Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

3 Zasady Bożego Powołania

3 Zasady Bożego Powołania

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Research

Transcript

 1. 3 ZASADY BOŻEGO POWOŁANIA 1. Wyjdź ze swojej ziemi 2.

  Polegaj na Bogu 3. Planuj przyszłość i nie działaj samemu
 2. ZASADA 1: WYJDŹ ZE SWOJEJ ZIEMI „1 PAN powiedział do

  Abrama: Wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę, 2 a wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił, rozsławię twe imię i staniesz się błogosławieństwem. 3 Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a lekceważącego cię przeklnę, i będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. 4 Abram wyruszył więc, tak jak mu polecił PAN, a poszedł z nim również Lot. Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Haranu. 5 Wziął z sobą Saraj, swoją żonę, oraz Lota, swojego bratanka. Wziął też cały dobytek, który zgromadzili, i służbę, którą nabyli w Haranie. Wyszli, aby pójść do ziemi Kanaan. Tam też w końcu przybyli. 6 Abram przeszedł Kanaan aż do miejscowości Sychem, aż do dębu More. W kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. 7 Pewnego razu Abramowi ukazał się PAN. Ziemię tę — obiecał — dam twojemu potomstwu. Abram zaś zbudował tam ołtarz PANU, który mu się ukazał. 8 Stamtąd Abram przeniósł się w góry na wschód od Betel. Tam rozbił swój namiot. Betel miał po stronie zachodniej, a Ai po stronie wschodniej. Tam również zbudował ołtarz PANU i wzywał tam imienia PANA. 9 Abram wędrował jednak dalej i dotarł aż do Negebu. ” Genesis 12:1-9 1
 3. ZASADA 1: WYJDŹ ZE SWOJEJ ZIEMI 1. Powołanie to podróż

  „Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary, mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp, za sprawą wiary, do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga.” Rzymian 5:1-2 1
 4. ZASADA 1: WYJDŹ ZE SWOJEJ ZIEMI 1. Powołanie to podróż

  2. Wyjdź ze swojej strefy komfortu 1
 5. ZASADA 2: POLEGAJ NA BOGU „10 Gdy w kraju nastał

  głód, Abram udał się do Egiptu. Postanowił zatrzymać się tam na pewien czas, ponieważ głód w kraju okazał się rzeczywiście wielki. 11 W drodze, przed wejściem do Egiptu, Abram poprosił swoją żonę Saraj: Wiem, że jesteś piękną kobietą. 12 Egipcjanie na pewno to zauważą. To jego żona! — powiedzą. I mogą mnie zabić, ciebie zaś zostawić przy życiu. 13 Mów więc, proszę, że jesteś moją siostrą. Wtedy ze względu na ciebie będzie mi się dobrze wiodło i dzięki tobie nie zginę. 14 Po przybyciu do Egiptu, Egipcjanie rzeczywiście zauważyli, że Saraj była wyjątkowo piękna. 15 A dworzanie faraona tak ją wychwalali przed swym panem, że zabrano Saraj do pałacu. 16 Ze względu na nią Faron obchodził z Abramem bardzo dobrze, tak że miał owce, bydło, osły, niewolników, niewolnice, oślice i wielbłądy. 17 PAN jednak, z powodu żony Abrama Saraj, dotknął faraona i jego dom ciężkimi plagami. 18 Wówczas faraon wezwał Abrama do siebie: Cóż to mi zrobiłeś? — zapytał. — Dlaczego mi nie powiedziałeś, że to twoja żona? 19 Dlaczego powiedziałeś: Ona jest moją siostrą? Przez to wziąłem ją sobie za żonę. A teraz posłuchaj: Oto twoja żona. Weź ją i odejdź! 20 Po czym rozkazał faraon swoim sługom, aby odprawili Abrama wraz z jego żoną i wszystkim, co do niego należało.” Genesis 12:10-20 1 2
 6. ZASADA 2: POLEGAJ NA BOGU 1. Bóg używa podróży tak,

  aby cię kształtować 2. Przedstawiaj wszystkie sprawy Bogu i szukaj Jego rozwiązania 1 2
 7. ZASADA 3: PLANUJ PRZYSZŁOŚĆ I NIE DZIAŁAJ SAMEMU „5 Lot,

  który wędrował z Abramem, miał również owce i bydło. On także rozstawiał namioty. 6 Dobytek obu był tak wielki, że nie mogli przebywać razem, nie mieściła ich ziemia. 7 Na tym tle doszło do sporu między pasterzami stad Abrama a pasterzami stad Lota. W kraju zaś mieszkali wówczas Kananejczycy i Peryzyci. 8 Abram zwrócił się więc do Lota: Zażegnajmy spór między nami. Niech też nie kłócą się nasi pasterze. Ostatecznie jesteśmy braćmi. 9 Czyż cała ta ziemia nie stoi przed tobą otworem? Rozstańmy się. Jeśli zechcesz pójść w lewo, ja udam się w prawo, a jeśli postanowisz iść w prawo, ja wyruszę w lewo. 10 Lot podniósł oczy i przyjrzał się obszarom nad Jordanem. A było to zanim PAN zniszczył Sodomę i Gomorę. Cały ten okręg, aż po Soar, był dobrze nawodniony, niczym ogród PANA, niczym ziemia egipska. 11 Lot wybrał więc okręg nadjordański i wyruszył na wschód — tak się ze sobą rozstali. 12 Abram zamieszkał w ziemi kanaanejskiej, a Lot trzymał się miast nadjordańskich i rozbijał namioty aż po Sodomę, 13 miasto, którego mieszkańcy byli bardzo zepsuci i grzeszni wobec PANA.” Genesis 13:5-13 1 2 3
 8. ZASADA 3: PLANUJ PRZYSZŁOŚĆ I NIE DZIAŁAJ SAMEMU 1. Współpracuj

  z ludźmi i nie bądź w swoim powołaniu sam 1 2 3
 9. ZASADA 3: PLANUJ PRZYSZŁOŚĆ I NIE DZIAŁAJ SAMEMU 1. Współpracuj

  z ludźmi i nie bądź w swoim powołaniu sam 2. Bądź gotowy na zmiany 1 2 3
 10. 3 ZASADY BOŻEGO POWOŁANIA 1. Wyjdź ze swojej ziemi 2.

  Polegaj na Bogu 3. Planuj przyszłość i nie działaj samemu 1 2 3
 11. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE 1. Oddaj swoje życie Bogu przez Chrystusa 2.

  Módl się o swoje powołanie 1.Zrób „remanent duchowy” 2.Pytaj Boga o powołanie 3.Myśl o tym, co jeszcze się musi w tobie zmienić 1 2 3
 12. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE 1. Oddaj swoje życie Bogu przez Chrystusa 2.

  Módl się o swoje powołanie 1.Zrób „remanent duchowy” 2.Pytaj Boga o powołanie 3.Myśl o tym, co jeszcze się musi w tobie zmienić 3. Działaj! 1 2 3