Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ENTREVISTA DESENVOLUPAMENT

Manel
PRO
November 29, 2021

ENTREVISTA DESENVOLUPAMENT

Manel
PRO

November 29, 2021
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

 1. Entrevistes del cap amb l'equip Desembre 2021

 2. Estructura 1. Presentació del projecte 2. Eina i metodologia 3.

  L’instrument i el funcionament 4. Implementació 5. Proposta de guió 2
 3. INTRODUCCIÓ • La relació i integració del treballador en l’organització

  és un procés fonamental per desenvolupar les tasques i responsabilitats inherents al seu lloc de feina i/o encomanades per els seus caps. • Conèixer les competències del treballador, així com el seu punt de vista i l’opinió que el mereix l’organització del treball, són aspectes rellevants per a: • potenciar el creixement personal i professional del treballador • millorar de la integració i coordinació del treballador amb la resta l’equip • Generar un ambient de treball positiu i col·laboratiu. 3
 4. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE Entrevista del cap amb l'equip 4 

  Objetius  Millorar el compromís de la persona treballadora amb l’organització  Realitzar una autoavaluació de les competències mitjançant una entrevista centrada en la persona  Avantatges  Relatius al treballador  Conèixer i vehicular les inquietuds i necessitats del treballador i donar-hi resposta  Visibilitzar les competències personals del treballador  Identificar les mancances i fortaleses  Adoptar mesures per millorar els aspectes on es detectin mancances  Relatius a l’ACC  Aprofundir en el coneixement competencial del seu personal  Millorar la integració i funcionament del binomi persona/equip
 5. EINA I METODOLOGIA 5  L’entrevista personal entre el treballador

  i el seu cap, és l’eina que millor s’adapta a aquesta finalitat.  L’èxit d’aquest projecte radica en:  Rebre el suport de la direcció  Ser implementada a tota l’organització  Una acurada comunicació al personal  Entrenar a l’entrevistador que ho necessiti  Entrevista individualitzada amb el cap inmediatament superior
 6. EINA I METODOLOGIA 6  Metodologia de l’entrevista:  Aspectes

  preparatoris: – Preparar un escrit personalitzat al treballador explicatiu de l’entrevista perquè se la pugui preparar i enviar-ho una setmana abans – L’entrevistador ha de preparar-se l’entrevista – L’entrevistador ha de disposar de la DLT i el Pla de treball  Durada entre 60/90 minuts, en horari de feina, de manera presencial i en una sala reservada a l’efecte  Mínim una a l’any amb cada treballador  Desenvolupament: – Explicació objectius de l’entrevista – Fer l’entrevista per blocs – És una autoavaluació – S'arriben a acords – S’avalua el compliment dels acords
 7. L’INSTRUMENT I COM S’ESTRUCTURA 7  Entrevista d’avaluació per competències

  estructurada en  Preguntes en blocs: – Preguntes relatives a la feina – Preguntes per competències – Suggeriments del treballador (obertes a qualsevol àmbit)  Competències de l’entrevistador – Assertivitat – Generador clima confiança – Honestedat – Escolta activa – Comunicatiu – Receptitivitat
 8. L’INSTRUMENT I COM S’ESTRUCTURA 8  Entrevista d’avaluació per competències

  estructurada en  Rol de l’entrevistador – Comandament amb el seu immediat inferior – Explicar el funcionament: L’objectiu i la finalitat de l’entrevista en sentit positiu. – Creador d’un ambient distès i de recíproca confiança, per tal d’aconseguir respostes sinceres, i si es possible, amb l’aportació de les reflexions personals del treballador. – Contrastar la informació – Recollir tota la informació – Comprometre’s amb el treballador a que la seva opinió es tindrà en consideració alhora de realitzar millores o adaptacions – Fer, a posteriori, un anàlisi dels resultats – Proposar possibles millores i adaptacions i arribar a acords – Realitzar feedback de l’entrevista
 9. L’INSTRUMENT I COM S’ESTRUCTURA 9  Entrevista d’avaluació per competències

  estructurada en  Retorns – Per a la persona treballadora – Dotar-lo d’un espai de reflexió i conversa amb el seu cap – Responsabilitzar-se de la feina – Delimitació dels àmbits de responsabilitat – Detectar/assenyalar necessitats formatives, competencials i emocionals – Sentir-se en un entorn de confiança – Poder detectar fortaleses i interessos – Assumir compromisos de millora per el proper any/mesos ( dos o tres compromisos) – Autoavaluar-se
 10. L’INSTRUMENT I COM S’ESTRUCTURA 10  Entrevista d’avaluació per competències

  estructurada en  Retorns – Per el cap/responsable – Conèixer millor les persones que integren l’equip – Visibilitzar el seu lideratge – Monitorització de l’equip – Distribució més eficient de les feines i valora les càrregues de feina, fent re-adaptacions – Avaluar les necessitats i proposar millores – Contrastar la visió del treballador/a – Assumir compromisos i avaluar el compliment  Avaluar els compromisos de millora als que ha arribat el treballador amb el seu cap i els que ha assumit el cap: El seguiment s’ha de pactar en acabar l’entrevista, per a cada compromís i es preveurà un feedback
 11. IMPLEMENTACIÓ  Aquesta metodologia s’implementarà un cop la direcció l’aprovi,

  es faci una sessió informativa a tota l’organització i es prepari tant el guió final com el correu explicatiu del cap al treballador.  Es pot implementar durant el mes de gener de 2022 amb la intenció de que durant aquest any tot el personal (excepte el de recent incorporació) disposin del seu espai per a realitzar aquesta entrevista d’autoavaluació  Prova pilot  A cada unitat  Valoració a Febrer 2022 Introduir millores  Març 2022 Implantar-ho a tota l’ACC. 11
 12. PROPOSTA DE GUIÓ 12  BENVINGUDA  Bloc 1: Preguntes

  relatives a la feina  Com et trobes en el teu dia a dia?  Has notat que hi ha algun problema en el teu desenvolupament diari? En parlem del que trobes que manca o que creus que seria fàcil solucionar?  Si s’han implementat millores. Preguntar si ha estat una bona millora , si ajuda en les seves tasques?  Que tal el clima laboral? I la teva relació amb els companys? Tens bona relació amb l’equip?  Quan acabes la feina com et sents?  Et sents reconegut?
 13. PROPOSTA DE GUIÓ 13  Bloc 2: Preguntes per competències

   Organització  De les teves tasques actuals quina és la que t’ha requerit més esforç en matèria de planificació/organització?  En els casos en que has de compaginar diverses tasques en el teu dia a dia, com ho fas? Ho veus un problema o una motivació? Creus que es pot millorar d’alguna manera?  Creus que la distribució de tasques a l’equip està ben dissenyada? Pots aportar algun suggeriment al respecte?
 14. PROPOSTA DE GUIÓ 14  Bloc 2: Preguntes per competències

   Treball en equip  Pensant en tu: com et sents millor, treballant en equip o treballant de manera autònoma?  Veus una bona pràctica el treball en equip a la teva unitat? Creus que el camí és per a la millora organitzativa passa per millorar el treball en equip?  Quins aspectes valores més en el treball en equip?  Quines actuacions has realitzat per promoure el treball em equip entre els teus subordinats/ i col·laboradors?  En cas que hi hagi hagut tensió a l’equip, de quina manera ho enfrontes? Quin paper adoptes i quin paper creus que ha d’adoptar el teu cap? T’has trobat mai en una situació de conflicte entre diversos membres de l’equip? Què vas fer per resoldre el conflicte?
 15. PROPOSTA DE GUIÓ 15  Bloc 2: Preguntes per competències

   Adaptabilitat/ flexibilitat  Han canviat les teves funcions des de que vas entrar a l’ACC?  Quan hi ha hagut canvis en les formes de treballar o en les teves funcions, t’has sentit acompanyat? Com creus que es podria haver millorat aquest procés? Tens suggeriments per a properes ocasions?  Com ha estat l’adaptació a aquests canvis? Has tingut temps suficient, formació adequada, acompanyament, informació...
 16. PROPOSTA DE GUIÓ 16  Bloc 2: Preguntes per competències

   Comunicació  A nivell de comunicació, creus que els canals establerts tant a l’equip com a l'organització funcionen? Que s’hauria de millorar?  Pensa en alguna situació en el que s’hagi interpretat malament el teu missatge ? Què va passar? Com ho vas resoldre?  Com ho fas per mantenir informat al teu equip/ companys sobre els temes que tenen a veure amb les activitats que desenvolupen en la seva àrea de coneixement?
 17. PROPOSTA DE GUIÓ 17  Bloc 3: Suggeriments del treballador

  (obertes a qualsevol àmbit)  Què aportaries a la feina per millorar-la ?  Què canviaries en la unitat per millorar-la?  Quins nous plantejament faries de les reunions de l’equip? O en general?  Deixar al treballador/a que expliqui el que cregui convenient  Què en penses d’aquestes entrevistes?  Quins interessos a nivell professionals tens?  Què creus que es podria millorar a l’ACC?
 18. consum.gencat.cat