵ΋Γɺ੍࡞ʹ͔͔Δਓһͱ࣌ؒ ΛؚΊͨඅ༻Λݟੵ΋Γɺड஫ֹۚΛࢉग़͠·͢ɻ͜ͷষͰ͸ͦͷྲྀΕͷҰ൪࠷ॳͷ෦෼Ͱ͋Δ ཁ݅ఆٛʹ͍ͭͯɺ۩ମతʹԿΛͲ͏ఆٛ͢Ε͹͍͍ͷ͔Λղઆ͠·͢ɻ

  1.1 ੍࡞ͷ໨త ཁ݅ఆٛͰ࠷ॳ͢΂͖͜ͱ͸੍࡞໨తΛ໌֬ʹ͢Δ͜ͱͰ͢ɻ੍ࣗࣾ࡞Ͱ͋Ε͹঎඼ͱͯ͠ച Γ͍ͨ΋ͷͳͷ͔ɺ໊ࣾͷએ఻༻ͳͷ͔ɺผͷ঎඼ͷએ఻༻ͳͷ͔ɺπʔϧΛ੍࡞͢ΔͳΒࣾ಺ί ϛϡχέʔγϣϯͷԁ׈Խ΍ࣄ຿࡞ۀͷ࡟ݮͱ͍ͬͨ໨త΋ߟ͑ΒΕ·͢ɻ੥͚ෛ͍ͷ৔߹͸ड ஫ஈ֊Ͱࣗવͱ໨త͕໌֬ʹͳΔ͜ͱ͕ଟ͍͔ͱࢥ͍·͕͢ɺ͸͖ͬΓͱΘ͔Βͳ͍৔߹͸ൃ஫ ݩʹ੍࡞໨తΛώΞϦϯά͠·͠ΐ͏ɻ ͨͱ͑͹ Web αΠτ 1 ͭͱͬͯ΋௨ൢ༻ͷ EC αΠτͱձࣾͷએ఻༻αΠτͰ͸໨త͕·ͬ ͨ͘ҟͳΔͨΊޙड़͢Δཁ͕݅มΘ͖ͬͯ·͢͠ɺWeb هࣄΛॻ͘ʹͯ͠΋঎඼ΛചΔͨΊͷΩ ϥʔϖʔδͱϒϩάͷϑΝϯΛ࡞ΔͨΊͷϖʔδɺΩϥʔϖʔδʹ༠ಋ͢ΔͨΊͷϖʔδͰ͸΍ ͸Γ໨త͕ҟͳΓ·͢ɻޙड़͢Δ੍࡞෺΍ٕज़ཁ݅͸͜ͷ໨తʹԊͬͯఆ͍ٛͯͨ͘͠Ίɺ੍࡞ ໨త͸Ͱ͖ΔݶΓ͸͖ͬΓ͓͖ͤͯ͞·͠ΐ͏ɻ 1.2 ೲ඼෺ ࣍ʹೲ඼෺Λ໌֬ʹ͠·͢ɻ ͨͱ͑͹ Web αΠτ੍࡞ͳΒ • αΠτσʔλҰࣜ • ؅ཧը໘΁ͷϩάΠϯύεϫʔυ • ߋ৽ • ϚχϡΞϧʢPDFʣ ͳͲ͕ߟ͑ΒΕ·͢͠ɺ Web αΠτͷσβΠϯ੍࡞ͳΒ 9
 10. ୈ 2 ষ λεΫݟੵ΋Γ @erukiti ࢓ࣄΛ͢Δ࣌ɺࣾձਓ͕࠷ॳʹ֮͑ͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍͜ͱ͸ɺ͓ͦΒࣗ͘෼ͷλεΫΛݟੵ΋Δ ज़Ͱ͠ΐ͏ɻࣾձਓͷେ൒͸λεΫ͔ΒಀΕΒΕ·ͤΜɻ ͦ͜Ͱ·ͣ͸λεΫݟੵ΋ΓͷجຊΛ͓͞Β͍ͯ͠Έ·͠ΐ͏ɻ 2.1 λεΫͱ͸ʁ

  ·ͣԿ͔͠Βͷ໋୊͕͋Γ·͢ɻ৽͍͠αʔϏεΛ্ཱͪ͛ͯऩӹΛಘΔɺࣾ಺γεςϜͷվ ળΛ͢Δɺސ٬ʹͱͬͯਓ݅අ͕͔͔͍ͬͯΔ࡞ۀΛγεςϜԽ͢ΔͨΊͷγεςϜ։ൃͳͲ͞ ·͟·Ͱ͢ɻϑϦʔϥϯεͰ͍͑͹ɺΠϥετΛඳ͘ɺখઆΛॻ͘ɺ΢ΣϒαΠτΛ࡞੒͢Δɺ؀ ڥ੔උͱࢦಋΛ͢Δɺٕज़هࣄΛॻ͘ͱ͔৭ʑ͋ΔͰ͠ΐ͏ɻ ͍͍ͩͨͷ৔߹ʹ໋͓͍ͯ୊ͱ͍͏ͷ͸ɺେ͖ͳ୯ҐͰ͋Γෳ਺ͷ࡞ۀͷू߹ମͰ͢ɻਓؒ͸ େ͖ͳ୯Ґɺ͍͍͔͑ΔͱࡶͳೝࣝΛͨ͠··Ͱ͸࢓ࣄΛ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖·ͤΜɻͦͷେ͖ͳ୯ ҐΛݱ࣮తͳ࡞ۀ୯Ґʹ෼ղ͢Δඞཁ͕͋Γ·͢*1ɻ ෼ղ͢Δͱ͖ʹ͸৭ʑͳཻ౓Ͱ෼ղͰ͖·͢ɻͨͱ͑͹ΞδϟΠϧք۾ͰΑ͘࢖ΘΕΔͷ͕ʮε τʔϦʔʯͱ͍͏୯ҐͰ͢ɻ ʮϢʔβʔ͕ϩάΠϯ͢Δʯ͸ 1 ͭͷετʔϦʔͰ͢ɻͨͩ͠ɺε τʔϦʔͦͷ··Ͱ΋࡞ۀ୯Ґͱͯ͠͸·ͩେ͖͍ͷͰ͢ɻ ଞͷϓϩδΣΫτ؅ཧͷํ๏Ͱ͸·ͨҧཻͬͨ౓Ͱ؅ཧ͍ͯ͠ΔͰ͠ΐ͏ɻ͜Ε͸ձࣾɺνʔ ϜͳͲʹΑͬͯ৭ʑͳྲّྀ͕͋Γ·͢ɻ ͔͠͠ɺͲ͏͍͏ͱ͜ΖͰ΋ඞͣඞཁʹͳΔͷ͕λεΫͱ͍͏୯ҐͰ͢ɻ·ͣ͸େ͖ͳ୯ҐΛ λεΫʹ෼ղ͢Δ͜ͱΛ਎ʹ͚ͭΔඞཁ͕͋Γ·͢ɻ 2.1.1 λεΫ୯Ґʹ෼ׂ͢Δཧ༝ ͍ͭ͘΋ཧ༝͸͋Γ·͢ɻ ใࠂɾ࿈བྷɾ૬ஊ ·্ͣ࢘΍νʔϜϝϯόʔʹใࠂ͢ΔͨΊͰ͢ɻ *1 ਓʹΑͬͯ͸ఱੑͷ࠽ೳͱ͔௚ײͰɺແҙࣝͷ͏ͪʹ΍ͬͯΔέʔε΋͋ΔͰ͠ΐ͏ɻͦ͏͍͏ಇ͖ํ΋͋Γ͔΋ ͠Ε·ͤΜ͕ɺੈͷதͷ 99% ͷਓ͸ɺͦΕͰ͸ߦ͖٧·Γ·͢ɻ 13
 11. ୈ 3 ষ एखΤϯδχΞͷͨΊͷ࡞ۀ࣌ؒݟੵ ΋Γೖ໳ Aizack@ykokubo09 3.1 ͸͡Ίʹ 3.1.1 ংจ

  SIer Ͱ͋Δࠓͷձࣾʹೖࣾͯ͠࢑͘ɺ্࢘ʢ·ͨ͸ PM,PLʣʹʮͦͷ࡞ۀɺ͍ͭऴΘΔʁʯͱ ฉ͔ΕΔͷ͕ාͯ͘࢓ํ͋Γ·ͤΜͰͨ͠ɻ౰࣌͸ɺࣗ෼ͷ࡞ۀ͕͍ͭऴΘΔͷ͔ݟੵ΋Δ͜ͱ ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨͨΊͰ͢ɻࠓͰ͸ͦΜͳࢲͰ΋ɺ2 ೥ఔ SE ͱͯ͠ܦݧΛੵΉ͜ͱͰ࡞ۀݟੵ΋Γ ʹؔ͢Δࣗ෼ͳΓͷ TIPS ͷΑ͏ͳ΋ͷΛ֫ಘ͠ɺͩΜͩΜͱݟੵ΋Γ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳ͖ͬͯ ·ͨ͠ɻ ͜ͷهࣄͰ͸ɺ্͔࢘Βͷ࡞ۀऴྃ࣌ظ΁ͷ࣭໰ʹద੾ʹ౴͑ΒΕΔΑ͏ɺࢲ͕ۀ຿ͷதͰֶΜ Ͱ͖ͨ࡞ۀ࣌ؒݟੵ΋Γʹؔ͢Δେ੾ͳ͜ͱ΍޻෉ΛԼه 3 ͭͷϑΣʔζʹ۠੾Γɺڞ༗͍ͨ͠ ͱࢥ͍·͢ɻ 1. ࡞ۀ։࢝લ 2. ࡞ۀத 3. ࡞ۀத~࡞ۀ׬ྃ࣌ ͜ͷهࣄΛ௨ͯ͡ɺର৅ಡऀͷΈͳ͞Μ͕୭΋ڭ͑ͯ͘Εͳ͍ݟੵ΋Γͷٕज़Λߟ͑ɺ޲্ͤ͞ ͍͖͔͚ͯͨͩͬ͘ʹͳΕ͹޾͍Ͱ͢ɻ 3.1.2 ର৅ಡऀ • ຊߘͷର৅͸࣍ͷΑ͏ͳΤϯδχΞͰ͢ɻ • ۀ຿ܦݧ͕ઙ͘ɺඞཁ࡞ۀ࣌ؒͷݟੵΓ͕ۤख·ͨ͸্ख͍͔͘ͳ͍ • ্࢘ΑΓ͋Β͔͡Ί࡞ۀ಺༰ͱظ͕ܾؒΊΒΕͨ΋ͷΛґཔ͞ΕΔ • ্هͷঢ়گΛվળ͍ͨ͠ͱ͍͏ࢥ͍͕͋Δ 19
 12. ୈ 4 ষ 2 ఺ݟੵ΋ΓͱৼΓฦΓͷεεϝ @FORTE 4.1 2 ఺ݟੵ΋Γͱ͸? Έͳ͞Μ͕ݟੵ΋ΓΛ͢Δͱ͖ɺ࣍ͷΑ͏ʹߟ͑ΔͷͰ͸ͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔?

  • ͍͍ͩͨ 2 ೔͋Ε͹Ͱ͖ΔͳɺϚʔδϯ͍Εͯ 3 ೔ʹ͠ͱ͜͏ɻ • ͏ʔΜɺ1 ࣌ؒͰͰ͖ͦ͏͚ͩͲɺαϘΓ͍͔ͨΒ 6 ࣌ؒͱݴ͓ͬͯ͜͏ɻ ͭ·Γݟੵ΋ͬͨ਺ࣈΛʮ1 ఺ʯͰදݱ͠·͢ɻ2 ఺ݟੵ΋ΓͰ͸࣍ͷΑ͏ʹߟ͑·͢ɻ • ࠷଎ͩͱ 1.5 ೔ɺͲΜͳʹ஗Εͯ΋ 4 ೔͋Ε͹ऴΘΔͷͰɺ1.5 ೔ʙ4 ೔ͩͳɻ • 1 ࣌ؒͰऴΘΔͱࢥ͏ɺ໰୊͕͋ͬͯ΋ฉ͚͹ߦ͚ͦ͏͔ͩΒϋϚͬͯ΋ 3 ࣌ؒͩͳʢ1ʙ 3 ࣌ؒʣ ͜ͷΑ͏ʹඞͣʮ2 ఺ʯͰදݱ͠·͢ɻ͜ͷষͰ͸࣍ʹ͍ͭͯղઆ͠·͢ɻ • ैདྷͷ 1 ఺ʹΑΔݟੵ΋ΓʢҎ߱ 1 ఺ݟੵ΋ΓʣͷσϝϦοτ • 2 ఺ݟੵ΋ΓʹΑΔϝϦοτ • ৼΓฦΓͷར఺ͱͦͷ΍Γํ ΋࣍͠ͷΑ͏ͳํ͕͍ͨΒɺͥͻ͜ͷষΛಡΜͰ͍ͩ͘͞ɻ • ࡞ۀ͢Δͨͼʹݟੵ΋Γͯ͠Δ͚Ͳ࣮ଶʹ߹Θͳ͍ʜ • ݟੵ΋ΓΛؤுΔҙຯͳ͍͔Βద౰ʹଟΊʹग़͠ͱ͚͹͍͍ͱࢥ͍ͬͯΔ ͜ͷষͰ͓קΊ͢Δํ๏Ͱ΋ 100% ਖ਼֬ͳݟੵ΋Γ͸Ͱ͖·ͤΜ͕ɺ܁Γฦͨ͢ͼʹঃʑʹ࣮ ଶʹ߹ͬͯ͘Δݟੵ΋Γख๏Λ஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ ͳ͓ɺ͜ͷষͰ͸ݸʑͷέʔεʹର͢Δ۩ମతͳݟੵ΋Γͷ΍Γํ͸આ໌͠·ͤΜɻͨͱ͑͹ Ruby on Rails ͰϩάΠϯը໘Λ࡞ΔͷͱɺiOS ͷ Swift ͰϩάΠϯը໘Λ࡞Δ৔߹ͷݟੵ΋Γ݁ Ռ͸େ͖͘ҟͳΓ·͢ɻ·ͨͦΕΛߦ͏୲౰ऀͷεΩϧϨϕϧ΍աڈͷίʔυࢿ࢈ͷ༗ແʹΑͬ ͯ΋มΘ͖ͬͯͯ͠·͍·͢ɻͦͷͨΊɺ͋͘·Ͱ 2 ఺ݟੵ΋Γͱ͍͏ख๏ʹؔͯ͠ͷΈઆ໌͠ ͍͖ͯ·͢ɻ 28
 13. ୈ 5 ষ ΞδϟΠϧͱݟੵ΋Γ @erukiti ຊষͰ͸օ͞Μ΋େ޷͖ͳΞδϟΠϧʹ·ͭΘΔݟੵ΋Γʹ͍ͭͯ৮ΕͯΈ·͠ΐ͏ɻ ΞδϟΠϧͱ͸ɺސ٬͕ຊ౰ʹٻΊΔ΋ͷΛίϛϡχέʔγϣϯॏࢹͰૉૣ͘։ൃ͢ΔελΠ ϧͷ͜ͱͰ͢*1ɻ ˝ද 5.1

  ΞδϟΠϧιϑτ΢ΣΞ։ൃએݴ ͜ΕΒΑΓ΋ ͜ͷՁ஋؍Λ༏ઌ͢Δ ϓϩηε΍πʔϧ ݸਓͱର࿩ แׅతͳυΩϡϝϯτ ಈ͘ιϑτ΢ΣΞ ܖ໿ަব ސ٬ͱͷڠௐ ܭըʹै͏͜ͱ มԽ΁ͷରԠ ΞδϟΠϧιϑτ΢ΣΞ։ൃએݴʢΞδϟΠϧϚχϑΣετʣ *2ͱ͸ɺΞδϟΠϧͷࠜఈʹ͋Δ Ձ஋؍Ͱ͢ɻ ΍Γํ΍πʔϧʹͩ͜ΘΔΑΓ΋ίϛϡχέʔγϣϯΛॏࢹ͠ɺυΩϡϝϯτ੔උʹྗΛׂ͘ ΑΓ͸ɺ࣮ࡍʹಈ͘ιϑτ΢ΣΞΛ࡞Δ͜ͱɺܖ໿ަবΛΨνΨνʹ΍ΔΑΓ͸ސ٬ͱҰॹʹ͍͍ ΋ͷΛ࡞Δ͜ͱɺܭըϕʔεͰ͸ͳ͘ɺੈͷதͷঢ়گʹஞ࣍ରԠ͢Δ͜ͱΛ༏ઌ͠·͢ɻ ͯ͞ɺຊॻͷςʔϚͰ͋Δݟੵ΋ΓͱΞδϟΠϧͱ͍͏ͷ͸੾ͬͯ΋੾Γ཭ͤͳ͍ؔ܎ʹ͋Γ ·͢ɻͲΕ͚ͩૉૣ͘ސ٬ͷٻΊΔ΋ͷΛ࡞Γ্͛Δ͔ʁ ͱ͍͏ͷ͕ΞδϟΠϧͷࠜװʹ͋Δͨ ΊͰ͢ɻ *1 agileʢΞδϟΠϧʣͱ͸ػහͳɺૉૣ͘ͱ͍͏ҙຯͷ୯ޠͰ͢ɻޠܗมԽͱͯ͠ͷ agilityʢΞδϦςΟʣ͸Α͘ ήʔϜͰݟ͔͚Δ୯ޠͰɺૉૣ͞ɾػහ͞Λҙຯ͠·͢Ͷɻ *2 https://agilemanifesto.org/iso/ja/manifesto.html 39
 14. ୈ 6 ষ ҆શϚʔδϯ @ariaki 6.1 ͸͡Ίʹ Έͳ͞Μ͸࡞ۀ޻਺Λݟੵ΋Δࡍʹ҆શϚʔδϯʢόοϑΝʣΛͲͷఔ౓ͱΒΕ͍ͯ·͔͢ʁ ޻਺Λݟੵ΋Δࡍʹ͸·ͩ࡞ۀ͍ͯ͠ͳ͍ͷʹ࣌ؒΛ༧ଌ͠·͔͢Βɺ׬ᘳͳਫ਼౓Ͱࢉग़͢Δ͜ ͱ͸ෆՄೳͰ͢ΑͶɻ࣮ࡍͷ࡞ۀ͕࣌ؒͦͷݟੵ΋ΓΛ௒ա͢Δͱೲظ஗ԆͳͲେ͖ͳ໰୊ʹൃ

  ల͢ΔՄೳੑ͕͋Γ·͢ͷͰɺࢲͨͪ͸ͦ͏ͳΒͳ͍Α͏ࡉ৺ͷ஫ҙΛ෷͍ʮ࣮޻਺ʻݟੵ΋Γ޻ ਺ʯͱͳΔΑ͏ௐ੔͠·͢ɻݟੵ΋Γͷਫ਼౓Λ্͛Δʹ͸ɺҰൠతʹ͸࡞ۀΛࡉ෼Խͯ͠աڈͷ࣮ ੷ͳͲܦݧͱצΛ΋ͱʹࢉఆ͠·͕͢ɺͦΕͰ΋૝ఆ͖͠Εͳ͍ॾʑͷ໰୊ʹରॲ͢ΔͨΊʹ༨ ༟࣌ؒʮ҆શϚʔδϯʯΛੵΈ૿͠·͢ɻͲͷఔ౓ͷ҆શϚʔδϯΛઃఆ͢Δ͔͸৔໘ʹΑͬͯେ ͖͘มΘΓ·͢͠ɺઃఆྔʹΑͬͯ͸આ໌͕೉͘͠ͳΔ৔߹΋͋ΔͨΊɺ೉͍͠՝୊Ͱ͸ͳ͍Ͱ ͠ΐ͏͔ɻຊষͰ͸͜ͷ҆શϚʔδϯʹ͍ͭͯࢲͷମݧஊΛݩʹղઆ͠ɺಛʹక੾ۦಈͷ࡞ۀʹ ͳΒͳ͍ͨΊͷίπΛ޻਺ݟੵ΋Γॳ৺ऀʹ޲͚ͯڞ༗͠·͢ɻ 6.2 ҆શϚʔδϯͱ͸ 6.2.1 ҆શϚʔδϯΛऔΔཧ༝ ҆શϚʔδϯ͸ɺલஈͷΑ͏ʹ૝ఆ֎ͷ໰୊ʹΑͬͯΫϦςΟΧϧύε્͕֐͞ΕΔՄೳੑʹ ର͠ɺࢲͨͪ͸ϦεΫϔοδͷҝʹ༨༟࣌ؒͱͯ͠ઃఆ͠·͢ɻ·ͣ͜ͷ҆શϚʔδϯΛݕ౼͢ Δલʹɺ્֐ཁҼʹ͸ͲͷΑ͏ͳछྨ͕͋Δͷ͔Λগ͠۷ΓԼ͛·͠ΐ͏ɻ • ະ஌ͷࣄ৅ • ᐆດͳࣄ৅ • ίϛϡχέʔγϣϯίετ • ͦͷଞ 46
 15. ୈ 7 ষ ͍ΘΏΔ૬ݟੵͱ RFP Λൺֱ͢Δ ૬ݟੵΛऔ͔ͬͯΒɺֹ͕ۚ༧૝֎Ͱ͋ͬͨͱͯ͠࠶ݟੵɺ΋͘͠͸ܭըࣗମ͕ແ͘ͳΔͷ͸ɺ ൃ஫ଆɺ੥ෛଆͷͲͪΒͷಘʹ΋ͳΓ·ͤΜɻෳ਺ͷۀऀ͔Βݟੵ΋ΓΛऔΔʮ૬ݟੵʯͰɺ࠶ݟ ੵ΍ܭըͷதࢭ͕ൃੜͨ͠Βɺൃ஫͢Δͭ΋Γͩͬͨଆ΋ൺ΂ΒΕͨଆ΋ɺ୭΋޾ͤʹͳΒͳ͍ͷ ͸ࣗ໌Ͱ͢ɻ

  γεςϜͷൃ஫ʹ͓͍ͯɺͦͷΑ͏ͳෆ޾ͳ࠶ݟੵΛͳ͘͢ɺRFP ͱ͍͏ख๏͕͋Γ·͢ɻຊ ষͰ͸ɺRFP ͱ૬ݟੵͷରൺΛςʔϚʹɺগ͠͹͔ΓͷղઆΛ͠·͢ɻ 7.1 RFP ͱ͍͏ख๏ ͦ΋ͦ΋ɺRFP ͱ͸ͲΜͳ΋ͷͳͷͰ͠ΐ͏͔ɻ RFP ͸ɺRequest For Proposal ͷུͰɺ೔ຊޠͰ͸ɺఏҊཁٻͱ༁͞Ε·͢ɻRFP ͸ɺϕϯ μʔɺSIer ౳ʹରͯ͠ɺͦͷ಺༰ʹैͬͯͷఏҊΛٻΊΔจॻͰ͢ɻҰൠʹɺRFP ͸ෳ਺ͷґཔ ઌʹಉ࣌ʹ഑෍͠·͢ɻͦͯ͠ɺશͯͷґཔઌʹରͯ͠ɺಉ͡೔ఔͰઃఆͨ͠క੾Γ·Ͱʹɺจॻ ͰఏҊΛఏग़ͯ͠΋Β͍·͢ɻ ݐங෼໺Ͱ͸ɺίϯϖςΟγϣϯͰɺͲΜͳઃܭʹ͢Δ͔Λෳ਺ͷઃܭऀ͔ΒืΓɺબ୒͢Δํ ๏͕͋Γ·͢ɻ͜Ε͸ɺಉ͡৚݅Ͱݐ෺ͷઃܭΛߦͬͯ΋Β͍ɺͦͷத͔ΒͻͱͭΛબͿɺͱ͍͏ ํ๏Ͱ͢ɻଏʹɺઃܭίϯϖͱݺ͹Ε͍ͯΔ΋ͷ͕ͦΕͰ͢ɻͦͷͱ͖ʹɺͲΜͳݐ෺ͷઃܭΛ͠ ͯ΋Β͍͍͔ͨʹ͍ͭͯͷ৘ใΛɺઃܭڝٕཁ߲ͱ͍͏จॻͰ഑෍͠·͢ɻRFP ͸ɺઃܭڝٕཁ ߲ͷࢥ૝ΛɺγεςϜൃ஫ʹ࣋ͪࠐΜͩ΋ͷͰ͢ɻ ·ͨɺRFP ͷதͰ༧ࢉΛ໌Β͔ʹ͢Δͱ͍͏ͷ͕ɺҰൠతͳ૬ݟੵऔಘͱͷҰ൪ͷҧ͍ͱͳΓ ·͢ɻ͜ͷɺ༧ࢉΛ໌Β͔ʹ͢Δͱ͍͏͜ͱʹؔͯ͠͸ίϯαϧຖʹྲّྀ͕͋ΔΑ͏Ͱ͕͢ɺ༧ࢉ Λࣄલʹ໌Β͔ʹͯ͠ɺͦͷൣғ಺ͰཁٻʹҰ൪ద߹͢ΔఏҊΛ΋Β͏ͱ͍͏ํ๏Λ࠾Δ৔߹Ͱɺ આ໌Λߦ͍·͢ɻ ίϯϖʹࢀՃͯ͠ఏҊΛ࡞੒͢Δϕϯμʔ͸ɺఏࣔ͞Εͨ༧ࢉ಺ͰఏҊΛߦ͏͜ͱ͕ٻΊΒΕ ·͢ɻ༧ࢉ಺ͷఏҊ͕೉͍͠৔߹͸ɺఏҊͷఏग़Λࣙୀ͞ΕΔ͜ͱ΋͋Γ·͢ɻ͜ͷ৔߹ɺఏҊෆ ՄೳͰ͋Γɺݟੵ͕ग़ͯ͜ͳ͍ͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ 7.2 RFP ͱ૬ݟੵͷൺֱ RFP ͱ૬ݟੵͷҧ͍ͱ͸ԿͰ͠ΐ͏͔ɻͲͪΒ΋ɺ޿ٛͷίϯϖςΟγϣϯͰ͋Δ͜ͱ͸ಉ ͡Ͱ͢ɻͦͷҧ͍͸ɺఏࣔ͢Δ৘ใɺධՁํ๏ɺ޻਺Λ͔͚ΔϙΠϯτͷͦΕͧΕʹ͍ͭͯݱΕ 51
 16. ୈ 8 ষ ݟੵ΋Γґཔͷجຊʢখن໛ Project Λൃ஫͢Δฤʣ ਌ํˏ oyakata2438 8.1 ͸͡Ίʹ

  ൃ஫ऀͱͯ͠ɺݟੵ΋ΓґཔΛߦ͏৔߹ͷجຊతͳྲྀΕʹ͍ͭͯड़΂Δɻখن໛Ͱ͋Δͱ͸͍ͬ ͯ΋ඞཁͳࣄ߲͸ϓϩδΣΫτͷن໛ʹΑΒͳ͍͠ɺΉ͠Ζجຊతͳ಺༰Λࣗ෼Ͱॲཧ͢Δඞཁ ͕͋Δ͔ΒςʔϚͱͯ͠͸Α͍ͩΖ͏ɻͨͩ͠ɺݟੵ΋Γن໛ͱͯ͠ɺ਺ສԁ͔Β਺ेສԁఔ౓ͷ ن໛Λ૝ఆ͍ͯ͠Δ͜ͱ͸લఏͱ͢ΔɻͦΕҎ্ͷن໛ʹͳΔͱɺ෇ଳ͢Δॻྨ΍ଧͪ߹Θͤ಺ ༰ɺखଓ͖͕૿Ճ͢ΔͨΊͰ͋Δɻ 8.2 ४උ͢Δ΋ͷ 8.2.1 ݟੵ΋Γ࢓༷ॻ ҎԼͷ߲໨ʹ͍ͭͯهࡌͨ͠ɺݟੵ΋Γ࢓༷ॻΛͭ͘ΔɻఆܕϑΥʔϚοτΛ࡞͓ͬͯ͘ͱ Α͍ɻ 1. ࢓༷ॻ൪߸ ɹ೚ҙ͕ͩɺ͋Δͱ੔ཧ͠΍͍͢৔߹͕͋Δɻ 2. λΠτϧ ɹΘ͔Γ΍໊͍͢લΛ͚ͭΔΑ͏ʹ͍ͨ͠ɻ৑௕ʹͳΒͳ͍Α͏ʹɻ 3. ୲౰ऀɾ࿈བྷઌ ɹձ໊ࣾɺ෦ॺ໊ɺ୲౰ऀ໊ɺ࿈བྷઌͱͯ͠ɺϝΞυɾి࿩൪߸౳ɻ 4. Ҋ݅ͷ֓ཁ ɹຊ࢓༷ॻ͸ɺ ʮXXX ͷ੡࡞ʯʹؔ͢Δ࢓༷ΛఆΊΔɻ 5. ৄࡉ࢓༷ ɹ໨తɺػೳ࢓༷ɺ౳Λ؆୯ʹهࡌ͢Δɻৄࡉ͸ػೳ࢓༷ॻʹΑΔ͕ɺओཁͳ߲໨ʹ͍ͭͯ͸͜ ͜ʹهࡌ͢Δɻ ˝ ৄࡉ࢓༷ͷهड़ྫ 55
 17. ୈ 9 ষ ϑϦʔϥϯεʢड஫ଆʣʹͱͬͯͷݟ ੵ΋Γ Φʔχγˏ onishi_feuer 9.1 ϑϦʔϥϯεͱձࣾһ ϑϦʔϥϯεʹͱͬͯͷݟੵ΋Γ͸ऩೖʹ௚݁͠·͢ɻҊ݅ͷݟੵ΋Γࣗମ঎औҾʹ͓͚Δަ

  বͷҰ෦Ͱ͋ΓɺظؒΛ௕͘ݟੵ΋Γ͗ͨ͢ΓྉۚΛߴ͘ઃఆ͗͢͠Ε͹ΫϥΠΞϯτ͸ผͷۀ ऀʹൃ஫ͯ͠͠·͏Ͱ͠ΐ͏ɻձࣾһͷ৔߹͸جຊڅ͕໿ଋ͞Ε͍ͯ·͕͢ϑϦʔϥϯε͸Ҋ݅ Λड஫Ͱ͖ͳ͚Ε͹ऩೖ͕͋Γ·ͤΜɻ·ͨɺձࣾһͷ৔߹͸ෆਖ਼֬ͳݟੵ΋ΓΛग़ͨ͠Γೲظ ΛΦʔόʔͯ͠͠·ͬͨ৔߹ʹΫϥΠΞϯτͷ৴པΛࣦ͏ͷ͸ॴଐ͍ͯ͠ΔձࣾͰ͕͢ɺϑϦʔ ϥϯε͕ࣦ͏ͷ͸ࣗ෼ࣗ਎ͷ৴པͰ͢ɻ ܾͯ͠ձࣾһ͸ؾָͩͱ͔ɺٯʹϑϦʔϥϯε͸ةͳ͍ͳͲͱઞΓ͍ͨΘ͚Ͱ͸͋Γ·ͤΜɻ ձࣾһͰ΋ࣦഊ͕ଓ͚͹ձࣾʹۈΊଓ͚Δ͜ͱ͸೉͘͠ͳΓ·͢͠ɺڅྉͷҰ෦͕੒ՌใुʢΠϯ ηϯςΟϒʣͱͳ͍ͬͯΔ৔߹΋͋ΔͰ͠ΐ͏ɻͦΕͰ΋ϑϦʔϥϯεʹͱͬͯͷݟੵ΋Γͷॏ ཁੑ͸ձࣾһҎ্ʹඡഭ͍ͯ͠ΔͷͰ͢ɻ͜͏ͨ͠ߏ଄্ͷ໰୊͔ΒϑϦʔϥϯεɺͱΓΘ͚ແ ໊ͷϑϦʔϥϯε͸ϥΠλʔͰ͋ΕΠϥετϨʔλʔͰ͋Ε Web ੍࡞ऀͰ͋Εങ͍ୟ͔Ε΍͘͢ ͳΓ·͢ɻ 9.2 ࣗ෼ͷใुͷݟੵ΋Γ ϑϦʔϥϯεಛ༗ͷݟੵ΋Γ߲໨ͱͯ͠ʮࣗ෼ͷใुʯ͕ڍ͛ΒΕ·͢ɻձࣾͰ͍͑͹ૈརʹ૬ ౰͢Δ෦෼Ͱ͕͢ϑϦʔϥϯεͷ৔߹͸ͦΕ͕ͦͷ··ࣗ෼ͷखݩʹೖ͖ͬͯ·͢ɻ ʮݪՁ͕͔͔ Βͳ͍͔Βʜʯͱ͜ͷ෦෼Λ௿͘ݟੵ΋͍ͬͯͯ͸Ζ͘ͳऩೖʹͳΓ·ͤΜ͠ɺ৔߹ʹΑͬͯ͸ੜ ׆΋··ͳΓ·ͤΜɻϑϦʔϥϯεͱͯ͠ࠓޙ΋΍͍ͬͯͨ͘Ίʹ͸े෼ͳใुΛݟੵ΋ΕΔ͜ ͱ͕ෆՄܽͰ͢ɻ ʮ࠷ॳ͸҆ͯ͘΋࣮੷ΛੵΊ͹े෼ͳใु͕ಘΒΕΔ͔΋͠Εͳ͍ʯͱ͍͏ߟ͑͸Θ͔Γ·͢ ͠ɺ࣮ࡍͦ͏͍͏͜ͱ΋͋ΔͰ͠ΐ͏ɻͰ͕ͦ͢ͷൃ஫ݩ͕͓ಘҙ༷ʹͳͬͯ͘Εͨͱͯ͠΋ɺ͋ ͳͨʹൃ஫͢Δཧ༝͕ʮ͍͔҆ΒʯͰ͋ͬͨ৔߹ɺਖ਼౰ͳରՁΛཁٻͨ࣌͠఺Ͱґཔ͸ड͚ΒΕͳ ͘ͳΓ·͢ɻ໌೔৯΂Δύϯ͕ͳ͍ͱ͍͏ͳΒ΍ΉΛಘ·ͤΜ͕ɺͦ͏Ͱͳ͍ͷͳΒඅ༻ݟੵ΋ 60
 18. ୈ 10 ষ कඋൣғ֎ͷ։ൃͷݟੵ΋Γ ΄͠·Ͳˏ hoshimado7 Α͘஌Βͳ͍ιϑτ΢ΣΞ։ൃͷ޻਺ݟੵ΋ΓΛ೚͞Εͨ࣌ʹ͸ʁ ࣗ෼͕ৄ͘͠ͳ͍ɺ΋͘͠͸ܦݧͷͳ͍։ൃʹ͍ͭͯ޻਺ͷݟੵ΋Γ͸ɺ෼ੳ΍ݕ౼ͷ͠Α͏͕ ͋Γ·ͤΜ*1ɻ͕ͨͬͯ͠ɺ ʮΤΠϠοʯͰద౰ʹܾΊΔ͔͋͠Γ·ͤΜɻ͔͠͠ɺݕ౼Ͱ͖Δൣ

  ғ͸ݕ౼͍ͨ͠΋ͷͰ͢ɻຊষͰ͸ɺաڈͷྨࣅ։ൃͷ੒Ռ෺ʢιʔείʔυʣͱ૯޻਺࣮੷ͷใ ࠂॻ͚ͩΛ΋ͬͯɺͦΕͬΆ͘޻਺ݟੵ΋ΓΛ΍͚ͬͭΔํ๏Λઆ໌͠·͢ɻͳ͓ιʔείʔυ ͸ɺ ʮ࣮૷෦෼Λ͓͓Αͦݟ͚ͭΔఔ౓ʹ͸ಡΊΔʯͱ͠·͢ʢಡΊͳ͔ͬͨ৔߹͸ɺಡΊΔਓʹ ͓ئ͍͠·͠ΐ͏ʣ ɻ 10.1 Α͘஌Βͳ͍։ൃͷ޻਺ݟੵ΋ΓΛ೚͞Εͨ࣌ʹ͸ʁ ͨͱ͑͹ɺ࣍ͷΑ͏ͳιϑτ΢ΣΞ։ൃཁ݅ͷ޻਺ݟੵ΋ΓΛ೚͞Εͨͱͱ͠·͢ɻ • ؀ڥ A ͱ؀ڥ B ͱ؀ڥ C Λ൑ผ͢Δ • ؀ڥຖʹυϥΠόʔΛద༻͢Δ ؀ڥ Aɺ؀ڥ Bɺ؀ڥ C ͕ͦΕͧΕͲ͏͍͏΋ͷͰɺͲ͏΍ͬͯ൑ผ͢Δͷ͔ɺυϥΠόʔΛ ద༻ͱ͸ͲͷΑ͏ʹߦ͏ͷɺ͔Λ͋ͳͨ͸ྑ͘஌Βͳ͍ͱ͠·͢ɻ աڈͷ։ൃ࣮੷ใࠂΛ୳ͯ͠ɺࣅͨΑ͏ͳཁ݅ͷ։ൃʹ͍ͭͯ࣍ͷΑ͏ͳه࿥Λर্͛ΒΕͨ ͱԾఆ͠·͢ɻ • ੒Ռ෺ͱͯ͠ͷιʔείʔυ • ׬ྃใࠂॻɻͨͩ͠ɺ։ൃʹֻ͔ͬͨʮ૯޻਺ͷ࣮੷ʯͷهࡌ͸͋Δ͕ɺཁ݅ຖͷهࡌ͸ ແ͠ɻ ͜ͷঢ়ଶ͔Βཁ݅͝ͱͷ։ൃ޻਺Λݟੵ΋Δʹ͸ɺաڈͷ։ൃ࣮੷Ͱͷཁ݅͝ͱͷιʔείʔ υͷϥΠϯ਺ΛΩʔͱͯ͠޻਺Λࢉग़͠·͢ɻͦͷͨΊʹઌͣ͸ιʔείʔυΛେࡶ೺ʹ௥ͬͯɺ ࠓճͷ։ൃཁ݅ͱࣅͨΑ͏ͳ಺༰Λ࣮૷͍ͯ͠ΔιʔείʔυͷݸॴΛಛఆ͠·͢ɻ։ൃݩʹ໰ ͍߹ΘͤͰ͖Δ৔߹͸ɺཁ݅͝ͱʹ֘౰͢ΔιʔείʔυͷݸॴΛڭ͑ͯ΋Β͍·͠ΐ͏ɻ ʮཁ݅ ผͷ࣮੷஋Λਖ਼ࣜͳใࠂॻʹͯ͠ఏग़ͯ͠ʯͱґཔ͢Δͷ͸೉͍͔͠΋͠Ε·ͤΜ͕ɺιʔείʔ *1 ຊདྷ͸ɺͦͷ։ൃ಺༰ʹৄ͍͠ਓ͕ʮݟੵΓʯΛ͢΂͖Ͱ͢͠ɺͦ͏͍͏ਓͰͳ͚Ε͹ଥ౰ͳʮݟੵ΋Γʯ͸ग़དྷͳ ͍Ͱ͠ΐ͏ɻ͔͠͠ɺͦ͏Ͱͳ͍ਓ͕ʮେࡶ೺ͰΑ͍͔Βݟੵ΋ͬͯʯͱݴΘΕΔ͜ͱ΋͋Δ΋ͷͰ͢ɻ 63
 19. ୈ 11 ষ εΫϥϜͱνʔϜͱ౷ܭతݟੵΓ @youchan @youchan Ͱ͢ɻΘͨ͠͸ݟੵΓͱ͍͏ͷ͕ͱͬͯ΋ۤखͰ͢ɻͩͬͯɺࢲͨͪͷ࢓ࣄͬͯɺ͜ Ε௒΍Γ͍ͨʂ ͸͍͸͍͸ʔ͍ʂ ͬͯײ͡Ͱ΍Γ͍ͨ͜ͱͱɺͪΐͬͱ͜ͷ࡞ۀ΍ΔͷͩΔʔ

  ͍ɻΈ͍ͨͳ࡞ۀͱ͋Δ͡Όͳ͍Ͱ͔ͬ͢ɻ ͦΕʹɺ͏ʔΜ͏ʔΜɻͪΌΜͱ࡞͍ͬͯΔ͸ͣͳΜ͚ͩͲ্ख͘ಈ͔ͳ͍ͳʔͱ͔ɻ͑ɺͳʹ ͜ͷόάɺͲ͕͜໰୊ͳͷʁ Θ͔ͬΜͳʔ͍ɻΈ͍ͨͳݪҼෆ໌ͰࢥΘ͵᠘౿Μ͡Ό͏͜ͱͱ͔ (ͦͷ΄ͱΜͲ͸൑ΔͱɺͳʔΜͩͬͯ͜ͱ͹͔ͬΓ) ͋Δ͡Όͳ͍Ͱ͔ͬ͢ʂ ͦΜͳͷ͓લ͚ͩͩͬͯʁʂ ͦ͏͔΋͠Εͳ͍͚Ͳɺ෼͔ͬͯ͘ΕΔਓ΋͍·͢ΑͶʁ ͍Δ͸ ͣͰ͢ʂ νʔϜͰ࢓ࣄΛ͍ͯ͠Δͱ͍ΖΜͳਓ͕͍·͢ɻਓʹΑͬͯಘҙͳ͜ͱͱ͔ෆಘҙͳ͜ ͱͱ͔ҧͬͨΓ͢ΔΜͰ͢ɻͦΕʹ୭͔͕ෆҙʹපؾͰٳΜͩΓɺͦ͏͍͏͜ͱ͕͋ͬͨΓ͠· ͢ΑͶʂ εΫϥϜ͸νʔϜͰݟੵΓͷෆ࣮֬͞ʹͳΜͱ͔ର߅͍ͯ͘͠ज़ͳͷͰ͢ɻ͜ͷষͰ͸ɺΘͨ ͕ۤ͠खͳݟੵΓʹରͯ͠Ͳ͏఍߅ͨ͠ͷ͔ɺͦͯͦ͠ͷख๏ͷͻͱͭͱͯ͠εΫϥϜʹ͍ͭͯ ॻ͜͏ͱࢥ͍·͢ɻ 11.1 ݟੵΓ͕ۤखʂ ͦ͏ͳΜͰ͢ɻݟੵΓ͕ۤखͳΜͰ͢ɻಛʹࣗ෼ͷ࡞ۀʹରͯ͠ɻ όοϑΝΛऔΓ·͠ΐ͏Ͷͱ͔ɺݟੵΓͷෆ࣮֬͞ʹର͢Δର߅ํ๏͸͜ͷຊͷ΄͔ͷষͰ΋ ୔ࢁॻ͔Ε͍ͯ·͢ɻͱͬͯ΋ࢀߟʹͳΔͱࢥ͏ͷͰɺಡΜͰ͍ͩ͘͞Ͷɻ ͡Ό͋໰୊ղܾͬͯɺͦΜͳ͜ͱͳ͍ΜͰ͢ɻΘͨ͠ͷ৔߹ (Θͨ͠ͷଞʹ΋ಉ͡λΠϓͷ ਓ͸͍Δ͸ͣʜ) ͸ɺݟੵΓ͕ۤखͱ͍͏ΑΓظݶ಺ʹ࡞ۀΛऴΒͤΔ͜ͱ͕ࠔ೉ͳΜͰ͢ɻ (ͲʔΜʂ ) ͭ·ΓͰ͢Ͷɻظݶʹ༨༟͕͋Ε͹ɺtwitter Ͱ৘ใऩू (ຊ౰ʹ৘ใऩूʁ ) ͨ͠Γɺͪΐͬ ͱڽͬͨ࢓૊ΈΛऔΓೖΕͨΓ (ϑϨʔϜϫʔΫͭ͘Δͷ͕झຯͳΜͰ͢ʂ )ɻظݶʹ༨༟͕ͳ͍ ͱ͖ʹ͸ɺݱ࣮ಀආͨ͠Γɺ͋ͨ;ͨͯ͠ɺ༨ܭͳͱ͜ΖͰቕͬͨΓɻ ͭ·ΓݟੵΓͷ໰୊Ͱ͸ͳ͔ͬͨͷͰ͢ɻ ͯ͞ɺ͡Ό͋Ͳ͏͢Ε͹͍͍ͷʁ ͱ͍͏͜ͱͰɺ·ͣɺ্͔Βԡ͚ͭ͠తʹظݶ͕༩͑ΒΔ͜ ͱ͔Βಀ͛·ͨ͠ɻͭ·Γɺडୗ։ൃத৺ͷձ͔ࣾΒࣗࣾ੡඼΍ࣗࣾαʔϏεΛ࡞Δձࣾʹస৬ ͠·ͨ͠ɻݟੵΓͷ࿩͔Β͢͜͠཭Εͯ͠·͍·͕͢ɺଥ౰ͳݟੵΓΛಘΔͨΊʹ͸ͦΕΛܾΊ 66
 20. ୈ 12 ষ ݟੵ΋Δલʹ࡞ۀΛऴΘΒͤΖ ˏ setoazusa ݟੵ΋Γͱ͍͏΋ͷʹ͸ʮ͜ͷೲظͰ͜ͷ࢓༷ͷ෺඼Λೲ඼͠·͢ʯͱ͍͏֬໿ (ίϛοτϝϯ τ) ͱͯ͠ͷݟੵ΋ΓͱɺҰఆͷظؒͷ࡞ۀʹ͋ͨͬͯɺͲͷϚΠϧετʔϯͰͲͷதؒ੒Ռ෺Λ

  ༻ҙ͢Ε͹ɺ࡞ۀͷ໨తΛୡ੒Ͱ͖Δ͔ͱ͍͏ɺ޻ఔදͱͯ͠ͷݟੵ΋Γͷ྆ऀ͕͋Γ·͢ɻ͜ͷ અͰѻ͏ݟੵ΋Γ͸ޙऀͰ͢ɻ 12.1 ٕज़ௐࠪͷݟੵ΋Γͷ೉͠͞ චऀ͕ߦ͏ۀ຿ͷҰͭͱͯ͠ɺސ٬͕৽͍ٕ͠ज़ελοΫΛ࠾༻͢Δʹ͋ͨͬͯͷٕज़ௐࠪ΍ɺ ݱ৔ͰͷվળΛਐΊΔʹ͋ͨͬͯͷώΞϦϯάͱɺվળํ๏ͷఏࣔͱ͍͏΋ͷ͕͋Γ·͢ɻͬ͟ ͘Γ·ͱΊΕ͹ɺٕज़ίϯαϧͱ͍͏΍ͭͰ͢ɻ ͳͥɺݟੵ΋Γ͕ՄೳͰ͋Δ͔ͱݴ͑͹ɺ͜Ε͔ΒऔΓ͔͔Ζ͏ͱ͢Δ࡞ۀʹԿΒ͔ͷ༧ଌՄೳ ͳཁૉ͕͋Δ͔ΒͰ͢ɻྨࣅͨ͠಺༰ͷҊ݅Λߦͬͨ͜ͱ͕͋Δɺ࢖͓͏ͱ͍ͯ͠Δٕज़ελο Ϋͷܦݧ͕͋ΔͳͲͰ͢Ͷɻ Ͱ͕͢ɺͦͷΑ͏ͳ৽͍ٕ͠ज़ཁૉʹऔΓ૊Ή࣌ʹɺͦͷεέδϡʔϧ͕༧ଌՄೳͰ͋ΔͳΒɺ ͦΕ͸΋͏࣮૷ஈ֊ʹೖͬͯ͠·͑͹Α͍ͷͰ͋Γɺͦ΋ͦ΋ٕज़ௐࠪͱ͍͏΋ͷͷඞཁੑ͕໰ ΘΕ·͢ɻ ٕज़ௐࠪͱ͍͏ͷ͸ɺٕज़తʹߴ౓ͳ಺༰ΛཔΉΘ͚Ͱ͔͢ΒɺൺֱతҊ͕݅ߴ͍ɺߴ͍εΩϧ ͳΤϯδχΞΛΞαΠϯ͢Δ͜ͱʹͳΓ·͢ɻͦͷΑ͏ͳ୯Ձ͕ߴ͍ΤϯδχΞΛɺ௚઀ͷϢʔ βʔ޲͚ͷػೳ։ൃʹؔΘΒͳ͍಺༰ʹϑϧΞαΠϯ͢Δ͚ͩͷ༧ࢉ͕ग़ͤΔސ٬͕͍Δ͔ͱ͍ ͑͹͍Δ͔΋͠Εͳ͍͠ɺ͍ͳ͍͔΋͠Εͳ͍Ͱ͢ɻ ސ٬ଆͷ౎߹͸ͱ΋͔͘ͱͯ͠ɺݱঢ়ͦͷΑ͏ͳɺҊ݅ͷ্ཱͪ͛࣌౳ͷٕज़ݕূͷҊ݅͸ɺध ཁʹରٕͯ͠ज़ऀଆͷڙڅ͕௥͍͍ͭͯͳ͍Ͱ͢ɻͦͷΑ͏ͳߴ͍εΩϧͷΤϯδχΞͱ͍͏ͷ ͸൒೥ͱ͔Ұ೥Ͱҭ੒Ͱ͖ΔΘ͚Ͱͳ͍ͷͰɺେମҰਓͷΤϯδχΞ͕ෳ਺Ҋ݅Λ୲౰͢Δ͜ͱ ʹͳΓ·͢ɻ جຊతʹίϯαϧςΟϯά͸ɺϓϦϯγύϧͳߴ୯ՁͷίϯαϧλϯτͷԼʹδϡχΞΫϥε ͷൺֱత௿୯Ձͳίϯαϧλϯτ͕ͿΒ͕ͬͯ͞νʔϜΛܗ੒͢ΔͷͰ͕͢ɺٕज़ௐࠪɺಛʹචऀ ͷओͱ͢ΔࣗಈԽ΍ܧଓతσϦόϦʔͳͲͷྖҬ͸ɺࡉ͔͍෦෼·ͰߴεΩϧͷΤϯδχΞ͕࣮ ૷Λ୲౰͠ͳ͚Ε͹੒Ռ෺ͷ׬੒ʹ͸ࢸΒͳ͍ͷͰ (ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞͷΈͳ͞ΜͳΒΘ͔ Γ·͢ΑͶʁ )ɺϝΠϯͰ୲౰͢ΔҊ͕݅࠷ޙ·Ͱ໘౗ΛΈΔ͜ͱʹͳΓ·͢ɻ 71
 21. ୈ 13 ষ Թ͔Έͷ͋Δݟੵ΋ΓΛ͢Δํ๏ 13.1 ͸͡Ίʹ ͜ͷষͰ͸ɺΤϯδχΞͷ਺΋গͳ͘ɺࣄۀ΋ΤϯδχΞϦϯά͕ϝΠϯͰ͸ͳ͍༷ͳɺখ͞ͳ ձࣾʹ͓͚Δݟੵ΋Γʹ͍ͭͯ঺հ͠·͢ɻখ͞ͳձࣾͰ͸ɺཁٻͰ͕͖͋ͬͯͨ͜ͱΛͦͷ· ·υϥΠʹݟੵ΋Δ͚ͩͰ͸͏·͍͔͘ͳ͍͜ͱ΋ଟʑ͋Γ·͢ɻΤϯδχΞ͚ͩͰ͸ͳ͘ɺஆ ͔Έͷ͋Δݟੵ΋ΓʢґཔΛͨ͠ਓ΋҆৺͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δݟੵ΋ΓʣΛ͢ΔͨΊͷ೔ࠒͷ৺ߏ͑

  ʹ͍ͭͯड़΂͍͖ͯ·͢ɻ ͜ͷষͰ૝ఆ͢Δձࣾͷن໛ײ͸ҎԼͷͱ͓ΓͰ͢ɻ • 20 ਓऑͷখ͞ͳࣄۀձࣾ • ࣗࣾͰαʔϏεΛӡӦ͓ͯ͠Γɺࣾ಺γεςϜ୲౰͕͍Δ • গ͠า͚͹ɺશһͱ࿩Λ͢Δ͜ͱ͕Մೳͳ޿͞ • ࣾ಺ͷίϛϡχέʔγϣϯ͸ൺֱతͱΓ΍͍͢ঢ়گͰ͋Δ • খ͞ͳձࣾͳͷͰɺࡉ͔͍ཁ݅ఆٛΛ͢Δਓһ͕͍ͳ͍ ͜ͷΑ͏ͳձࣾͰಇ͍͍ͯΔΤϯδχΞʹ՝ͤΒΕ͍ͯΔ࢓ࣄ͸ɺࣾ಺Ͱ্͕ͬͨཁ๬Λϕʔ εʹγεςϜͷվमΛߦ͏͜ͱͰ͢ɻࣾ಺Ͱ্͕ͬͨཁ๬͸ɺܾͯ͠ࡉ͔͍࢓༷·ͰܾΊΒΕͯ ͍ΔΘ͚Ͱ͸͋Γ·ͤΜɻ೔ʑͷۀ຿ͷதͰ՝୊ͱײͨ͜͡ͱʹର͢͠Δɺૉ๿ͳཁ๬Ͱ͋Δ͜ ͱ͕΄ͱΜͲͰ͢ɻͦͷɺཁ๬ʹରͯ͠Կ΋ߟ͑ͣʹݟੵ΋ΓΛߦ͍࣮૷Λ͢Δ͜ͱ͸ɺՌͨͯ͠ ஆ͔Έͷ͋Δݟੵ΋ΓͳͷͩΖ͏͔ʁ ൱ɺ ݟੵ΋ΓΛ͢Δલʹ΋ͬͱ͓ޓ͍ͷ͜ͱΛཧղͯ͠ɺ Թ͔Έͷ͋Δݟੵ΋ΓΛ͢Δ΂͖Ͱ͋Δͱ͍͏ͷ͕ຊষͰ఻͍͑ͨ͜ͱͰ͢ɻ 13.2 ४උฤɿ ʮྡͷ͋ͷਓ͸Կͷۀ຿Λ͍ͯ͠Δͷʁʯ ࣾ಺ͷྡͷਓ͔ΒγεςϜվमͷґཔ͕͋ͬͨͱ͖ͷ͜ͱΛߟ͑ͯΈ·͢ɻྡͷਓͱ͸͍͑ɺ ॴଐ͍ͯ͠ΔνʔϜ΍෦ॺ͕ҟͳΓɺීஈߦ͍ͬͯΔۀ຿Λ׬શʹ೺Ѳ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖͍ͯ·ͤ ΜɻՌͨͯ͠ɺґཔΛ͖ͯͨ͠ਓͷۀ຿Λཧղ͢Δ͜ͱແ͠ʹద੾ͳγεςϜվम͕Ͱ͖ΔͷͰ ͠ΐ͏͔ʁ ׬શʹཧղ͢Δ͜ͱ͸ෆՄೳͩͱͯ͠΋ɺগ͠Ͱ΋஌͍ͬͯΔঢ়ଶͰݟੵ΋ΓΛߦΘ ͳ͍ͱஆ͔Έͷ͋Δݟੵ΋Γ͕Ͱ͖ͳ͍͔΋͠Ε·ͤΜɻຊઅͰ͸ɺͦΜͳෆ҆Λղফ͢ΔͨΊ ʹɺཧղΛ͢Δ΂͖ϙΠϯτΛ·ͱΊ·ͨ͠ɻ 73
 22. ୈ 14 ষ ೲظͱ৴པ 14.1 ໔੹ࣄ߲ ຊষͰ͸ɺ޻਺ݟੵ΋ΓΛ͢Δ͋ͳͨʹͱͬͯ৴པͱ͸ͲΜͳ΋ͷ͔ɺ͋ͳͨʹى͜Γ͏Δ࠷ѱ ͳέʔεͱͯ͠ߟ࡯͍ͯ͠·͢ɻهࡌ͞ΕΔ͢΂ͯͷ಺༰͸͋͘·ͰϑΟΫγϣϯͰ͋Γɺ࣮ࡏ ͷਓ෺΍اۀͱ͸Ұ੾ͷؔ܎͕͋Γ·ͤΜͷͰɺ༧Ίྃ͝ঝ͍ͩ͘͞ɻ 14.2

  ং ͋ͳͨ͸౎಺ͷͱ͋Δ Web ܥ IT ϕϯνϟʔاۀʹۈΊΔϦʔυΤϯδχΞͰɺࣾ಺֎͔Βେ ͖ͳ৴པͱظ଴ΛدͤΒΕ͍ͯ·͢ɻ͋Δ೔ɺࣾӡΛౌ͚ͨ৽ͨͳࣗࣾϓϩμΫτͷ։ൃࢦࣔΛ ্௕ΑΓड͚ɺΠϯϑϥ੔උ͔Βઃܭɾ։ൃɾӡ༻·ͰશͯΛϑϧελοΫͰ͜ͳ͞ͳ͚Ε͹ͳΓ ·ͤΜɻ͜ͷاۀ͸·ͩࢿۚྗ͕͋Γ·ͤΜͷͰɺଟ͘ͷΤϯδχΞΛޏ༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͣɺ͋ ͳͨ 1 ਓͰཱͪ޲͔͏ඞཁ͕͋Γ·͢ɻ ελʔτΞοϓͰ͸͜͏͍͏ঢ়گ͸ى͜Γಘ·͢ΑͶʁ 1 ਓͰͷ։ൃ͸૊৫ͱͯ͠໌Β͔ʹऑ ఺ͱͳΓ·͕͢ɺ։ൃʹίετΛ͔͚ΒΕͳͣɺߋʹϦϦʔε଎౓Λ࠶༏ઌͤ͟ΔΛಘͳ͍ঢ়گԼ Ͱ͸ɺԟʑʹͯ͜͠ͷΑ͏ͳঢ়گ͕ى͖ΔͰ͠ΐ͏ɻ͔͜͜Β͋ͳ͕ͨͲͷΑ͏ʹ։ൃΛଓ͚ͯ ͍͘ͷ͔ɺ࠷ѱͱ͍͑ΔΑ͏ͳঢ়گΛߟ࡯͍͖ͯ͠·͢ɻؒҧͬͯ΋͋ͳ͕ͨॴଐ͢Δ૊৫Ͱ͜ ͷΑ͏ͳঢ়گ͕ൃੜ͠ͳ͍͜ͱΛفΓ·͕͢ɺ͋ͳͨͷ਎ʹಉ༷ͷঢ়گ͕ൃੜ͍ͯ͠ͳ͍͔Λ֬ ೝ͠ͳ͕ΒಡΈਐΊ͍͚ͯͨͩΕ͹ͱࢥ͍·͢ɻ 14.2.1 ʰތΓʱ ͋ͳ͕ͨ૑Γग़͢ϓϩμΫτ͸ࣾӡֻ͕͔͓ͬͯΓɺେ͖ͳظ଴ΛدͤΒΕ͍ͯ·͢ɻͦΜͳ தͰ࣍ୈʹग़དྷ্͕͍ͬͯ࢟͘͸·͞ʹࣗ਎ͷࢠڙͷΑ͏ʹେ੾ʹࢥ͑ɺେ͖ͳތΓΛײ͡Δ͸ ͣͰ͢ɻपғ͔Β΋ઈେͳ৴པΛಘͯɺ΋͔ͨ͠͠Βʮࢲ͕͍ͳ͚Ε͹ձ͕ࣾ੒Γཱͨͳ͍ʯͱ· Ͱײ͡Δ͔΋͠Ε·ͤΜɻϚζϩʔͷཉٻޒஈ֊આʹΑΔͱɺޒ֊૚தͷୈ࢛֊૚Ͱ͋Δঝೝཉ ٻ͕ຬͨ͞Ε·͢ͷͰɺ͜ͷঢ়گ͸͋ͳͨʹͱ͔ͬͯͳΓͷ޾෱౓Λ΋ͨΒ͢Ͱ͠ΐ͏ɻ ͜ͷΑ͏ʹࢲͨͪ͸௕ظʹ౉ͬͯखԘΛ͔͚ͨ΋ͷ΄Ͳײ৘Ҡೖ͠ʰތΓʱΛ࣋ͭΑ͏ʹͳΓ ·͢ɻͦͷ൓໘ɺތΓ΍৴པ͸͋·Γʹ΋؁͍ຶͰ͋Γɺ࣍ୈʹ͋ͳ͔ͨΒબ୒ࢶΛୣ͍͖ͬͯ ·͢ɻ 77
 23. ୈ 15 ষ ಉਓࢽΛ࡞ͬͯݟੵ΋Γମݧ ਌ํˏ oyakata2438 ಉਓࢽΛॻ͘͜ͱͰɺඅ༻ɺ޻਺ͷݟੵ΋ΓΛ࣮ମݧͰ͖ΔͷͰɺͥͻ΍ͬͯΈΑ͏ɻϚʔέ ςΟϯάɺݟੵ΋Γɺ࣮ࡍͷ੡࡞ɺ֎஫ͳͲΛؚΊͯҰ௨ΓମݧͰ͖Δ͠ɺ͔͔Δඅ༻͸਺ສԁɺ ͦΕ΋ൺֱతճऩ͸༰қͰɺ঎ۀग़൛ϫϯνϟϯ͋Γ౳ɺϝϦοτͮ͘ΊͰ͋Δɻ ٕज़ಉਓࢽ࡞੒ʹ͍ͭͯͷৄࡉͳϊ΢ϋ΢ʹ͍ͭͯ͸ɺຊߘචऀΒʹΑΔॻ੶ʢٕज़ಉਓࢽΛॻ

  ͜͏ʖΞ΢τϓοτͷεεϝʖʣ͕͋ΔͷͰɺͪ͜ΒΛࢀর͞Ε͍͕ͨɺຊߘͰ͸ɺݟੵ΋Γͱ͍ ͏ຊষͷओ୊ʹԊͬͯɺٕज़ಉਓࢽ੍࡞ʹ͓͚Δݟੵ΋Γͱ͍͏؍఺ͰখهࣄΛॻ͘ɻ 15.1 ٕज़ಉਓࢽͱ͸ʁ ͜ͷຊΛखʹऔ͍͍͍ͬͯͨͩͯΔͷͰɺٕज़ಉਓࢽͷઆ໌͸΋͸΍ෆཁ͔ͱ΋ࢥ͏͕ɺϚϯΨ ΍ΠϥετͰ͸ͳ͘ɺԿΒ͔ͷٕज़ɺ஌ࣝͳͲʹ͍ͭͯͷಉਓࢽʢࣗඅग़൛෺ʣͰ͋Δɻ ൢചνϟϯωϧͱͯ͠͸ɺٕज़ॻయɺՆίϛɺౙίϛɺͦͷଞ ComicZIN ΍ͱΒͷ͋ͳɺBooth ͳͲͷಉਓࢽΛѻ͏ॻళɺωοτॻళͳͲ͕͋Δɻ·ͨɺిࢠॻ੶ͷܗଶͰɺAmazon Kindle ΍ Bookwaker ͳͲͰ΋ѻ͍͕͋Δɻ ಛʹ͜͜ 1 ʵ 2 ೥ɺٕज़ॻయͷن໛ͷ֦େͱͱ΋ʹɺαʔΫϧࢀՃɺҰൠࢀՃͱ΋ٸ଎ʹ֦େ ͍ͯ͠Δɻ ͜ͷຊΛಡΜͰ͍͍͍ͨͩͯΔͱ͍͏͜ͱ͸ɺίϛέ΍ٕज़ॻయɺ͋Δ͍͸ҕୗॻళͰೖख͞Ε ͨͱ͍͏͜ͱͰ͋Ζ͏͔Βɺ͜ΕҎ্ͷઆ໌͸ෆཁ͔ͱࢥ͏ɻ 15.2 ٕज़ಉਓࢽ࡞੒ɾ൦෍ʹ͓͚Δݟੵ΋Γ ٕज़ಉਓࢽΛ࡞ΓɺΠϕϯτ൦෍Λߦ͏ͨΊʹ͸ɺগͳ͘ͱ΋ݪߘ࡞੒ͷ޻਺ݟੵ΋Γͱɺ൦෍ Ձ֨ɾ൦෍਺ͷݟੵΓ͕ੜ͡ΔɻͦΕͧΕͷ֓ཁʹ͍ͭͯड़΂ͨޙɺͦΕͧΕʹ͍ͭͯͷߟ͑ํͷ ࠜڌΛࣔ͢ܗͱ͍ͨ͠ɻ ಉਓࢽͦͷ΋ͷΛ࡞੒͢Δ޻਺ͷݟੵ΋Γɺͦͯͦ͠ΕΛ࣮ࡍʹਐߦͤ͞ΔϓϩμΫτϚωδ ϝϯτ͕·ͣඞཁͰ͋Δɻٕज़ಉਓࢽΛൃߦ͠Α͏ͱ͢Δਓ͸ɺձࣾۈΊ͔ϑϦʔϥϯε͔͸ͱ ΋͔͘ͱͯ͠ɺΤϯδχΞͰ͋Δ৔߹͕େଟ਺Ͱ͋Ζ͏ɻຊۀ͕ผʹ͋Γɺ෭ۀͱͯ͠ຊΛൃߦ͢ Δ͜ͱʹͳΔͷͰɺൃߦͷͨΊͷ޻਺ݟੵ΋Γ͸ॏཁͰ͋Δɻ௨ৗ͸ϚϯύϫʔΛ͢΂ͯಉਓࢽ ͷํʹͭ͗ࠐΉ͜ͱ͸ࠔ೉Ͱ͋Ζ͏͔ΒɺεέδϡʔϧΛݟੵ΋Γɺࣥචɾฤूͷ޻਺Λࢉఆ͠ɺ 81
 24. ୈ 16 ষ աখݟੵ΋ΓͰԌ্͢ΔϓϩδΣΫτ ͔ΒಘΒΕֶͨͼͱ࣮ફ ͜ͷ͢Έ ͜ͷ͢Έͱਃ͠·͢ɻຊॻ (ݟੵ΋Γ߹ಉࢽ) ͸ɺٕज़ॻయ 5

  Ͱࢲ͕൦෍ͨ͠ΤϯδχΞΞϯν ύλʔϯ*1ͱɺ͓΍͔ͨ.am*2͕͖͔͚ͬͰ஀ੜ͠·ͨ͠ɻ ΤϯδχΞΞϯνύλʔϯʹ͸ɺϦʔμʔͱͯ͠ܦݧͨ͠ʮաখݟੵ΋ΓͰԌ্͢ΔϓϩδΣΫ τʯͱ͍͏ষ͕͋Γ·͢ɻ֓ཁ͸ҎԼͷ௨ΓͰ͢ɻ 16.1 ֓ཁɿաখݟੵ΋ΓͰԌ্͢ΔϓϩδΣΫτ ࢲͷਓੜʹ͓͍ͯ࠷େͷԌ্͕ɺεϚʔτϑΥϯΞϓϦͷ։ൃҊ݅Ͱ͢ɻ౰࣌ͷࢲͷ໾ׂ͸ɺ iPhone ΞϓϦͷ։ൃϦʔμʔͰͨ͠ɻ࣌୅എܠͰݴ͏ͱɺSwift ͕ਖ਼ࣜϦϦʔε͞Εͨࠒͷ࿩ʹ ͳΓ·͢ɻ ͜ͷεϚʔτϑΥϯΞϓϦͷ։ൃϓϩδΣΫτ͸ɺ౰ॳͷݟੵ΋ΓͰ͋Δ 3 ϲ݄൒Λେ෯ʹ௒ ա͠ɺ్தͰϝϯόʔΛ૿һͨ͠ʹ΋ؔΘΒͣɺ࠷ऴతʹ͸൒೥͔͔͍ۙͬͯ͘·͢ɻ ݁ہɺ͜ͷ೥ͷࢲ͸ɺେր೔΍೥຤೥࢝ΛձࣾͰա͢͜͝ͱʹͳΓ·͢ɻ਎ମ͸ർ࿑ࠔጩͰɺ׬ શʹࣦഊϓϩδΣΫτͷయܕྫͰͨ͠ɻ 16.1.1 ΋͏Ԍ্͸௄Γ௄ΓͰ͢ ࣦഊͷ෼ੳ͸ΤϯδχΞΞϯνύλʔϯʹॻ͍ͯ͋Γ·͢ͷͰɺຊࢽΛ͓ಡΈ͍͚ͨͩΕ͹ͱ ࢥ͍·͢ɻͨͩɺݟੵ΋ΓͷࣦഊʹΑΔԌ্Λܦݧͨ݁͠Ռɺࢲ΋৭ʑͱ޻෉Λߟ͑·ͨ͠ɻ ͍͔࣮ͭ͘ݧΛͯ͠ΈͨΓɺ࣮ફͨ͜͠ͱ͕͋Γ·͢ɻࠓճ͸ɺͦ͏͍ͬͨऔΓ૊ΈΛ͍͔ͭ͘ ঺հ͍͖ͯ͠·͢ɻ *1 https://booth.pm/ja/items/1025135 *2 https://anchor.fm/kane4 85
 25. ୈ 17 ষ ϑϦʔϥϯενʔϜϦʔμʔͱͯ͠ͷ ݟੵ΋Γࣦഊஊ Φʔχγˏ onishi_feuer Կ೥΋લʹͳΓ·͕͢গਓ਺ͷϑϦʔϥϯενʔϜͰҊ݅Λड஫ͨ͠ࡍͷࣦഊஊΛ͓࿩͠க͠ ·͢ɻݟੵ΋Γ୯ମͱ͍͏ΑΓϚωδϝϯτશମͰͷࣦഊͳͷͰ͕͢ɺ࣮ࡍʹݟੵ΋Γ͕େ͖͘ ͣΕͯ͠·ͬͨ͜ͱʹΑΓԿ͕ى͖͔ͨɺͦΕʹͲ͏ରॲ͠ɺͲͷΑ͏ͳ݁ՌΛট͍͔ͨɺͦͯ͠

  ͦͷঢ়گʹஔ͍ͯࢲ͸Ͳ͏͢΂͖͔ͩͬͨΛॱΛ௥͓ͬͯ࿩͠க͠·͢ɻ 17.1 Ҋ݅ ࢲ͸͋ΔΦϑձͰग़ձͬͨ S ͞Μͱ͍͏ਓ෺͔ΒɺΞϝʔόϒϩάͰॻ͍͍ͯΔࣗ෼ͷϒϩά ΛಠࣗυϝΠϯʹҠߦ͢Δͱ͍͏Ҋ݅Λड஫͠·ͨ͠ɻࢲ͚ͩͰ΋ 1ʙ2 ೔͋Ε͹͜ͳͤΔҊ݅ ͩͬͨͷͰ͕͢ɺ౰࣌ࢲ͸ I ͱ͍͏ਓ෺ͱڞಉࣄۀΛ্ཱ͓ͪ͛ͯΓɺ͜ͷҊ݅Λࢲ͚ͩͰ੥͚ෛ ͏͔ I ͱͷڞಉࣄۀͷҰ؀ͱͯ͠੥͚ෛ͏͔೰Έ·ͨ͠ɻ ڞಉࣄۀͱͯ͠੥͚ෛ͑͹ࢲ͚ͩͰ͸࣮૷ͷ೉͍͠ػೳΛ࡞Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͕͢ɺI ͸͖ΘΊͯ ๞͖ੑͰ੹೚ײʹ๡͔ͬͨͨ͠Ίෆ͕҆࢒Γ·͢ɻڞಉࣄۀࣗମ΋৞΋͏͔໎͍ͬͯͨͱ͜ΖͰ ͨ͠ɻͦ͜ͰϒϩάγεςϜͱͯ͠ࢲͷ࢖͍׳Ε͍ͯΔ WordPress Λ࢖͍ɺI ʹ͸εΫϦϓτͳ ΓϓϥάΠϯͳΓͰػೳ࣮૷ͯ͠΋Β͏ͱ͍͏ํ๏Λߟ͑·ͨ͠ɻ͜ΕͳΒ࠷ѱͷ৔߹ͱͯ͠ I ͕։ൃΛ์غͯ͠΋࠷௿ݶ S ͞ΜͷϒϩάҠߦ͸׬਱Ͱ͖·͢ɻ I ʹ͜ͷ݅Λ఻͑ɺޙ೔ S ͞ΜΛؚΊͨ 3 ਓͰ࿩͠߹ͬͨ݁Ռɺࢲͱ I ͷڞಉࣄۀͱͯ͜͠ͷ݅ ΛҾ͖ड͚Δ͜ͱͱͳΓ·ͨ͠ɻ͜ͷ݅͸ࢲͷ༧૝Ҏ্ʹ I Λܹࢗͨ͠Β͘͠ɺI ͸ WordPress Ͱ͸ͳ͘ಠࣗͷϒϩάγεςϜΛ։ൃ͢Δ͜ͱΛఏҊ͠·͢ɻηΩϡϦςΟతʹΑΓڧݻͳ΋ͷ ͕࡞ΕΔͱ͍͏ͷͰ͢ɻS ͞Μ͸ͦΕ΄Ͳٸ͍Ͱ͍ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͔ͬͨͨΊಛʹ൓ର͠·ͤΜͰ ͕ͨ͠ɺࢲ͸͜ͷ݅Λͦ͜·Ͱେֻ͔Γͳ։ൃʹ͢Δͭ΋Γ͸ͳ͘ɺI ͷ׬਱ೳྗ΋ෆ҆Ͱͨ͠ɻ ͔͠΋ I ͷݴ͏։ൃظؒݟࠐΈ͸؁͗͢ΔΑ͏ʹࢥ͑ͨͷͰ͢ɻ͔͠͠ I ΛࢲΑΓ΋ٕज़ྗ͕ߴ ͍ΤϯδχΞͱͯ͠ S ͞Μʹ঺հͯ͠͠·ͬͨҎ্ɺI ͕େৎ෉ͩͱ͍͏։ൃ಺༰΍ظؒʹେʑత ʹҟٞΛএ͑ΔΘ͚ʹ΋͍͖·ͤΜɻ͜͏ͯ͜͠ͷҊ݅͸ʮΞϝʔόϒϩάͷಠࣗυϝΠϯϒϩ ά΁ͷҠߦʯʹʮΦϦδφϧϒϩάγεςϜͷ։ൃʯΛؚΊͨҊ݅΁ͱංେ͠·ͨ͠ɻ 90
 26. ୈ 18 ষ ޻਺ݟੵ΋ΓΞϯνύλʔϯ ΏͷΜ @yunon_phys 18.1 ͸͡Ίʹ ιϑτ΢ΣΞ։ൃϓϩδΣΫτ͕࢝·ͬͨɻίϯηϓτ͕ܾ·ͬͨɻͲΜͳϢʔβʔʹಧ͚ͨ ͍͔΋ܾ·ͬͨɻԿΛ΍Δ͔΋େ࿮͸ܾ·͍ͬͯΔɻਓ͸֬อग़དྷͨɻ͋ͱ͸ϦϦʔε೔Λ֬ఆ

  ͤ͞ΔͨΊʹɺͪΌͪΌͬͱ޻਺ݟੵ΋ΓΛͯ͠ɺΨϯτνϟʔτΛ࡞Δͧʂ ɾɾɾͱɺͪΐͬͱ଴ͬͨʔʂ ͦͷݟੵ΋Γɺେৎ෉Ͱ͔͢ʁ Ͳ͏΍ͬͯ΍Ζ͏ͱࢥ͍ͬͯ·͔͢ʁ ͪΌͪΌͬͱɺͰ͜ͷઌ ͷεέδϡʔϧΛܾΊͪΌͬͯຊ౰ʹେৎ෉Ͱ͔͢ʁ ݟੵ΋ΓʹΑͬͯϓϩδΣΫτͷӡ໋͕มΘΔͱݴͬͯ΋աݴͰ͸͋Γ·ͤΜɻͳΜͱͳ͘ ΍ͬͯ͠·͏ݟੵ΋Γ͕ɺޙͰେԌ্ͷՐछʹͳΔՄೳੑ͕͋Γ·͢ɻ͜͜Ͱ͸΍Γ͕ͪͳݟੵ ΋ΓͷΞϯνύλʔϯΛॻ͍͍͖ͯ·͢ɻ 18.2 Ξϯνύλʔϯ 1: Ϧʔμʔͷݟੵ΋ΓΛ࢖༻͢Δ ͋ͳͨ͸ݟੵ΋ΓΛ͢Δͱ͖ʹɺ୭ʹݟੵ΋Ζ͏ͱࢥ͍ͬͯ·͔ͨ͠ʁ ΋͔ͯ͠͠ɺνʔϜͷ Ϧʔμʔʹݟੵ΋ͬͯ΋Β͓͏ͱࢥ͍·ͤΜͰ͔ͨ͠ʁ νʔϜͷϦʔμʔʹݟੵ΋ͬͯ΋Β͏ͷ ͸ɺ޻਺͕େ͖͍ͷ͔খ͍͔͞ͷ൑ఆ͚ͩ༗ޮͰ͢ɻݪཧతʹࠔ೉ͳ՝୊͕͋Δ͔ɺ͜Ε·Ͱʹ ΍ͬͨ͜ͱͷ͋Δ΋ͷͰ͋Δ͔ɺࣗಈԽͯ͠ޮ཰ԽՄೳͰ͋Δ͔ɺͳͲΛՃຯ͠ɺ޻਺͕େ͖͍͔ খ͍͔͞ͷ൑ఆ͚ͩΛ৴པ͠·͠ΐ͏ɻͦΕҎ֎ͷԿ೔͔͔Δɺͱ͍ͬͨϦʔμʔͷ۩ମతʹࢉ ग़ͨ͠ݟੵ΋ΓΛ౰ͯʹͯ͠͸͍͚·ͤΜɻ ʮ΋ͷ͘͢͝༏लͳϦʔμʔͷݟੵ΋ΓͩͬͨΒɺ࢖༻ͯ͠ྑ͍ͷͰ͸ͳ͍͔ʁʯ ࣮͸ɺͦΕ͕ͦ͜᠘Ͱ͢ɻ࢒೦ͳ͕ΒɺϦʔμʔ͕༏लͰ͋Ε͹༏लͰ͋Δ΄Ͳɺࢉग़ͨ͠ݟੵ ΋ΓΛ౰ͯʹͯ͠͸͍͚·ͤΜɻͰ͸ɺͳͥ༏लͳϦʔμʔͷݟੵ΋ΓΛ౰ͯʹͯ͠͸͍͚ͳ͍ ͷͰ͠ΐ͏͔ʁ ࢒೦ͳ͜ͱʹɺଟ͘ͷ৔߹ɺνʔϜͷϝϯόʔ͸Ϧʔμʔͱಉ༷ͷεϐʔυɾ࣭Ͱ࣮૷ग़དྷ·ͤ ΜɻϦʔμʔΑΓ΋஗͘ɾ࣭ͷ௿͍ίʔυΛॻ͘ͷͰ͋Ε͹ɺͲΜͲΜεέδϡʔϧ͸஗Ԇ͍ͯ͠ ͖·͢ɻٯʹϦʔμʔΑΓ΋଎͘ɾਖ਼֬ʹίʔυΛॻ͘ͷͰ͋Ε͹ɺͦ΋ͦ΋ͦͷݟੵ΋Γ͸౰ͯ ʹͳΓ·ͤΜɻ 95
 27. ୈ 19 ষ ίϯγϡʔϚʔήʔϜͷݟੵ΋Γʢ͍ ʹ͑͠ͷهԱΑΓʣ ͬ͞ͽʔ઒ݪ ˏ sapi_kawahara 19.1 ஗ΕΔ͜ͱ͕ৗଶԽ͢ΔήʔϜ։ൃͷੈք

  ࠓ΋ήʔϜιϑτͷൃച͕஗ΕΔ͜ͱ͕͋Γ·͕͢ɺੲͷίϯγϡʔϚʔήʔϜ*1Ͱͷ։ൃͰ ͸஗ΕΔ͜ͱ͕౰ͨΓલͰͨ͠ɻݪҼ͸͞·͟·༗Γ·͕͢ɺຊߘ͸ɺͦͷத͔Βݟੵ΋Γʹؔ͠ ͯϐοΫΞοϓͯ͠ॻ͍͍͖͍ͯͨͱࢥ͍·͢ɻࠓճɺدߘ͢Δ͜ͱʹΑΓɺߏ଄తʹࣅ͍ͯΔ ελʔτΞοϓاۀͱরΒ͠߹Θͤͯɺ໰୊ͷૣظൃݟɺૣظվળʹ஫ྗͰ͖ΔΑ͏ʹɺΞϯνύ λʔϯͱͯ͠ɺ͜ͷ࿩ΛಡΜͰ͍͚ͨͩͨΒ޾͍Ͱ͢ɻ 19.2 ஗Ε͕ৗଶԽ͢ΔݪҼ ࣗ෼͕ܦݧͨ͠ͷ͸࣍ͷ 4 ͭͷέʔε͕༗Γ·ͨ͠ɻ 1. ਐ·ͳ͍ݟੵ΋Γɻ 2. ్தͰେ෯ʹมߋ͞ΕΔݟੵ΋Γɻ 3. ༗໊ਓΛاըऀʹͨ͠ͱ͖ͷݟੵ΋Γɻ 4. Ϧηοτ͞ΕΔݟੵ΋Γɻ 19.3 ਐ·ͳ͍ݟੵ΋Γ اըऀ͕اը͢Δ෺Λग़͞ͳ͍ͷͰɺݟੵ΋Γ͕࡞੒Ͱ͖ͳ͍έʔεͰ͢ɻήʔϜ੡࡞ʹ͓͍ ͯɺੈք؍Λܾఆ෇͚ΔͨΊʹɺϓϩοτ*2Λ࡞੒͢Δ͜ͱ͕ॏཁͰ͢ɺ͜ͷϓϩοτΛ࡞Δ͜ͱ ʹΑΓɺήʔϜετʔϦʔ͚ͩͰ͸ͳ͘ɺήʔϜδϟϯϧ΍σβΠϯ΍ԻָͳͲɺϓϩάϥϛϯά *1 ίϯγϡʔϚʔήʔϜ ͜ͷدߘͰ͸ɺϑΝϛίϯͳͲ 8 ϏοτίϯγϡʔϚʔήʔϜػثͰಈ࡞͢ΔΞϓϦέʔ γϣϯͱ͢Δɻ *2 ϓϩοτͱ͸ɺήʔϜΛ࡞Δͱ͖ʹ࠷ॳʹ࡞੒͞ΕΔετʔϦʔͷجຊઃܭͰ͢ɻ 98
 28. ୈ 20 ষ ݟੵ΋Γ͖Ε͵ॴཁ࣌ؒ ͜Ε͸͋ΔҠߦҊ݅Λ୲౰ͨ͠ҰਓͷΤϯδχΞͷ൵ܶͷ࿩Ͱ͋Δɻ 20.1 Ҡߦͷ֓ཁ AWS*1্ʹߏங͞Εͨ RDS*2ͷετϨʔδ༰ྔͷ૿ݮΛߦͬͨɻର৅ͱͳΔ RDS

  ͸ӡ༻؀ڥ ͱධՁ؀ڥ߹Θͤͯ΄ʹΌΒΒ*3୆Ͱ͋Δɻ 20.2 ࡞ۀͷ֓ཁ ͬ͘͟ΓͰ͸͋Δ͕ຊҠߦ࡞ۀ͸ҎԼͷ௨Γͷࣜ࣍ୈͰ͋Δɻ͜͜ͷखॱͷৄࡉʹ͍ͭͯ͸ׂ Ѫ͢Δɻ 1. ݱ༻ػͷ RDS ΁ෛՙΛ༩͑ͳ͍ͨΊɺҰ࣌తͳϦʔυϨϓϦΧΛ࡞੒͢Δ 2. ࡞੒ͨ͠Ұ࣌తͳϦʔυϨϓϦΧ͔ΒσʔλΛΤΫεϙʔτ͢Δ 3. ΤΫεϙʔτͨ͠σʔλΛετϨʔδ༰ྔΛௐ੔ͨ͠Ҡߦઌ RDS ΁Πϯϙʔτ͢Δ 4. ݱ༻ػͱҠߦػͰϨϓϦέʔγϣϯΛߦ͍੾Γସ͑࡞ۀ౰೔·ͰσʔλΛҰகͤ͞Δ 5. ੾Γସ͑࡞ۀ౰೔ʹɺݱ༻ܥͱҠߦઌΛೖΕସ͑Δ ࠓճ͓఻͑͢Δͷ͸ࣦഊࣄྫͰ͋Γɺ্ه࡞ۀͷͳ͔Ͱ΋ʮ2.ʯͷॴཁ࣌ؒʹؔ͢Δݟੵ΋Γͱ ͦͷݱ࣮ (݁Ռ) ͷ࿩Ͱ͋Δɻ 20.3 ݟੵ΋ΓͷϙΠϯτ ͜ͷ࡞ۀͰͷݟੵ΋ΓͷϙΠϯτ͸ҎԼͱͳΔɻRDSɺEC2 ͱ΋ʹڞ௨͍ͯ͑͠Δ಺༰ͱͳͬ ͍ͯΔɻ • ετϨʔδͷ IOPS ਺ (PIOPS ͷઃఆ஋΍ετϨʔδ༰ྔ) – PIOPS*4͕ઃఆ͞Ε͍ͯͨΓɺετϨʔδ༰ྔ͕ 1000GiB*5Ҏ্Ͱ͋Ε͹ݟੵ΋Γ΍ *1 Amazon Web Services *2 Relational Database Service *3 ͓࡯͍ͩ͘͠͞ *4 ͭΑ͍ɻඇৗʹʮ͜͏͔͸͍ͥͭͩͩʯ͕ͩඇৗʹߴՁ *5 ετϨʔδ IOPS ͸ 3IOPS/GiB Ͱࢉग़Ͱ͖Δɻ3000IOPS ʹຬͨͳ͍৔߹͸ɺόʔετΫϨδοτΛ࢖༻ͯ͠ 104
 29. ෇࿥ A ϑϦʔϥϯεʹඞཁͳᄿ֮ @erukiti ϑϦʔϥϯεʹͱͬͯ͸ݟੵ΋Γͱ͍͏ͷ͸͔ܽͤͳ͍΋ͷͰ͢ɻࣗ෼ࣗ਎ͷ৴པΛकΔͨΊ ʹ΋ɺސ٬ͱͷྑ޷ͳؔ܎ɺԣͷͭͳ͕Γɺͦ͏͍ͬͨϑϦʔϥϯεʹඞཁͳ΋ͷΛҡ࣋͢ΔͨΊ ʹ΋ɺݟੵ΋Γ͸͓Ζ͔ͦʹͰ͖·ͤΜɻ ϑϦʔϥϯεͱ͍͏ͷ͸ͦͷಛघੑΏ͑ʹɺචऀ͕ᄿ֮ͱݺΜͰ͍Δɺਓ෺΍Ҋ݅ͷੑ࣭Λ͏· ͘ݟۃΊΔೳྗ͕େ੾Ͱ͢ɻ ϑϦʔϥϯεͷݟੵ΋Γࣗମʹؔͯ͠͸ɺୈ

  9 ষʮϑϦʔϥϯεʢड஫ଆʣʹͱͬͯͷݟੵ΋ Γʯ͕ͱͯ΋Α͍ষͩͬͨͷͰɺ͜ͷ෇࿥Ͱ͸ɺᄿ֮ʹ͍ͭͯઆ໌͠·͢ɻ A.1 ͨͱ͑͹ʮ͜Ε؆୯Ͱ͠ΐʁʯ͸ةݥαΠϯ ʮ͜Ε 3 ೔͘Β͍Ͱ͠ΐʯͱ͍ΘΕΔΑ͏ͳҊ͕݅ 3 ೔ͰऴΘΔ͜ͱ͸ͳ͍ͱࢥͬͨํ͕͍͍Ͱ ͠ΐ͏ɻૉਓ͕བྷΉ৔߹ʹʮ͜Ε؆୯Ͱ͠ΐʯΈ͍ͨʹݴͬͯ͘Δͻͱ͕ΘΓͱ͍·͢ɻେମͦ͏ ͍͏࣌͸ةݥαΠϯͰ͢ɻ ฉ͍ͯΈΔͱɺ࡞ۀࣗମ͸؆୯͚ͩͲɺಾͷϧʔϧʹࢧ഑͞ΕͯΔͨΊɺͦͷϧʔϧʹద߹͢Δ ͨΊʹෆཁͳ͕͔͔࣌ؒΔέʔε͕͋Γ·͢ɻ ଞʹ΋ࣗ෼ͷ࡞ۀ؀ڥͰ͸΍ΓͮΒ͍ͱ͍͏ύλʔϯ΋͋Γ·͢ɻ͜Ε͸ϥΠτͳҊ݅ͩͱɺ ϥΠτ͞Λଧͪফ͢ΦʔόʔϔουʹͳΓ͕ͪͰ͢ɻ ͜ΕΒͷࣄྫ͸໘౗ʹͳΓ΍͍͢αΠϯͰ͢ɻࣗ෼ͱ૬खͷՁ஋؍ʹᴥᴪ͕͋ΔՄೳੑ͕ߴ͍ ͔΋͠Εͳ͍͔ΒͰ͢ɻࣗ෼ͷ࡞ۀ؀ڥʹɺࣗ෼͕ෆཁͩͱࢥ͏΋ͷΛಋೖͯ͠·ͰͦͷҊ݅Λ ड͚͍ͨͷ͔ʁ ͱ͍͏໰͍͕ൃੜ͠·͢ɻ ͨͱ͑͹ɺචऀ͸ϑϩϯτΤϯυˍόοΫΤϯυͷΤϯδχΞʢʴϥΠςΟϯάʣΛ΍͍ͬͯ· ͢ɻαʔϏε΍΢ΣϒΞϓϦΛ։ൃ͢ΔͷΛੋͱ͢Δචऀ͕ Office ζϒζϒͷҊ݅Λड͚Δͷ͸ ׂʹ߹͏͔ʁ Έ͍ͨͳ΋ͷͰ͢ɻ ཁ͕݅ᐆດ͗ͯ͢ɺ૬ख͸ͭ͡͸ཁ݅ఆٛͱ͔΋Ұ੾ߟ͑ͯͳ͔ͬͨΈ͍ͨͳέʔε΋͋Γ· ͢ɻͦͷ৔߹͸΋ͪΖΜཁ݅ఆٛͩͷ͕ൃੜ͢ΔͷͰɺܾͯ͠ϥΠτͳҊ݅Ͱ͸͋Γ·ͤΜɻ ౰વͷ͜ͱͳ͕Β૬खͷݴͬͨن໛ײΛӏವΈʹͯ͠͸͍͚·ͤΜɻৄ͘͠ώΞϦϯάͯ͠Έ ͳ͍͜ͱʹ͸൑அͰ͖ͳ͍΋ͷͰ͢ɻ 107
 30. ෇࿥ B ࢲͷݟੵ΋Γཤྺॻ ͜͜͸ɺ෇࿥ͱͯ͠ɺօ͞ΜʹఆܕͷΞϯέʔτʹ͍͔ͯͭ͘ͷ࣭໰Λͯ͠ɺͦͷ౴͑Λॻ͘ܗ Ͱ͍Ζ͍ΖͳωλɺମݧΛूΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Ε͹ɺͱ͍͏झࢫͰͷষʹͳΓ·͢ɻ ࣭໰͸ҎԼͷ௨ΓͰ͢ɻ ˝ ืूςϯϓϨʔτ = ࢲͷݟੵ΋Γཤྺॻ@ͩΕͦΕ

  == ࣗݾ঺հ/ཱ৔ ൃ஫ऀͳͷ͔ड஫ऀͳͷ͔ɺن໛΍ཱ৔ͳͲ͕Θ͔ΔΑ͏ͳهड़Λ໌ه͍ͯͩ͘͠͞ɻ ྫ:େख SIer ͱͯ͠ɺҰ࣍੥͚ɺೋ࣍੥͚ʹྲྀ͢ɹϑϦʔͷ JS ϝΠϯͰɺ3 ࣍͘Β͍੥͚ɻ == "Α͍"ݟੵ΋Γͱ͸ͲΜͳ΋ͷͰ͔͢ʁ == ࣮ફɾ৺͕͚͍ͯΔ͜ͱ͸͋Γ·͔͢ʁ == ͜Ε·Ͱʹૺ۰ͨ͠࠷ѱҊ݅ڭ͍͑ͯͩ͘͞ == Free Formʢݟग़͠෇͚ସ͍͑ͯͩ͘͞ʣ دߘͯ͠ͷײ૝ɺ೔ࠒͷ׆ಈʹؔ͢Δࠂ஌ɺॴଐίϛϡχςΟʹؔ͢Δͳʹ͔ɺ౳ͳΜͰ΋ OKɻ ݁Ռͱͯ͠ɺ6 ໊ͷ༷ʑͳόοΫάϥ΢ϯυΛ࣋ͭํ͔Βճ౴͍͚ͨͩ·ͨ͠ɻ͋Γ͕ͱ͏͟͝ ͍·͢ɻͥͻָ͓͠Έ͍ͩ͘͞ɻ B.1 ࢲͷݟੵ΋Γཤྺॻ@ື઒͍͋@llminatoll B.1.1 ࣗݾ঺հ/ཱ৔ ື઒͍͋ʢΈͳͱ͕Θɾ͍͋ʣ ɻड஫ऀɻϑϦʔϥϯεͷ Web σβΠφʔɾອըՈɾΠϥετ Ϩʔλʔɻग़൛͔ࣾΒͷॻ੶ࣥචɾૠֆ੍࡞ґཔͷଞɺWeb ࿈ࡌɺηϛφʔ΍ΧϯϑΝϨϯεͰ ͷొஃґཔɺ΋ͱ΋ͱຊ৬ͩͬͨίʔσΟϯά΋ߦͳ͍ͬͯ·͢ɻ B.1.2 "Α͍"ݟੵ΋Γͱ͸ͲΜͳ΋ͷͰ͔͢ʁ • ϓϩδΣΫτ͕ελʔτ͢Δ೔ͱɺظ೔͕໌֬ • ࣗ෼ͷ୲౰ൣғ͕໌֬ • ϦςΠΫͷճ਺͕໌֬ 109
 31. ͋ͱ͕͖ ͜ͷຊΛखʹͱ͍͖ͬͯͨͩ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ɻϫϯετοϓݟੵ΋Γͱ͍͏͜ͱͰɺݟ ੵ΋Γ͚ͩʹಛԽͨ͠ຊͰɺاըൃҊ͓͖ͯ͠ͳ͕Βɺͳ͔ͳ͔χονͳͱ͜ΖΛ߈Ίͨͳ͊ɺͱ ͍͏ͷ͕͸͡Ίͷײ૝Ͱ͢ɻ ͔͠͠ͳ͕Βɺ·͞ʹʮզʑ͸งғؾͰݟੵΓΛ΍͍ͬͯΔʯͱݴͬͯ΋ࠩ͠ࢧ͑ͳ͍ͱࢥ͏΄ ͲɺසൟʹؔΘΔׂʹҊ֎ମܥͩͬͯษڧ͢Δػձ΋ͳ͍Ͱ͢͠ɺΘ͟Θ͟ຊΛಡΜͩΓ͠ͳ͍͔ ͱࢥ͍·͢ɻͦ͏͍͏ҙຯͰɺιϑτΤϯδχΞΛओͱͯ͠ɺ͍Ζ͍ΖͳόοΫάϥ΢ϯυΛ࣋ͭ ஶऀͷ࣮ମݧʹجͮ͘ݟੵ΋Γͷ࣮ࡍʹ͍ͭͯɺ͋Δఔ౓͓఻͑Ͱ͖ΔຊʹͳͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ ͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ ͜ͷຊΛಡΜͰɺ໘ന͍ʂ

  ͋Δ͍͸͍͍ͶɺͱࢥͬͨΒɺͥͻଞͷਓʹקΊ͍ͯͩ͘͞ɻ ͭ·Βͳ͍ɺ଍Γͳ͍ʂ ͱࢥͬͨΒͥͻ଍Γͳ͍෦෼Λڭ͍͑ͯͩ͘͞ɻࠓ͋Δࡏݿ͕͸͚ͨ Βվగ൛Λग़͢͜ͱ΋ݕ౼͓ͯ͠Γ·͢ɻ͖ͭ·ͯ͠͸ɺͦͷͱ͖ʹ͋ͳ͕ͨஶऀͱͯ͠଍Γͳ ͍෦෼ΛՃච͍͚ͯͨͩ͠ΔΑ͏ɺࢀՃΛ͓ئ͍͠·͢ɻࣾަࣙྩͰ͸ͳ͘ɺຊؾͰେ׻ܴͰ͢ɻ ͯ͞ɺ͜ͷΑ͏ͳࢥ͍͖ͭʹ͓෇͖߹͍ͩͬͨ͘͞ஶऀͷօ༷ɺ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ɻ͍ͣΕ ΋ಡΈԠ͑ͷ͋ΔهࣄͰͨ͠ɻߍਖ਼͠ͳ͕ΒɺͳΔ΄ͲͳΔ΄Ͳɺͱ͏ͳͮ͘γʔϯ͕ଟ͔ͬͨͷ Ͱɺฤू΋ۤʹͳΓ·ͤΜͰͨ͠͠ɺಡऀҰ߸ͱͯ͠ࠓޙͷຊۀʹ׆͔͍ͨ͠ͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ ࠓճɺදࢴΠϥετ͸ɺື઒͍͋@llminatoll ͞Μʹ͓ئ͍͠·ͨ͠ɻϫϯετοϓຊͱ͍͏͜ ͱͰɺϫϯετοϓٕज़ಉਓࢽΛॻ͜͏ͷϫϯετοϓͪΌΜ (ԾɻεΧϯΫͷఱ࢖ɻੑผෆৄ) Ͱ͓ئ͍͠·ͨ͠ͱ͜Ζɺૉ੖Β͍͠දࢴΛ࢓্͍͖͛ͯͨͩ·ͨ͠ɻ͓ۚͱ޻਺ͷݟੵ΋Γ͕ ຊॻͷओ୊Ͱ͢ͷͰɺۚାͱɺഎܠͷΨϯτνϟʔτͷϞνʔϑ͕ૉఢͰ͢ɻຊ౰ʹ͋Γ͕ͱ͏͝ ͍͟·ͨ͠ɻ ·ͨɺ૒थ@sarah_souju ͞Μʹ͸ɺత֬ͳϨϏϡʔΛ͍͖ͨͩ·ͨ͠ɻ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝· ͢ɻୈࡾऀࢹ఺͸΍͸ΓوॏͰ͢ɻ͝Γ͝Γࢦఠ͍͖ͨͩ·ͨ͠ɻ ͯ͞ɺࢴ໘΋ਚ͖ͯ·͍Γ·ͨ͠ɻҰ୴͜ͷ͋ͨΓͰɺకΊ͍ͨͱࢥ͍·͢ɻ·ͨผͷຊͰ͓ձ ͍Ͱ͖Δ͜ͱΛָ͠Έʹ͓ͯ͠Γ·͢ɻ࣍ͷຊͷωλ͓ΑͼࣥචऀΛืू͓ͯ͠Γ·͢ɻ 2018 ೥ 12 ݄ ฤू௕ɹ਌ํˏ਌ํ Project ɹഈ 117
 32. ஶऀ঺հ ൃىਓ/ฤू ɹ ਌ํ @oyakata2438 https://twitter.com/oyakata2438 αʔΫϧ໊ɿ਌ํ Project ීஈ͸ʮϨʔβʔϓϩδΣΫλΛࣗ࡞͢ΔͨΊͷ͍Ζ͍Ζʯͱ͍͏͋ͨΓͷωλͰࣥචதɻίϛ έͱٕज़ॻయʹग़຅ɻσουϥΠφʔ͚ͩͲɺ࠷ۙకΊ੾ΓΛͰ্ͬͪ͛ͯࣗ෼ͷ৲Λୟ͘ํ๏

  ΛֶΜͩͷͰɺίϯελϯτʹຊ͕ॻ͚ΔΑ͏ʹͳͬͨɻϓϩάϥϛϯά͸ۤखɻ͠Ί͖Γͨͷ ͠ʔɻϫϯετοϓຊ 1 ͜ͱɺٕज़ಉਓࢽΛॻ͜͏͕঎ۀԽͨ͠Γɺ࿉ۚϥϘΛΈΜͳͰ࡞ͬͨ Γɺָ͗͢͠Δຖ೔Ͱ͢ɻ ࣥචऀ ݟੵ΋Γ΍͍͖͓ͬͯ͡͞Μ αʔΫϧ໊ɿΈͭ΋Γ΍͍͖ͬͯ ݟੵ΋Γେ޷͖͚ͩͲɺݟੵ΋Γେݏ͍ɻ ɹ ͑Δ͖ͪ @erukiti https://twitter.com/erukiti αʔΫϧ໊ɿ౦ژϥϏοτϋ΢ε https://rabbit-house.tokyo/ ࠷ۙͷٕज़ॻయͰ͸εέδϡʔϧʹແཧ͕͋Γ͗ͯ͢ɺ๻ͷݟੵ΋Γྗͱ͸ʜͱ͍͏ײ͡Ͱ͢ ͕ɺࠓޙ͸ͪΌΜͱ͜ͷຊΛԿճ΋ಡΈฦͯ͠ؤு͍͖͍ͬͯͨͱࢥ͍·͢ɻͪͳΈʹϝλϓϩ άϥϛϯάɺTypeScriptɺVSCode େ޷͖ʂ ͦͷׂʹ͸ϑϩϯτΤϯυΑΓ΋όοΫΤϯυͷܦ ݧ஋ͷํ͕ߴ͔ͬͨΓɺඍົʹΠϯϑϥ஌ࣝɾܦݧ΋͋Δͱ͍͏ɻٕज़ॻయ 6 Ͱ΋ JS ܥͷຊΛग़ ͯ͠Δʹҧ͍ͳ͍Ͱ͢ɻ ɹ ariaki @ariaki4dev https://twitter.com/ariaki4dev αʔΫϧ໊ɿΤϯδχΞͷొஃΛԠԉ͢Δձ https://portal.engineers-lt.info/ ษڧձʰΤϯδχΞͷొஃΛԠԉ͢ΔձʱΛ্ཱͪ͛׆ಈதɻWindows 95 ൃചͱڞʹϓϩά ϥϜʹ໨֮ΊɺϑϦʔιϑτެ։Λ௨ͯ͡ IT ۀք΁ब৬͠ࠓʹࢸΔɻίϛϡχςΟΛ௨ͯ͡਌ํ ͞Μ͔Β͓੠͕͚͍͖ͨͩɺָͦ͠͏ͩͬͨͷͰ੎͍͚ͩͰ͸͡Ίͯࣥච͍͖ͤͯͨͩ͞·ͨ͠ɻ ΤϯδχΞʹ΋ͦΕҎ֎ͷํʹ΋ָ͘͠ಡΜͰ௖͚ΔΑ͏ͳΤϞ͍಺༰Ͱ͓఻͑Ͱ͖Ε͹ͱࢥͬ ͍ͯ·͢ɻ 118
 33. ɹ ͜ͷ͢Έ @konosumi https://twitter.com/konosumi αʔΫϧ໊ɿ ͜ͷ͢Έಊ https://www.konosumi.net/ ձࣾͰ͸ϓϨΠϯάϚωʔδϟʔͱͯ͠ಇ͖ͳ͕ΒɺझຯͰϒϩά΍ಉਓ׆ಈΛ͍ͯ͠·͢ɻ αʔόʔαΠυ͔ΒϞόΠϧΞϓϦ·Ͱɺϓϩάϥϛϯάશൠ͕޷͖Ͱ͢ɻࠓճ͸ɺٕज़ॻయ 5

  ͷΤϯδχΞΞϯνύλʔϯ͕͖͔͚ͬͰɺ߹ಉࢽͷࣥචʹࢀՃ͍͖ͤͯͨͩ͞·ͨ͠ɻগ͠Ͱ ΋ࢀߟʹͳΕ͹޾͍Ͱ͢ɻ ɹ ͋Γ͢ Ώ͏ @Alice_You https://twitter.com/Alice_You αʔΫϧ໊ɿAliceSystem http://aliceyou.air-nifty.com/ NEOGEO ͷϓϩάϥϚΛৼΓग़͠ʹ·ΘΓնͬͯ੡଄ۀͷࣾ಺ SE ʹͳ͍ͬͯ·ͨ͠ɻίϛ έͰ͸ɺΠϯϑϥΤϯδχΞͷಟઉͳຓ (@infra\_imouto) ͱڞஶͰɺωοτϫʔΫͱαʔόͷ ຊΛग़͍ͯ͠·͢ɻ޷͖ͳ΋ͷ͸ IPv6 ͱ MTA ͱ DNSɻࠓճ͸ɺϢʔβاۀͷࣾ಺ SE ͱͯ͠ RFP ΛབྷΊͨ࿩ʹͯ͠Έ·ͨ͠ɻ ɹ Φʔχγ @onishi_feuer https://twitter.com/onishi_feuer αʔΫϧ໊ɿి೴ੈք https://denno-sekai.com/ ϑϦʔϥϯεͰ Web ϚʔέςΟϯάɺWeb ੍࡞ͳͲͷ׆ಈΛ͍ͯ͠·͢ɻଟগٕज़ͷΘ͔Δ اըऀͱ͍͏ײ͡ͳͷͰ Web αΠτɺPC ήʔϜɺYouTube ಈըɺٕज़ॻͳͲΛࣗ෼Ͱউखʹ اըͯ͠࡞͍ͬͯ·͕͢ड஫΋࢝Ί·ͨ͠ɻٕज़ॻయ 5 ͱ͓΍͔ͨ.am Λ͖͔͚ͬʹ߹ಉࢽͷࣥ චʹࢀՃ͍͖ͤͯͨͩ͞·ͨ͠ɻࣗαʔΫϧͰ͸ WordPress ͱ Git ͱݸਓࣄۀओͷຊΛग़͍ͯ͠ ·͢ɻ ɹ Aizack @ykokubo09 https://twitter.com/ykokubo09 αʔΫϧ໊ɿEveryone Outputer SIer ͷ SE ͱͯ͠٬ઌʹৗற͍ͯ͠·͢ɻ༧ࢉɾ޻਺ݟੵ΋ΓͳͲ͸ܦݧ͕ͳ͍ͨΊɺSE ͱ͠ ͯಘͨ 2 ೥ܦݧΛৼΓฦͬͯएखΤϯδχΞ޲͚ͷ࡞ۀݟੵ΋ΓΛςʔϚʹدߘͤͯ͞௖͖·͠ ͨɻաڈͷࣗ෼ͷΑ͏ʹݟੵ΋Γʹ೰ΉएखΤϯδχΞʹࢲͷܦݧ͕ಧ͍ͯ΄͍͠ͱࢥͬͯॻ͖ ·ͨ͠ɻ ɹ KANE @higuyume https://twitter.com/higuyume αʔΫϧ໊ɿ growthfaction / ͓͠͝ͱք۾Ͱಇ͍͍ͯΔΤϯδχΞ Podcast ੜ΍ܑ͓͢͞Μͱͯ͠ɺෳ਺ͷ Podcast Λֻ͚ ࣋ͪͯ͠഑৴Λ͍ͯ͠·͢ɻgrowthfaction ΍ engineers_lt Ͱ͸ɺ޿ใ୲౰ͱͯ͠ίϛϡχςΟ ͷೝ஌޲্Λ͢ΔͨΊʹ೔໷౒ྗ͓ͯ͠Γ·͢ɻ ɹ FORTE(ϑΥϧς) https://twitter.com/FORTEgp05 SIer ͔Β Web ܥʹస৬͠ɺ͍·͸εϚϗΞϓϦͷ։ൃΛ͍ͯ͠Δ IT ΤϯδχΞɻTwitterɺϒ ϩάɺPodcast ഑৴ɺ਺ଟ͘ͷझຯͱָ͘͠׆ಈதɻࠓճ͸ SIer ͱ Web ܥͰಘͨܦݧ͔ΒɺΦ 119
 34. εεϝͷݟੵ΋Γख๏ʹ͍ͭͯॻ͖·ͨ͠ɻ΋ͬͱ͏·͍ݟੵ΋Γख๏Λ୳͍ͯ͠Δਓͷ͓໾ʹ ཱͯΕ͹޾͍Ͱ͢ɻ ɹ ΄͠·Ͳ @hoshimado7 https://twitter.com/hoshimado7 αʔΫϧ໊ɿFluorite ࢓ࣄ͸ͨͿΜ IT ؔ࿈ɻͰ΋࢓ࣄ͡ΌίʔσΟϯάͯ͠ͳ͍ɻ

  ʮϧʔνϯϫʔΫΛָʹ͜ͳͨ͠ ͍ʯΛ໨తʹɺझຯͰ೔༵ϓϩάϥϛϯάɻ࠷ۙ͸ Node.js ͷख͕ܰ͞ؾʹೖͬͯษڧதɻ࢓ࣄ Ͱͷݟੵ΋Γ͸ʮࢲɺͦΕΑ͘஌Βͳ͍ΜͰ͚͢Ͳʁʯͳ։ൃ಺༰ΛৼΒΕͯࠔͬͨ͜ͱ͔͠ܦݧ ͕ແ͍ɻͦΜͳॳาͰࠔ͍ͬͯΔਓ΋͖ͬͱډΔ͸ͣɺͦΜͳਓʹಧ͍ͨΒ͍͍ͳɺͱ߹ಉࢽʹࢀ ઓɻࢲ΋͜ͷຊͰษڧ͍͖ͤͯͨͩ͞·͢ɻ ɹ ͬ͞ͽʔ઒ݪ @sapi_kawahara https://twitter.com/sapi_kawahara ์࿘ͷΤϯδχΞͰ͢ɻϑΝϛίϯήʔϜͷ։ൃ͔ΒਓੜΛελʔτͤ͞ϓϨΠεςʔγϣϯ 2 ͕ग़ͨ͜ΖΑΓɺIT ۀքʹస৬͠·ͨ͠ɺSES ͱͯ͠٬ઌৗற͍ͯ͠·͕͢ಛఆ೿ݣͳͷͰ ৬Λࣦ͍·͢ɺݪߘॻ͍͍ͯΔ࣌఺Ͱ͸స৬׆ಈதͰ͢ɻࠓճɺ͜ͷݟੵ΋Γͷ࿩Λدߘͨ͠ͷ ͸ɺήʔϜۀքͱελʔτΞοϓاۀք۾͕ࣅͨΑ͏ͳΞϯνύλʔϯΛ͍࣋ͬͯΔͱײͨͨ͡ ΊͰ͢ɻ ɹ ΏͷΜ @yunon_phys https://twitter.com/yunon_phys αʔΫϧ໊ɿ Growthfaction , EM.FM https://anchor.fm/em-fm ͜Ε·Ͱෳ਺λΠτϧͷϞόΠϧήʔϜͷϓϩδΣΫτϚωʔδϝϯτۀ຿ʹैࣄ͖ͯ͠·͠ ͨɻEngineering Manager ͷັྗΛ఻͑Δ Podcast "EM.FM" ͷύʔιφϦςΟΛ຿Ί͍ͯ· ͢ɻࠓճ͸కΊ੾Γ 4 ೔લʹ͓΍͔ͨ͞Μʹ༠ΘΕͯࣥච͢Δ͜ͱʹͳΓ·͕ͨ͠ɺݟੵ΋Γ͕ ؁͔ͬͨͱݴΘ͟ΔΛ͑·ͤΜ w ɹ Α͏ @youchan https://twitter.com/youchan αʔΫϧ໊ɿ Έ͖͞ͱϛΪʔ Rubyistɻٕज़ॻయͰ Opal ͩͱ͔ Ruby Ͱ೔ຊޠͷࣗવݴޠॲཧͷຊΛॻ͍͍ͯͨΓ͠·͢ɻ ݟੵΓ͸ۤखͳͷͰͦΜͳਓؒͷࢹ఺͔ΒݟੵΓʹ͍ͭͯॻ͍ͯΈ·ͨ͠ɻ ɹ ɹ @setazusa http://hiroyuki.fieldnotes.jp/ αʔΫϧ໊ɿ ;͌ʔΔͲͷʔͭ https://pub.fieldnotes.jp/ ࣗଞڞʹೝΊΔৼΓճ͞Εܥ IT ΤϯδχΞɻ࠷ۙΦϯϥΠϯ্ͰߥΕ͍ͯΔ͕࢟Έ͔͚ΒΕΔ ͕ɺ ʮͤͱ͞Μʹ͔͠པΊͳ͍ΜͰ͢ʯͱݴΘΕΕ͹΍ͬͯ͠·͏ͷͰ͋Δɻ 120
 35. දࢴΠϥετ୲౰ ື઒͍͋ @llminatoll https://twitter.com/llminatoll αʔΫϧ໊ɿື઒͍͋ͷɺΘ͔͹Ոɻ http://webdesign-manga.com/ ֆΛඳ͘ Web σβΠφʔɻ2014 ೥ɺݸਓͰ

  Web ʹٕज़ղઆϚϯΨΛ౤ߘ࢝͠ΊࠓʹࢸΔɻલ ճʹҾ͖ଓ͖ɺදࢴΠϥετɾ෇࿥ίϥϜʹࢀՃ͍͖ͤͯͨͩ͞·ͨ͠ɻࠓճݟੵ΋Γຊͱ͍͏͜ ͱͰɺ͓΍͔ͨ͞ΜΞΠσΞͷΨϯτνϟʔτ෩ͷഎܠ͕Ϗγοͱܾ·Γؾʹೖ͍ͬͯ·͢ɻ 121
 36. Onestop ݟੵ΋Γ 2018 ೥ 12 ݄ 30 ೔ɹίϛοΫϚʔέοτ 95 ฤɹू

  ਌ํ Project ൃߦॴ Έͭ΋Γ΍͍͖ͬͯ ҹ࡮ॴ גࣜձࣾɹӫޫ ɹ (C) 2018 Έͭ΋Γ΍͍͖ͬͯ 122