Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

C Lecture 2013.09.19

masawada
September 19, 2013

C Lecture 2013.09.19

masawada

September 19, 2013
Tweet

More Decks by masawada

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϓϩάϥϛϯάߨश
  2013.09.19 by @masawada, @alstamber

  View Slide

 2. Έͳ͞Μ
  ͓͸Α͏͍͟͝·͢

  View Slide

 3. ߨࢣ

  View Slide

 4. masawada

  View Slide

 5. alstamber

  View Slide

 6. ΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢

  View Slide

 7. View Slide

 8. ॾ࿈བྷ

  View Slide

 9. • ձ৔͕12:00·Ͱ͔͠࢖͑·ͤΜ
  • MMAͷΠϕϯτͰ͸ͳ͍ͨΊڭࣨͱΕͣ
  • ۭ͍ͯͨΒ13:00-15:00͕ͱΕ·͢
  • னٳܜΛ12:00-13:00Ͱ͸͞Έ·͢

  View Slide

 10. • ๻͸৯ਆʹ͍͖·͢(ଟ෼)
  • ॏཁͳ෦෼͸12:00·ͰʹऴΘΒͤ·͢
  • 13:00͔Β͸໰୊Λղ͖·͢
  • ͍ΘΏΔԋश
  • ్தୀࣨՄͰ͢

  View Slide

 11. • શһ͍ͳ͘ͳͬͨΒ΍Ί·͢
  • ॾ஫ҙ௕͍Ͱ͢Ͷ
  • ͜Μͳײ͡ͰਐΊ·͢
  • Θ͔Βͳ͍͜ͱ͋ͬͨΒਵ࣭࣌໰Λ
  ͱ͹͍ͯͩ͘͠͞

  View Slide

 12. ߨशͷର৅

  View Slide

 13. ޙظ͔Β
  ϓϩάϥϛϯά௨࿦
  ͕࢝·Δ

  View Slide

 14. ϓϩάϥϛϯά
  Α͘Θ͔ΒΜ

  View Slide

 15. ͍ͬͯ͏ਓ޲͚

  View Slide

 16. ܭࢉػ௨࿦
  ͱͬͯͳ͍ͻͱ޲͚

  View Slide

 17. ຊ೔ͷ໨త

  View Slide

 18. ޙظͷतۀʹ
  ଱͑͏Δ஌ࣝΛ͚ͭΔ

  View Slide

 19. View Slide

 20. ຊ೔ͷ͓͠ͳ͕͖
  • ϓϩάϥϛϯάͱ͸
  • Cͷجૅ
  • ม਺
  • ੍ޚߏจ
  • ഑ྻ/ߏ଄ମ
  • ϙΠϯλ
  • ؔ਺
  • ԋश

  View Slide

 21. ϓϩάϥϛϯάͱ͸

  View Slide

 22. Scratch

  View Slide

 23. ͜Ε΋
  ϓϩάϥϛϯά

  View Slide

 24. ͻͱͱ͓Γͷཧղ

  View Slide

 25. •ม਺/഑ྻ
  •੍ޚߏจ
  •ؔ਺

  View Slide

 26. + ݴޠಛ༗ͷػೳ

  View Slide

 27. •ϙΠϯλ
  •ߏ଄ମ

  View Slide

 28. ͦ΋ͦ΋ͳΜͰ
  CΛษڧ͢Δͷʁ

  View Slide

 29. Rubyͱ͔Pythonͱ͔
  φ΢͍ݴޠ΍Γ͍ͨ

  View Slide

 30. ౦େͩͬͯΞϧΰͰ
  Ruby࢖ͬͯΔ͡ΌΜ

  View Slide

 31. •×ίϯϐϡʔλΛಈ͔͢
  •○ίϯϐϡʔλΛཧղ͢Δ

  View Slide

 32. View Slide

 33. ܭࢉػͷ࢓૊ΈΛ
  ཧղ͢Δ

  View Slide

 34. ਖ਼௚ͦ͜·Ͱ
  ਂ͘΍Βͳͯ͘Α͍

  View Slide

 35. • ϓϩάϥϛϯάݴޠҰൠͷߟ͑ํ
  • Cݴޠಛ༗ͷॻ͖ํ
  • ͱ͔Λ͞Βͬͱ΍Γ·͢

  View Slide

 36. Cݴޠͷجૅ

  View Slide

 37. •ίʔυΛॻ͘
  •ίϯύΠϧ͢Δ
  •࣮ߦ͢Δ
  Cݴޠͷجૅ

  View Slide

 38. $ emacs hello.c
  ---
  #include
  int main() {
  printf(“Hello, world!\n”);
  return 0;
  }

  View Slide

 39. $ gcc hello.c -o hello
  $ ./hello
  Hello, world!

  View Slide

 40. #include
  int main() {
  printf(“Hello, world!\n”);
  return 0;
  }

  View Slide

 41. ࣮͸ͳͯ͘΋ྑ͍

  View Slide

 42. stdio.h
  = st(andar)d I(n/)O(ut).h(eader)

  View Slide

 43. ඪ४ೖग़ྗ

  View Slide

 44. •printf
  •scanf

  View Slide

 45. #include
  int main() {
  printf(“Hello, world!\n”);
  return 0;
  }

  View Slide

 46. #include
  int main() {
  printf(“Hello, world!\n”);
  return 0;
  }

  View Slide

 47. #include
  int main() {
  printf(“Hello, world!\n”);
  return 0;
  }

  View Slide

 48. $ gcc hello.c -o hello
  ɹ

  View Slide

 49. $ [gcc] hello.c -o hello
  ίϯύΠϧ༻ίϚϯυ

  View Slide

 50. $ gcc [hello.c] -o hello
  ίϯύΠϧ͢Διʔείʔυ

  View Slide

 51. $ gcc hello.c [-o] hello
  outfile Φϓγϣϯ

  View Slide

 52. $ gcc hello.c -o [hello]
  ϑΝΠϧ໊

  View Slide

 53. $ ./hello
  Hello, World

  View Slide

 54. Ҏ্ɺCͷجૅ

  View Slide

 55. ม਺ͷ࿩

  View Slide

 56. ͻͱͱ͓Γͷཧղ

  View Slide

 57. •ม਺/഑ྻ
  •੍ޚߏจ
  •ؔ਺

  View Slide

 58. + ݴޠಛ༗ͷػೳ

  View Slide

 59. •ϙΠϯλ
  •ߏ଄ମ

  View Slide

 60. • ৘ใͷอଘํ๏(σʔλߏ଄)
  • ੍ޚ/ؔ਺

  View Slide

 61. • ৘ใͷอଘ(σʔλߏ଄)
  • ม਺ɺ഑ྻɺ(ϙΠϯλ)ɺߏ଄ମ
  • ੍ޚ/ؔ਺
  • ੍ޚߏจɺؔ਺

  View Slide

 62. ม਺

  View Slide

 63. x = 10
  y = 20

  View Slide

 64. int x = 10;
  int y = 20;

  View Slide

 65. ܭࢉػ

  View Slide

 66. ON
  1
  OFF
  0

  View Slide

 67. 0100101001010100...

  View Slide

 68. View Slide

 69. •int ੔਺
  •float, double ුಈখ਺఺(খ਺)
  •char จࣈ

  View Slide

 70. • ม਺: 1ͭͷσʔλΛอଘ͢Δ΋ͷ
  • ≒σʔλʹ໊લΛ෇͚͓ͯ࣋ͬͯ͘
  • ܕ͸σʔλͷछྨΛද͢
  ·ͱΊ

  View Slide

 71. ੍ޚߏจͷ࿩

  View Slide

 72. ϓϩάϥϜ͸্͔Β
  ॱ൪ʹॲཧ

  View Slide

 73. ॱ൪Λม͍͑ͨʂ

  View Slide

 74. ൺֱԋࢉࢠ

  View Slide

 75. <ͱ͔>ͱ͔==ͱ͔

  View Slide

 76. ཭ࢄ਺ֶ

  View Slide

 77. a b a < b
  0 0 0
  0 1 1
  1 0 0
  1 1 0

  View Slide

 78. 0ͳΒِ
  0Ҏ֎ͳΒਅ

  View Slide

 79. ੍ޚߏจ

  View Slide

 80. •if - else - ৚݅Ͱ෼ذ
  •while - ಉ͡ॲཧΛ·ͱΊΔ
  •for - whileͷ্Ґ൛

  View Slide

 81. if - else

  View Slide

 82. ΋͠ʙͳΒ
  Ͱͳ͚Ε͹

  View Slide

 83. aͱbͰେ͖͍ํΛ
  ग़ྗ͍ͨ͠

  View Slide

 84. int a = 10;
  int b = 20;
  if ( a < b ) {
  printf(“%d\n”, b);
  } else {
  printf(“%d\n”, a);
  }

  View Slide

 85. int a = 10;
  int b = 20;
  if ( a > b ) {
  printf(“%d\n”, b);
  } else {
  printf(“%d\n”, a);
  }

  View Slide

 86. while

  View Slide

 87. ʙͷؒ

  View Slide

 88. 10͔Β1·Ͱ
  Χ΢ϯτμ΢ϯ͍ͨ͠

  View Slide

 89. int i = 10;
  printf(“%d\n”, i);
  i = i - 1;
  printf(“%d\n”, i);
  i = i - 1;
  ...

  View Slide

 90. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  View Slide

 91. i = i - 1;

  View Slide

 92. int i = 10; // i: 10
  int tmp = i - 1; // i: 10
  i = tmp; // i: 9

  View Slide

 93. int i = 10;
  printf(“%d\n”, i);
  i = i - 1;
  printf(“%d\n”, i);
  i = i - 1;
  ...

  View Slide

 94. int i = 10;
  while ( 0 < i ) {
  printf(“%d\n”, i);
  i = i - 1;
  }

  View Slide

 95. for

  View Slide

 96. whileͷ্Ґ൛

  View Slide

 97. int i = 10;
  while ( 0 < i ) {
  printf(“%d\n”, i);
  i = i - 1;
  }

  View Slide

 98. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }

  View Slide

 99. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }

  View Slide

 100. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }

  View Slide

 101. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10

  View Slide

 102. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10

  View Slide

 103. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10

  View Slide

 104. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9

  View Slide

 105. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9

  View Slide

 106. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9

  View Slide

 107. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9 8

  View Slide

 108. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9 8

  View Slide

 109. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9 8

  View Slide

 110. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9 8 7

  View Slide

 111. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9 8 7

  View Slide

 112. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9 8 7

  View Slide

 113. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9 8 7 6

  View Slide

 114. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9 8 7 6

  View Slide

 115. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9 8 7 6

  View Slide

 116. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9 8 7 6 5

  View Slide

 117. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9 8 7 6 5

  View Slide

 118. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9 8 7 6 5

  View Slide

 119. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9 8 7 6 5 4

  View Slide

 120. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9 8 7 6 5 4

  View Slide

 121. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9 8 7 6 5 4

  View Slide

 122. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9 8 7 6 5 4 3

  View Slide

 123. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9 8 7 6 5 4 3

  View Slide

 124. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9 8 7 6 5 4 3

  View Slide

 125. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9 8 7 6 5 4 3 2

  View Slide

 126. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9 8 7 6 5 4 3 2

  View Slide

 127. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9 8 7 6 5 4 3 2

  View Slide

 128. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  View Slide

 129. int i;
  for (i = 10; 0 < i; i = i - 1) {
  printf(“%d\n”, i);
  }
  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  View Slide

 130. ·ͱΊ
  • ॲཧͷॱ൪Λม͑Δͷʹ੍ޚจΛ࢖͏
  • ৚݅Ͱ෼ذ͢Δ
  • ifͱ͔whileͱ͔͍Ζ͍Ζ͋Δ
  • for͸whileͷ্Ґ൛Έ͍ͨͳײ͡

  View Slide

 131. ·ͱΊ
  • ଞʹ΋do-whileͱ͔switchͱ͔͋Δ
  • άάͬͯ(͋Μ·Γ࢖Θͳ͍ؾ͕͢Δ)

  View Slide

 132. View Slide

 133. ഑ྻͷ࿩

  View Slide

 134. ม਺·ͱΊͨ΍ͭ

  View Slide

 135. ม਺·ͱΊͯ
  ਺ࣈॱʹͳΒ΂ͨ΍ͭ

  View Slide

 136. a͞ΜͷମॏΛ
  ೥ྸॱʹه࿥͍ͨ͠

  View Slide

 137. int a0 = 3;
  ...
  int a6 = 22;
  int a7 = 24;
  int a8 = 27;

  View Slide

 138. ໊લ෇͚Δͷ͕
  ͱͯ΋ΊΜͲ͍͘͞

  View Slide

 139. int a[100];
  a[0] = 3;
  ...
  a[6] = 22;
  a[7] = 24;
  a[8] = 27;

  View Slide

 140. ศརʂʂʂ

  View Slide

 141. int a[100];
  ܕ ഑ྻ໊[ ֬อ͢Δ਺ ];
  a[0] = 3;
  ഑ྻ໊[ ఴࣈ ] = ஋;

  View Slide

 142. จࣈ char

  View Slide

 143. จࣈྻ char[]

  View Slide

 144. char name[8] = “haru067”;

  View Slide

 145. ཉ͍͠จࣈ਺+1
  Ͱ֬อ

  View Slide

 146. char name[8] = “haru067”;

  View Slide

 147. char name[8] = “haru067\0”;

  View Slide

 148. • ഑ྻΛ࢖͏ͱม਺Λ·ͱΊΒΕΔ
  • จࣈྻ͸จࣈܕ(char)ͷ഑ྻ
  ·ͱΊ

  View Slide

 149. ߏ଄ମͷ࿩

  View Slide

 150. ߏ଄ମ͸
  දͷΑ͏ͳ΋ͷ

  View Slide

 151. ͪΐͬͱ͚ͩ
  ഑ྻʹࣅͯΔ

  View Slide

 152. ໊લ ೥ྸ ਎௕ ମॏ
  Ұ࿠ 19 165 59
  ೋ࿠ 20 172 64
  ࡾ࿠ 21 183 72
  ࢛࿠ 16 159 53

  View Slide

 153. struct brother {
  int age;
  double height;
  double weight;
  }; // ηϛίϩϯΘ͢Εͣʹ

  View Slide

 154. struct brother ichiro;
  ichiro.age = 19;
  ichiro.height = 165;
  ichiro.weight = 59;
  printf(“%d\n”, ichiro.age);
  // 19

  View Slide

 155. struct brother ichiro;
  ichiro.age = 19;
  ichiro.height = 165;
  ichiro.weight = 59;
  printf(“%d\n”, ichiro.age);
  // 19

  View Slide

 156. brother ichiro;
  ichiro.age = 19;
  ichiro.height = 165;
  ichiro.weight = 59;
  printf(“%d\n”, ichiro.age);
  // 19

  View Slide

 157. ͍͍ͪͪstructॻ͘ͷ
  ΊΜͲ͏

  View Slide

 158. ܕͷΑ͏ʹѻ͍͍ͨ

  View Slide

 159. struct brother {
  char name[20];
  int age;
  double height;
  double weight;
  };

  View Slide

 160. typedef struct {
  char name[20];
  int age;
  double height;
  double weight;
  } brother;

  View Slide

 161. ·ͱΊ
  • ߏ଄ମ͸ؔ࿈͢ΔσʔλΛ·ͱΊΔ
  • දΈ͍ͨͳײ͡
  • ޙظͷߨٛͰׂͱॏཁͬΆ͍

  View Slide

 162. ؔ਺ͷ࿩

  View Slide

 163. View Slide

 164. ؔ਺

  View Slide

 165. f(x) = x * x

  View Slide

 166. ͍͍ͩͨ͋ͬͯΔ

  View Slide

 167. int sq (int num) {
  return num * num;
  }
  int main(){
  int a = 3;
  printf(“%d\n”, sq(a));
  return 0;
  }

  View Slide

 168. Math:
  f(x) = x * x
  C:
  int sq (int num) {
  return num * num;
  }

  View Slide

 169. Math:
  f(x) = x * x
  C:
  int sq (int num) {
  return num * num;
  }

  View Slide

 170. Math:
  f(x) = x * x
  C:
  int sq (int num) {
  return num * num;
  }

  View Slide

 171. Math:
  f(x) = x * x
  C:
  int sq (int num) {
  return num * num;
  }

  View Slide

 172. Math:
  f(x) = x * x
  C:
  int sq (int num) {
  return num * num;
  }

  View Slide

 173. int sq (int num) {
  return num * num;
  }
  ܕ ؔ਺໊ ( ܕ Ҿ਺ ) {
  ॲཧ
  ؔ਺ͷܕʹ߹ͬͨฦΓ஋
  }

  View Slide

 174. int sq (int num) {
  return num * num;
  }
  ܕ ؔ਺໊ ( ܕ Ҿ਺, ܕ Ҿ਺ ) {
  ॲཧ
  ؔ਺ͷܕʹ߹ͬͨฦΓ஋
  }

  View Slide

 175. int sq (int num) {
  return num * num;
  }
  int main(){
  int a = 3;
  printf(“%d\n”, sq(a));
  return 0;
  }

  View Slide

 176. f(x) = x * x
  b = 3
  f(b) = 9

  View Slide

 177. Ҿ਺पΓͰ
  ೰Ή͜ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 178. ฦΓ஋

  View Slide

 179. ϙΠϯλ

  View Slide

 180. View Slide

 181. ϙΠϯλ͸”ࢀর”

  View Slide

 182. • ม਺ͷ”৔ॴ(ΞυϨε)”ΛೖΕΔม਺
  • ม਺: ࣗൢػͷ্ͷϘλϯ
  • ϙΠϯλม਺: ࣗൢػͷԼͷϘλϯ
  ্ͷϘλϯͷ”৔ॴ”Λ֮͑Δ
  ͭ·Γɺ”த਎”Λ֮͑ΔͷͰ͸ͳ͍
  ϙΠϯλ

  View Slide

 183. // ϙΠϯλͷએݴ
  // “৔ॴ”ΛೖΕΔม਺
  int *b_button;

  View Slide

 184. // ϙΠϯλͷએݴ
  // “৔ॴ”ΛೖΕΔม਺
  int *b_button;
  b_button = &button;
  // &͸ม਺ͷ”৔ॴ”Λࣔ͢

  View Slide

 185. // ϙΠϯλͷએݴ
  // “৔ॴ”ΛೖΕΔม਺
  int *b_button;
  b_button = &button;
  button = 1;

  View Slide

 186. // ϙΠϯλͷએݴ
  // “৔ॴ”ΛೖΕΔม਺
  int *b_button;
  b_button = &button;
  button = 1;
  printf(“%d\n”, *b_button); // 1

  View Slide

 187. ϙΠϯλ͸”ࢀর”

  View Slide

 188. ϙΠϯλ͸ࢦఆ͞Εͨ
  ৔ॴͷม਺ͷ஋Λݟʹߦ͘

  View Slide

 189. void sq (int *num1, int *num2) {
  num1 = &a;
  num2 = &b;
  *num1 = *num1 * *num1;
  *num2 = *num2 * *num2;
  }
  int main(){
  int a = 3, b = 6;
  sq(&a, &b);
  printf(“%d, %d\”, a, b);

  View Slide

 190. ·ͱΊ
  • ಉ͡ॲཧΛผͷ৔ॴͰߦ͍ͬͯΔͱ͖
  ؔ਺ʹ·ͱΊΔͱݟ௨͕͠Α͘ͳΔ
  • ฦΓ஋͕ෳ਺ͩͬͨΓɺ഑ྻͷ৔߹͸
  ϙΠϯλΛ࢖͏

  View Slide

 191. ·ͱΊ
  • ϙΠϯλ͸ࢀর

  View Slide