Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

学生から社会人まで役に立つ「タスク計画講座」

 学生から社会人まで役に立つ「タスク計画講座」

Yoshihisa Hashimoto
PRO

May 27, 2019
Tweet

More Decks by Yoshihisa Hashimoto

Other Decks in Business

Transcript

 1. ֶੜ͔Βࣾձਓ·Ͱ໾ʹཱͭ
  λεΫܭըߨ࠲

  ۭ࣌ςΫϊϩδʔζ
  $&0ڮຊળٱ

  View Slide

 2. ϓϩδΣΫτͱ͸
  ͳʹ͔͠ΒͷΞ΢τϓοτΛ
  ͳΜΒ͔ͷظؒʹ
  Ұਓ·ͨ͸ෳ਺ਓͰ
  ·ͱΊ͋͛ΔߦҝͰ͢

  View Slide

 3. ͢΂ͯͷ৬ۀͷ
  ͢΂ͯͷ׆ಈ͸
  ϓϩδΣΫτͰ͢

  View Slide

 4. ϓϩδΣΫτͱ͍͏ͷ͸
  େ఍ͷ৔߹
  ౰ॳͷ૝ఆ΍໨ඪͱ͸
  ҟͳΔల։Λݟͤ·͢

  View Slide

 5. ϓϩδΣΫτ
  ͱ͍͏ͷ͸
  Α͘Ԍ্͠·͢

  View Slide

 6. େ఍ͷϓϩδΣΫτ͸
  ਅ݋ʹऔΓ૊Ή৔߹ʹ͸
  ܾͯ͠؆୯ʹ͸
  ऴΘΓ·ͤΜ

  View Slide

 7. ͖ͪΜͱͨ͠
  ஈऔΓɾϓϩηε
  Λ౿·ͳ͍ͱ

  View Slide

 8. ͋ͬͱ͍͏ؒʹ
  ͜Μͳ͸ͣ͡Όͳ͔ͬͨ
  ͱ͍͏݁ՌʹͳΓ·͢

  View Slide

 9. ϓϩδΣΫτ
  ͱ͍͏ͷ͸
  Α͘Ԍ্͠·͢

  View Slide

 10. ͋ͳͨͷϓϩδΣΫτ΋
  ஫ҙਂ͘ਐΊͳ͍ͱ
  ࣮֬ʹԌ্͠·͢

  View Slide

 11. ஫ҙਂ͘ਐΊͳ͍ͱ

  View Slide

 12. ࣮֬ʹԌ্͠·͢

  View Slide

 13. ࣮֬ʹԌ্͠·͢

  View Slide

 14. ࣮ʹԌ্͠·͢

  View Slide

 15. ࠓճ͸ͦͷରࡦͱͳΔ
  ஈऔΓͷ࿩Ͱ͢

  View Slide

 16. ࣭໰Ͱ͢

  View Slide

 17. ϓϩδΣΫτΛ໨ඪ௨Γʹ
  ׬શʹऴΘΒͤΔҝʹ͸
  Ͳ͏ͨ͠Βྑ͍Ͱ͠ΐ͏͔ʁ

  View Slide

 18. ౴͑

  View Slide

 19. ϓϩδΣΫτΛ
  ໨ඪ௨Γʹ׬શʹ
  ऴΘΒͤΔ͜ͱ͸

  View Slide

 20. ແཧͰ͢ʂ

  View Slide

 21. ઈରʹ౰ॳͷ
  ໨ඪ͔ΒͣΕ·͢

  View Slide

 22. ͔͠͠

  View Slide

 23. ͳΔ΂͘໨ඪ௨Γʹ
  ऴΘΒͤΔํ๏
  ͳΒ͋Γ·͢

  View Slide

 24. ܭը͔ΒͣΕΔओཁҼ

  View Slide

 25. ܭը͔ΒͣΕΔओཁҼ
  ૝ఆΑΓ
  ࡞ۀ߲໨͕
  ૿͑Δ
  ૝ఆΑΓ
  ࡞ۀͷ͕࣌ؒ
  ͔͔Δ

  View Slide

 26. ܭը͔ΒͣΕΔओཁҼ
  ૝ఆΑΓ
  ࡞ۀ߲໨͕
  ૿͑Δ
  ૝ఆΑΓ
  ࡞ۀͷ͕࣌ؒ
  ͔͔Δ

  View Slide

 27. ࢥͬͯͨΑΓ

  View Slide

 28. ;͑Δɺ;͑Δ

  View Slide

 29. ;͑Δɺ;͑Δ

  View Slide

 30. ;͑Δɺ;͑Δ
  αΠζͷ૿Ճ ਺ͷ૿Ճ

  View Slide

 31. Ͱ΋͜Ε͸
  ࣗવͳࣄͰ͢

  View Slide

 32. ͢΂ͯͷϓϩδΣΫτ͸
  ໨ඪͱ݁ՌͰ
  Ͱ͖͕͍͋ͬͯ·͢

  View Slide

 33. ϓϩδΣΫτͱ͸
  ະདྷΛ༧ଌ͠ଓ͚
  ೔ʑيಓमਖ਼͠ͳ͕Β
  ໨ඪʹ޲͔ͬͯߦ͘ߦҝ

  View Slide

 34. ༧ଌ͕ࡶͰ͋Δ΄Ͳ
  ϓϩδΣΫτ͕ෳࡶͰ͋Δ΄Ͳ
  ໨ඪͱ݁Ռ͸େ͖͘ဃ཭͠·͢

  View Slide

 35. ͦͷဃ཭ΛݮΒͨ͢Ίʹ
  ϓϩδΣΫτͷஈऔΓ͕
  ଘࡏ͢ΔͷͰ͢

  View Slide

 36. ͦͷஈऔΓͷجૅ͸

  View Slide

 37. λεΫܭը

  View Slide

 38. ຊ೔͸λεΫܭըͷ࿩Λ
  ؆ܿʹ۷ΓԼ͛·͢

  View Slide

 39. ϓϩδΣΫτΛͳΔ΂͘໨ඪ௨ΓʹऴΘΒͤΔλεΫܭը

  View Slide

 40. ϓϩδΣΫτΛͳΔ΂͘໨ඪ௨ΓʹऴΘΒͤΔλεΫܭը

  View Slide

 41. ࡞ۀ߲໨Λચ͍ग़͢
  ϓϩδΣΫτΛͳΔ΂͘໨ඪ௨ΓʹऴΘΒͤΔλεΫܭը

  View Slide

 42. ࡞ۀ߲໨Λચ͍ग़͢
  ϓϩδΣΫτΛͳΔ΂͘໨ඪ௨ΓʹऴΘΒͤΔλεΫܭը
  ߲໨ຖͷ࡞ۀ࣌ؒΛΈͭ΋Δ

  View Slide

 43. ࡞ۀ߲໨Λચ͍ग़͢
  ϓϩδΣΫτΛͳΔ΂͘໨ඪ௨ΓʹऴΘΒͤΔλεΫܭը
  ߲໨ຖͷ࡞ۀ࣌ؒΛΈͭ΋Δ
  ϫʔΫγϣοϓ"

  View Slide

 44. ϫʔΫγϣοϓ"
  λεΫ෼ղͱΈͭ΋Γ

  View Slide


 45. View Slide

 46. View Slide

 47. ͋͞΍ͬͯΈ·͠ΐ͏

  View Slide

 48. View Slide

 49. View Slide

 50. ʮ௚ײʯͷ࣌ؒ༧૝Λઌʹهೖ
  ΍ΔࣄΛϚΠϯυϚοϓʹॻ͖ग़͢
  ຤୺ͷ࡞ۀ࣌ؒΛ༧૝ͯ͠هೖ
  ͻͱ্ͭͷ֊૚ʹ࡞ۀ࣌ؒΛ߹ܭ
  ͯ͠هೖ
  શ෦ͷ࣌ؒΛ߹ܭͯ͠ʮ෼ղʯͱ
  ͍͏ཝʹ࣌ؒΛهೖ

  View Slide

 51. ʮ௚ײʯͷ࣌ؒ༧૝Λઌʹهೖ
  ΍ΔࣄΛϚΠϯυϚοϓʹॻ͖ग़͢
  ຤୺ͷ࡞ۀ࣌ؒΛ༧૝ͯ͠هೖ
  ͻͱ্ͭͷ֊૚ʹ࡞ۀ࣌ؒΛ߹ܭ
  ͯ͠هೖ
  શ෦ͷ࣌ؒΛ߹ܭͯ͠ʮ෼ղʯͱ
  ͍͏ཝʹ࣌ؒΛهೖ

  View Slide

 52. ʮ௚ײʯͷ࣌ؒ༧૝Λઌʹهೖ
  ΍ΔࣄΛϚΠϯυϚοϓʹॻ͖ग़͢
  ຤୺ͷ࡞ۀ࣌ؒΛ༧૝ͯ͠هೖ
  ͻͱ্ͭͷ֊૚ʹ࡞ۀ࣌ؒΛ߹ܭ
  ͯ͠هೖ
  શ෦ͷ࣌ؒΛ߹ܭͯ͠ʮ෼ղʯͱ
  ͍͏ཝʹ࣌ؒΛهೖ

  View Slide

 53. ʮ௚ײʯͷ࣌ؒ༧૝Λઌʹهೖ
  ΍ΔࣄΛϚΠϯυϚοϓʹॻ͖ग़͢
  ຤୺ͷ࡞ۀ࣌ؒΛ༧૝ͯ͠هೖ
  ͻͱ্ͭͷ֊૚ʹ࡞ۀ࣌ؒΛ߹ܭ
  ͯ͠هೖ
  શ෦ͷ࣌ؒΛ߹ܭͯ͠ʮ෼ղʯͱ
  ͍͏ཝʹ࣌ؒΛهೖ

  View Slide

 54. ʮ௚ײʯͷ࣌ؒ༧૝Λઌʹهೖ
  ΍ΔࣄΛϚΠϯυϚοϓʹॻ͖ग़͢
  ຤୺ͷ࡞ۀ࣌ؒΛ༧૝ͯ͠هೖ
  ͻͱ্ͭͷ֊૚ʹ࡞ۀ࣌ؒΛ߹ܭ
  ͯ͠هೖ
  શ෦ͷ࣌ؒΛ߹ܭͯ͠ʮ෼ղʯͱ
  ͍͏ཝʹ࣌ؒΛهೖ

  View Slide

 55. ˞.BDͷ.JOE/PEFΛ࢖༻

  View Slide

 56. αϯϓϧ

  View Slide

 57. View Slide

 58. View Slide

 59. ීஈ͔Β
  ࣗ෼ͷϓϩδΣΫτͰ΋
  λεΫ෼ղΛ͠·͠ΐ͏

  View Slide

 60. ࡞ۀ߲໨Λચ͍ग़͢
  ϓϩδΣΫτΛͳΔ΂͘໨ඪ௨ΓʹऴΘΒͤΔλεΫܭը
  ߲໨ຖͷ࡞ۀ࣌ؒΛΈͭ΋Δ
  ϫʔΫγϣοϓ"

  View Slide

 61. ࡞ۀ߲໨Λચ͍ग़͢
  ϓϩδΣΫτΛͳΔ΂͘໨ඪ௨ΓʹऴΘΒͤΔλεΫܭը
  ߲໨ຖͷ࡞ۀ࣌ؒΛΈͭ΋Δ

  View Slide

 62. ࡞ۀ߲໨Λચ͍ग़͢
  ϓϩδΣΫτΛͳΔ΂͘໨ඪ௨ΓʹऴΘΒͤΔλεΫܭը
  ߲໨ຖͷ࡞ۀ࣌ؒΛΈͭ΋Δ

  View Slide

 63. ࡞ۀ߲໨Λચ͍ग़͢
  ϓϩδΣΫτΛͳΔ΂͘໨ඪ௨ΓʹऴΘΒͤΔλεΫܭը
  ߲໨ຖͷ࡞ۀ࣌ؒΛΈͭ΋Δ

  View Slide

 64. ܭը͔ΒͣΕΔओཁҼ
  ૝ఆΑΓ
  ࡞ۀ߲໨͕
  ૿͑Δ
  ૝ఆΑΓ
  ࡞ۀͷ͕࣌ؒ
  ͔͔Δ

  View Slide

 65. ܭը͔ΒͣΕΔओཁҼ
  ૝ఆΑΓ
  ࡞ۀ߲໨͕
  ૿͑Δ
  ૝ఆΑΓ
  ࡞ۀͷ͕࣌ؒ
  ͔͔Δ
  ૝ఆΑΓ
  ࡞ۀͰ͖Δ
  ͕࣌ؒͳ͍

  View Slide

 66. ܭը͔ΒͣΕΔओཁҼ
  ૝ఆΑΓ
  ࡞ۀ߲໨͕
  ૿͑Δ
  ૝ఆΑΓ
  ࡞ۀͷ͕࣌ؒ
  ͔͔Δ
  ૝ఆΑΓ
  ࡞ۀͰ͖Δ
  ͕࣌ؒͳ͍
  ˡ໡఺ʹͳΓ΍͍͢

  View Slide

 67. ࢥͬͯͨΑΓ
  ݄ɹՐɹਫɹ໦ɹۚ

  View Slide

 68. ͕࣌ؒͳ͍
  ݄ɹՐɹਫɹ໦ɹۚ ݄ɹՐɹਫɹ໦ɹۚ

  View Slide

 69. ࡞ۀ߲໨Λચ͍ग़͢
  ϓϩδΣΫτΛͳΔ΂͘໨ඪ௨ΓʹऴΘΒͤΔλεΫܭը
  ߲໨ຖͷ࡞ۀ࣌ؒΛΈͭ΋Δ

  View Slide

 70. ࡞ۀ߲໨Λચ͍ग़͢
  ϓϩδΣΫτΛͳΔ΂͘໨ඪ௨ΓʹऴΘΒͤΔλεΫܭը
  ߲໨ຖͷ࡞ۀ࣌ؒΛΈͭ΋Δ
  ࡞ۀՄೳ࣌ؒΛΈͭ΋Δ

  View Slide

 71. ࡞ۀ߲໨Λચ͍ग़͢
  ϓϩδΣΫτΛͳΔ΂͘໨ඪ௨ΓʹऴΘΒͤΔλεΫܭը
  ߲໨ຖͷ࡞ۀ࣌ؒΛΈͭ΋Δ
  ࡞ۀՄೳ࣌ؒΛΈͭ΋Δ ϫʔΫγϣοϓ#

  View Slide

 72. ϫʔΫγϣοϓ#
  ࡞ۀՄೳ࣌ؒͷΈͭ΋Γ

  View Slide

 73. ࡞ۀ߲໨Λચ͍ग़͢
  ϓϩδΣΫτΛͳΔ΂͘໨ඪ௨ΓʹऴΘΒͤΔλεΫܭը
  ߲໨ຖͷ࡞ۀ࣌ؒΛΈͭ΋Δ
  ࡞ۀՄೳ࣌ؒΛΈͭ΋Δ

  View Slide

 74. ࡞ۀ߲໨Λચ͍ग़͢
  ϓϩδΣΫτΛͳΔ΂͘໨ඪ௨ΓʹऴΘΒͤΔλεΫܭը
  ߲໨ຖͷ࡞ۀ࣌ؒΛΈͭ΋Δ
  ࡞ۀՄೳ࣌ؒΛΈͭ΋Δ

  View Slide

 75. λεΫΛચ͍ग़͠

  View Slide

 76. ࡞ۀʹඞཁͳ࣌ؒΛ
  Έͭ΋Γ

  View Slide

 77. ࡞ۀՄೳ࣌ؒΛΈͭ΋Γ

  View Slide

 78. ͔ͳΓݟ௨͕͠
  ཱͭΑ͏ʹͳΓ·ͨ͠

  View Slide

 79. Ͱ͕͢·ͩ໰୊͕
  ࢒͍ͬͯ·͢

  View Slide

 80. λεΫ෼ղˍ
  ࡞ۀ࣌ؒΈͭ΋Γ
  ࡞ۀՄೳ࣌ؒͷ
  Έͭ΋Γ

  View Slide

 81. λεΫ෼ղˍ
  ࡞ۀ࣌ؒΈͭ΋Γ
  ࡞ۀՄೳ࣌ؒͷ
  Έͭ΋Γ
  ඞཁͳ࣌ؒ

  View Slide

 82. λεΫ෼ղˍ
  ࡞ۀ࣌ؒΈͭ΋Γ
  ࡞ۀՄೳ࣌ؒͷ
  Έͭ΋Γ
  ඞཁͳ࣌ؒ ࢖͑Δ࣌ؒ

  View Slide

 83. λεΫ෼ղˍ
  ࡞ۀ࣌ؒΈͭ΋Γ
  ࡞ۀՄೳ࣌ؒͷ
  Έͭ΋Γ
  ඞཁͳ࣌ؒ ࢖͑Δ࣌ؒ
  ଍Γͳ͍ɾɾɾ

  View Slide

 84. ͕࣌ؒ଍Γͳ͍

  View Slide

 85. ͋͞Ͳ͏͢Δʁ

  View Slide

 86. ඞཁͳ࣌ؒ ࢖͑Δ࣌ؒ

  View Slide

 87. ඞཁͳ࣌ؒ ࢖͑Δ࣌ؒ
  ݮΒ͢ ૿΍͢

  View Slide

 88. ࣌ؒෆ଍΁ͷରࡦ

  View Slide

 89. ࣌ؒෆ଍΁ͷରࡦ
  ߲໨ΛݮΒ͢

  View Slide

 90. ࣌ؒෆ଍΁ͷରࡦ
  ߲໨ΛݮΒ͢
  ඼࣭ΛԼ͛Δ

  View Slide

 91. ࣌ؒෆ଍΁ͷରࡦ
  ߲໨ΛݮΒ͢ ಺༰Λม͑Δ
  ඼࣭ΛԼ͛Δ

  View Slide

 92. ࣌ؒෆ଍΁ͷରࡦ
  ߲໨ΛݮΒ͢ ಺༰Λม͑Δ
  ඼࣭ΛԼ͛Δ
  ࠜੑͰ
  ͕Μ͹Δ

  View Slide

 93. ࣌ؒෆ଍΁ͷରࡦ
  ߲໨ΛݮΒ͢ ಺༰Λม͑Δ
  ඼࣭ΛԼ͛Δ
  ࠜੑͰ
  ͕Μ͹Δ
  ʲࢀߟʳ
  Ұൠతʹ͸
  ʮਓһΛ૿΍ͯ͠ख෼͚͢Δʯ
  ʮੜ࢈ੑΛ޲্ͤ͞Δʯ
  ʮظݶΛ৳͹͢ʯ
  ͳͲͷௐ੔΋͞Ε·͕͢
  ࠓճ͸ߟྀର৅֎ͱ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 94. ࣌ؒෆ଍΁ͷରࡦ
  ߲໨ΛݮΒ͢ ಺༰Λม͑Δ
  ඼࣭ΛԼ͛Δ
  ࠜੑͰ
  ͕Μ͹Δ

  View Slide

 95. ࣌ؒෆ଍΁ͷରࡦ
  ߲໨ΛݮΒ͢ ಺༰Λม͑Δ
  ඼࣭ΛԼ͛Δ
  ࠜੑͰ
  ͕Μ͹Δ
  ˢ
  ·ͣ͸͜Ε͔Β

  View Slide

 96. ࡞ۀ߲໨Λચ͍ग़͢
  ϓϩδΣΫτΛͳΔ΂͘໨ඪ௨ΓʹऴΘΒͤΔλεΫܭը
  ߲໨ຖͷ࡞ۀ࣌ؒΛΈͭ΋Δ
  ࡞ۀՄೳ࣌ؒΛΈͭ΋Δ

  View Slide

 97. ࡞ۀ߲໨Λચ͍ग़͢
  ϓϩδΣΫτΛͳΔ΂͘໨ඪ௨ΓʹऴΘΒͤΔλεΫܭը
  ߲໨ຖͷ࡞ۀ࣌ؒΛΈͭ΋Δ
  ࡞ۀՄೳ࣌ؒΛΈͭ΋Δ
  ࡞ۀϓϥΠΦϦςΟΛ͚ͭΔ

  View Slide

 98. "
  #
  $
  %
  &
  '
  (
  ඞཁͳ࣌ؒ ࢖͑Δ࣌ؒ
  ͕࣌ؒ଍Γͳ͍ɾɾɾ

  View Slide

 99. "
  #
  $
  %
  &
  '
  (
  ඞཁͳ࣌ؒ ࢖͑Δ࣌ؒ
  ϓϥΠΦϦςΟΛ͚ͭΔ

  View Slide

 100. "
  #
  $
  %
  &
  '
  (
  ඞཁͳ࣌ؒ ࢖͑Δ࣌ؒ
  ιʔτ͢Δ

  View Slide

 101. "
  #
  $
  %
  &
  '
  (
  ඞཁͳ࣌ؒ ࢖͑Δ࣌ؒ
  ߲໨ΛݮΒ͢
  ݮΒ͢

  View Slide

 102. "
  %
  &
  (
  ඞཁͳ࣌ؒ ࢖͑Δ࣌ؒ
  ͕࣌ؒ଍Γͦ͏ʂ

  View Slide

 103. ϓϥΠΦϦςΟΛ
  ߟ͑Δࡍͷώϯτᶃ

  View Slide

 104. ϓϥΠΦϦςΟΛ
  ߟ͑Δࡍͷώϯτᶃ
  ։ൃઓུϚτϦΫε

  View Slide

 105. View Slide

 106. View Slide

 107. View Slide

 108. View Slide

 109. View Slide

 110. View Slide

 111. View Slide

 112. ϓϥΠΦϦςΟΛ
  ߟ͑Δࡍͷώϯτᶄ

  View Slide

 113. ੍໿৚݅
  ϓϥΠΦϦςΟΛ
  ߟ͑Δࡍͷώϯτᶄ

  View Slide 114. ༧ࢉ
  ظؒ
  ऩӹ
  ͦͷଞ

  View Slide 115. ༧ࢉ
  ظؒ
  ऩӹ
  ͦͷଞ
  ߴ
  ௿ ඞୡ౓

  View Slide 116. ༧ࢉ
  ظؒ
  ऩӹ
  ͦͷଞ
  ߴ
  ௿ ඞୡ౓

  View Slide 117. ༧ࢉ
  ظؒ
  ऩӹ
  ͦͷଞ
  ߴ
  ௿ ඞୡ౓

  View Slide 118. ༧ࢉ
  ظؒ
  ऩӹ
  ͦͷଞ
  ߴ
  ௿ ඞୡ౓

  View Slide

 119. "
  #
  $
  %
  &
  '
  (
  ඞཁͳ࣌ؒ ࢖͑Δ࣌ؒ
  ϓϥΠΦϦςΟΛ͚ͭΔ

  View Slide

 120. "
  #
  $
  %
  &
  '
  (
  ඞཁͳ࣌ؒ ࢖͑Δ࣌ؒ
  ιʔτ͢Δ

  View Slide

 121. "
  #
  $
  %
  &
  '
  (
  ඞཁͳ࣌ؒ ࢖͑Δ࣌ؒ
  ߲໨ΛݮΒ͢
  ݮΒ͢

  View Slide

 122. "
  %
  &
  (
  ඞཁͳ࣌ؒ ࢖͑Δ࣌ؒ
  ͕࣌ؒ଍Γͦ͏ʂ

  View Slide

 123. ࡞ۀ߲໨Λચ͍ग़͢
  ϓϩδΣΫτΛͳΔ΂͘໨ඪ௨ΓʹऴΘΒͤΔλεΫܭը
  ߲໨ຖͷ࡞ۀ࣌ؒΛΈͭ΋Δ
  ࡞ۀՄೳ࣌ؒΛΈͭ΋Δ
  ࡞ۀϓϥΠΦϦςΟΛ͚ͭΔ

  View Slide

 124. ࡞ۀ߲໨Λચ͍ग़͢
  ϓϩδΣΫτΛͳΔ΂͘໨ඪ௨ΓʹऴΘΒͤΔλεΫܭը
  ߲໨ຖͷ࡞ۀ࣌ؒΛΈͭ΋Δ
  ࡞ۀՄೳ࣌ؒΛΈͭ΋Δ
  ࡞ۀϓϥΠΦϦςΟΛ͚ͭΔ

  View Slide

 125. ࣌ؒෆ଍΁ͷରࡦ
  ߲໨ΛݮΒ͢ ಺༰Λม͑Δ
  ඼࣭ΛԼ͛Δ
  ࠜੑͰ
  ͕Μ͹Δ

  View Slide

 126. ͜ΕͰλεΫܭը
  ͸׬੒Ͱ͢

  View Slide

 127. ϦεΫ͕θϩʹͳΔ͜ͱ͸
  ͋Γ·ͤΜ͕
  ϦεΫΛࣄલʹ
  େ෯ʹݮΒ͢͜ͱ͸
  Ͱ͖·ͨ͠

  View Slide

 128. λεΫܭըͷ
  ̐ͭͷϓϩηε

  View Slide

 129. ࡞ۀ߲໨Λચ͍ग़͢
  ϓϩδΣΫτΛͳΔ΂͘໨ඪ௨ΓʹऴΘΒͤΔλεΫܭը
  ߲໨ຖͷ࡞ۀ࣌ؒΛΈͭ΋Δ
  ࡞ۀՄೳ࣌ؒΛΈͭ΋Δ
  ࡞ۀϓϥΠΦϦςΟΛ͚ͭΔ

  View Slide

 130. ͜ΕΒΛਐΊΔʹ͋ͨͬͯ
  ߟྀ͓ͯ͘͠ͱྑ͍࿩Λ
  ௥Ճ͠·͢

  View Slide

 131. ϑΣΠζͱ࣌ؒ഑෼

  View Slide

 132. μϝͳ࣌ؒ഑෼

  View Slide

 133. ੍࡞ظؒ
  μϝͳ࣌ؒ഑෼

  View Slide

 134. ຊ੍࡞
  ੍࡞ظؒ
  μϝͳ࣌ؒ഑෼

  View Slide

 135. ຊ੍࡞
  ੍࡞ظؒ
  ࢼߦࡨޡϑΣΠζΛೖΕ·͠ΐ͏
  ΞΠσΞ
  ઃܭ
  ܭը
  ϓϩτλΠϓ

  View Slide

 136. ຊ੍࡞
  ੍࡞ظؒ
  ࡞ΓࠐΈϑΣΠζΛೖΕ·͠ΐ͏
  ࡞ΓࠐΈ
  σόοά
  ΞΠσΞ
  ઃܭ
  ܭը
  ϓϩτλΠϓ

  View Slide

 137. ຊ੍࡞
  ੍࡞ظؒ
  ಄ͱ͓৲ͷϑΣΠζͷ࣌ؒΛे෼ʹ
  ΞΠσΞ
  ઃܭ
  ܭը
  ϓϩτλΠϓ
  ࡞ΓࠐΈ
  σόοά

  View Slide

 138. ຊ੍࡞
  ੍࡞ظؒ
  ద੾ͳ࣌ؒ഑෼ʹ͠·͠ΐ͏
  ΞΠσΞ
  ઃܭ
  ܭը
  ϓϩτλΠϓ
  ࡞ΓࠐΈ
  σόοά
  ̍ɹɿɹ̍ɹɿɹ̍

  View Slide

 139. ຊ੍࡞
  ੍࡞ظؒ
  ΞΠσΞ
  ઃܭ
  ܭը
  ϓϩτλΠϓ
  ࡞ΓࠐΈ
  σόοά
  TU Ћ Ќ 'JOBM
  ̍िؒڧɹ̍िؒڧɹ̍िؒڧ
  ద੾ͳ࣌ؒ഑෼ʹ͠·͠ΐ͏

  View Slide

 140. ·ͱΊ

  View Slide

 141. ࡞ۀ߲໨Λચ͍ग़͢
  ϓϩδΣΫτΛͳΔ΂͘໨ඪ௨ΓʹऴΘΒͤΔλεΫܭը
  ߲໨ຖͷ࡞ۀ࣌ؒΛΈͭ΋Δ
  ࡞ۀՄೳ࣌ؒΛΈͭ΋Δ
  ࡞ۀϓϥΠΦϦςΟΛ͚ͭΔ

  View Slide

 142. ˞.BDͷ.JOE/PEFΛ࢖༻

  View Slide

 143. ࡞ۀ߲໨Λચ͍ग़͢
  ϓϩδΣΫτΛͳΔ΂͘໨ඪ௨ΓʹऴΘΒͤΔλεΫܭը
  ߲໨ຖͷ࡞ۀ࣌ؒΛΈͭ΋Δ
  ࡞ۀՄೳ࣌ؒΛΈͭ΋Δ
  ࡞ۀϓϥΠΦϦςΟΛ͚ͭΔ

  View Slide

 144. View Slide

 145. ࡞ۀ߲໨Λચ͍ग़͢
  ϓϩδΣΫτΛͳΔ΂͘໨ඪ௨ΓʹऴΘΒͤΔλεΫܭը
  ߲໨ຖͷ࡞ۀ࣌ؒΛΈͭ΋Δ
  ࡞ۀՄೳ࣌ؒΛΈͭ΋Δ
  ࡞ۀϓϥΠΦϦςΟΛ͚ͭΔ

  View Slide

 146. "
  #
  $
  %
  &
  '
  (
  ඞཁͳ࣌ؒ ࢖͑Δ࣌ؒ
  ϓϥΠΦϦςΟΛ͚ͭΔ

  View Slide

 147. View Slide 148. ༧ࢉ
  ظؒ
  ऩӹ
  ͦͷଞ
  ߴ
  ௿ ඞୡ౓

  View Slide

 149. ຊ੍࡞
  ੍࡞ظؒ
  ద੾ͳ࣌ؒ഑෼
  ΞΠσΞ
  ઃܭ
  ܭը
  ϓϩτλΠϓ
  ࡞ΓࠐΈ
  σόοά
  TU Ћ Ќ 'JOBM
  ̍िؒڧɹ̍िؒڧɹ̍िؒڧ

  View Slide

 150. ϓϩδΣΫτͷਐߦͰ
  ॏࢹ͢΂͖͜ͱ

  View Slide

 151. ਅ݋ʹऔΓ૊Ή

  View Slide

 152. ׬੒ͤ͞Δ

  View Slide

 153. ָ͠Ή

  View Slide

 154. ্खʹઃܭɾܭըͯ͠
  ݶΒΕͨ࣌ؒͰ
  ຬ଍ͷߦ݁͘ՌΛ
  ग़ͤΔΑ͏ʹؤு͍ͬͯͩ͘͞

  View Slide

 155. Ҏ্ʂ

  View Slide