Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

expl3 入門 / intro-expl3

Watson
October 15, 2017

expl3 入門 / intro-expl3

Watson

October 15, 2017
Tweet

More Decks by Watson

Other Decks in Programming

Transcript

 1. expl3 ೖ໳
  TEXConf 2017 Ұൠߨԋ
  expl3 ೖ໳
  ே૔୎ਓ
  (wtsnjp)
  ౦ژେֶཧֶ෦ੜ෺৘ใՊֶՊ 4 ೥
  2017 ೥ 10 ݄ 14 ೔
  1 / 27

  View Slide

 2. expl3 ೖ໳
  2017 ೥ͷ TEX ׆ಈ
  1 ݄ pL
  A
  TEX2ε νʔτγʔτ࡞੒
  DL
  CTAN
  ▶ ӳޠ൛ͷ L
  A
  TEX2ε Cheat Sheet ͕ݩωλ
  ▶ pL
  A
  TEX 2ε ʹରԠʢͨͩ͠ jclasses ͕લఏʣ
  5 ݄ [email protected] 2017ʢϙʔϥϯυʣʹࢀՃ
  ▶ ੿࡞ Gotoh ύοέʔδʹ͍ͭͯޱ಄ൃද
  DL
  CTAN
  ▶ ݩʑ͸େֶͷߨٛ՝୊
  ▶ ੜ෺৘ใՊֶ෼໺Ͱ࠷΋جຊతͳΞϧΰϦζϜ
  ▶ W. J. Martin Prize ड৆ʹ࣍೥౓େձʹແྉট଴
  8 ݄ Whitesnowman ݴޠͷ։ൃ
  DL
  GitHub
  ▶ Whitespace ݴޠͷѥछʹ‚͚ͩͰϓϩάϥϛϯάՄೳʂ
  ▶ ΋ͪΖΜνϡʔϦϯά׬શ
  ▶ 100% TEX ݴޠ࣮૷ͷॲཧܥΛ։ൃ
  2 / 27

  View Slide

 3. expl3 ೖ໳
  ͍͖ͳΓͰ͕͢
  TEXݴޠ஫ҙ
  3 / 27

  View Slide

 4. expl3 ೖ໳
  TEX by Topic ྠಡձ
  ▶ ౦େ TEX Ѫ޷ձͰ݄ 2 ఔ౓։࠵
  ▶ طʹ 2/3 Ҏ্ಡΈऴ͍͑ͯΔ
  ▶ ͱ͖Ͳ͖ώυ͍ϚΫϩΛಡΉ͜ͱ΋ʜʜ
  1 \let\ex=\expandafter
  2 \def\ifbefore
  3 #1#2{\ifallchars#1$\are#2$\before}
  4 \def\ifallchars#1#2\are#3#4\before
  5 {\if#1$\say{true\ex}\else
  6 \if#3$\say{false\ex\ex\ex}\else
  7 \ifnum ‘#1>‘#3 \say{false%
  8 \ex\ex\ex\ex\ex\ex\ex}\else
  9 \ifnum ‘#110 \ex\ex\ex\ex\ex\ex\ex
  11 \ex\ex\ex\ex\ex\ex\ex\ex}\else
  12 \ifrest#2\before#4\fi\fi\fi\fi}
  13 \def\ifrest#1\before#2\fi\fi\fi\fi
  14 {\fi\fi\fi\fi
  15 \ifallchars#1\are#2\before}
  16 \def\say#1{\csname if#1\endcsname}
  4 / 27

  View Slide

 5. expl3 ೖ໳
  TEXݴޠɺͭΒ͍
  5 / 27

  View Slide

 6. expl3 ೖ໳
  ͦ͏ͩɺexpl3͠Α͏ʂ
  6 / 27

  View Slide

 7. expl3 ೖ໳
  expl3 ͱ͸
  expl3 = L
  A
  TEX3 Programming Language†
  ▶ ಡΈํ͸ʮΤΫεϖϧɾεϦʔʯ
  ʢx-pel-3ʣ
  ▶ L
  A
  TEX3 νʔϜ͕։ൃ͍ͯ͠Δϓϩάϥϛϯάݴޠ
  ▶ TEX ݴޠͰ࣮૷͞Ε͓ͯΓɼTEX ্Ͱಈ࡞
  † ݩʑ͸ “experimental” ͷҙ͕ͩͬͨɼࠓ͸ҧ͏ʢΑͬͯӬٱʹ expl3ʣ
  7 / 27

  View Slide

 8. expl3 ೖ໳
  L
  A
  TEX3 ϓϩδΣΫτͱ expl3
  L
  A
  TEX3 ͷ 3 ֊૚ߏ଄ʢܭըʣ
  1. ϚʔΫΞοϓݴޠ
  ▶ Ϣʔβ͕จॻ࡞੒ʹ࢖༻
  ▶ L
  A
  TEX2ε ͱຊ࣭తʹಉ֓͡೦
  2. ϨΠΞ΢τઃܭݴޠ
  ▶ Ϋϥεͷઃܭʹ࢖༻
  ▶ L
  A
  TEX2ε Ͱ͸ 3. ͱಉԽ
  3. ϓϩάϥϛϯάݴޠ
  ▶ L
  A
  TEX3 ͷ্૚΍ύοέʔδ
  ͷ࣮૷ʹ࢖༻
  ▶ ࣮૷ࡁΈʹ expl3
  ˠ࢓༷΋҆ఆ͖ͯͨ͠
  ϓϩάϥϛϯά
  expl3
  ϨΠΞ΢τઃܭ
  ʢ໊শະఆʣ
  ϚʔΫΞοϓ
  L
  A
  TEX3
  ˑ expl3 ͸୯ಠͰ TEX Λίϯτϩʔϧ͢Δ͢΂ͯͷػೳΛఏڙ
  TEX on L
  A
  TEX ͸΋͏΍ΊΑ͏ʂ
  8 / 27

  View Slide

 9. expl3 ೖ໳
  expl3 ͷಛ௃
  ओͳಛ௃
  The expl3 package and L
  A
  TEX3 programming ʹΑΔͱʜʜ
  ▶ ؔ਺Λػೳ͝ͱʹ෼ྨ͠ɼϞδϡʔϧԽ
  ▶ ্هͷ෼ྨʹجͮ͘ɼؔ਺΍ม਺ͷମܥతͳ໋໊نଇ
  ▶ ʢؔ਺Ҿ਺ͷʣల։੍ޚΛγϯϓϧʹهड़͢Δػߏ
  ▶ ͢΂ͯͷػೳ͕ɼ໌֬ʹυΩϡϝϯτԽ͞Ε͍ͯΔ
  ͜ΕΒͷಛ௃͸ίʔυͷՄಡੑɾ҆શੑΛ޲্ͤ͞Δ
  9 / 27

  View Slide

 10. expl3 ೖ໳
  expl3 ͷΩϗϯ
  γϯλοΫε
  TEX on L
  A
  TEX ͱҎԼͷΑ͏ͳ఺ͰҟͳΔɿ
  ▶ ӳจࣈʹՃ͑ͯ _ ͱ : Λʮจࣈʯͱͯ͠࢖༻
  ʲ஫ҙʳexpl3 Ͱ͸ @ ͸ʮจࣈʯͱͯ͠ѻΘͳ͍ʂ
  ▶ ൒֯εϖʔε͸͢΂ͯແࢹ͞ΕΔʂ
  ˠۭന͕ඞཁͳ৔߹͸୅ΘΓʹ ~ Λ༻͍Δ
  /
  \
  _
  -
  _________
  ߦ຤ % Α
  ͞Β͹ʂ
  ---------
  _
  -
  \
  /
  \
  \_[_]_
  (")
  >-( : )-<
  (__:__)
  ؔ਺ͱม਺
  TEX on L
  A
  TEX ͷʮϚΫϩʯ͸ɼ໌֬ͳ 2 छྨʹ෼ྨ͞ΕΔɿ
  ؔ਺ Ҿ਺ΛऔΔ͜ͱ͕Ͱ͖ɼల։·ͨ͸࣮ߦ͞ΕΔ
  ม਺ ஋Λ୅ೖͰ͖ɼؔ਺ͷҾ਺ͱͯ͠ར༻͞ΕΔ
  ؔ਺΋ม਺΋ɼػೳผͷʮϞδϡʔϧʯʹଐ͢Δ
  10 / 27

  View Slide

 11. expl3 ೖ໳
  ม਺ͷΧλνᶃ
  \⟨scope⟩_⟨module⟩_⟨description⟩_⟨type⟩
  ⟨scope⟩ ͦͷม਺ʹΞΫηεͰ͖ΔൣғΛࣔ͢
  ▶ cɿఆ਺ʹάϩʔόϧͰ͋Γɼ஋Λมߋ͢΂͖Ͱͳ͍
  ▶ gɿάϩʔόϧม਺
  ▶ lɿϩʔΧϧม਺
  ⟨module⟩ ؔ࿈͢Δؔ਺ɾม਺ΛूΊͨ΋ͷʢ໊લۭؒʣ
  ▶ Ϟδϡʔϧ໊͸ӳจࣈͷΈͰߏ੒
  ▶ ύοέʔδ࡞੒࣌ʹඞཁͳΒ৽ن࡞੒Ͱ͖Δ
  ʲ஫ҙʳl3prefixes.csv ʹطଘͷϞδϡʔϧ໊͕ϦετΞοϓ
  ⟨description⟩ ม਺ͷ໊শɾ໾ׂͳͲ
  ▶ ӳจࣈͱ _ Ͱߏ੒
  11 / 27

  View Slide

 12. expl3 ೖ໳
  ม਺ͷΧλνᶄ
  ⟨type⟩ σʔλͷछྨΛද͢
  ▶ expl3 ඪ४ͷʮܕʯ͸ 15 छྨ
  bool
  ਅِ஋
  int
  ੔਺
  fp
  ුಈখ਺఺਺
  box
  ϘοΫε
  str
  จࣈྻ
  seq
  γʔΫΤϯε
  ior / iow
  ೖग़ྗ
  dim
  ݫ֨ͳੇ๏
  tl
  τʔΫϯϦετ
  clist
  ΧϯϚ۠੾ΓϦετ
  prop
  ϓϩύςΟϦετ
  coffin
  ߴڃͳϘοΫε
  muskip
  ਺ࣜ༻ͷੇ๏
  skip
  ৳ॖՄೳͳੇ๏
  ม਺ͷྫ \l_scfoo_number_of_buttons_int
  12 / 27

  View Slide

 13. expl3 ೖ໳
  ؔ਺ͷΧλν
  \⟨module⟩_⟨description⟩:⟨arg-spec⟩
  ⟨arg-spec⟩ ؔ਺͕ͱΔҾ਺ͷܗΛࢦఆ͢Δ
  ▶ Ҿ਺ࢦఆࢠΛҾ਺ͷ਺͚ͩฒ΂Δ
  ▶ nɿී௨ͷҾ਺
  ▶ Nɿ୯ҰτʔΫϯʢయܕతʹ͸੍ޚ௲ʣ
  ʲ஫ҙʳϒϨʔεͰғͬͯ͸͍͚ͳ͍
  ▶ pɿύϥϝλςΩετ
  ▶ T, Fɿಛघͳ nʢਅِʹԠͯ͡࢖༻͞ΕΔʣ
  ▶ wɿྫ֎ ྫ \exp_after:wN
  ▶ Ҿ਺͕ͳ͍৔߹͸ۭจࣈྻͰΑ͍ ྫ \scan_stop:
  ▶ ల։੍ޚΛߦ͏ಛघͳࢦఆࢠ΋ଘࡏʢޙड़ʣ
  ؔ਺ͷྫ
  ▶ \cs_new:Npn \foo_hello:n #1 { Hello~#1! }
  ▶ \cs_if_exist:NTF \foo_bar: { true } { false }
  13 / 27

  View Slide

 14. expl3 ೖ໳
  ؆୯ͳίʔυྫ
  ྫͱͯ͠ int ܕͷม਺΁ͷجຊૢ࡞Λߟ͑Δɿ
  1 % ม ਺ એ ݴ
  2 \int_new:N \g_scfoo_number_int
  3
  4 % ά ϩ ʔ ό ϧ ʹ ஋ Λ ઃ ఆ
  5 \int_gset:Nn \g_scfoo_number_int { 2 * 0 + 1 * 7 }
  6
  7 % ϧ ʔ ϓ ʢ4 Ҏ ্ ͷ ͱ ͖ ʣ
  8 \int_do_while:nn { \g_scfoo_number_int >= 1 * 0 + 1 * 4 }
  9 {
  10 % σ Ϋ Ϧ ϝ ϯ τ
  11 \int_gdecr:N \g_scfoo_number_int
  12 % ‚
  13 \scsnowman
  14 }
  7 6 5 4
  \g_scfoo_number_int
  14 / 27

  View Slide

 15. expl3 ೖ໳
  ಛघͳҾ਺ࢦఆࢠ
  ▶ cɿ੍ޚ௲Խ
  \foo_bar:c { baz } \expandafter\[email protected]
  \csname baz\endcsname
  ▶ xɿ׬શల։
  \foo_bar:x { \baz } \edef\tmp{\noexpand
  \[email protected]{\baz}}\tmp
  ▶ oɿ1 ճల։
  \foo_bar:o { \baz } \expandafter\[email protected]
  \expandafter{\baz}
  ▶ fɿઌ಄׬શల։
  \foo_bar:f { \baz } \expandafter\[email protected]
  \expandafter{%
  \romannumeral -‘0\baz}
  ▶ Vɿม਺ͷ஋ΛऔΓग़ͯ͠࢖༻
  ▶ vɿ੍ޚ௲Խͷ্ɼม਺ͷ஋ΛऔΓग़ͯ͠࢖༻
  15 / 27

  View Slide

 16. expl3 ೖ໳
  ؔ਺ఆٛͱมछͷੜ੒
  ▶ ؔ਺ఆٛʹ͸ \cs_new:Npn ؔ਺Λ༻͍Δ
  ▶ σϑΥϧτͰ \long ༗ޮ
  ▶ ఆٛࡁΈͷ৔߹͸Τϥʔ
  ▶ ؔ਺ఆٛͷؔ਺ʹ͸มछ͕ଟ਺͋Δ
  ▶ \cs_new:cpn - ಈతͳؔ਺ఆٛ
  ▶ \cs_new_nopar:Npn - \long ແޮ
  ▶ \cs_set:Npn - ఆٛΛ্ॻ͖ʢϩʔΧϧʣ
  ▶ ؔ਺ͷίϐʔʹ͸ \cs_new_eq:NN Λ༻͍Δ
  ▶ \cs_new_eq:cc ͳͲ͸େมศར
  ʲ஫ҙʳ͜ΕΛ TEX on L
  ATEX Ͱॻ͘ͱ͔ͳΓ௕͘ͳΔ
  ▶ ⟨arg-spec⟩ ͚͕ͩҟͳΔมछΛଟ਺ఆٛ͢Δͷ͸େมͰ͸ʁ
  ˠ\cs_generate_variant:Nn Ͱ؆୯ʹ࡞੒Մೳ
  ྫ \cs_generate_variant:Nn \demo_cmd:Nnn { cnx }
  16 / 27

  View Slide

 17. expl3 ೖ໳
  ศརϞδϡʔϧᶃ l3seq
  ▶ ͋ΒΏΔ ⟨balanced text⟩ Λ֨ೲͰ͖Δσʔλߏ଄
  ▶ ߴ଎ͳ mapping
  ▶ stack ͱͯ͠࢖͑Δ
  ▶ l3sort ͷػೳΛ༻͍ͯιʔτΛߦ͏͜ͱ΋Մೳ
  1 \seq_set_split:Nnn \l_tmpa_seq { | } { 2 | 0 | -1 | 7 }
  2
  3 \seq_sort:Nn \l_tmpa_seq
  4 {% ൺ ֱ ϩ δ ο Ϋ
  5 \int_compare:nNnTF { #1 } > { #2 }
  6 { \sort_return_swapped: }
  7 { \sort_return_same: }
  8 }
  9
  10 \seq_log:N \l_tmpa_seq
  11 %The sequence \l_tmpa_seq contains the items:
  12 %> {-1}
  13 %> {0}
  14 %> {2}
  15 %> {7}.
  17 / 27

  View Slide

 18. expl3 ೖ໳
  ศརϞδϡʔϧᶄ l3keys
  ▶ key–val ϦετΛѻ͏Ϟδϡʔϧ
  ▶ બ୒Ωʔ΍ਅِΩʔ΋αϙʔτ
  ▶ Ωʔͷఆٛ΋ key–val ܗࣜͰߦ͏
  ▶ l3keys2e Ͱ L
  A
  TEX2ε ΫϥεΦϓγϣϯ౳΁΋֦ு
  1 \keys_define:nn { hello }
  2 {
  3 to .code:n = Hello~#1\l_hello_end_tl,
  4 end .choices:nn = { exclamation, snowman }
  5 {
  6 \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
  7 {
  8 { 1 } { \tl_set:Nn \l_hello_end_tl { ! } }
  9 { 2 } { \tl_set:Nn \l_hello_end_tl { ‚ } }
  10 }
  11 }
  12 }
  13
  14 \keys_set:nn { hello } { end = snowman, to = World }
  Hello World ‚
  18 / 27

  View Slide

 19. expl3 ೖ໳
  expl3 ίʔσΟϯά࡞๏
  1. TEX ϓϦϛςΟϒΛ࢖Θͳ͍
  ▶ expl3 ࣜͷ໋ྩʹͳ͍ͬͯΕ͹࢖༻ OK ྫ \exp_after:wN
  ▶ ͨͩ͠ l3names ͷ \tex_⟨primitive⟩:D ͸࢖༻ෆՄ
  ʲ஫ҙʳҾ਺ࢦఆͷ D ͸ “Do NOT use” ͷҙຯ
  2. ֤Ϟδϡʔϧͷ಺෦ม਺΍಺෦ؔ਺΋࢖Θͳ͍
  ▶ ϓϥΠϕʔτཁૉʹ͸ ⟨module⟩ ͷલʹ __ Λલஔ
  ྫ ม਺ \l__foo_bar_tlɼؔ਺ \__foo_bar:Nn
  3. ଟগ৑௕Ͱ͋ͬͨͱͯ͠΋ɼՄಡੑΛॏࢹ
  ▶ ม਺໊΍ؔ਺໊͸े෼આ໌తʹ
  ▶ εϖʔγϯά΍վߦ͸ੵۃతʹ
  4. ಺෦ؔ਺͸ͳΔ΂͘ \long Ͱ࣮૷
  ʲ஫ҙʳཧ༝ͳ͘ \cs_new_nopar:Npn Λ࢖Θͳ͍
  5. ม਺͸ඞͣએݴ͔ͯ͠Β࢖༻
  19 / 27

  View Slide

 20. expl3 ೖ໳
  expl3 ͷಈ࡞؀ڥ
  TEX90 ͷશϓϦϛςΟϒͱ ε-֦ுͷ΄ͱΜͲͷϓϦϛςΟϒɼ
  ͓Αͼ pdfTEX ͷ \pdfstrcmp ૬౰ͷػೳͷ͋ΔॲཧܥΛαϙʔτ
  αϙʔτॲཧܥ
  ▶ v1.40 Ҏ߱ͷ pdfTEX
  ▶ v0.9994 Ҏ߱ͷ X
  E
  TEX
  ▶ v0.70 Ҏ߱ͷ LuaTEX
  ▶ mid-2012 Ҏ߱ͷ ε-(u)pTEX
  expl3 Ͱ࣮૷͢Ε͹ɼ΋Εͳ͘ΫϩεɾΤϯδϯͳίʔυʹʂ
  20 / 27

  View Slide

 21. expl3 ೖ໳
  expl3 on L
  A
  TEX2ε (and others)
  L
  A
  TEX2ε ͷ৔߹
  1. expl3 ύοέʔδʢʹ L
  A
  TEX2ε ύοέʔδʣΛϩʔυ
  2. expl3 ݴޠΛهड़͢ΔͨΊͷ؀ڥΛ։࢝
  ▶ \ExplSyntaxOn Ͱ։࢝ʢ\ExplSyntaxOff Ͱऴྃʣ
  ʲ஫ҙʳ\ProvideExplPackage Ͱύοέʔδએݴͨ͠৔߹͸ෆཁ
  3. Happy expl3ing!!
  ▶ ʢL
  A
  TEX2εʣϢʔβ༻ͷ໋ྩ͸ xparse Λ༻͍ͯఆٛ
  1 \documentclass{article}
  2 \usepackage{xparse}% ಺ ෦ Ͱ expl3 ύ ο έ ʔ δ Λ ϩ ʔ υ
  3 \ExplSyntaxOn
  4 % ‚ ‚ ‚ expl3 ͷ ε ς Ω ͳ ί ʔ υ ‚ ‚ ‚
  5 \ExplSyntaxOff
  L
  A
  TEX2ε Ҏ֎ͷ৔߹
  expl3 ύοέʔδͷ୅ΘΓʹɼplain TEX ΠϯλʔϑΣʔεΛ࢖༻ɿ
  \input expl3-generic %
  21 / 27

  View Slide

 22. expl3 ೖ໳
  ։ൃࢧԉπʔϧͳͲ
  TEXworks Joseph ࢯʹΑΔ؆୯ͳγϯλοΫεɾϋΠϥΠτ͋Γ
  WinEdit ඪ४Ͱαϙʔτ
  Emacs AUCTEX ͕ expl3 ʹରԠ͍ͯ͠Δ
  Vim ੿࡞ vim-expl3 ͕࠷௿ݶͷػೳΛఏڙ
  DL
  GitHub
  ▶ γϯλοΫεɾϋΠϥΠτ
  ▶ Ϛονϯάɾϧʔϧ
  ▶ TODO:
  ▶ expl3 ίʔυͷࣗಈ൑ผ
  ▶ ิ׬ϧʔϧ
  ▶ ΩʔϚοϓʢඞཁʁʣ
  22 / 27

  View Slide

 23. expl3 ೖ໳
  expl3 ͷ՝୊
  1. ίʔυ͕৑௕ʹͳΓ΍͍͢
  ▶ Մಡੑ΍อकੑͱτϨʔυɾΦϑͷؔ܎ʹඞཁѱ
  ▶ ௕͍ؔ਺໊ɾม਺໊ͳͲ͸։ൃ؀ڥͰΧόʔՄೳ
  2. ݴޠػೳͷෆ଍
  ▶ ඪ४Ϟδϡʔϧ͚ͩͰ͸ෆे෼ ྫ ଟ࣍ݩͷσʔλߏ଄
  ▶ ղܾ͠ͳ͍ͱʮंྠͷ࠶ൃ໌ʯ͕ଓ͘͜ͱʹʜʜ
  ▶ ࠓޙͷ֦ு΍Ϣʔβ਺૿ՃͰࣗવͱղܾ͢Δʢ͸ͣʣ
  3. TEX ϨϕϧͷΤϥʔ͕ൃੜ͠ಘΔ
  ▶ ͜ͷ఺͸ L
  A
  TEX2εʢTEX on L
  A
  TEXʣͱมΘΒͳ͍
  ▶ ࠜຊղܾʹ͸ TEX Good-bye ͔͠ͳ͍
  23 / 27

  View Slide

 24. expl3 ೖ໳
  expl3 Ͱ࣮૷͞Εͨύοέʔδ
  2017 ೥ 10 ݄ 14 ೔ݱࡏͷ TEX Live Ͱ
  expl3 ࣮૷ͷ L
  A
  TEX2ε ύοέʔδ͸
  171ݸ
  ʲ஫ҙʳgrep -rn $TEXMF -e ’ackage\s*{expl3’ ʹΑΔࡶͳܭଌ݁Ռ

  ▶ acro ύοέʔδɿ୹ॖޠͷ؅ཧɾग़ྗ
  ▶ siunitx ύοέʔδɿSI ୯Ґͷग़ྗ
  24 / 27

  View Slide

 25. expl3 ೖ໳
  L
  A
  TEX3 νʔϜͷศརͳ੒Ռ෺
  xparse ύοέʔδ
  ▶ L
  A
  TEX 2ε ͷϢʔβ༻໋ྩΛఆٛ͢ΔͨΊͷύοέʔδ
  ▶ Z.R. ͞ΜʹΑΔৄࡉͳղઆʢ೔ຊޠʣ͋Γ
  https://qiita.com/zr_tex8r/items/50168ad7087516c3e139
  l3build
  ▶ Lua ੡ L
  A
  TEX ύοέʔδ༻Ϗϧυπʔϧ
  ▶ ύοέʔδ͝ͱʹ build.lua Λ༻ҙͯ͠࢖༻
  ▶ ศརͳαϒίϚϯυ͕ଟ਺
  ▶ checkɿςετͷ࣮ߦ
  ▶ ctanɿCTAN ༻ΞʔΧΠϒΛ࡞੒
  ▶ installɿΠϯετʔϧʢTDS ४ڌʣ
  25 / 27

  View Slide

 26. expl3 ೖ໳
  ϝϦοτͱσϝϦοτʢ·ͱΊʣ
  ϝϦοτ
  ▶ TEX ্ͷɹ
  ɾ
  Ϛ
  ɾ
  τ
  ɾ
  Ϟ
  ɾ
  ͳ
  ɹϓϩάϥϛϯά؀ڥͰ͋Δ
  ▶ ϞδϡʔϧԽʢ໊લۭؒͷ෼཭ʣͱମܥతͳ໋໊نଇ
  ▶ ల։੍ޚΛ༰қʹ͢Δؔ਺ͷػߏ
  ▶ ͢΂ͯͷػೳ͕υΩϡϝϯτԽ͞Ε͍ͯΔ
  ▶ ศརͳඪ४ϞδϡʔϧΛར༻Ͱ͖Δ ྫ l3regexp
  ▶ Կ΋ߟ͑ͳͯ͘΋ϚϧνɾΤϯδϯʹͳΔ
  σϝϦοτ
  ▶ ίʔυ͕৑௕ʹͳΓ͕ͪ
  ▶ ʢTEX ऀʹͱͬͯʣֶशίετ͕θϩͰ͸ͳ͍
  26 / 27

  View Slide

 27. expl3 ೖ໳
  ࢀߟจݙͱँࣙ
  ࢀߟจݙ
  ͢΂ͯ L
  A
  TEX3 νʔϜʹΑΔެࣜυΩϡϝϯτɿ
  [1] The expl3 package and L
  A
  TEX3 programming (expl3.pdf)
  [2] The l3build Package (l3build.pdf)
  [3] The L
  A
  TEX3 Interfaces (interface3.pdf)
  [4] The L
  A
  TEX3 kernel: style guide for code authors
  (l3styleguide.pdf)
  Special Thanks
  ▶ Frank Mittelbach
  ▶ Joseph Wright
  Happy expl3ing!!
  27 / 27

  View Slide