Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

3 Zasady Bożego Powołania

3 Zasady Bożego Powołania

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Research

Transcript

 1. KSIĘGA RODZAJU, ROZDZIAŁ 12 i 13
  3 Zasady
  Bożego Powołania

  View Slide

 2. View Slide

 3. 3 ZASADY BOŻEGO POWOŁANIA
  1. Wyjdź ze swojej ziemi
  2. Polegaj na Bogu
  3. Planuj przyszłość i nie działaj samemu

  View Slide

 4. ZASADA 1: WYJDŹ ZE SWOJEJ ZIEMI
  „1 PAN powiedział do Abrama: Wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę, 2 a
  wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił, rozsławię twe imię i staniesz się błogosławieństwem. 3 Będę błogosławił
  błogosławiącym tobie, a lekceważącego cię przeklnę, i będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi.
  4 Abram wyruszył więc, tak jak mu polecił PAN, a poszedł z nim również Lot. Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Haranu.
  5 Wziął z sobą Saraj, swoją żonę, oraz Lota, swojego bratanka. Wziął też cały dobytek, który zgromadzili, i służbę, którą nabyli w
  Haranie. Wyszli, aby pójść do ziemi Kanaan. Tam też w końcu przybyli.
  6 Abram przeszedł Kanaan aż do miejscowości Sychem, aż do dębu More. W kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy.
  7 Pewnego razu Abramowi ukazał się PAN. Ziemię tę — obiecał — dam twojemu potomstwu. Abram zaś zbudował tam ołtarz PANU,
  który mu się ukazał.
  8 Stamtąd Abram przeniósł się w góry na wschód od Betel. Tam rozbił swój namiot. Betel miał po stronie zachodniej, a Ai po stronie
  wschodniej. Tam również zbudował ołtarz PANU i wzywał tam imienia PANA. 9 Abram wędrował jednak dalej i dotarł aż do Negebu. ”
  Genesis 12:1-9
  1

  View Slide

 5. ZASADA 1: WYJDŹ ZE SWOJEJ ZIEMI
  1. Powołanie to podróż
  1

  View Slide

 6. ZASADA 1: WYJDŹ ZE SWOJEJ ZIEMI
  1. Powołanie to podróż
  „Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary, mamy
  pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu,
  Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy
  dostęp, za sprawą wiary, do tej łaski, w której
  niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały
  Boga.” Rzymian 5:1-2
  1

  View Slide

 7. ZASADA 1: WYJDŹ ZE SWOJEJ ZIEMI
  1. Powołanie to podróż
  2. Wyjdź ze swojej strefy komfortu
  1

  View Slide

 8. ZASADA 2: POLEGAJ NA BOGU
  „10 Gdy w kraju nastał głód, Abram udał się do Egiptu. Postanowił zatrzymać się tam na pewien czas, ponieważ
  głód w kraju okazał się rzeczywiście wielki. 11 W drodze, przed wejściem do Egiptu, Abram poprosił swoją żonę
  Saraj: Wiem, że jesteś piękną kobietą. 12 Egipcjanie na pewno to zauważą. To jego żona! — powiedzą. I mogą
  mnie zabić, ciebie zaś zostawić przy życiu. 13 Mów więc, proszę, że jesteś moją siostrą. Wtedy ze względu na
  ciebie będzie mi się dobrze wiodło i dzięki tobie nie zginę.
  14 Po przybyciu do Egiptu, Egipcjanie rzeczywiście zauważyli, że Saraj była wyjątkowo piękna. 15 A dworzanie
  faraona tak ją wychwalali przed swym panem, że zabrano Saraj do pałacu. 16 Ze względu na nią Faron obchodził
  z Abramem bardzo dobrze, tak że miał owce, bydło, osły, niewolników, niewolnice, oślice i wielbłądy.
  17 PAN jednak, z powodu żony Abrama Saraj, dotknął faraona i jego dom ciężkimi plagami. 18 Wówczas faraon
  wezwał Abrama do siebie: Cóż to mi zrobiłeś? — zapytał. — Dlaczego mi nie powiedziałeś, że to twoja żona? 19
  Dlaczego powiedziałeś: Ona jest moją siostrą? Przez to wziąłem ją sobie za żonę. A teraz posłuchaj: Oto twoja
  żona. Weź ją i odejdź!
  20 Po czym rozkazał faraon swoim sługom, aby odprawili Abrama wraz z jego żoną i wszystkim, co do niego
  należało.”
  Genesis 12:10-20
  1
  2

  View Slide

 9. ZASADA 2: POLEGAJ NA BOGU
  1. Bóg używa podróży tak, aby cię kształtować
  1
  2

  View Slide

 10. ZASADA 2: POLEGAJ NA BOGU
  1. Bóg używa podróży tak, aby cię kształtować
  2. Przedstawiaj wszystkie sprawy Bogu i szukaj Jego
  rozwiązania
  1
  2

  View Slide

 11. ZASADA 3: PLANUJ PRZYSZŁOŚĆ I NIE DZIAŁAJ SAMEMU
  „5 Lot, który wędrował z Abramem, miał również owce i bydło. On także rozstawiał namioty. 6 Dobytek obu był
  tak wielki, że nie mogli przebywać razem, nie mieściła ich ziemia. 7 Na tym tle doszło do sporu między
  pasterzami stad Abrama a pasterzami stad Lota. W kraju zaś mieszkali wówczas Kananejczycy i Peryzyci. 8
  Abram zwrócił się więc do Lota: Zażegnajmy spór między nami. Niech też nie kłócą się nasi pasterze.
  Ostatecznie jesteśmy braćmi. 9 Czyż cała ta ziemia nie stoi przed tobą otworem? Rozstańmy się. Jeśli zechcesz
  pójść w lewo, ja udam się w prawo, a jeśli postanowisz iść w prawo, ja wyruszę w lewo.
  10 Lot podniósł oczy i przyjrzał się obszarom nad Jordanem. A było to zanim PAN zniszczył Sodomę i Gomorę.
  Cały ten okręg, aż po Soar, był dobrze nawodniony, niczym ogród PANA, niczym ziemia egipska. 11 Lot wybrał
  więc okręg nadjordański i wyruszył na wschód — tak się ze sobą rozstali. 12 Abram zamieszkał w ziemi
  kanaanejskiej, a Lot trzymał się miast nadjordańskich i rozbijał namioty aż po Sodomę, 13 miasto, którego
  mieszkańcy byli bardzo zepsuci i grzeszni wobec PANA.”
  Genesis 13:5-13
  1
  2
  3

  View Slide

 12. ZASADA 3: PLANUJ PRZYSZŁOŚĆ I NIE DZIAŁAJ SAMEMU
  1. Współpracuj z ludźmi i nie bądź w swoim powołaniu
  sam
  1
  2
  3

  View Slide

 13. ZASADA 3: PLANUJ PRZYSZŁOŚĆ I NIE DZIAŁAJ SAMEMU
  1. Współpracuj z ludźmi i nie bądź w swoim powołaniu sam
  2. Bądź gotowy na zmiany
  1
  2
  3

  View Slide

 14. 3 ZASADY BOŻEGO POWOŁANIA
  1. Wyjdź ze swojej ziemi
  1

  View Slide

 15. 3 ZASADY BOŻEGO POWOŁANIA
  1. Wyjdź ze swojej ziemi
  2. Polegaj na Bogu
  1
  2

  View Slide

 16. 3 ZASADY BOŻEGO POWOŁANIA
  1. Wyjdź ze swojej ziemi
  2. Polegaj na Bogu
  3. Planuj przyszłość i nie działaj samemu
  1
  2
  3

  View Slide

 17. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE
  1. Oddaj swoje życie Bogu przez Chrystusa
  1
  2
  3

  View Slide

 18. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE
  1. Oddaj swoje życie Bogu przez Chrystusa
  2. Módl się o swoje powołanie
  1.Zrób „remanent duchowy”
  2.Pytaj Boga o powołanie
  3.Myśl o tym, co jeszcze się musi w tobie zmienić
  1
  2
  3

  View Slide

 19. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE
  1. Oddaj swoje życie Bogu przez Chrystusa
  2. Módl się o swoje powołanie
  1.Zrób „remanent duchowy”
  2.Pytaj Boga o powołanie
  3.Myśl o tym, co jeszcze się musi w tobie zmienić
  3. Działaj!
  1
  2
  3

  View Slide