Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

継続は力になるのか

 継続は力になるのか

オープンセミナー2014@岡山の懇親会でつかったLT資料です。
http://okayama.open-seminar.org/

解説はこちら。
http://blog.eiel.info/blog/2014/05/19/open-seminar-2014-at-okayama/

1a679952cdf455ecd6a15cbde7ae80d5?s=128

Tomohiko Himura

May 19, 2014
Tweet

Transcript

 1. ܧଓ͸ྗʹͳΔͷ͔ 2014-05-17 Φʔϓϯηϛφʔ2014@Ԭࢁ࠙਌ձ

 2. ࣗݾ঺հ ͻΉΒ ͱ΋ͻ͜ Tw: eielh, GH: eiel ! http://eiel.info/ ͍͢͝޿ౡ

  LTۦಈ։ൃ Hiroshima.rb CSS Nite in HIROSHIMA
 3. ࠷ۙͷ࣮ߦҕһ௕ͱͷ΍ΓͱΓ

 4. ݄೔ ೔ %#ͷνϡʔχϯάͱ͔

 5. ݄೔ ೔ 4UVEZGPS4LFUDI7PM ৔ॴ.PPWJO`PO ߨࢣ͜΋Γ·͖͋͞ ࢀՃඅԁ͔Βԁ͙Β͍ ༧ఆ

 6. ܧଓ͸ྗͳΓ

 7. ܧଓ͍ͯ͠Δ͜ͱ ຖ೔: #daitokaiet ΄΅ຖ೔: Rails ͷίʔυϦʔσΟϯά िҰ: ͍͢͝޿ౡ ݄ೋ: Hirosima.rb

  ݄Ұ: ൒೥લͷπΠʔτΛΑΈͳ͓͢ ݄Ұ: কདྷ΍Γ͍ͨ͜ͱΛݟ௚͢ ෆఆظ: ݟͨ͜ͱͳ͍υϦϯΫΛूΊΔ
 8. #daitokaiet http://daitokaiet.herokuapp.com/

 9. None
 10. ࠷ۙগ͠αϘΓؾຯ…

 11. Rails ͷίʔυϦʔσΟϯά https://github.com/eiel/railsdoc.eiel.info

 12. None
 13. ਫ༵೔͸͓ٳΈ

 14. None
 15. None
 16. None
 17. None
 18. ܧଓ͢Δͱ ͳΜ͔͠ΒΜ͚Ͳ ͦ͢͝͏ʹݟ͑ΔΒ͍͠ ͳΜ͔͠ΒΜ͚Ͳ ͸ͯͿ͞ΕΔΑ͏ʹͳΔ ͳΜ͔͠ΒΜ͚Ͳ ଉΛٵ͏Α͏ʹ Pull Request

 19. None
 20. 1೥ؒٳ·ͣߋ৽ͯͨ͠

 21. None
 22. $ hub pull-request

 23. ܧଓ͍ͯ͠Ε͹ධՁ͞ΕΔ

 24. None
 25. ܧଓͷίπ ܧଓͰ͖ΔΑ͏ʹ؆୯ʹ͢Δ ௨஌͕͘ΔΑ͏ʹ͢Δ ೔ఔΛઌʹԡ͑͞Δ

 26. None
 27. ܧଓ͕ྗʹͳΒͳ͍ͱײͨ͡Β

 28. ෺ࣄ͸ࢦ਺తʹ೉͘͠ͳΔ - Իήʔͷྫ -

 29. ظؒͱஈҐͷؔ܎(DPͷ৔߹) 8ஈ͸ະऔಘͳͨΊࠓ೔ͱͬͨͱԾఆ͍ͯ͠·͢   ڃ ڃ ڃ

  ॳஈ ஈ ஈ ஈ ஈ ஈ ೔෇
 30. ͓·͚ SPͷ৔߹   ஈ ஈ ஈ

  ஈ ஈ ೔෇ ňŋТŋ ň͕͓ʔ
 31. ܧଓͷޮՌΛײ͡΍͍͢ είΞͰ؆୯ʹ൑அͰ͖Δ

 32. ·ͱΊ

 33. ܧଓ͢Δͱ…

 34. جૅྗ͕ͭ͘

 35. ͳΜͱͳ͘Ͱ Ͱ͖Δ͜ͱ͕ ૿͑Δ

 36. ͖ͯͱ͏ྗ

 37. ܧଓ͢Δͱྑͦ͞͏ͳ͜ͱ ૣى͖ ӡಈ ײँ

 38. – Πνϩʔ “ࠓࣗ෼ʹͰ͖Δ͜ͱɻ ؤுΕ͹Ͱ͖ͦ͏ͳ͜ͱɻ ͦ͏͍͏͜ͱΛੵΈॏͶ͍͔ͯͳ͍ͱɺ ԕ͘ͷେ͖ͳ໨ඪ͸͍ۙͮͯ͜ͳ͍”

 39. ͲΜͳਓʹͳΓ͍ͨͰ͔͢ʁ

 40. None
 41. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠