Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Back to School

Back to School

Кратка лекция по химия (от лаик в областта), която има за цел експериментиране с идеи за образованието.

Повечето материал е взет от уводните лекции от учебника по биология на openstax college: http://openstaxcollege.org/textbooks/biology

Andrew Radev

August 30, 2013
Tweet

More Decks by Andrew Radev

Other Decks in Education

Transcript

  1. Дефиниции: Елемент Уникални форми вещество, които имат специфични физични и

    химични свойства и не могат да бъдат разбити на по-малки субстанции с обикновени химични реакции.
  2. Атом • Атомно число – Протони – Различава елементи •

    Масово число – Протони + Неутрони – Различава изотопи