Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

不登校の子どもにできること

 不登校の子どもにできること

東近江市社会福祉協議会にてお話した内容です。
(18/3/28)

More Decks by 田中洋輔(NPO法人 D.Live)

Other Decks in Education

Transcript

 1. 不登校の子に対して
  私ができること

  View full-size slide

 2. ాதɹ༸ี
  /10๏ਓ%-JWFɹ୅දཧࣄɹ
  ໋ཱؗେֶจֶ෦ଔ

  View full-size slide

 3. ઌੜɾอޢऀ޲͚ษڧձ ڭࣨӡӦ
  ஍ҬͷΠϕϯτ ૲௡ࢠͲ΋ډ৔ॴࣄۀ

  View full-size slide

 4. ෆొߍ
  Ҿ͖͜΋Γ

  View full-size slide

 5. ໊͓લ ࠓ೔ֶͼ͍ͨ͜ͱ
  ࢠͲ΋ͷࠒɺ
  ۙॴͷਓ΍େਓͷࢥ͍ग़

  ʢҹ৅ʹ࢒͍ͬͯΔਓ͸ʁʣ

  View full-size slide

 6. Ί͋ͯ
  ෆొߍͷࢠʹରͯ͠
  Ͱ͖Δ͜ͱ͕ݟ͑ͯ͘Δ

  View full-size slide

 7. ෆొߍͷݪҼ

  View full-size slide

 8. ҙຯΛײ͡ͳ͍

  View full-size slide

 9. ෆొߍʹͳΔݪҼΛߟ͑Δ্Ͱ
  ΩʔϫʔυʹͳΔͭͷݴ༿

  View full-size slide

 10. ʰҾ͖ۚʱͱʰഎܠʱ

  View full-size slide

 11. Ҿ͖ۚͱ͸ʁ
  ෆ࿈ଓͳ఺ʢҰաੑʣɻۮൃతʹى͖Δ΋ͷɻ
  ݪҼ͕෼͔ͬͨͱͯ͠΋ɺ༧๷΋ख౰ͯ΋೉͍͠
  ✓ ͍͡Ί
  ✓ ೖӃ ✓ ೑਌ͷࢮ
  ✓ ମേ ✓ ྆਌ͷ཭ࠗ
  ࢀߟʰෆొߍ฼਌ʹͰ͖Δ͜ͱʱ෋Ӭ༞Ұ

  View full-size slide

 12. എܠͱ͸ʁ
  ࿈ଓͨ͠໘ɻ੍౓΍श׳ɺੑ֨ͳͲม͑ʹ͍͘΋ͷɻ
  ࣋ଓੑ͕͋ΔͷͰɺ׳ΕͰ໨ʹ͖ͭʹ͍͘ɻ
  ✓ ֶߍͷงғؾ
  ✓ ຊਓͷੑ֨ ✓ ਌ͷظ଴
  ✓ ༑ਓؔ܎ ✓ ෦׆
  ✓ Ոఉ

  View full-size slide

 13. ݪҼ͸ɺෳ߹తɻ
  ʮ͜Ε͕ݪҼʂʯͱ͍͏΋ͷ͸ɺ
  ݟ͔ͭΓʹ͍͘ɻ

  View full-size slide

 14. ͍͡ΊΔࢠ͸ɺ͍ͳ͘ͳͬͨͷͰɺ
  ͜ΕͰ΋͏ֶߍ΁དྷΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢Ͷɻ

  View full-size slide

 15. ෆొߍʹ
  Α͋͘Δצҧ͍

  View full-size slide

 16. ෆొߍʹͳͬͨͷ͸ɺ
  ҭͯํ΍ؔΘΓ͔͕ͨ
  ؒҧ͍͔ͬͯͨΒɻ

  View full-size slide

 17. ྭ·ͯ͋͛ͨ͠Βɺ
  ֶߍ΁ߦ͚ΔΑ͏ʹͳΔɻ

  View full-size slide

 18. ଞͷࢠͱൺ΂ͯ
  ྼ͍ͬͯΔ͔Β
  ֶߍ΁ߦ͚ͳ͍ɻ

  View full-size slide

 19. ෆొߍͷࢠͲ΋͸
  ΨϚϯ͕଍Γͳ͍ɻ

  View full-size slide

 20. ෆొߍ͸ɺαϘΓɻ
  ֶߍ΁ߦ͖ͨ͘ͳ͍͚ͩɻ

  View full-size slide

 21. ෆొߍجૅ֓࿦

  View full-size slide

 22. ෆొߍ 4ͭͷ࣌ظ
  ४උظ
  ٸੑظʢ׉౻ͷલظʣ
  ຫੑظʢ׉౻ͷޙظʣ
  ճ෮ظ

  View full-size slide

 23. ճ෮ͷεςοϓ
  ফ໣ճ෮ظ
  ໛ࡧظ
  ࢼߦظ
  ऩଋظ

  View full-size slide

 24. อޢऀͷ೰Έ

  View full-size slide

 25. ೰Έ
  Ͳ͏΍ͬͯؔΘΕ͹͍͍ͷʁ

  ʢ஍ཕ͕ʜʜʣ

  View full-size slide

 26. ೰Έ
  ਐ࿏͕৺഑ʜʜ

  View full-size slide

 27. ೰Έ
  ֶߍߦ͔ͤͨ΄͏͕͍͍ͷʁ

  View full-size slide

 28. ೰Έ
  εϚϗ͸ɺऔΓ͋͛Δ΂͖ʁ

  View full-size slide

 29. อޢऀ͕
  ࠔΔཧ༝͸ɺͭ

  View full-size slide

 30. ϥοίͷࣂ͍ํ

  View full-size slide

 31. ෆొߍͷੜଶΛ஌Δ

  View full-size slide

 32. બ୒ࢶΛ஌Δ

  View full-size slide

 33. ෆొߍʹ
  Α͋͘Δצҧ͍

  View full-size slide

 34. ෆొߍʹͳͬͨͷ͸ɺ
  ҭͯํ΍ؔΘΓ͔͕ͨ
  ؒҧ͍͔ͬͯͨΒɻ

  View full-size slide

 35. ྭ·ͯ͋͛ͨ͠Βɺ
  ֶߍ΁ߦ͚ΔΑ͏ʹͳΔɻ

  View full-size slide

 36. ଞͷࢠͱൺ΂ͯ
  ྼ͍ͬͯΔ͔Β
  ֶߍ΁ߦ͚ͳ͍ɻ

  View full-size slide

 37. ෆొߍͷࢠͲ΋͸
  ΨϚϯ͕଍Γͳ͍ɻ

  View full-size slide

 38. ෆొߍ͸ɺαϘΓɻ
  ֶߍ΁ߦ͖ͨ͘ͳ͍͚ͩɻ

  View full-size slide

 39. Α͘෼͔Δෆొߍ

  View full-size slide

 40. ෆొߍͷࢠ͸ɺർΕΔɻ

  ʢࣗզফ໣ʣ

  View full-size slide

 41. ෆొߍͷࢠ͸ɺ
  ࠞཚ͍ͯ͠Δɻ

  View full-size slide

 42. ෆొߍͷࢠ͸ɺ
  .1ʢೝ஌ࢿݯʣ͕଍Γͳ͍ɻ

  View full-size slide

 43. ෆొߍͷࢠ͸ɺ
  ͳʹ͕͍͔ͨ͠෼͔Βͳ͍

  View full-size slide

 44. ࢥय़ظ΍ෆొߍͷࢠͲ΋ͱ
  ؔΘΔελϯε

  View full-size slide

 45. ਓؒͱਓؒͰؔΘΔ

  View full-size slide

 46. ͱ͜ͱΜؔ৺Λࣔ͢

  View full-size slide

 47. ౴͑͸ɺ
  ࢠͲ΋ͷதʹ͔͠ͳ͍

  View full-size slide

 48. ΞυόΠεͰ͸ͳ͘ɺ܏ௌ

  View full-size slide

 49. ࢠͲ΋ͷ࠾఺ج४͸ʁ

  View full-size slide

 50. ʮ˓˓͞Μ͸ɺࣗ෼ͷ͜ͱΛ෼͔ͬͯ͘ΕΔʯ

  View full-size slide

 51. ࢠͲ΋ͷ࠾఺ج४͸ʁ

  View full-size slide

 52. ͋Δ೔ɺΧπΦ͘Μʢখʣ͕

  ֶߍ΁ߦ͔ͳ͘ͳΓ·ͨ͠ɻ
  ͋ͳͨ͸ɺ͍͔͞͞ઌੜͰ͢ɻ
  ͯ͞ɺͳʹΛ͠·͔͢ʁ

  View full-size slide

 53. ࢲ͕ෆొߍͷࢠͲ΋ʹ
  ؔΘΔ্Ͱग़དྷΔ͜ͱ͸ʁ

  View full-size slide

 54. ΈΜͳͰڞ༗

  View full-size slide

 55. ✓஌ࣝΛڭ͑Δ
  ✓બ୒ࢶΛࣔ͢
  ✓ͨͩɺدΓఴ͏

  View full-size slide

 56. อޢऀʹͰ͖Δ͜ͱ
  কདྷͷબ୒ࢶΛͨ͘͞Μௐ΂ΔෆొߍܦݧऀͷετʔϦʔΛ஌Δ
  ࣗ෼ͷझຯΛ࣋ͭͳΜͰ΋࿩ͤΔ༑ਓΛͭ͘Δ
  ҆৺Ͱ͖Δډ৔ॴ΍ίϛϡχςΟΛ࣋ͭ৘ใΛःஅ͢Δ
  ൺ΂Δͷ͸ɺ༨ॴͷࢠͰ͸ͳ͘ɺࡢ೔ͷΘ͕ࢠɻ
  ࣗ෼ָ͕͠Ή࣌ؒΛͭ͘Δ৽͘͠ͳʹ͔Λ͸͡ΊͯΈΔ
  ࢠͲ΋͕޷͖ͳήʔϜΛ΍ͬͯΈΔࢠͲ΋͕޷͖ͳΞχϝ΍ອըΛݟͯΈΔ
  ࣗ෼ͷετϨεରࡦํ๏Λݸͭ͘ΔࢠͲ΋ͷྑ͍ͱ͜ΖΛݸߟ͑ͯΈΔ
  ࢿ֨ͷษڧΛ͸͡ΊͯΈΔࢠͲ΋͕ڵຯ࣋ͪͦ͏ͳ͜ͱΛ୳͢
  ࢠͲ΋ʹϛογϣϯΛ༩͑Δ

  View full-size slide

 57. αϙʔτύοΫɺ΍ͬͯ·͢ɻ

  View full-size slide

 58. -JOF΍͍ͬͯ·͢
  ࠓ೔ͷײ૝Λ͓ૹΓ͍ͩ͘͞ɻ

  View full-size slide