$30 off During Our Annual Pro Sale. View details »

git tutorial

git tutorial

MMAでのGit講習会資料

masawada

June 07, 2013
Tweet

More Decks by masawada

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Gitߨश 2013.06.07

 2. @masawada

 3. Զ͕masawadaͩ

 4. None
 5. Git is Կ

 6. Git is DVCS

 7. DVCS is Կ

 8. DVCS = Distributed Versionɹ Control Systemɹ

 9. DVCS = ෼ࢄόʔδϣϯ ؅ཧγεςϜ

 10. VCS

 11. όʔδϣϯ؅ཧγεςϜ

 12. όʔδϣϯ؅ཧγεςϜ Λ ͢Δ

 13. όʔδϣϯ؅ཧγεςϜ

 14. ϓϩάϥϜॻ͍ͯͯ

 15. Ұ୴͜͜Ͱηʔϒ͍ͨ͠…

 16. ͋Δ͋Δ

 17. ϑΝΠϧϕʔε؅ཧ

 18. None
 19. ͜Ε͸ϚδͰϠό͍

 20. VCSΛ࢖͓͏

 21. VCS • ϑΝΠϧͷ࡞੒೔࣌ • มߋ೔࣌ • มߋ఺ ϑΝΠϧͷߋ৽Λه࿥͢ΔͨΊͷπʔϧ

 22. VCS •ूதܕ •CVS •Subversion •Bazzar •෼ࢄܕ •Git •Mercurial •Darcs

 23. None
 24. GitHub͕࡞ͬͨΘ͚ ͡Όͳ͍

 25. Linus(LinuxΧʔωϧ࡞ͬͨਓ)͕࡞ͬͨ

 26. ຊ୊

 27. GitΛ࢖ͬͯΈΑ͏

 28. •git init •git add [files] •git commit -m ‘message’ •git

  push -u origin master
 29. •git clone •git status •git log •git checkout [branch]

 30. •git remote add •git merge •git diff •.gitignore

 31. None
 32. ͜͏ͳΔલʹ