Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

コンテナ使い見習いのレベル上げ

saramune
November 08, 2019

 コンテナ使い見習いのレベル上げ

Kansai Open Forum 2019の登壇資料です。

saramune

November 08, 2019
Tweet

More Decks by saramune

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ίϯςφ࢖͍ݟश͍ͷϨϕϧ্͛ 2019/11/08 Kansai Community Forum

 2. ݹ԰ ܒհ • ॴଐ iretגࣜձࣾ cloudpack • ฏ೔ AWSͱ͍ͪΌ͍ͪΌ •

  ٳ೔ υϥϜୟ͘, ່ͱ༡Ϳ, ήʔϜ͢Δ
 3. Dockerͱ͔Kubernetesͱ͔ ΍ͬͯ·͔͢ʁ

 4. None
 5. ࢓ࣄͰ͸࢖͍͑ͯͳ͍ਓ΋ଟ͍ • ίετϝϦοτ • ܒ໤͸͜Ε͔Β • ؔΘΔ࢓ࣄɾγεςϜͷੑ࣭

 6. ࢓ࣄͰ͸࢖ͬͯͳ͍͚Ͳ • ໘ന͍ • ศར • ΋ͬͱ஌Γ͍ͨ

 7. ࢓ࣄͰ͸࢖ͬͯͳ͍͚Ͳ • ໘ന͍ • ศར • ΋ͬͱ஌Γ͍ͨ ίϯςφ࢖͍ͱͯ͠ ϨϕϧΛ্͍͛ͨʂʂ

 8. %PDLFSͷॳ৺ऀ޲͚ษڧձ΍Γ͍ͨʂ ౦ژͰ%PDLFSຊͷಡॻձ͢Δʂ େࡕͰ΋΍Γ͍ͨʂ

 9. %PDLFSͷॳ৺ऀ޲͚ษڧձ΍Γ͍ͨʂ ౦ژͰ%PDLFSຊͷಡॻձ͢Δʂ େࡕͰ΋΍Γ͍ͨʂ ͳΜ͔ख఻͍·͠ΐ͔

 10. %PDLFSͷॳ৺ऀ޲͚ษڧձ΍Γ͍ͨʂ ౦ژͰ%PDLFSຊͷಡॻձ͢Δʂ େࡕͰ΋΍Γ͍ͨʂ ͳΜ͔ख఻͍·͠ΐ͔ ͡Ό͋େࡕ͸೚ͤͨ ʂʁ

 11. ΍ͬͯΈͨ • ͍͍ͩͨ໦༵೔19:00ʙ21:00 • ݄̏ճ͘Β͍ • cloudpackձٞࣨ(άϥϯϑϩϯτେࡕ)

 12. None
 13. ۤઅ10ϲ݄

 14. • Իಡ͸ҙ֎ͱΞϦ ࠷ॳ͸Ͳ͏ͳΜʁͱࢥ͍ͬͯͨ • ͔ͬ͠Γٞ࿦Ͱ͖Δ ॳ৺ऀͳΒͰ͸ͷૉ๿ͳٙ໰ͳͲ • ΍ͬͺΓͪΐͬͱϨϕϧߴ͍ਓ΋΄͍͠ ༧शͰ͖Δͻͱ͕Ϧʔυ໾Λ͢Δͱྑ͍͔΋ ΍ͬͯΈͯ

 15. • ॳ৺ऀಉ࢜ͳͷͰؾָ͕ • ʢແཧ΍ΓͰ΋ʣ৮Δػձ͕Ͱ͖Δ • ίϯςφ༑ୡ͕૿͑Δ Α͔ͬͨ͜ͱ

 16. • ్தࢀՃͮ͠Β͍ ଓ͖΋ͷͷੑ্࣭͠ΐ͏͕ͳ͍͚Ͳ… ɹɹɹ7/25(ఱਆࡇͷ೔)→ ൓ল఺

 17. • ձ৔ͷ֬อ • ৘ใ͕ݹ͘ͳΔ • ؀ڥͷҧ͍ͰϋϚΔ ՝୊

 18. ࠓޙʹ͍ͭͯ ि࣍Ϩϕϧͷ։࠵͸Ұ୴͓΍͢Έ… ୯ൃͰ৽نॳ৺ऀ͞Μ͕དྷΕΔΑ͏ͳاըΛݕ౼த

 19. ΈΜͳ΋ษڧձ΍ͬͯΈΑ͏

 20. • खΛڍ͛ΒΕΔΑ͏ʹͳΔ ٸʹίϯςφͷҊ͖݅ͯ΋େৎ෉ • ίϛϡχςΟͷ׆ੑԽ Docker / Kubernetes / CloudNative

  ͳʹ͕͏Ε͍͠ͷʁ
 21. Join Docker Beginners And Level Up Together!