Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

日本文化芸能論Ⅰ 第3回
 『サマーウォーズ』に見る
テクノロジーと社会の変化

日本文化芸能論Ⅰ 第3回
 『サマーウォーズ』に見る
テクノロジーと社会の変化

日本文化芸能論Ⅰ 第3回
 講義資料です。

21c2e17b9d4b34aafa4b2722d23dd4d3?s=128

TODA Yuya

May 19, 2020
Tweet

Transcript

 1. ୈ̏ճ ʰ쎿쏨썗쎰쎳썗쏄ʱ쎂ݟ쎢 쏐쎹쏘쏷쏂썗썿ࣾձ쎅มԽ ށా༎໵ ೥݄೔ʢՐʣ ౦ژ੠༏쎬쎵쏑쏩썗ࠃࡍ쎽쏩쏯쏕쎻썗쏁쏱쏽ֶՊ ೔ຊจԽܳೳ࿦ᶗ

 2. 쏟쎭쎹쏁쏱쏽썢쎠ະདྷ쎩ߟ썟쎢ʢ෼ʣ 쎺쏵썗쏡쏹썗쎹ʢ෼ʣ ՝୊쎂썻썛썽ʢ෼ʣ ຊ೔쎅ߏ੒

 3. w 쏟쎭쎹쏁쏱쏽썢쎠ݱ࣮ࣾձ쎅ະདྷ쎩ߟ썟 썽쎖쎟썝 ຊ೔쎅쏧쎮쏽쏒

 4. 쏟쎭쎹쏁쏱쏽썢쎠 ະདྷ쎩ߟ썟쎢

 5. ᶃ Ծ૝ݱ࣮ ᶄ ߦ੓ిࢠ쎿썗쏝쏃 ᶅ "*ࣗಈ຋༁ ᶆ F쏃쏧썗쏎 ᶇ 쏃쏨썗쏒쏟쎳쏽

  ᶈ ҩྍ쏑썗쏉 ᶉ 쏅쎷쏯쏴쏐쎭 쎿쏨썗쎰쎳썗쏄쎅ඳ썛썶ະདྷ썿ݱࡏ
 6. ᶃ Ծ૝ݱ࣮ ᶄ ߦ੓ిࢠ쎿썗쏝쏃 ᶅ "*ࣗಈ຋༁ ᶆ F쏃쏧썗쏎 ᶇ 쏃쏨썗쏒쏟쎳쏽

  ᶈ ҩྍ쏑썗쏉 ᶉ 쏅쎷쏯쏴쏐쎭 쎿쏨썗쎰쎳썗쏄쎅ඳ썛썶ະདྷ썿ݱࡏ ⾣썴썪쎕썾ීٴ썮썽썛쎁썛ʁ ⾣썙쎕쎡ਐ쎪썾썛쎁썛ʢ೔ຊ쎅৔߹ʣ ⾣%FFQ-쎁쎀ߴ౓Խʢ썶썷썮0;쎒쎀ʁʣ ⾣׆ੑԽ썮썽썛쎢 ⾣ݱ࣮쎅ํ썣༏쎣썽썛쎢 ⾣ݱ࣮썾쎙Ұ෦ར༻썬쎣썽썛쎢 ⾣ݱ࣮쎅ํ썣ڧݻʢ೔ຊ쎅৔߹ʣ
 7. 쎺쏵썗쏡쏹썗쎹

 8. w ʰ쎿쏨썗쎰쎳썗쏄ʱ쎂썻썛썽ɺөը쎅த쎅ࣄ݅쎅썙 썿ɺࣾձ쎆쎀쎅쎟썝쎂ม쎦썺썶썿ࢥ썛쎕썰썢ɻ w ߟ썟쎠쎣쎢쏁쏔쏴쎴쎂썻썛썽ɺᶃ쎀쎅쎟썝쎁มԽ썣 썙썺썶썢ɺᶄ쎁썳썴쎅쎟썝쎁มԽ썣ى썪쎢썿ߟ썟썶썢 쎩هड़썮썽썦썷썬썛ɻ 쎺쏵썗쏡쏹썗쎹

 9. ՝୊쎂썻썛썽

 10. ౰೔ɾ࣍ճ쎕썾쎅՝୊ʢ쎕썾ʣ w 0;쎅썙쎢쎿쏨썗쎰쎳썗쏄쎅ੈք쎂썻썛썽쎀썝ࢥ썛쎕썰 썢ʁ쎟썛썿썪쎤ɾ쎦쎢썛썿썪쎤쎆쎁쎪썷쎤썝ʁ w 쎿쏨썗쎰쎳썗쏄썢쎠ɺ쏧쏃쏒쎽쏷쏔쎩ݟਾ썟썽ɺݱ࣮ ੈք쎆Կ쎩ֶ쎐쎢썿ࢥ썛쎕썰썢ʁ ౰೔ɾ࣍ճ쎕썾쎅՝୊

 11. w ݪଇ썿썮썽(PPHMF쏓쎷쏯쏫쏽쏒쎂쎟쎡ఏग़썰쎢썪썿ɻ w 쏟쎫쎮쏵໊쎆՝୊쎩ग़썬쎣썶ߨٛ೔෇ ߨུٛশ ʢ+$"ʣ ֶੜ൪߸ ࢯ໊ʢӳࣈʣ썿썰쎢썪썿ɻ FYʣ+$",UPEBQEG

  w ఏग़ઌ쎆Ҏޙ(PPHMF%SJWF썿썰쎢ɻຊߨٛٴ쎊೔ຊจ Խܳೳ࿦༻쎂ֶੜผ쏟쎳쏵쏊쎩࡞੒쎅্ɺߨࢣ쎟쎡ޙ ೔࿈བྷ썰쎢쎅썾ɺ썴쎅쏟쎳쏵쏊쎂쎬쏍쏡쏷썗쏓썮ɺ 쏫썗쏵쎂썽Ұใ쎩ೖ쎣쎢썪썿ɻ ՝୊쎅ఏग़ํ๏쎂썻썛썽