Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

practica アイディアWS(6月)

practica アイディアWS(6月)

Noriaki Kawanishi

June 01, 2021
Tweet

More Decks by Noriaki Kawanishi

Other Decks in Business

Transcript

 1. ࣾձ՝୊ղܾ
  ΞΠσΞϫʔΫγϣοϓʢ݄ʣ
  ˞ΞʔΧΠϒࢹௌ΋Ͱ͖·͢

  View Slide

 2. View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. View Slide

 12. View Slide

 13. ஍ҬͷັྗͬͯͳΜͩΖ͏ʁ࣋ଓ͢Δࣾձͮ͘Γͬͯʁ
  طଘͷ؍ޫࢿݯʹͱΒΘΕͳ͍ӅΕͨັྗʢࢹ఺ʣ
  ஍Ҭʹ͓͕ۚམͪΔճΔ࢓૊Έͮ͘Γʢ੾Γޱʣ
  ৽͍͠ಇ͖ํ฻Β͠ํʢ؀ڥ੔උʣ
  ίϩφՒ͔ͩΒͦ͜Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ͜ͱʢσδλϧγϑτʣ

  View Slide

 14. View Slide

 15. ࣗ෼͝ͱͱͯ͠
  ੈͷதͷ՝୊ΛݟͯΈΑ͏

  View Slide

 16. ͭͷ੒Ռ෺

  View Slide

 17. ՝୊Ϛοϐϯά
  େ͖ͳ՝୊Λ෼ղ͢Δ
  Ξϓϩʔνํ๏

  View Slide

 18. View Slide

 19. View Slide

 20. ՝୊ͷϚοϐϯά

  View Slide

 21. ࣄྫͷϦαʔν
  ੈͷதͷΞΠσΟΞΛ
  ௐ΂ͯΈΑ͏

  View Slide

 22. View Slide

 23. View Slide

 24. ࣄྫͷϦαʔνͷڞ༗
  ·ͣ͸ௐ΂ΔzΈΜͳͰz

  View Slide

 25. γφϦΦεέον
  ՝୊ղܾͷετʔϦʔΛ
  ອըͰඳ͜͏

  View Slide

 26. View Slide

 27. γφϦΦεέον

  View Slide

 28. ΤϨϕʔλʔϐον
  ͲͷΑ͏ʹղܾͰ͖Δ͔
  lܕzͰ఻͑ͯΈΑ͏

  View Slide

 29. View Slide

 30. ࠷ऴ੒Ռ෺
  ϙελʔͷϥϑΛ
  ඳ͍ͯΈΑ͏

  View Slide

 31. View Slide

 32. View Slide

 33. View Slide

 34. 84ظؒͷऔΓ૊Έ
  πʔϧΛ௨ͯ͠
  ΈΜͳͰֶश

  View Slide

 35. View Slide

 36. View Slide

 37. 84ͷֶशϙΠϯτ
  ੒Ռ෺ͷ࣭΍ηϯεΑΓ
  ڞֶͷϓϩηεʹՁ஋͕͋Δ

  View Slide

 38. ྑ͍՝୊ղܾͷΞΠσΟΞΛ࡞ΔϙΠϯτ
  ࣄྫͷϦαʔν΍എܠͷಎ࡯Λ͢Δ
  ੒Ռ෺΍ΞΠσΟΞ৘ใΛڞ༗͢Δ
  पғͷϝϯόʔ΍ઐ໳ՈͷϑΟʔυόοΫΛऔΓࠐΉ
  ˞Ϟϊͮ͘Γͷ࢓ࣄ͸΄΅͜Ε

  View Slide

 39. View Slide

 40. View Slide