$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

PLAID_プロダクトマネージャ向け採用情報資料

PLAID
PRO
April 13, 2022

 PLAID_プロダクトマネージャ向け採用情報資料

PLAID
PRO

April 13, 2022
Tweet

More Decks by PLAID

Other Decks in Business

Transcript

 1. 1 ϓϩμΫτϚωʔδϟʔ޲͚ ࠾༻৘ใࢿྉ ɹɹʛɹɹ© 2022 PLAID Inc.

 2. גࣜձࣾϓϨΠυ ౦ژ౎தԝ۠ۜ࠲6-10-1 GINZA SIX 10F ઃཱɿ2011೥10݄ ैۀһɿ230໊ 2 2 ɹɹʛɹɹ©

  2022 PLAID Inc. ձࣾ֓ཁ גࣜձࣾϓϨΠυ ౦ژ౎தԝ۠ۜ࠲6-10-1 GINZA SIX 10F ઃཱɿ2011೥10݄ ैۀһɿ240໊(2021೥12݄຤࣌఺) ࢿຊۚɿ2,671,035,278ԁ Ԋֵ 2011೥10݄ 2015೥3݄ 2018೥3݄ 2018೥4݄ 2019೥11݄ 2020೥5݄ 2020೥12݄ 2021೥9݄ ૑ۀ CXϓϥοτϑΥʔϜʮKARTEʯਖ਼ࣜ൛Λఏڙ։࢝ ʮKARTE for AppʯΛఏڙΛ։࢝ طଘ౤ࢿՈΛத৺ʹ7͔ࣾΒ૯ֹ27ԯԁͷࢿۚௐୡΛ࣮ࢪ Google͔ΒͷࢿۚௐୡΛ࣮ࢪ Emotion Tech΁ͷग़ࢿͱઓུతύʔτφʔγοϓͷక݁ ౦ূϚβʔζ্৔ Emotion Techͷάϧʔϓࢀը 2
 3. 3 ɹɹʛɹɹ© 2022 PLAID Inc. ݟग़͠ςΩετ

 4. 4 ɹɹʛɹɹ© 2022 PLAID Inc.

 5. 5 ɹɹʛɹɹ© 2022 PLAID Inc.

 6. 6 ɹɹʛɹɹ© 2022 PLAID Inc. ݟग़͠ςΩετ

 7. 7 ɹɹʛɹɹ© 2022 PLAID Inc. ݟग़͠ςΩετ Web (2015.03) App (2018.03)

  Signals (2022.02) Emotion TechάϧʔϓձࣾԽ (2021.08) Right Touchઃཱ (2021.10) Blocks (2020.07) Datahub (2018.12) Message&Journey (2022.xx)
 8. 8 ɹɹʛɹɹ© 2022 PLAID Inc. ࠓ೔͓࿩͢͠Δ͜ͱ • PLAIDʹͱͬͯɺࠓ͸ͲͷΑ͏ ͳλΠϛϯάʁ •

  PLAIDͰProduct ManagerΛ͢ Δັྗ • ૊৫ͱ૝ఆϙδγϣϯ
 9. 9 ɹɹʛɹɹ© 2022 PLAID Inc. PLAIDʹͱͬͯɺࠓ͸ͲͷΑ͏ͳλΠϛϯάʁ ૑ۀҎདྷͷେ͖ͳมֵظʹֻ͔͍ࠩͬͯ͠Δ 1) Ձ஋ఏڙྖҬͷ֦େ ΦϯαΠτ/ΦϯΞϓϦྖҬ

  -> पลͷσδλϧϚʔέςΟϯάྖҬ΁֦େɻ͞Βʹ… 2) γϯάϧϓϩμΫτ͔ΒϚϧνϓϩμΫτ΁ 10Λ௒͑ΔϓϩμΫτ։ൃνʔϜɺࣗ૸ੑͱ࿈ಈੑ 3) ༷ʑͳϓϩμΫτઓུͱࣄۀϑΣʔζ΁ͷνϟϨϯδ Sales Led Growth / Product Led Growth, 0 ->1 / 1 -> 10…
 10. 10 ɹɹʛɹɹ© 2022 PLAID Inc. PLAIDʹͱͬͯɺࠓ͸ͲͷΑ͏ͳλΠϛϯάʁ PLAID্࢙ɺࠓ࠷΋Product Manager͕ٻΊΒΕ͍ͯΔ 1) ϓϩμΫτΞ΢τͱϚʔέοτΠϯΛߦ͖དྷͨ͠ࢥߟ͕ඞཁʹ

  Ձ஋ఏڙྖҬ͕޿͕Γɺଟ༷ͳ՝୊΍Ϣʔεέʔεʹ޲͖߹͏ඞཁ͕ग़͖ͯͨɻސ٬ ՝୊Λඥղ͖ɺࣗࣾͷڧΈΛੜ͔ͯ͠ɺ൚༻తͳػೳੑͰղܾ͢Δ͜ͱɻ 2) ֤νʔϜ͕େ͖ͳࡋྔΛ࣋ͪࣗ૸͠ͳ͕Β΋࿈ಈ͢Δ૊৫΁ ϓϩμΫτ਺͕૿͑ɺνʔϜؒͰ໨తΛ੾Γ෼͚ɺେ͖ͳࢥߟͱࡋྔΛ࣋ͪࣗ૸ੑΛ ্͛ͭͭɺνʔϜؒͷ࿈ಈੑΛߴΊͯՁ஋ΛੜΈग़͢͜ͱ͕ॏཁɻ͞Βʹ૊৫ن໛ ΋֦େ͠ɺܦӦ΍ϏδωενʔϜͱͷ࿈ಈ΋·͢·͢ॏཁʹɻ
 11. 11 ɹɹʛɹɹ© 2022 PLAID Inc. PLAIDͰProduct ManagerΛ͢Δັྗ ೉͘͠΋ັྗతͳIssueɺ੾᛭ୖຏͰ͖Δ༏लͳ஥ؒ 10೥ઌʹདྷΔͱ৴͡Δɺސ٬த৺ͷاۀ׆ಈ͕౰ͨΓલʹͳΔੈքɻ ͦ͜Λݟਾ͑ͯɺCXϓϥοτϑΥʔϜͷίϯηϓτΛఏএ͠ɺ৽͍͠Ϛʔέοτͷ૑ग़ͱݱࡏ஍ʹ͓

  ͚Δ՝୊ղܾͷ྆ྠΛɺ”ސ٬Ձ஋”ʹపఈతʹͩ͜ΘΓɺθϩϕʔεͰࢥߟ͠ͳ͕ΒɺҰาͣͭલਐ ͍ͯ͠ΔձࣾͰ͢ɻ ਖ਼ղ͸Θ͔Γ·ͤΜɻ೔ʑ໎͍·͢ɻͰ΋ɺϏδϣϯΛ৴ͯ͡ɺͦͷ࣮ݱͷͨΊʹ੾᛭ୖຏͰ͖Δ༏ लͳ஥͕ؒͨ͘͞Μ͍ΔձࣾͰ͢ɻ ໾ׂͷڥքઢ΋ᐆດͰɺϓϩμΫτࢥߟͷڧ͍ΤϯδχΞ΍σβΠφʔ΋਺ଟ͍͘·͢ɻํ޲ੑΛఆ Ίɺϝϯόʔͷྑ͞ΛҾ͖ग़͠ɺސ٬Ձ஋ʹͩ͜ΘΓνʔϜΛϦʔυ͢ΔɻͦΜͳࣄۀʹϨόϨοδ Λ͔͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔProduct Manager͕ɺ͔͜͜Βͷࣄۀ੒௕ʹ͸ඞཁෆՄܽͰ͢ɻ ͥͻҰॹʹະདྷͷελϯμʔυΛͭ͘Γ·͠ΐ͏ɻ
 12. 12 ɹɹʛɹɹ© 2022 PLAID Inc. PLAIDͷPdM/PMMʹɺັྗͱ՝୊Λฉ͍ͯΈ·ͨ͠ ָ͠͞ɾັྗʹײ͡Δ͜ͱ ೉͠͞ɾ՝୊ʹײ͡Δ͜ͱ

 13. 13 ɹɹʛɹɹ© 2022 PLAID Inc. ϓϩμΫτϚωδϝϯτϓϩηε(Ծ) Product Managementͷྗ఺͸ɺϓϩμΫτಛੑ΍ࣄۀϑΣʔζʹΑͬͯ΋ҟͳΔɻྑ͍ϓϩμΫτ Λͭ͘ΓՁ஋ΛੜΈग़ͨ͢Ίʹඞཁͳϓϩηεʹண໨͠ɺνʔϜ಺Ͱ͜ΕΒ͕ຬͨ͞Ε͍ͯΔΑ͏ ʹ͢Δɻ

  1. ϓϩμΫτʹํ޲ੑΛ͚ͭɺ ϩʔυϚοϓΛ࡞੒͠ɺνʔϜશ һ͕ڞ௨ೝࣝΛ࣋ͭ 2. ΍Δ΂͖͜ͱ͕੔ཧ͞Ε͓ͯ ΓɺνʔϜ͕಄͕͖ͬ͢Γͨ͠ঢ় ଶͰλεΫʹ޲͖߹͑Δ 3. νʔϜ͕ܧଓతʹྑ͍ϦζϜɺ ྑ͍ؔ܎ੑɺྑ͍งғؾͰ։ൃ͕ ߦ͑Δ 4. ϓϩμΫτͷϑΟʔυόοΫ ϧʔϓ͕ճΔ 5. ϢʔεέʔεΛνʔϜશһ͕ղ ૾౓ߴ͘ཧղ͍ͯ͠Δ 6. Ξ΢τΧϜΛ֬ೝ͢Δɺϓϩμ ΫτɾػೳΛධՁ͢Δ 7. ϓϩμΫτɾػೳͷܧଓతͳσ ϦόϦʔͱՁ஋Խ͕ߦΘΕ͍ͯΔ 8. ϝοηʔδϯά͕ৗʹ࠷৽ʹ ͳ͍ͬͯΔɺܧଓతͳվળ͕ߦΘ Ε͍ͯΔ 9. Pricingͷ࠷దԽɺֶशϧʔϓ͕ ճ͍ͬͯΔ νʔϜ͕ಈ͖ग़͠ ͨΒ… Beta൛ΛॳظΫϥ ΠΞϯτʹఏڙ͠ ͸͡ΊͨΒ… GA൛ΛΫϥΠΞ ϯτʹఏڙ͠͸͡ ΊͨΒ…
 14. 14 ɹɹʛɹɹ© 2022 PLAID Inc. ૊৫ͱ૝ఆϙδγϣϯ 3ϲ݄Λ1λʔϜͱͯ͠ɺ։ൃςʔϚͱνʔϜମ੍Λྲྀಈతʹมߋ͢Δ”ϑΥʔΧε”ͱ͍͏ಠࣗͷ։ൃ ϓϩηεΛӡ༻ɻҎԼ͸2022೥4݄ݱࡏͷϑΥʔΧεʹ͍ۙܗͰ૊৫Λදݱͨ͠εφοϓγϣο τɻ

 15. 15 ɹɹʛɹɹ© 2022 PLAID Inc. PMઈࢍืूதͷνʔϜͱPM΁ͷظ଴

 16. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠😁