Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

HTTPステータスコード 完全に理解した

HTTPステータスコード 完全に理解した

『完全に理解した人達の「Web技術」Talk #2 』の発表スライドです
https://easy2.connpass.com/event/167520/

unsoluble_sugar

February 27, 2020
Tweet

More Decks by unsoluble_sugar

Other Decks in Technology

Transcript

 1. HTTPεςʔλείʔυ
  ׬શʹཧղͨ͠

  View Slide

 2. @unsoluble_sugar

  TOPGATE, Inc.
  Leader/Engineer

  View Slide

 3. https://unsolublesugar.com

  View Slide

 4. https://qiita.com/unsoluble_sugar

  View Slide


 5. HTTP εςʔλείʔυ
  ׬શʹཧղͯ͠·͔͢ʁ

  View Slide

 6. ฉ͍ͨ͜ͱ͋Δ

  ׬શʹཧղͨ͠
  Կ΋Θ͔Βͳ͍
  νϣοτσΩϧ

  View Slide

 7. HTTPεςʔλείʔυͱ͸
  • ݫີʹ͸HTTPϨεϙϯεͷεςʔλείʔυ
  • αʔό͔ΒͷϨεϙϯεͷҙຯΛද͢3ܻͷ਺ࣈίʔυͷ͜ͱ
  • ಛఆͷHTTPϦΫΤετ͕ਖ਼ৗʹ׬͔ྃͨ͠Λࣔ͢

  View Slide

 8. HTTPϨεϙϯε
  Ϩεϙϯεϝοηʔδ͸େ͖̏͘छྨͷ৘ใʹ෼͚ΒΕΔ
  εςʔλεϥΠϯ

  ʢϓϩτίϧ εςʔλείʔυ ςΩετϑϨʔζʣ
  )551Ϩεϙϯεϔομ
  )551ϨεϙϯεϘσΟ

  View Slide

 9. εςʔλείʔυ͸ϔομ1ߦ໨
  HTTP/1.1 200 OK

  Date: Sat, 22 Feb 2020 08:09:30 GMT

  Content-Type: application/json; charset=utf-8

  Connection: keep-alive

  Server: nginx

  ETag: "e287c729017cc9785487098b6b103af6"

  Cache-Control: max-age=0, private, must-revalidate

  X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1

  X-Runtime: 0.003487

  View Slide

 10. εςʔλείʔυ͸5ͭͷΫϥεʹ෼ྨ
  100൪୆ɿ৘ใϨεϙϯε
  200൪୆ɿ੒ޭϨεϙϯε
  300൪୆ɿϦμΠϨΫτ
  400൪୆ɿΫϥΠΞϯτΤϥʔ
  500൪୆ɿαʔόΤϥʔ

  View Slide


 11. 100൪୆
  ৘ใϨεϙϯε

  View Slide

 12. 100൪୆
  • ॲཧ͕ܧଓ͍ͯ͠Δ͜ͱΛࣔ͢
  • ΫϥΠΞϯτ͸ͦͷ··ϦΫΤετΛܧଓ͢Δ͔ɺαʔόʔͷ
  ࢦࣔʹैͬͯϓϩτίϧΛΞοϓσʔτͯ͠࠶ૹ৴͢Δ
  • HTTP/1.0ن໿ʹ1xx൪߸ͷఆ͕ٛͳ͍ͨΊɺ100൪୆͸͋·Γ
  ར༻͞Εͳ͍

  View Slide

 13. 100൪୆
  • 100 Continue

  αʔό͕ϦΫΤετͷड৴Λ͠ڋ൱͍ͯ͠ͳ͍ɻΫϥΠΞϯτ
  ͸ϦΫΤετΛܧଓͰ͖Δ
  • 101 Switching Protocols

  αʔό͸ϓϩτίϧͷ੾Γସ͑Λཁٻ͍ͯ͠Δ

  View Slide


 14. 200൪୆
  ੒ޭϨεϙϯε

  View Slide

 15. 200 OK
  • ੒ޭ࣌ʹฦ͢εςʔλείʔυͱͯ͠࠷΋ଟ༻͞ΕΔ
  • ϦΫΤετͨ͠ॲཧ͕੒ޭɺࢦఆͨ͠σʔλͷऔಘʹ੒ޭ
  • GETɿϘσΟʹϦιʔεؚ͕·ΕΔ
  • PUT, POSTɿϘσΟʹॲཧ݁Ռؚ͕·ΕΔ

  View Slide

 16. 201 Created
  • POST, PUTɿϦΫΤετ͕੒ޭ͠Ϧιʔε͕࡞੒͞Εͨ
  • POSTͷ৔߹͸ϨεϙϯεͷLocationϔομʹURI͕ೖΔ
  • Ϣʔβʔ৽نొ࿥ɺը૾ΞοϓϩʔυɺDBͷςʔϒϧ௥ՃͳͲ
  • ϘσΟʹ͸৽͘͠࡞੒ͨ͠ϦιʔεΛೖΕΔ͜ͱ͕ଟ͍͕ɺಛ
  ʹԿ΋ೖΕͳͯ͘΋ྑ͍

  View Slide

 17. 202 Accepted
  • ϦΫΤετ͸डཧ͞Ε͕ͨɺ·ͩॲཧ͕׬͍ྃͯ͠ͳ͍
  • ϑΝΠϧܗࣜͷม׵΍ϓογϡ௨஌ͷϦΫΤετɺόονॲཧ
  ͳͲɺαʔόଆͰඇಉظʹߦ͏ॲཧ͕͋Δ৔߹ʹฦ͢

  View Slide

 18. 204 No Content
  • ϨεϙϯεϘσΟ͕ۭͷͱ͖ʹฦ͢
  • DELETEͰσʔλ࡟আΛߦͬͨࡍʹฦ͢
  • POSTͰϑΥʔϜ಺༰Λૹ৴͕ͨ͠ը໘ߋ৽͕ͳ͍৔߹
  • PUT΍PATCHͰਖ਼͘͠σʔλߋ৽͞Εͨ৔߹
  • DELETEҎ֎Ͱ͸͋·Γ࢖͏΂͖Ͱ͸ͳ͍ͱ͍͏ҙݟ΋͋Δ

  View Slide

 19. 205 Reset Content
  • ϢʔβʔΤʔδΣϯτͷը໘ΛϦηοτ͢Δ৔߹ʹฦ͞ΕΔ
  • 204ͱಉ͘͡ϨεϙϯεϘσΟ͸ͳ͠

  View Slide


 20. 300൪୆
  ϦμΠϨτ

  View Slide

 21. 300 Multiple Choices
  • ϦΫΤετʹରͯ͠ෳ਺ͷϨεϙϯε͕͋Δ͜ͱΛࣔ͢
  • બ୒ࢶ΁ϦϯΫ͢ΔHTML͕ఏࣔ͞ΕɺϢʔβʔΤʔδΣϯτ
  ΍Ϣʔβʔ͸ͦΕΒ͔ΒͻͱͭΛબ୒͢Δ

  View Slide

 22. 301 Moved Permanently
  • ϦΫΤετ͞ΕͨϦιʔεͷURL͕߃ٱతʹมߋ͞Εͨ
  • WebαΠτͷҠస΍ɺHTTP͔ΒHTTPS΁ͷϦμΠϨΫτͳͲ
  • LocationϔομʹҠಈઌͷURL͕ࣔ͞ΕΔ

  View Slide

 23. 302 Found
  • ϦΫΤετ͞ΕͨϦιʔεͷURL͕Ұ࣌తʹมߋ͞Εͨ
  • LocationϔομʹҠಈઌͷURL͕ࣔ͞ΕΔ
  • ࣮ࡍ͸303ͷ༻్Ͱ࢖ΘΕΔ͜ͱ͕ଟ͘ɺ307ͱͯ͠࠶ఆٛ͞
  ΕͨͨΊݱࡏ͸ਪ঑͞Ε͍ͯͳ͍

  View Slide

 24. 303 See Other
  • ϦΫΤετ͞ΕͨϦιʔεΛผͷURIͰऔಘͰ͖Δ͜ͱΛࣔ͢
  • LocationϔομʹҠಈઌͷURL͕ࣔ͞ΕΔ
  • ϒϥ΢βͷϑΥʔϜ͔ΒPOSTͰॲཧΛߦͬͨϨεϙϯεͱ͠
  ͯɺ݁Ռը໘ʹϦμΠϨΫτ͢Δͱ͖ʹ࢖͏

  View Slide

 25. 307 Temporary Redirect
  • Ұ࣌తϦμΠϨΫτ
  • 302ͷن֨֎ͳ࢖༻๏͕ԣߦͨͨ͠Ί࠶ఆٛͨ͠΋ͷ
  • LocationϔομʹҠಈઌͷURL͕ࣔ͞ΕΔ
  • ϢʔβʔΤʔδΣϯτ͸࢖༻͢ΔHTTPϝιουΛมߋͯ͠͸ͳ
  Βͳ͍

  View Slide

 26. 308 Permanent Redirect
  • ߃ٱతϦμΠϨΫτ
  • 301ͷن֨֎ͳ࢖༻๏͕ԣߦͨͨ͠Ί࠶ఆٛͨ͠΋ͷ
  • LocationϔομʹҠಈઌͷURL͕ࣔ͞ΕΔ
  • ϢʔβʔΤʔδΣϯτ͸࢖༻͢ΔHTTPϝιουΛมߋͯ͠͸ͳ
  Βͳ͍

  View Slide


 27. 400൪୆
  ΫϥΠΞϯτΤϥʔ

  View Slide

 28. 400 Bad Request
  • ϦΫΤετ͕ෆਖ਼
  • ఆٛ͞Ε͍ͯͳ͍ϝιουΛ࢖ͬͨΓɺύϥϝʔλʹؒҧ͍͕
  ͋ΔͳͲɺΫϥΠΞϯτͷϦΫΤετ͕͓͔͍͠৔߹
  • ΄͔ʹద੾ͳΫϥΠΞϯτΤϥʔΛࣔ͢εςʔλείʔυ͕ͳ
  ͍৔߹ʹ΋༻͍Δ

  View Slide

 29. 401 Unauthorized
  • ೝূΤϥʔ
  • ϩάΠϯ͕ඞཁͳϖʔδͰID΍ύεϫʔυΛؒҧ͑ͨ৔߹
  • ϦΫΤετʹඞཁͳAuthorizationϔομΛؚ·ͳ͍৔߹
  • τʔΫϯ͕ࣦޮɺഁଛ͍ͯ͠ΔͳͲෆਖ਼ͳ৔߹

  View Slide

 30. 403 Forbidden
  • ೝՄΤϥʔ
  • ڐՄ͞Ε͍ͯͳ͍ͳͲͷཧ༝ͰΫϥΠΞϯτͷΞΫηεݖݶ͕
  ͳ͘ɺαʔό͔ΒͷϨεϙϯε͕ڋ൱͞Εͨ
  • ಛఆͷIPΞυϨεͷΈ͔ΒΞΫηεͰ͖Δ৔߹ͳͲʹ༻͍Δ
  • 401ͱ͸ҟͳΓɺΫϥΠΞϯτͷࣝผ͸͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 31. 404 Not Found
  • ϦΫΤετ͞ΕͨϦιʔε͕ଘࡏ͠ͳ͍
  • WebͰසൟʹݟΒΕΔ༗໊ͳΤϥʔεςʔλείʔυͷͻͱͭ
  • ͦ΋ͦ΋URIࣗମ͕ଘࡏ͠ͳ͍ͷ͔ɺऔಘର৅ͷϦιʔε͕ଘࡏ͠ͳ͔ͬ
  ͨͷ͔ͳͲɺৄࡉ৘ใΛࣔ͢ඞཁ͕͋Δ
  • ڐՄ͞Ε͍ͯͳ͍ΫϥΠΞϯτ͔ΒϦιʔεͷଘࡏΛӅͨ͢Ίɺ 403ͷ
  ୅ΘΓʹ404Λฦ͢͜ͱ΋͋Δ

  View Slide

 32. 405 Method Not Allowed
  • ΤϯυϙΠϯτ͸ଘࡏ͢Δ͕ڐՄ͞Ε͍ͯͳ͍HTTPϝιου
  • GETͰΞΫηεՄೳͳݕࡧAPIΛPOSTͰ࢖༻͠Α͏ͱͨ͠৔߹
  • API͕ϦιʔεͷDELETEΛېࢭ͍ͯ͠Δ৔߹

  View Slide

 33. 408 Request Timeout
  • ࢦఆ࣌ؒ಺ʹϦΫΤετ͕׬ྃ͠ͳ͔ͬͨ
  • ChromeɺFirefoxͳͲɺӾཡΛߴ଎Խ͢ΔͨΊͷHTTPࣄલ઀ଓ
  ػೳΛ࢖༻͢Δϒϥ΢βͰΑ͘࢖༻͞ΕΔ
  • ճઢͷ઀ଓ଎౓͕௿Լ͍ͯ͠Δ৔߹ͳͲʹൃੜ

  View Slide

 34. 409 Conflict
  • Ϧιʔεͷڝ߹͕ൃੜͨ͠৔߹
  • ͢Ͱʹଘࡏ͢ΔϝʔϧΞυϨε΍ಉҰIDͷϢʔβʔొ࿥Λߦ͓
  ͏ͱͨ࣌͠
  • ۭͰ͸ͳ͍σΟϨΫτϦΛ࡟আ͠Α͏ͱͨ͠ΓɺϦιʔεͷ໊
  લΛ͢ͰʹଞͰ࢖ΘΕ͍ͯΔ΋ͷʹมߋ͠Α͏ͱͨ࣌͠ͳͲ

  View Slide

 35. 410 Gone
  • ϦΫΤετ͞Εͨίϯςϯπ͕αʔό͔ΒӬٱʹ࡟আ͞ΕɺసૹઌΞυϨε
  ͕ͳ͍৔߹
  • 404ͱҧ͍ʮ͔ͭͯଘࡏ͍͕ͯͨ͠ࠓ͸΋͏ଘࡏ͍ͯ͠ͳ͍ʯ͜ͱΛද͢
  • ظؒݶఆͷϓϩϞʔγϣϯαΠτͳͲͰར༻͢Δ͜ͱΛҙਤ͍ͯ͠Δ
  • Ϣʔβʔ৘ใΛѻ͏APIͰ410Λฦ͢࢓༷͸ɺݸਓ৘ใอޢͷ؍఺͔Β໰୊ࢹ
  ͞ΕΔՄೳੑ΋͋Δʢ࡟আͨ͠ͱ͍͏৘ใΛอ͍࣋ͯ͠Δ㲈׬શʹ࡟আ͞Εͯ
  ͍ͳ͍ʣ

  View Slide

 36. 413 Payload Too Large
  • ϦΫΤετϔομɺϘσΟ͕αʔόͰఆΊ͍ͯΔ্ݶΛ௒͑ͯ
  ͍Δ͜ͱΛࣔ͢
  • ڐ༰αΠζҎ্ͷϑΝΠϧΞοϓϩʔυ͕ߦΘΕͨ࣌ͳͲ
  • αʔό͸ίωΫγϣϯΛด͡Δ͔ɺRetry-After ϔομΛฦ͢

  View Slide

 37. 414 URI Too Long
  • ΫϥΠΞϯτ͕ϦΫΤετͨ͠URI͕ɺαʔόͰѻ͑Δ௕͞Λ
  ௒͍͑ͯΔ
  • ΫΤϦύϥϝʔλʹ௕ա͗Δσʔλ͕ࢦఆ͞Εͨ࣌ͳͲ

  View Slide

 38. 415 Unsupported Media Type
  • ϦΫΤετ͞ΕͨσʔλͷϝσΟΞܗࣜʢContent-Typeʣʹ
  αʔόʔ͕ରԠ͓ͯ͠Βͣɺαʔό͕ϦΫΤετΛڋ൱ͨ͠
  • JSONϦΫΤετ͔͠ड͚औΕͳ͍APIʹXML͕ૹΒΕͨɺα
  ϙʔτ͢Δը૾ܗࣜҎ֎ͷը૾ΛΞοϓϩʔυ͠Α͏ͱͨ࣌͠
  ͳͲ

  View Slide

 39. 429 Too Many Requests
  • ΞΫηεճ਺͕ڐ༰ൣғͷݶքΛ௒͑ͨ৔߹ʹฦ͢
  • 2012೥ʹRFC6585Ͱఆٛ͞Εͨ৽͍͠εςʔλείʔυ
  • Ұఆͷ࣌ؒ಺ʹϨʔτϦϛοτΛ௒͑ΔେྔͷϦΫΤετΛૹ
  ৴ͨ͠ʢྫɿ1෼ؒʹ60ճͳͲͷAPIϦΫΤετ੍ݶʣ

  View Slide


 40. 500൪୆
  αʔόΤϥʔ

  View Slide

 41. 500 Internal Server Error
  • αʔόଆʹԿΒ͔ͷҟৗ͕ൃੜ͠ਖ਼ৗͳϨεϙϯε͕ฦͤͳ͍
  • ʮԿΒ͔ͷҟৗ͕ൃੜ͠·ͨ͠ʯతͳΤϥʔϝοηʔδ͕ฦΔ
  ͜ͱ͕ଟ͘ɺΫϥΠΞϯτଆͰ͸ղܾෆೳ
  • ΄͔ʹద੾ͳΤϥʔίʔυ͕ͳ͍৔߹ʹ΋༻͍Δ
  • αʔόʔͷΤϥʔϩάΛݟΕ͹ݪҼ͕Θ͔Δ͔΋

  View Slide

 42. 502 Bad Gateway
  • ήʔτ΢ΣΠ·ͨ͸ϓϩΩγʹ໰୊͕ൃੜ͍ͯ͠Δ
  • ήʔτ΢ΣΠͱͯ͠ಈ࡞͢Δαʔό͕ແޮͳϨεϙϯεΛड͚
  औͬͨ

  View Slide

 43. 503 Service Unavailable
  • αʔό͕ϦΫΤετΛॲཧ͢Δ४උ͕Ͱ͖͍ͯͳ͍ঢ়ଶ
  • Ұ࣌తͳΞΫηεूத΍ϝϯςφϯεʹΑΓαʔό͕μ΢ϯ͠
  ͍ͯΔ
  • ϝϯςφϯεͷ৔߹͸ɺRetry-Afterϔομʹ࠶։༧ఆ࣌ظʢ͓
  ΑͦԿඵޙ͔ʣΛؚΊΔ͜ͱ΋Ͱ͖Δ

  View Slide

 44. 504 Gateway Timeout
  • ήʔτ΢ΣΠͱͯ͠ಈ࡞͢Δαʔό͕ࢦఆ࣌ؒ಺ʹϨεϙϯε
  ΛಘΒΕͳ͔ͬͨ
  • αΠτҠߦͳͲʹΑΔҰ࣌తͳDNSҟৗͷ৔߹΋

  View Slide

 45. 505 HTTP Version Not Supported
  • ϦΫΤετͨ͠HTTPϓϩτίϧͷόʔδϣϯʹαʔό͕ରԠ͠
  ͍ͯͳ͍

  View Slide

 46. View Slide

 47. ·ͱΊ
  εςʔλείʔυΛҙࣝͨ͠ઃܭΛߦ͏͜ͱͰ

  αʔόͱΫϥΠΞϯτؒͷ։ൃ͕εϜʔζʹਐΉ
  ෆద੾ͳεςʔλείʔυΛׂΓ౰ͯͯ͠·͏ͱ

  ΫϥΠΞϯτଆ͕ࠞཚ͠ɺγεςϜશମͷڍಈʹࢧোΛ͖ͨ͢͜ͱ΋…
  εςʔλείʔυΛཧղ͢Δ͜ͱͰ

  ໰୊ͷ੾Γ෼͚΍൑அ͕͠΍͘͢ͳΔ

  View Slide

 48. ࢀߟॻ੶
  WebΛࢧ͑Δٕज़ ᴷ HTTPɺURIɺHTMLɺͦͯ͠REST

  ࢁຊཅฏɹஶʢWEB+DB PRESS plusʣ

  2010೥4݄ ൃߦ

  Web API: The Good Parts

  ਫ໺ و໌ɹஶʢΦϥΠϦʔδϟύϯʣ

  2014೥11݄ ൃߦ

  View Slide

 49. ࢀߟURL
  • HTTP Ϩεϙϯεεςʔλείʔυ - HTTP | MDN

  https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/HTTP/Status
  • IETF Documents

  https://tools.ietf.org/html/
  • HTTPεςʔλείʔυ - Wikipedia

  https://ja.wikipedia.org/wiki/HTTPεςʔλείʔυ

  View Slide


 50. HTTP εςʔλείʔυ
  ׬શʹཧղͨ͠ʁ

  View Slide