Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PHPのエラーと例外再入門 / php-error-and-exception

PHPのエラーと例外再入門 / php-error-and-exception

PHPカンファレンス福岡2017の登壇資料です。

Hiraku NAKANO

June 10, 2017
Tweet

More Decks by Hiraku NAKANO

Other Decks in Technology

Transcript

 1. PHPͷ

  Τϥʔͱྫ֎࠶ೖ໳
  PHPΧϯϑΝϨϯε෱Ԭ 2017

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • த໺ ୓ (@Hiraku)
  • https://github.com/hirak
  • ීஈ͸ϝϧΧϦͰαʔόʔαΠυΤϯδχΞ

  ΍ͬͯ·͢
  • Composerؔ࿈ͷൃදΛΑ͍ͯ͘͠·͢

  View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. PHPͷ

  Τϥʔͱྫ֎࠶ೖ໳
  PHPΧϯϑΝϨϯε෱Ԭ 2017

  View Slide

 8. ͳΜͰࠓ͞Β

  ʮΤϥʔͱྫ֎ʯʁ

  View Slide

 9. View Slide

 10. ྫ֎͕࿩୊Β͍͠ʂ
  • 2016೥຤ʙ ҰॠQiita΍ϒϩάͰྫ֎ͷهࣄ
  ͕૿͑ͨ
  • http://php-genba.shin1x1.com/1
  • ͨͿΜ਒ݯ͸PHPΧϯϑΝϨϯε2016Ͱͷ
  @t_wada ͞Μͷߨԋ

  View Slide

 11. View Slide

 12. ͔Ϳͬͨ… ʘ(^o^)ʗ

  View Slide

 13. ྫ֎+PHPͷࣄ৘
  ͕
  ౰ηογϣϯͰ͢

  View Slide

 14. ໨࣍
  1. ʮΤϥʔʯͷఆٛ
  2. ൃੜͱޙ࢝຤ͷ෼཭
  3. PHPͷΤϥʔͱྫ֎ͷػೳ
  4. ྫ֎҆શͱΦϒδΣΫτࢦ޲
  5. ϙέϞϯ໰୊

  View Slide

 15. 1ষ
  ʮΤϥʔʯͷఆٛ

  View Slide

 16. ྫ:

  HTTPͰϑΝΠϧऔಘ͢Δؔ਺
  • $resp = http_get('http://php.net/')
  • ࣗલ࣮૷͢ΔͳΒɺͲΜͳΤϥʔॲཧΛॻ͖
  ·͔͢ʁ

  View Slide

 17. http_get(true);
  // boolean͕౉͞ΕͨΜͰ͚͢Ͳʂ
  http_get('uso800');
  // URL͡Όͳ͍ʂ
  http_get('http://uso800.example.com/');
  // !υϝΠϯݟ͔ͭΒͳ͍Α
  http_get('http://heavy.example.com/');
  // !3࣌ؒͨͬͯ΋ऴΘΒͳ͍ΜͰ͕͢

  View Slide

 18. Τϥʔͱ͸
  • Կ͔ྑ͘ͳ͍͜ͱ͕ى͖ͨ
  • ΋͸΍ॲཧΛਐΊΒΕͳ͍
  • ʮॲཧΛதࢭ͢Δʯ
  • ʮԡ͠௨͢ʯ

  View Slide

 19. http_get(true);
  // boolean͕౉͞ΕͨΜͰ͚͢Ͳʂ
  http_get('uso800');
  // URL͡Όͳ͍ʂ
  http_get('http://uso800.example.com/');
  // !υϝΠϯݟ͔ͭΒͳ͍Α
  http_get('http://heavy.example.com/');
  // !3࣌ؒͨͬͯ΋ऴΘΒͳ͍ΜͰ͕͢
  ←ॻ͍ͨ΍͕ͭѱ͍
  ʢόάʣ
  ←΋Β͍ࣄނ

  View Slide

 20. ୭͕ѱ͍͔
  • ࢖͍ํ͕ؒҧ͍ͬͯΔύλʔϯ
  • Ͳ͏ͯ͠΋ൃੜ͠͏Δύλʔϯ

  (࣮ߦ࣌Τϥʔ)
  • typoͳͷ͔ʁ ࣮ߦ࣌Τϥʔͳͷ͔ʁ
  • ؔ਺͔Β͸൑ผͰ͖ͳ͍ύλʔϯ

  View Slide

 21. View Slide

 22. PHPͷཱ৔ͰʮΤϥʔʯͱ͸
  • PHPࣗମ΋
  • ʮιʔείʔυΛड͚औͬͯʯ
  • ʮ࣮ߦ͢Δʯ
  • ؔ਺Έ͍ͨͳ΋ͷ
  • PHPʹͱͬͯԿ͔ྑ͘ͳ͍͜ͱ͕ى͖ͨ

  ʹΤϥʔ

  View Slide

 23. PHPʹͱͬͯྑ͘ͳ͍͜ͱ
  • มͳιʔείʔυ͕౉͞Εͨ
  • ࣮ߦͯ͠ΈͨΒมͳ͜ͱ͕ى͖ͨ

  View Slide

 24. php > "Hello world"Λग़ྗͯ͠Լ͍͞ɻ;
  PHP Parse error: syntax error, unexpected
  identifier (T_STRING) in php shell code on
  line 1
  ԿޠͩΑͦΕʂ
  ཧղෆೳɺॲཧࢭΊΔͶ

  View Slide

 25. php > echo Hello;
  PHP Notice: Use of undefined constant
  Hello - assumed 'Hello' in php shell code
  on line 1
  Hello ະఆٛఆ਺…

  ͨͿΜ""Λ๨ΕͯΔΜͩͳʂ
  উखʹจࣈྻѻ͍ʹͯ͠΍Ζ͏

  ͨͩͪ͠ΐͬͱո͍͔͠Β
  Τϥʔͱͯ͠௨஌

  View Slide

 26. php > echo [1,2,3];
  PHP Notice: Array to string conversion in
  php shell code on line 1
  Array
  ഑ྻΛecho…

  ࢓༷ͱͯ͠͸"Array"ͱग़ྗ

  ͢Ε͹͍͍Μ͚ͩͲɺո͍͔͠Β
  Τϥʔͱͯ͠௨஌

  View Slide

 27. PHP͞Μ͸େมͳͷͰ͢
  • ίϯύΠϧɺͱ͍͏લॲཧ͕ͳ͍
  • ͢΂ͯΛ࣮ߦ࣌ʹॲཧ͠ɺո͚͠Ε͹ͱʹ͔
  ͘ΤϥʔΛు͘
  • ଞͷݴޠͩͱlint΍ίϯύΠϧ࣌warningʹ૬
  ౰͢Δ෦෼΋ʮΤϥʔʯͷൣᙝʹͳΔ

  View Slide

 28. PHPͷΤϥʔ৭ʑ
  • ߏจ͓͔͍͠ (parse error)
  • ܕએݴҧ൓
  • ͪΐͬͱ͋Γ͑ͳ͍҉໧ͷܕม׵
  • ഇࢭ༧ఆͷؔ਺Λ࣮ߦͨ͠ (deprecated)
  • ഇࢭ༧ఆͷߏจΛ࢖͍ͬͯΔ (strict)

  View Slide

 29. 1ষ ·ͱΊ
  • PHP͸ιʔείʔυΛͦͷ৔Ͱ࣮ߦͰ͖ͳ͚
  Ε͹͍͚ͳ͍ͷͰɺʮΤϥʔʯͷൣғ͕޿͍
  • lintʹ͍ۙ಺༰΋ʮΤϥʔʯʹͳΔ

  View Slide

 30. 2ষ
  ൃੜͱޙ࢝຤ͷ෼཭

  View Slide

 31. ࠶ܝ:

  HTTPͰϑΝΠϧऔಘ͢Δؔ਺
  • $resp = http_get('http://php.net/')
  • ࣗલ࣮૷͢ΔͳΒɺͲΜͳΤϥʔॲཧΛॻ͖
  ·͔͢ʁ

  View Slide

 32. ΋͠ɺhttp_getؔ਺ͷ࢓༷͕
  • ʮऔಘͰ͖ͳ͔ͬͨΒϦτϥΠ͠ଓ͚Δʯ

  ͩͬͨΒʁ
  • URLΛtypoͨ͠Β

  View Slide

 33. ΋͠ɺhttp_getؔ਺ͷ࢓༷͕
  • ʮऔಘͰ͖ͳ͔ͬͨΒۭจࣈΛฦ͢ʯ

  ͩͬͨΒʁ
  • ຊ౰ʹϨεϙϯε͕ۭจࣈͩͬͨͱ͖ͱݟ෼
  ͚͕͔ͭͳ͍

  View Slide

 34. ΋͠ɺhttp_getؔ਺ͷ࢓༷͕
  • ʮऔಘͰ͖ͳ͔ͬͨΒϩάʹه࿥ͯ͠falseΛ
  ฦ͢ʯͩͬͨΒʁ
  • ϩάͷॻ͖ࠐΈઌͬͯͲ͜Ͱઃఆ͢Δͷʁ

  View Slide

 35. ͳʹ͔ؒҧ͍͑ͯΔͷͰ͸…

  View Slide

 36. Τϥʔͷޙ࢝຤ͷಛ௃
  • ঢ়گʹΑͬͯมΘΓ͕ͪ
  • ϦτϥΠ
  • ϩάʹు͍ͯఘΊΔ (ϑΝΠϧ/ඪ४ग़ྗ)
  • ผͷؔ਺ʹϑΥʔϧόοΫ͢Δ
  • etc

  View Slide

 37. Τϥʔൃੜͷύλʔϯ
  • ҧ͏ؔ਺Ͱಉ͡Τϥʔ͕ى͖Δ͜ͱ͸සग़
  • ྫ) http_get()ͱhttp_post()͸ϗετ໊͕ղܾ
  Ͱ͖ͳ͚Ε͹ಉ͡Τϥʔ
  • ͍͍ͪͪॲཧΛॻ͍ͯͨΒίϐϖͩΒ͚ʹͳ
  Δ

  View Slide

 38. ൃੜͱޙ࢝຤Λ
  ෼཭͠·͠ΐ͏

  View Slide

 39. ΋͠ɺhttp_getؔ਺ͷ࢓༷͕
  • ʮऔಘͰ͖ͳ͔ͬͨΒΤϥʔΛ௨஌͢Δʯ(͋
  ͑ͯԿ΋ॲཧ͠ͳ͍)ͩͬͨΒʁ
  • ঢ়گʹԠͯ͡ΤϥʔॲཧΛมߋͰ͖Δ✅
  • ΤϥʔॲཧΛڞ௨ԽͰ͖Δ✅

  View Slide

 40. ΤϥʔΛ௨஌͢ΔͨΊʹ
  • શͯͷॲཧ͸தࢭ
  • ޙ࢝຤Ͱඞཁͳ৘ใͷίϐʔ͕ඞཁ
  • ʮԿ͕ى͖ͨͷ͔ʯ
  • ʮͲͷॲཧΛ͍ͯͨ͠࠷தͳͷ͔ʯ

  View Slide

 41. Τϥʔͷ௨஌ํ๏͍Ζ͍Ζ
  • Τϥʔίʔυ(int)Λฦ͢ (Cݴޠͱ͔)
  • ίʔϧόοΫΛ෼ذ͢Δ(Promise)
  • ΤϥʔΛλϓϧͰฦ͢ (Goͱ͔)
  • ྫ֎Λ౤͛Δ

  View Slide

 42. ྫ֎Ҏ֎ͷྲྀ೿ͷ

  ࿩͸͠·ͤΜ

  View Slide

 43. ྫ֎ΛUISPX͢Δؔ਺
  ྫ֎ΛUISPX͢Δؔ਺
  ྫ֎ΛUISPX͢Δؔ਺
  ຊ൪؀ڥͰ
  DBUDI͢Δؔ਺
  ։ൃ؀ڥͰ
  DBUDI͢Δؔ਺
  Τϥʔ͕ى͖ͨΒ

  ྫ֎Λ౤͛Δ͚ͩ
  େଟ਺͸ͬͪ͜
  ྫ֎Λ෼ੳͯ͠

  ద੾ͳޙ࢝຤Λ͢Δ

  View Slide

 44. ͋Δؔ਺ͷҰੜ
  ॲཧ։࢝
  ਖ਼ৗऴྃ
  ؔ਺ݺͼग़͠
  ؔ਺ݺͼग़͠

  View Slide

 45. ྫ֎͕throw͞ΕͨΒ
  ॲཧ։࢝
  try
  catch
  UISPXOFX
  999&YDFQUJPO
  (͜ͷลͷॲཧ͸࣮ߦ͞Εͳ͍
  catchʹॻ͍ͯ͋Δॲཧ΁

  View Slide

 46. ྫ֎͕΍ͬͯ͘ΕΔ͜ͱ
  • ✅શͯͷॲཧ͸தࢭ

  ✅ޙ࢝຤Ͱඞཁͳ৘ใΛ$eʹؚΊΒΕΔ

  ✅͋ͱͰ·ͱΊͯtry ~ catch Ͱ͖Δ

  View Slide

 47. 2ষͷ·ͱΊ
  • ΤϥʔॲཧΛ៉ྷʹ͢Δʹ͸ɺൃੜͱޙ࢝຤
  Λ෼͚ͯॻ͘ͱΑ͍
  • ྫ֎͸͜ͷͨΊͷػೳ

  View Slide

 48. 3ষ
  PHPͷΤϥʔͱྫ֎

  View Slide 49. ͷ
  Τϥʔؔ܎͸
  ྺ࢙తܦҢͰෳࡶ

  View Slide

 50. ʮΤϥʔʯ

  ͱ
  ʮྫ֎ʯ

  View Slide

 51. PHPͷʮΤϥʔʯ
  • PHPΤϯδϯࣗମ͕ΤϥʔΛ௨஌͢Δͱ͖ʹ
  ࢖͏
  • ৘ใ͸จࣈྻͷΈ
  • ໌ࣔతʹൃੜͤ͞Δ͜ͱ΋Ͱ͖Δ
  • trigger_error("ഇࢭ༧ఆ", E_USER_DEPRECATED)

  View Slide

 52. ΤϥʔϨϕϧʹΑͬͯಈ͖͕ҧ
  ͏
  • E_ERROR

  ... ॲཧ͕தஅ͞ΕΔɻ΄΅෮ؼͰ͖ͳ͍
  • E_WARNING, E_NOTICE ͦͷଞଟ਺

  ... ॲཧ͸தஅ͞Εͳ͍

  View Slide

 53. PHPͷʮྫ֎ʯ
  • PHP5͔Βಋೖ͞Εͨʮྫ֎ॲཧػߏʯ
  • ॊೈʹΩϟονͰ͖ͯແࢹͰ͖ͳ͍
  • ྫ֎Ϋϥε͸ࣗ༝ʹ֦ுͰ͖Δ
  • ޷͖ͳ৘ใΛ٧ΊͯOK

  View Slide

 54. Τϥʔ ྫ֎
  ੲ͔Β͋Δ 1)1Ҏ߱
  ΤϥʔϝοηʔδͷΈؚΊΒΕΔ
  ԿͰ΋ؚΊΒΕΔɺ

  ΦϒδΣΫτ͝ͱ౤͛ΒΕΔ
  ૊ΈࠐΈͷΤϥʔϨϕϧ͔Β

  બͿ͔͠ͳ͍
  ͍͘ΒͰ΋ܕΛ૿΍ͤΔ

  ֦ுͰ͖Δ
  ઃఆ΍!ԋࢉࢠͰ

  ؆୯ʹແࢹͰ͖Δ
  ແࢹͰ͖ͳ͍

  ѲΓͭͿ͢ίʔυ͸ॻ͚Δ

  View Slide

 55. Ͳ͏ݟͯ΋
  ྫ֎ͷํ͕ߴػೳ

  View Slide

 56. ΤϥʔΛྫ֎ʹม׵͢Δຐ๏
  →΋͸΍Τϥʔ͸ෆཁͳͷʁ

  View Slide

 57. ͦΜͳ͜ͱͳ͍Α
  Τϥʔ͸ศརͳࢠͩΑ

  View Slide

 58. Τϥʔͷ௕ॴ=ແࢹͰ͖Δ͜ͱ
  • ઃఆͰҰׅແࢹ or @ԋࢉࢠͰݸผʹແࢹ
  • ʮॲཧΛࢭΊΔඞཁ͸ͳ͍͕ɺϓϩάϥϚʹ
  Ұݴڭ͍͑ͨʯͱ͖͸ͬͪ͜ͷํ͕ศར
  • E_DEPRECATED͕୅දతͳྫ

  View Slide

 59. ϥΠϒϥϦͷAPIΛมߋ͍ͨ͠
  ͱ͖
  function doSomething() {
  trigger_error(
  'doSomethingͷ୅ΘΓʹdoSomething2Λ࢖ͬͯԼ͍͞',
  E_USER_DEPRECATED
  );
  return doSomething2();
  }

  View Slide

 60. deprecatedΛྫ֎ʹ͢Δͱ
  • ྫ֎͸ແࢹͰ͖ͳ͍ͷͰ…
  • ݹ͍ؔ਺Λ࢖͍ͬͯΔશ͕ͯյΕΔ
  • શ෦मਖ਼͠ͳ͍ͱҠߦͰ͖ͳ͍
  • मਖ਼ͯ͠Δؒɺ৽ػೳ͕࢖͑ͳ͍ʂ

  View Slide

 61. deprecated͕ΤϥʔͳΒ
  • Ұ୴E_DEPRECATED, E_USER_DEPRECATED
  Λແࢹ͢Δઃఆʹͯ͠Ξοϓσʔτ
  • ։ൃ؀ڥͰ༗ޮʹͯ͠ɺൃੜΛ௵͍ͯ͘͠
  • ͍ͩͿݮΒͤͨΒɺຊ൪Ͱ΋༗ޮʹͯ͠ɺൃ
  ੜͷ๾໓Λ֬ೝ͢Δ

  View Slide

 62. ଞͷखஈ
  • /** @deprecated */
  • ௨ৗ͸ར༻ऀ͕ಡΜͰ͘Εͳ͍ͱҙຯͳ͍
  • error_log
  • ϩά͸͋͘·ͰจࣈྻͰ͔͠ͳ͍

  View Slide

 63. ݸਓతͳ࢖͍෼͚
  • ࣗ෼ͷίʔυͰ͸ྫ֎Λ࢖͏
  • େ఍ͷPHPΤϥʔ͸ɺErrorExceptionʹม׵͢Δ
  • ͨͿΜόάͳͷͰಠࣗʹcatch͠ͳ͍
  • ͨͩ͠ɺE_DEPRECATEDܥͳͲ͸ྫ֎ʹ͠ͳ͍
  ํ͕ศར

  View Slide

 64. set_error_handlerୈೋҾ਺
  set_error_handler(
  function(...){
  throw new ErrorException(...);
  },
  E_ALL
  ^ E_DEPRECATED
  ^ E_USER_DEPRECATED
  ^ E_USER_NOTICE
  );
  ϋϯυϦϯάͨ͘͠ͳ͍
  ΤϥʔϨϕϧΛ
  আ֎͓ͯ͘͠

  View Slide

 65. ΤϥʔϨϕϧ࢖͍෼͚
  • E_ERROR ... PHP7Ͱྫ֎ʹͳͬͨ
  • E_WARNING, E_NOTICE ... େ఍ɺΫιίʔυ͕Ҿ͖ى͜͠
  ͍ͯΔͷͰྫ֎ԽɻଈࠁࢭΊͯσόοά
  • E_STRICT, E_DEPRECATED ... ແࢹͯ͠΋ಈ͘ͷͰྫ֎Խ͠
  ͳ͍ɻඞཁʹԠͯ͡؂ࢹɺσόοά
  • E_USER_XXXX .. ͋͑ͯΤϥʔΛ࢖͍ͬͯΔྫͳͷͰɺྫ֎
  ʹ͠ͳ͍͍͔ͯ͘΋ɻ

  View Slide

 66. 3ষ·ͱΊ
  • PHPʹ͸ʮΤϥʔʯͱʮྫ֎ʯ͕͋Δ
  • Τϥʔ͸؆୯ͳ௨஌ͱͯ͠ศར
  • ྫ֎͸ແࢹͰ͖ͳ͍
  • جຊతʹ͸ྫ֎Λ࢖͓͏

  View Slide

 67. 4ষ
  ྫ֎҆શͱΦϒδΣΫτࢦ޲

  View Slide

 68. ྫ֎ͷϓϥε໘
  • ίʔυதʹΤϥʔॲཧ͕ొ৔͠ͳ͍ͷͰɺ

  ៉ྷʹͳΔ
  • ʮίʔυఀࢭʯΛࣗಈͰ΍ͬͯ͘ΕΔ
  • ແࢹ͢ΔͱΫϥογϡ͢ΔͷͰແࢹͰ͖ͳ͍ɻ
  ΤϥʔॲཧΛ͖ͬͪΓߦ͏ίʔυΛཁٻ͢Δɻ

  View Slide

 69. ྫ֎ͷͳ͍ੈք
  $ret = doSomething();
  if ($ret === false) {
  // Τϥʔॲཧ͍ͬͺ͍
  return false;
  }
  $ret2 = doSomething2();
  if ($ret2 === false) {
  // Τϥʔॲཧ͍ͬͺ͍
  return false;
  }

  View Slide

 70. ྫ֎ͷ͋Δੈք
  $ret = doSomething();
  $ret2 = doSomething2();
  // ...
  Ͳ͔͜ݺͼग़͠ͷ

  ্ྲྀͷํͰҰ౓͚ͩ

  try { } catch { } ͯ͋͠Ε͹OK

  View Slide

 71. ࠶ܝɿ
  ྫ֎͕throw͞ΕͨΒ
  ॲཧ։࢝
  try
  catch
  (͜ͷลͷॲཧ͸࣮ߦ͞Εͳ͍
  catchʹॻ͍ͯ͋Δॲཧ΁
  UISPXOFX
  999&YDFQUJPO

  View Slide

 72. ͓ؾ͖ͮͩΖ͏͔…

  View Slide

 73. ྫ֎͕throw͞ΕͨΒ
  ॲཧ։࢝
  try
  UISPXOFX
  999&YDFQUJPO
  catch
  (͜ͷลͷॲཧ͸࣮ߦ͞Εͳ͍
  த్൒୺ͳͱ͜ΖͰࢭ·͚ͬͨͲɺ

  ຊ౰ʹେৎ෉ͳͷ͔ʁ
  catchʹॻ͍ͯ͋Δॲཧ΁

  View Slide

 74. ྫ֎ͷϚΠφε໘
  • ͍ͭͲ͜Ͱॲཧ͕தஅ͞ΕΔ͔Θ͔Βͳ͍
  • Ͳ͜Ͱதஅ͞Εͯ΋ΞϓϦέʔγϣϯ͕յΕͳ
  ͍Α͏ʹؾΛ͚ͭΔඞཁ͕͋Δ
  • յΕͳ͍ੑ࣭Λʮྫ֎҆શʯͱݴ͏
  • ྫ֎Λѻ͏ਓ͸ɺ

  ৗʹҙࣝ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍

  View Slide

 75. View Slide

 76. ʮྫ֎҆શʯΛάάΔͱ
  • C++ͷ࿩͕ଟ͍
  • ྫ֎҆શҧ൓=ଈࢮͷੈք
  • ͨͩɺݴޠؔ܎ͳ͘ॏཁͰ͢ʂ
  • ྫΛڍ͛·͢

  View Slide

 77. ྫ1

  View Slide

 78. ِͷτϥϯβΫγϣϯ
  $db->insert($a);
  doSomething();
  $db->insert($b);
  ...
  ͜͜Ͱྫ֎͕ى͖ͨΒ

  த్൒୺ͳϨίʔυ͕Ͱ͖ͪΌ͏

  View Slide

 79. DBૢ࡞தͷྫ֎
  • DBૢ࡞ͷ݁Ռ͕࢒ͬͯ͠·͏
  • ෆ۩߹ͷݪҼʹͳΔ
  • ૢ࡞͕ਖ਼ৗʹऴΘ͔ͬͨɺԿ΋ͳ͔͔ͬͨɺ
  ͲͪΒ͔ʹ͢Δ = DBͷτϥϯβΫγϣϯػೳ
  Λ࢖͏

  View Slide

 80. [ྫ֎҆શ]τϥϯβΫγϣϯ
  $db->beginTransaction();
  try {
  $db->insert($a);
  doSomething();
  $db->insert($b);
  $db->commit();
  } catch (\Exception $e) {
  $db->rollback();
  throw $e;
  }

  View Slide

 81. ྫ2

  View Slide

 82. κϯϏΩϟογϡ
  if (self::$cache) return self::$cache;
  $result = doSomething1();
  self::$cache = $result;
  doSomething2($result);
  ͜͜Ͱྫ֎͕ى͖ͨΒʁ
  Ωϟογϡ࢒ͬͯ͠·͏͚Ͳʁ

  View Slide

 83. ण໋ͷ௕͍ม਺ͷѻ͍ʹ஫ҙ
  • Ϋϥεͷstaticม਺ɺάϩʔόϧม਺
  • ྫ֎Ͱதஅ͞Εͯ΋ੜ͖࢒ͬͨ··
  • ྫ֎ൃੜΛτϥοϓͯ͠࡟আ͢Δඞཁ͕͋Δ
  ͔΋

  View Slide

 84. ྫ3

  View Slide

 85. Cݴޠ෩ͷؔ਺
  ob_start();
  doSomething();
  $output = ob_get_clean();
  ͜͜Ͱྫ֎͕ى͖ͨΒʁ
  PC@HFU@DMFBO
  ݺ͹Εͳ͘Ͷʁ

  View Slide

 86. ͦ΋ͦ΋૊ΈࠐΈͷؔ਺͕
  ྫ֎҆શ͡Όͳ͍
  • ob_start / ob_clean
  • fopen / fclose
  • ؔ਺͕ରʹͳ͍ͬͯΔྫ͕݁ߏ͋Δ

  View Slide

 87. PHPࣗମ͕कͬͯ͘ΕΔ҆શੑ
  • ؔ਺ϩʔΧϧͳม਺͸GC͕ճऩͯ͘͠ΕΔ
  • fopenͳͲͷϦιʔεܕ΋ࣗಈͰด͡ΒΕΔ
  • ͔͠͠ʮstaticม਺ʯʮ֎෦γεςϜʯʮDBʯ
  ͳͲ͸͜ͷൣғʹؚ·Εͳ͍
  • ѻ͏ਓ͕ྫ֎҆શΛҙࣝ͢Δ͔͠ͳ͍

  View Slide

 88. ྫ֎҆શͷ೉͠͞
  • ྫ֎҆શ͔Ͳ͏͔͸ػցతʹ൑அͮ͠Β͍
  • ίʔυʹؔΘΔਓશһ͕कΔඞཁ͕͋Δ
  • ͜Ε͕೉͗͢͠Δ

  View Slide

 89. ྫ֎҆શΛ࣮ݱ͢Δ
  ΠσΟΦϜू

  View Slide

 90. RAII (scope & destructor)
  class Curl {
  function __construct() {
  $this->ch = curl_init();
  }
  function __destruct() {
  curl_close($this->ch);

  }
  }

  View Slide

 91. RAII (scope & destructor)
  function req() {
  $ch = new Curl();
  //...
  //...
  }
  Ҏ߱ɺͲ͜Ͱॲཧ͕

  தஅͯ͠΋σετϥΫλ͕

  ޙ࢝຤ͯ͘͠ΕΔͷͰฏؾ

  View Slide

 92. RAIIͷϋϚΓͲ͜Ζ
  • େ఍͸͏·͍͘͘ͷ͕ͩɺExceptionͷελο
  ΫτϨʔεͳͲʹั·Δͱɺण໋͕৳ͼΔ
  • ࢥͬͨλΠϛϯάͰclose͞Εͳ͘ͳΔ͔΋

  View Slide

 93. ޿ൣғͰcatchͯ͠re-throw
  try {
  ...
  } catch (Exception $e) {
  ... //ޙ࢝຤Λॻ͘
  throw $e;
  }

  View Slide

 94. ࠷ॳ͔ΒfinallyͰॻ͘
  try {
  $ch = curl_init();
  //...
  } finally {
  curl_close($ch);
  }

  View Slide

 95. ྫ֎ͱਖ਼͘͠෇͖߹͏
  ͷ͸೉͍͠

  View Slide

 96. ͔͠͠
  ʮྫ֎ࣗମΛ࢖Θͳ͍ʯ
  ͷ΋೉͍͠

  View Slide

 97. 4ষ
  ྫ֎҆શͱΦϒδΣΫτࢦ޲

  View Slide

 98. ྫ֎ͱΦϒδΣΫτࢦ޲
  • ຊདྷɺྫ֎͸ΦϒδΣΫτࢦ޲ͱશؔ͘܎ͷͳ
  ͍֓೦
  • PHP͸ExceptionΫϥεΛܧঝͨ͠ΦϒδΣΫτ
  ͔͠throwͰ͖ͳ͍͚Ͳ
  • 400 ͱ͔ "Τϥʔ͕ى͖·ͨ͠" ͱ͔Λ௚઀throw
  Ͱ͖Δݴޠ΋͋Δ

  View Slide

 99. ΦϒδΣΫτࢦ޲ͯ͠Δͱ
  • ίϯετϥΫλΛଟ༻ͨ͘͠ͳΔ͸ͣ
  • த్൒୺ͳঢ়ଶ͕ͳ͍͜ͱ͕อূͰ͖Δ
  • ίϯετϥΫλ͸ͦͷ࢓্༷ɺ

  Τϥʔ௨஌ʹྫ֎͔͠࢖͑ͳ͍
  • return false ͕Ͱ͖ͳ͍͔ΒͶ

  View Slide

 100. ྫ) PDO
  • σϑΥϧτͩͱྫ֎Λు͔ͳ͍ઃఆ
  • $db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
  PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  • ͔͠͠ɺnew PDO͢Δͱ͖ͷΤϥʔ͸ɺઃఆ
  ʹؔ܎ͳ͘ৗʹ1%0&YDFQUJPO

  View Slide

 101. ࣮ࡍʹ࣮ߦͨ͠ྫ
  php > $pdo = new PDO('uso800');
  PHP Warning: Uncaught PDOException: invalid data source name in php
  shell code:1
  Stack trace:
  #0 php shell code(1): PDO->__construct('uso800')
  #1 {main}
  thrown in php shell code on line 1

  View Slide

 102. ͦͷଞͷࣄ৘
  • PHP7ͰE_ERROR͕ྫ֎ͷΑ͏ͳ;Δ·͍Λ
  ͢ΔΑ͏ʹͳͬͨ
  • ݴޠ૊ΈࠐΈػೳ΋ঃʑʹΤϥʔ͔Βྫ֎ʹ
  ஔ͖׵͍͑ͯͧ͘એݴ͕ग़͍ͯΔ
  • ΋͏ɺྫ֎ͷൃੜ͠ͳ͍ੈքͳͲPHPʹ͸
  ͳ͍

  View Slide

 103. զʑ͸ྫ֎ͱ

  ڞʹੜ͖Δ͔͠ͳ͍ͷͰ͢

  View Slide

 104. 4ষ·ͱΊ
  • PHPer΋ྫ֎҆શΛҙࣝ͠·͠ΐ͏
  • ΫϥεΛ࢖͑͹ྫ֎Λ࢖͏Ҏ֎બ୒ࢶ͕ͳ͍
  ͷͰɺݡ͘෇͖߹͍͖ͬͯ·͠ΐ͏

  View Slide

 105. 5ষ
  ϙέϞϯ໰୊

  View Slide

 106. try {
  doSomething();
  ...
  } catch (Exception $e) {
  // do nothing
  }

  View Slide

 107. Pokémon catching
  • ΍ͨΒ޿͍ྫ֎ΫϥεͰcatch͍ͯ͠Δ͜ͱͷ
  ଏশ
  • RuntimeException/Exception/Throwable
  • (ϙέϞϯͷΩϟονϑϨʔζʮCatch 'em
  allʯ͔Β࿈૝ͨ͠ͱࢥΘΕΔʣ

  View Slide

 108. Pokémon catchingΛ
  ΍ͬͯ͸͍͚ͳ͍

  View Slide

 109. try {
  doSomething();
  ...
  } catch (Exception $e) {
  // do nothing
  }

  View Slide

 110. ԿΛั·͍͑ͨͷ…ʁ
  • ྫ֎͸͍ΖΜͳؔ਺Ͱൃੜ͢ΔՄೳੑ͕͋Δ
  • PHPࣗ਎ͷΤϥʔ͔΋͠Εͳ͍
  • ͋ͳͨ͸ຊ౰ʹશͯΛద੾ʹޙॲཧͯ͠Δʁ
  • ͦ͏Ͱͳ͚Ε͹ɺࣗ෼ͷҙਤͨ͠ྫ֎ͷΈʹ
  ߜ͓ͬͯ͘

  View Slide

 111. set_error_handlerͱͷ
  ૊Έ߹Θͤ
  • PHPΤϥʔΛErrorExceptionʹม׵͢Δ͜ͱ
  ͕Ͱ͖Δ
  • Pokémon catching͕૊Έ߹Θ͞Δͱ஍ࠈ

  View Slide

 112. View Slide

 113. ྫ֎ॲཧʹר͖ࠐ·Εͯtypo
  ͷҐஔ͕Θ͔Βͳ͍…ʂ

  View Slide

 114. ୤ɾPokémon catching
  • ྫ֎͸ࣗ෼ͷͨΊʹ༻ҙ͢Δ & ͦΕͷΈΛ
  catch͢Δ
  • class HogeException extends
  \RuntimeException
  • setterΛ૿΍͠·͠ΐ͏

  View Slide

 115. Guzzleͷྫ

  View Slide

 116. ޙ࢝຤͢ΔਓͷͨΊʹ
  • ඞཁͦ͏ͳ஋ΛExceptionΫϥεʹ٧ΊΒΕΔ
  Α͏ʹ͢Δ
  • throw (new HogeException($message, $code))

  ->setFoo($foo)

  ->setMoo($moo);

  View Slide

 117. ͱ͸͍͑ɺຊ൪Ͱcatch͞Εͳ
  ͍ྫ֎͕ى͖ͨΒϠόΠ…ʂ

  View Slide

 118. View Slide

 119. อݥͷset_exception_handler
  • catch͞Εͳ͔ͬͨྫ֎Λั·͑Δ࠷ޙͷࡆ
  • େͨ͜͠ͱ͸ग़དྷͳ͍ͷͰɺϩΪϯάͯ͠Ϣʔ
  βʔʹΤϥʔը໘ΛݟͤΔ͚ͩɺͱ͔
  • ຊ൪ͷΈಈ͔͢ɺͳΜͯ͜ͱ΋Մೳ

  View Slide

 120. ͜Ε͑͋͞Ε͹ྫ֎͸ಥ͖ൈ͚
  ͳ͍
  set_exception_handler(
  function (Throwable $e) {
  echo 'Τϥʔ͕ى͖·ͨ͠';
  exit;
  }
  );

  View Slide

 121. શମͷ·ͱΊ

  View Slide

 122. Τϥʔͱྫ֎ͷ࠶ೖ໳
  • PHPͷΤϥʔ͸ແࢹͰ͖Δ͜ͱʹՁ஋͕͋Γ·
  ͢ɻdeprecatedͱͯ͠ͷ࢖͍ํ͸Φεεϝ
  • ྫ֎͸ศརͰ͕͢ɺྫ֎҆શΛҙࣝ͠ͳ͚Ε͹͍
  ͚ͳ͍͜ͱ͸PHPͰ΋มΘΓ·ͤΜ
  • Exception΍ThrowableΛอݥ໨తҎ֎Ͱcatch͠
  ͳ͍Α͏ʹ͠·͠ΐ͏

  View Slide

 123. We are hiring!

  View Slide