Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Socket.IO (2011)

Socket.IO (2011)

Omówienie i demonstracja głównych koncepcji i możliwości API wersji 0.7 Socket.IO, biblioteki dostarczającej mechanizm komunikacyjny na wzór WebSockets i działającej w oparciu o node.js. Prezentacja wygłoszona na spotkaniu meet.js w Poznaniu.

Adam Jodłowski

July 29, 2011
Tweet

More Decks by Adam Jodłowski

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Adam Jodłowski
  meet.js Poznań, 29.07.2011

  View full-size slide

 2. HTTP

  żądanie-odpowiedź

  prostota

  bezstanowość

  skalowalność

  wydajność

  rozszerzalność

  View full-size slide

 3. HTTP

  żądanie-odpowiedź

  prostota

  bezstanowość

  skalowalność

  wydajność

  rozszerzalność

  przyjęty standard

  powszechne stosowanie

  View full-size slide

 4. HTTP

  żądanie-odpowiedź

  prostota

  bezstanowość

  skalowalność

  wydajność

  rozszerzalność

  przyjęty standard

  powszechne stosowanie
  mimo wielu zalet, nie nadaje się do wszystkiego

  View full-size slide

 5. Trzeba sobie jakoś radzić

  AJAX

  View full-size slide

 6. Trzeba sobie jakoś radzić

  AJAX

  same origin policy

  JSONP

  View full-size slide

 7. Trzeba sobie jakoś radzić

  AJAX

  same origin policy

  JSONP
  musimy odpytywać serwer o nowe dane

  View full-size slide

 8. Trzeba sobie jakoś radzić

  AJAX

  same origin policy

  JSONP
  musimy odpytywać serwer o nowe dane

  Comet a.k.a. Reverse AJAX

  View full-size slide

 9. Trzeba sobie jakoś radzić

  AJAX

  same origin policy

  JSONP
  musimy odpytywać serwer o nowe dane

  Comet a.k.a. Reverse AJAX

  forever iframe

  long polling

  View full-size slide

 10. WebSockets
  • technologia dwustronnej komunikacji sieciowej
  • wykorzystuje jedno gniazdko protokołu TCP
  • załatano krytyczne luki w bezpieczeństwie
  • standaryzacja w trakcie, aktualnie draft 10 (IETF, W3C)

  View full-size slide

 11. WebSockets
  • technologia dwustronnej komunikacji sieciowej
  • wykorzystuje jedno gniazdko protokołu TCP
  • załatano krytyczne luki w bezpieczeństwie
  • standaryzacja w trakcie, aktualnie draft 10 (IETF, W3C)
  nawiązanie połączenia następuje poprzez HTTP (handshake)
  i przełączenie na protokół WS (Connection: Upgrade)

  View full-size slide

 12. Socket.IO
  mechanizm komunikacji cross-domain
  w czasie rzeczywistym

  View full-size slide

 13. Socket.IO
  mechanizm komunikacji cross-domain
  w czasie rzeczywistym

  udostępnia API na wzór WebSockets

  View full-size slide

 14. Socket.IO
  mechanizm komunikacji cross-domain
  w czasie rzeczywistym

  udostępnia API na wzór WebSockets

  wewnętrznie korzysta z różnych transportów

  WebSocket

  Adobe Flash Socket

  AJAX long polling

  AJAX multipart streaming

  Forever iframe

  JSONP polling

  View full-size slide

 15. Socket.IO
  mechanizm komunikacji cross-domain
  w czasie rzeczywistym

  udostępnia API na wzór WebSockets

  wewnętrznie korzysta z różnych transportów

  WebSocket

  Adobe Flash Socket

  AJAX long polling

  AJAX multipart streaming

  Forever iframe

  JSONP polling

  działa w IE 5.5+, Safari 3+, Chrome 4+, Firefox 3+, Opera
  10.61+, iOS Safari, Android WebKit, WebOS WebKit

  View full-size slide

 16. Socket.IO
  jeden z wielu modułów do NodeJS

  View full-size slide

 17. Socket.IO
  jeden z wielu modułów do NodeJS

  npm install socket.io

  View full-size slide

 18. Socket.IO
  jeden z wielu modułów do NodeJS

  npm install socket.io
  może współpracować z frameworkiem Express
  lub działać na własnym porcie jako osobny serwer

  View full-size slide

 19. Serwer
  var io = require('socket.io').listen(1337);
  io.sockets.on('connection', function(socket) {
  // po czenie klienta
  łą
  socket.on('message', function(data) {
  // odebranie wiadomo ci
  ś
  });
  socket.on('disconnect', function() {
  // roz czenie klienta
  łą
  });
  });

  View full-size slide

 20. Klient

  <br/>
  <br/>var socket = io.connect('http://server/');<br/>socket.on('connect', function() {<br/>// po czenie z serwerem<br/>łą<br/>socket.send(msg); // wys anie wiadomo ci<br/>ł ś<br/>socket.on('message', function(data) {<br/>// odebranie wiadomo ci<br/>ś<br/>});<br/>});<br/>

  View full-size slide

 21. Socket.IO 0.7 – co nowego?

  przestrzenie nazw

  zdarzenia (custom events)

  potwierdzenia

  wiadomości ulotne

  grupy

  View full-size slide

 22. Przestrzenie nazw (namespaces)
  standardowy WebSocket pozwala na komunikację w ramach
  jednego wewnętrznego protokołu

  View full-size slide

 23. Przestrzenie nazw (namespaces)
  standardowy WebSocket pozwala na komunikację w ramach
  jednego wewnętrznego protokołu
  dla rozróżnienia rodzaju i sposobu obsługi komunikatów
  musimy wprowadzać dodatkowe informacje sterujące

  View full-size slide

 24. Przestrzenie nazw (namespaces)
  standardowy WebSocket pozwala na komunikację w ramach
  jednego wewnętrznego protokołu
  dla rozróżnienia rodzaju i sposobu obsługi komunikatów
  musimy wprowadzać dodatkowe informacje sterujące
  multipleksacją wiadomości zajmuje się Socket.IO, serwer
  musi zaimplementować obsługę wielu kanałów a klient
  podłączyć się na dedykowane im adresy

  View full-size slide

 25. Przestrzenie nazw (serwer)
  var io = require('socket.io').listen(1337);
  var chat = io
  .of('/chat').
  .on('connection', function (socket) {
  chat.send('someone connected');
  });
  var news = io
  .of('/news').
  .on('connection', function (socket) {
  news.json.send({news: 'breaking news'});
  });

  View full-size slide

 26. Przestrzenie nazw (klient)
  var chat = io.connect('http://server:1337/chat');
  var news = io.connect('http://server:1337/news');
  chat.on('connect', function() {
  // obs uga wiadomo ci z chatu
  ł ś
  });
  news.on('connect', function() {
  // obs uga newsów
  ł
  });

  View full-size slide

 27. Zdarzenia (custom events)
  zdarzenia definiowane przez użytkowników zwiększają
  elastyczność i czytelność komunikacji

  View full-size slide

 28. Zdarzenia (custom events)
  zdarzenia definiowane przez użytkowników zwiększają
  elastyczność i czytelność komunikacji
  game.emit('new player', {nick: 'adamus', hp: 100});

  View full-size slide

 29. Zdarzenia (custom events)
  zdarzenia definiowane przez użytkowników zwiększają
  elastyczność i czytelność komunikacji
  game.emit('new player', {nick: 'adamus', hp: 100});
  game.on('new player', function (player) {
  console.log(player.nick + ' connected!');
  });

  View full-size slide

 30. Potwierdzenia (acknowledgements)
  ostatnim parametrem funkcji .send() i .emit() może być
  callback wykonywany po dostarczeniu wiadomości

  View full-size slide

 31. Potwierdzenia (acknowledgements)
  ostatnim parametrem funkcji .send() i .emit() może być
  callback wykonywany po dostarczeniu wiadomości
  socket.send('lubi placki'
  ę , function() {
  // wiadomo dotar a do adresata
  ść ł
  });

  View full-size slide

 32. Potwierdzenia (acknowledgements)
  dodatkowo, korzystając z .emit() możemy odsyłać własne
  dane wraz z potwierdzeniem odbioru
  socket.emit('has o?'
  ł , function (pass) {
  console.log('received password = ' + pass);
  });
  socket.on('has o?'
  ł , function (callback) {
  callback('qwerty');
  });

  View full-size slide

 33. Wiadomości ulotne (volatile)
  komunikacja w czasie rzeczywistym wymaga czasem
  odstąpienia od wysyłania kolejnych wiadomości
  w przypadku zbyt dużego obciążenia strony odbierającej

  View full-size slide

 34. Wiadomości ulotne (volatile)
  komunikacja w czasie rzeczywistym wymaga czasem
  odstąpienia od wysyłania kolejnych wiadomości
  w przypadku zbyt dużego obciążenia strony odbierającej
  jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania bardziej
  zawodnych transportów (long polling)

  View full-size slide

 35. Wiadomości ulotne (volatile)
  komunikacja w czasie rzeczywistym wymaga czasem
  odstąpienia od wysyłania kolejnych wiadomości
  w przypadku zbyt dużego obciążenia strony odbierającej
  jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania bardziej
  zawodnych transportów (long polling)
  socket.volatile.emit('new tweet', tweet);

  View full-size slide

 36. Grupy
  obsługa grup wprowadza kolejną warstwę abstrakcji
  ułatwiającą kontrolę nad komunikacją

  View full-size slide

 37. Grupy
  obsługa grup wprowadza kolejną warstwę abstrakcji
  ułatwiającą kontrolę nad komunikacją
  typowym zastosowaniem mogą być pokoje w czacie

  View full-size slide

 38. Grupy
  obsługa grup wprowadza kolejną warstwę abstrakcji
  ułatwiającą kontrolę nad komunikacją
  typowym zastosowaniem mogą być pokoje w czacie
  io.sockets.on('connection', function(socket) {
  socket.join('js-news'); // do czenie
  łą
  // broadcast do wszystkich z mojej grupy
  socket.broadcast.to('js-news').send('witam!');
  // do wszystkich z innej grupy
  io.sockets.in('ruby-news').emit(' egnam!'
  ż );
  });

  View full-size slide

 39. Przyszłość?
  Many exciting things are still to come.

  View full-size slide