Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Wiki についての今昔物語 / Crowi

Wiki についての今昔物語 / Crowi

* for PHPBLT #4

Sotaro Karasawa

April 21, 2016
Tweet

More Decks by Sotaro Karasawa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 8JLJʹ͍ͭͯͷࠓੲ෺ޠ
  4PUBSP,BSBTBXB!TPUBSPL
  $SPXJ1SPEVDU'PVOEFS

  View full-size slide

 2. Ͳ͏΋
  ਓҰഒ8JLJʹ͏Δ͍͞!TPUBSPLͰ͢
  ͜ͷࣗݾ঺հॳΊͯͩ

  View full-size slide

 3. 1VLJ8JLJ͸͍͢͝
  ͱ͍͏࿩Λ࠷ॳʹ͠·͢

  View full-size slide

 4. ͳɺͳ͔͍ͭ͠ʜ

  View full-size slide

 5. 1VLJ8JLJ
  w 63-ϖʔδ໊
  w 63-֊૚
  w ଘࡏ͠ͳ͍63-ʹΞΫηε͢Δͱ࡞੒ը໘
  w ͋ͱͳʹ͔͔͋ͬͨͳ

  View full-size slide

 6. ࣍ʹɺ.FEJB8JLJ΋͍͢͝
  ͱ͍͏࿩Λ͠·͢

  View full-size slide

 7. ͋ɺ͜Ε͸8JLJQFEJBͰ͢Ͷ
  ͔ͩΒಛʹջ͔͠͞͸ͳ͍

  View full-size slide

 8. .FEJB8JLJ
  w 63-ϖʔδ໊
  w 63-֊૚
  w ͋ͱͳʹ͔͔͋ͬͨͳʜ

  View full-size slide

 9. ͭ·Γͳʹ͔͍ͬͯ͏ͱ

  View full-size slide

 10. 63-ͬͯେࣄ
  w Ϧιʔεʹ໊લ͕͍ͭͯΔ
  w ৘ใͷ֊૚΋ද͍ͯ͠Δ

  View full-size slide

 11. 63-ͬͯେࣄ
  w Ϧιʔεʹ໊લ͕͍ͭͯΔ
  w ৘ใͷ֊૚΋ද͍ͯ͠Δ
  8FCͷຊ࣭ɾ৘ใ੔ཧͷຊ࣭

  View full-size slide

 12. ·͋ɺͱ͸ݴ͑

  View full-size slide

 13. w લੈ୅తͳσβΠϯ
  w ಾͷه๏
  w ੲ͸ΈΜͳॻ͍ͯͨΜ͡ΌΑʜ

  View full-size slide

 14. w 63-ʹϖʔδ໊ͱ֊૚
  w .BSLEPXOͰॻ͚Δ ͕͢͞ʹ΋͏

  w Ұཡੑͷߴ͞ ͳ͍͕͠Ζʹ͞Ε͕ͪ

  w ៉ྷͰγϯϓϧͳσβΠϯ

  View full-size slide

 15. ͋Γ·ͨ͠ɺͦΜͳ΍͕ͭ

  View full-size slide

 16. IUUQDSPXJXJLJ

  View full-size slide

 17. w 63-ʹϖʔδ໊ͱ֊૚
  w .BSLEPXOͰॻ͚Δ
  w Ұཡੑͷߴ͞
  w ៉ྷͰγϯϓϧͳσβΠϯ
  w ͱΓ͋͑ͣˢͳ͚ͩͰʹ࡞ͬͨ΍ͭ

  View full-size slide

 18. w ೥Ҏ্΄΅ͦΕ͚ͩͰ࢖ͬͯͨ
  w ͘͢͝γϯϓϧͳػೳͷΈͰ
  w ৺஍Α͍৘ใڞ༗͕࣮ݱ

  View full-size slide

 19. ࣮ݱͰ͖ͯͨ૊৫͕ɺ
  ͋ͬͨ
  ͦͷੲ

  ΋͏ແ͍

  View full-size slide

 20. w πʔϧͷ࢖͍ํ͸จԽͷਁಁ
  w ͦͷ࿩͸ଟ෼͕࣌ؒͳ͍͔Β·ͨࠓ౓

  View full-size slide

 21. ͔͠͠
  ਓ͸ཉਂ͍

  View full-size slide

 22. w ίϝϯτ͕
  w 4MBDL௨஌͕ʜ
  w ݕࡧ͕ʜ
  w ͍͍Ͷʂ͕ʜ
  w ετοΫ͍ͨ͠͠ʜ
  w EJGGݟ͍ͨ͠ʜ

  View full-size slide

 23. w ίϝϯτ͕ʜˠͰ͖·ͨ͠
  w 4MBDL௨஌͕ʜˠͰ͖·ͨ͠
  w ݕࡧ͕ʜˠ৺஍Α͍΍ͭͰ͖·ʜ ΋͏͢͜͠

  w ͍͍Ͷʂ͕ʜˠͰ͖·ͨ͠
  w ετοΫ͍ͨ͠͠ʜˠͰ͖·ͨ͠
  w EJGGݟ͍ͨ͠ʜˠͰ͖·ͨ͠ CZ!TV[VLJ

  View full-size slide

 24. W3FMFBTF
  ·Ͱ΋͏ͪΐ͍

  View full-size slide

 25. )FSPLV
  ͔ͭͬͯ·͢ʁ

  View full-size slide

 26. #VJMEZPVSPXO$SPXJ

  View full-size slide

 27. )FSPLV1JQFMJOF

  3FWJFX"QQ

  View full-size slide

 28. ௒ศར͔ͩΒ
  044։ൃʹ͸Φεεϝ

  View full-size slide

 29. ʮҰఆΞϓϦ਺·Ͱ͸ແྉʯΈ͍ͨͳ
  BEEPO࢖ͬͯΔͱ1VMM3FRVFTU͕དྷΔͨ
  ͼʹ՝ۚ͞ΕΔ͔Β͙͢.FSHF͠ͳ͖Όͬ
  ͯؾ࣋ͪʹͳͬͯΦεεϝ

  View full-size slide

 30. ͬͯ͜ͱͰɺ
  $SPXJ௒͍͍ͬ͢Α

  View full-size slide

 31. εςοΧʔ΋Β͍ͬͯͬͯͩ͘͞

  View full-size slide