Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Socket.IO (2011)

Socket.IO (2011)

Omówienie i demonstracja głównych koncepcji i możliwości API wersji 0.7 Socket.IO, biblioteki dostarczającej mechanizm komunikacyjny na wzór WebSockets i działającej w oparciu o node.js. Prezentacja wygłoszona na spotkaniu meet.js w Poznaniu.

Adam Jodłowski

July 29, 2011
Tweet

More Decks by Adam Jodłowski

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Adam Jodłowski
  meet.js Poznań, 29.07.2011

  View Slide

 2. HTTP

  żądanie-odpowiedź

  prostota

  bezstanowość

  skalowalność

  wydajność

  rozszerzalność

  View Slide

 3. HTTP

  żądanie-odpowiedź

  prostota

  bezstanowość

  skalowalność

  wydajność

  rozszerzalność

  przyjęty standard

  powszechne stosowanie

  View Slide

 4. HTTP

  żądanie-odpowiedź

  prostota

  bezstanowość

  skalowalność

  wydajność

  rozszerzalność

  przyjęty standard

  powszechne stosowanie
  mimo wielu zalet, nie nadaje się do wszystkiego

  View Slide

 5. Trzeba sobie jakoś radzić

  AJAX

  View Slide

 6. Trzeba sobie jakoś radzić

  AJAX

  same origin policy

  JSONP

  View Slide

 7. Trzeba sobie jakoś radzić

  AJAX

  same origin policy

  JSONP
  musimy odpytywać serwer o nowe dane

  View Slide

 8. Trzeba sobie jakoś radzić

  AJAX

  same origin policy

  JSONP
  musimy odpytywać serwer o nowe dane

  Comet a.k.a. Reverse AJAX

  View Slide

 9. Trzeba sobie jakoś radzić

  AJAX

  same origin policy

  JSONP
  musimy odpytywać serwer o nowe dane

  Comet a.k.a. Reverse AJAX

  forever iframe

  long polling

  View Slide

 10. WebSockets
  • technologia dwustronnej komunikacji sieciowej
  • wykorzystuje jedno gniazdko protokołu TCP
  • załatano krytyczne luki w bezpieczeństwie
  • standaryzacja w trakcie, aktualnie draft 10 (IETF, W3C)

  View Slide

 11. WebSockets
  • technologia dwustronnej komunikacji sieciowej
  • wykorzystuje jedno gniazdko protokołu TCP
  • załatano krytyczne luki w bezpieczeństwie
  • standaryzacja w trakcie, aktualnie draft 10 (IETF, W3C)
  nawiązanie połączenia następuje poprzez HTTP (handshake)
  i przełączenie na protokół WS (Connection: Upgrade)

  View Slide

 12. Socket.IO
  mechanizm komunikacji cross-domain
  w czasie rzeczywistym

  View Slide

 13. Socket.IO
  mechanizm komunikacji cross-domain
  w czasie rzeczywistym

  udostępnia API na wzór WebSockets

  View Slide

 14. Socket.IO
  mechanizm komunikacji cross-domain
  w czasie rzeczywistym

  udostępnia API na wzór WebSockets

  wewnętrznie korzysta z różnych transportów

  WebSocket

  Adobe Flash Socket

  AJAX long polling

  AJAX multipart streaming

  Forever iframe

  JSONP polling

  View Slide

 15. Socket.IO
  mechanizm komunikacji cross-domain
  w czasie rzeczywistym

  udostępnia API na wzór WebSockets

  wewnętrznie korzysta z różnych transportów

  WebSocket

  Adobe Flash Socket

  AJAX long polling

  AJAX multipart streaming

  Forever iframe

  JSONP polling

  działa w IE 5.5+, Safari 3+, Chrome 4+, Firefox 3+, Opera
  10.61+, iOS Safari, Android WebKit, WebOS WebKit

  View Slide

 16. Socket.IO
  jeden z wielu modułów do NodeJS

  View Slide

 17. Socket.IO
  jeden z wielu modułów do NodeJS

  npm install socket.io

  View Slide

 18. Socket.IO
  jeden z wielu modułów do NodeJS

  npm install socket.io
  może współpracować z frameworkiem Express
  lub działać na własnym porcie jako osobny serwer

  View Slide

 19. Serwer
  var io = require('socket.io').listen(1337);
  io.sockets.on('connection', function(socket) {
  // po czenie klienta
  łą
  socket.on('message', function(data) {
  // odebranie wiadomo ci
  ś
  });
  socket.on('disconnect', function() {
  // roz czenie klienta
  łą
  });
  });

  View Slide

 20. Klient

  <br/>
  <br/>var socket = io.connect('http://server/');<br/>socket.on('connect', function() {<br/>// po czenie z serwerem<br/>łą<br/>socket.send(msg); // wys anie wiadomo ci<br/>ł ś<br/>socket.on('message', function(data) {<br/>// odebranie wiadomo ci<br/>ś<br/>});<br/>});<br/>

  View Slide

 21. Socket.IO 0.7 – co nowego?

  przestrzenie nazw

  zdarzenia (custom events)

  potwierdzenia

  wiadomości ulotne

  grupy

  View Slide

 22. Przestrzenie nazw (namespaces)
  standardowy WebSocket pozwala na komunikację w ramach
  jednego wewnętrznego protokołu

  View Slide

 23. Przestrzenie nazw (namespaces)
  standardowy WebSocket pozwala na komunikację w ramach
  jednego wewnętrznego protokołu
  dla rozróżnienia rodzaju i sposobu obsługi komunikatów
  musimy wprowadzać dodatkowe informacje sterujące

  View Slide

 24. Przestrzenie nazw (namespaces)
  standardowy WebSocket pozwala na komunikację w ramach
  jednego wewnętrznego protokołu
  dla rozróżnienia rodzaju i sposobu obsługi komunikatów
  musimy wprowadzać dodatkowe informacje sterujące
  multipleksacją wiadomości zajmuje się Socket.IO, serwer
  musi zaimplementować obsługę wielu kanałów a klient
  podłączyć się na dedykowane im adresy

  View Slide

 25. Przestrzenie nazw (serwer)
  var io = require('socket.io').listen(1337);
  var chat = io
  .of('/chat').
  .on('connection', function (socket) {
  chat.send('someone connected');
  });
  var news = io
  .of('/news').
  .on('connection', function (socket) {
  news.json.send({news: 'breaking news'});
  });

  View Slide

 26. Przestrzenie nazw (klient)
  var chat = io.connect('http://server:1337/chat');
  var news = io.connect('http://server:1337/news');
  chat.on('connect', function() {
  // obs uga wiadomo ci z chatu
  ł ś
  });
  news.on('connect', function() {
  // obs uga newsów
  ł
  });

  View Slide

 27. Zdarzenia (custom events)
  zdarzenia definiowane przez użytkowników zwiększają
  elastyczność i czytelność komunikacji

  View Slide

 28. Zdarzenia (custom events)
  zdarzenia definiowane przez użytkowników zwiększają
  elastyczność i czytelność komunikacji
  game.emit('new player', {nick: 'adamus', hp: 100});

  View Slide

 29. Zdarzenia (custom events)
  zdarzenia definiowane przez użytkowników zwiększają
  elastyczność i czytelność komunikacji
  game.emit('new player', {nick: 'adamus', hp: 100});
  game.on('new player', function (player) {
  console.log(player.nick + ' connected!');
  });

  View Slide

 30. Potwierdzenia (acknowledgements)
  ostatnim parametrem funkcji .send() i .emit() może być
  callback wykonywany po dostarczeniu wiadomości

  View Slide

 31. Potwierdzenia (acknowledgements)
  ostatnim parametrem funkcji .send() i .emit() może być
  callback wykonywany po dostarczeniu wiadomości
  socket.send('lubi placki'
  ę , function() {
  // wiadomo dotar a do adresata
  ść ł
  });

  View Slide

 32. Potwierdzenia (acknowledgements)
  dodatkowo, korzystając z .emit() możemy odsyłać własne
  dane wraz z potwierdzeniem odbioru
  socket.emit('has o?'
  ł , function (pass) {
  console.log('received password = ' + pass);
  });
  socket.on('has o?'
  ł , function (callback) {
  callback('qwerty');
  });

  View Slide

 33. Wiadomości ulotne (volatile)
  komunikacja w czasie rzeczywistym wymaga czasem
  odstąpienia od wysyłania kolejnych wiadomości
  w przypadku zbyt dużego obciążenia strony odbierającej

  View Slide

 34. Wiadomości ulotne (volatile)
  komunikacja w czasie rzeczywistym wymaga czasem
  odstąpienia od wysyłania kolejnych wiadomości
  w przypadku zbyt dużego obciążenia strony odbierającej
  jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania bardziej
  zawodnych transportów (long polling)

  View Slide

 35. Wiadomości ulotne (volatile)
  komunikacja w czasie rzeczywistym wymaga czasem
  odstąpienia od wysyłania kolejnych wiadomości
  w przypadku zbyt dużego obciążenia strony odbierającej
  jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania bardziej
  zawodnych transportów (long polling)
  socket.volatile.emit('new tweet', tweet);

  View Slide

 36. Grupy
  obsługa grup wprowadza kolejną warstwę abstrakcji
  ułatwiającą kontrolę nad komunikacją

  View Slide

 37. Grupy
  obsługa grup wprowadza kolejną warstwę abstrakcji
  ułatwiającą kontrolę nad komunikacją
  typowym zastosowaniem mogą być pokoje w czacie

  View Slide

 38. Grupy
  obsługa grup wprowadza kolejną warstwę abstrakcji
  ułatwiającą kontrolę nad komunikacją
  typowym zastosowaniem mogą być pokoje w czacie
  io.sockets.on('connection', function(socket) {
  socket.join('js-news'); // do czenie
  łą
  // broadcast do wszystkich z mojej grupy
  socket.broadcast.to('js-news').send('witam!');
  // do wszystkich z innej grupy
  io.sockets.in('ruby-news').emit(' egnam!'
  ż );
  });

  View Slide

 39. Przyszłość?
  Many exciting things are still to come.

  View Slide