$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

C Lecture 2013.09.19

masawada
September 19, 2013

C Lecture 2013.09.19

masawada

September 19, 2013
Tweet

More Decks by masawada

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϓϩάϥϛϯάߨश 2013.09.19 by @masawada, @alstamber

 2. Έͳ͞Μ ͓͸Α͏͍͟͝·͢

 3. ߨࢣ

 4. masawada

 5. alstamber

 6. ΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢

 7. None
 8. ॾ࿈བྷ

 9. • ձ৔͕12:00·Ͱ͔͠࢖͑·ͤΜ • MMAͷΠϕϯτͰ͸ͳ͍ͨΊڭࣨͱΕͣ • ۭ͍ͯͨΒ13:00-15:00͕ͱΕ·͢ • னٳܜΛ12:00-13:00Ͱ͸͞Έ·͢

 10. • ๻͸৯ਆʹ͍͖·͢(ଟ෼) • ॏཁͳ෦෼͸12:00·ͰʹऴΘΒͤ·͢ • 13:00͔Β͸໰୊Λղ͖·͢ • ͍ΘΏΔԋश • ్தୀࣨՄͰ͢

 11. • શһ͍ͳ͘ͳͬͨΒ΍Ί·͢ • ॾ஫ҙ௕͍Ͱ͢Ͷ • ͜Μͳײ͡ͰਐΊ·͢ • Θ͔Βͳ͍͜ͱ͋ͬͨΒਵ࣭࣌໰Λ ͱ͹͍ͯͩ͘͠͞

 12. ߨशͷର৅

 13. ޙظ͔Β ϓϩάϥϛϯά௨࿦ ͕࢝·Δ

 14. ϓϩάϥϛϯά Α͘Θ͔ΒΜ

 15. ͍ͬͯ͏ਓ޲͚

 16. ܭࢉػ௨࿦ ͱͬͯͳ͍ͻͱ޲͚

 17. ຊ೔ͷ໨త

 18. ޙظͷतۀʹ ଱͑͏Δ஌ࣝΛ͚ͭΔ

 19. None
 20. ຊ೔ͷ͓͠ͳ͕͖ • ϓϩάϥϛϯάͱ͸ • Cͷجૅ • ม਺ • ੍ޚߏจ •

  ഑ྻ/ߏ଄ମ • ϙΠϯλ • ؔ਺ • ԋश
 21. ϓϩάϥϛϯάͱ͸

 22. Scratch

 23. ͜Ε΋ ϓϩάϥϛϯά

 24. ͻͱͱ͓Γͷཧղ

 25. •ม਺/഑ྻ •੍ޚߏจ •ؔ਺

 26. + ݴޠಛ༗ͷػೳ

 27. •ϙΠϯλ •ߏ଄ମ

 28. ͦ΋ͦ΋ͳΜͰ CΛษڧ͢Δͷʁ

 29. Rubyͱ͔Pythonͱ͔ φ΢͍ݴޠ΍Γ͍ͨ

 30. ౦େͩͬͯΞϧΰͰ Ruby࢖ͬͯΔ͡ΌΜ

 31. •×ίϯϐϡʔλΛಈ͔͢ •◦ίϯϐϡʔλΛཧղ͢Δ

 32. None
 33. ܭࢉػͷ࢓૊ΈΛ ཧղ͢Δ

 34. ਖ਼௚ͦ͜·Ͱ ਂ͘΍Βͳͯ͘Α͍

 35. • ϓϩάϥϛϯάݴޠҰൠͷߟ͑ํ • Cݴޠಛ༗ͷॻ͖ํ • ͱ͔Λ͞Βͬͱ΍Γ·͢

 36. Cݴޠͷجૅ

 37. •ίʔυΛॻ͘ •ίϯύΠϧ͢Δ •࣮ߦ͢Δ Cݴޠͷجૅ

 38. $ emacs hello.c --- #include <stdio.h> int main() { printf(“Hello,

  world!\n”); return 0; }
 39. $ gcc hello.c -o hello $ ./hello Hello, world!

 40. #include <stdio.h> int main() { printf(“Hello, world!\n”); return 0; }

 41. ࣮͸ͳͯ͘΋ྑ͍

 42. stdio.h = st(andar)d I(n/)O(ut).h(eader)

 43. ඪ४ೖग़ྗ

 44. •printf •scanf

 45. #include <stdio.h> int main() { printf(“Hello, world!\n”); return 0; }

 46. #include <stdio.h> int main() { printf(“Hello, world!\n”); return 0; }

 47. #include <stdio.h> int main() { printf(“Hello, world!\n”); return 0; }

 48. $ gcc hello.c -o hello ɹ

 49. $ [gcc] hello.c -o hello ίϯύΠϧ༻ίϚϯυ

 50. $ gcc [hello.c] -o hello ίϯύΠϧ͢Διʔείʔυ

 51. $ gcc hello.c [-o] hello outfile Φϓγϣϯ

 52. $ gcc hello.c -o [hello] ϑΝΠϧ໊

 53. $ ./hello Hello, World

 54. Ҏ্ɺCͷجૅ

 55. ม਺ͷ࿩

 56. ͻͱͱ͓Γͷཧղ

 57. •ม਺/഑ྻ •੍ޚߏจ •ؔ਺

 58. + ݴޠಛ༗ͷػೳ

 59. •ϙΠϯλ •ߏ଄ମ

 60. • ৘ใͷอଘํ๏(σʔλߏ଄) • ੍ޚ/ؔ਺

 61. • ৘ใͷอଘ(σʔλߏ଄) • ม਺ɺ഑ྻɺ(ϙΠϯλ)ɺߏ଄ମ • ੍ޚ/ؔ਺ • ੍ޚߏจɺؔ਺

 62. ม਺

 63. x = 10 y = 20

 64. int x = 10; int y = 20;

 65. ܭࢉػ

 66. ON 1 OFF 0

 67. 0100101001010100...

 68. None
 69. •int ੔਺ •float, double ුಈখ਺఺(খ਺) •char จࣈ

 70. • ม਺: 1ͭͷσʔλΛอଘ͢Δ΋ͷ • ≒σʔλʹ໊લΛ෇͚͓ͯ࣋ͬͯ͘ • ܕ͸σʔλͷछྨΛද͢ ·ͱΊ

 71. ੍ޚߏจͷ࿩

 72. ϓϩάϥϜ͸্͔Β ॱ൪ʹॲཧ

 73. ॱ൪Λม͍͑ͨʂ

 74. ൺֱԋࢉࢠ

 75. <ͱ͔>ͱ͔==ͱ͔

 76. ཭ࢄ਺ֶ

 77. a b a < b 0 0 0 0 1

  1 1 0 0 1 1 0
 78. 0ͳΒِ 0Ҏ֎ͳΒਅ

 79. ੍ޚߏจ

 80. •if - else - ৚݅Ͱ෼ذ •while - ಉ͡ॲཧΛ·ͱΊΔ •for -

  whileͷ্Ґ൛
 81. if - else

 82. ΋͠ʙͳΒ Ͱͳ͚Ε͹

 83. aͱbͰେ͖͍ํΛ ग़ྗ͍ͨ͠

 84. int a = 10; int b = 20; if (

  a < b ) { printf(“%d\n”, b); } else { printf(“%d\n”, a); }
 85. int a = 10; int b = 20; if (

  a > b ) { printf(“%d\n”, b); } else { printf(“%d\n”, a); }
 86. while

 87. ʙͷؒ

 88. 10͔Β1·Ͱ Χ΢ϯτμ΢ϯ͍ͨ͠

 89. int i = 10; printf(“%d\n”, i); i = i -

  1; printf(“%d\n”, i); i = i - 1; ...
 90. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 91. i = i - 1;

 92. int i = 10; // i: 10 int tmp =

  i - 1; // i: 10 i = tmp; // i: 9
 93. int i = 10; printf(“%d\n”, i); i = i -

  1; printf(“%d\n”, i); i = i - 1; ...
 94. int i = 10; while ( 0 < i )

  { printf(“%d\n”, i); i = i - 1; }
 95. for

 96. whileͷ্Ґ൛

 97. int i = 10; while ( 0 < i )

  { printf(“%d\n”, i); i = i - 1; }
 98. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); }
 99. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); }
 100. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); }
 101. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10
 102. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10
 103. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10
 104. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9
 105. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9
 106. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9
 107. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9 8
 108. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9 8
 109. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9 8
 110. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9 8 7
 111. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9 8 7
 112. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9 8 7
 113. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9 8 7 6
 114. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9 8 7 6
 115. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9 8 7 6
 116. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9 8 7 6 5
 117. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9 8 7 6 5
 118. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9 8 7 6 5
 119. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9 8 7 6 5 4
 120. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9 8 7 6 5 4
 121. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9 8 7 6 5 4
 122. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9 8 7 6 5 4 3
 123. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9 8 7 6 5 4 3
 124. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9 8 7 6 5 4 3
 125. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9 8 7 6 5 4 3 2
 126. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9 8 7 6 5 4 3 2
 127. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9 8 7 6 5 4 3 2
 128. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 129. int i; for (i = 10; 0 < i; i

  = i - 1) { printf(“%d\n”, i); } 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 130. ·ͱΊ • ॲཧͷॱ൪Λม͑Δͷʹ੍ޚจΛ࢖͏ • ৚݅Ͱ෼ذ͢Δ • ifͱ͔whileͱ͔͍Ζ͍Ζ͋Δ • for͸whileͷ্Ґ൛Έ͍ͨͳײ͡

 131. ·ͱΊ • ଞʹ΋do-whileͱ͔switchͱ͔͋Δ • άάͬͯ(͋Μ·Γ࢖Θͳ͍ؾ͕͢Δ)

 132. None
 133. ഑ྻͷ࿩

 134. ม਺·ͱΊͨ΍ͭ

 135. ม਺·ͱΊͯ ਺ࣈॱʹͳΒ΂ͨ΍ͭ

 136. a͞ΜͷମॏΛ ೥ྸॱʹه࿥͍ͨ͠

 137. int a0 = 3; ... int a6 = 22; int

  a7 = 24; int a8 = 27;
 138. ໊લ෇͚Δͷ͕ ͱͯ΋ΊΜͲ͍͘͞

 139. int a[100]; a[0] = 3; ... a[6] = 22; a[7]

  = 24; a[8] = 27;
 140. ศརʂʂʂ

 141. int a[100]; ܕ ഑ྻ໊[ ֬อ͢Δ਺ ]; a[0] = 3; ഑ྻ໊[

  ఴࣈ ] = ஋;
 142. จࣈ char

 143. จࣈྻ char[]

 144. char name[8] = “haru067”;

 145. ཉ͍͠จࣈ਺+1 Ͱ֬อ

 146. char name[8] = “haru067”;

 147. char name[8] = “haru067\0”;

 148. • ഑ྻΛ࢖͏ͱม਺Λ·ͱΊΒΕΔ • จࣈྻ͸จࣈܕ(char)ͷ഑ྻ ·ͱΊ

 149. ߏ଄ମͷ࿩

 150. ߏ଄ମ͸ දͷΑ͏ͳ΋ͷ

 151. ͪΐͬͱ͚ͩ ഑ྻʹࣅͯΔ

 152. ໊લ ೥ྸ ਎௕ ମॏ Ұ࿠ 19 165 59 ೋ࿠ 20

  172 64 ࡾ࿠ 21 183 72 ࢛࿠ 16 159 53
 153. struct brother { int age; double height; double weight; };

  // ηϛίϩϯΘ͢Εͣʹ
 154. struct brother ichiro; ichiro.age = 19; ichiro.height = 165; ichiro.weight

  = 59; printf(“%d\n”, ichiro.age); // 19
 155. struct brother ichiro; ichiro.age = 19; ichiro.height = 165; ichiro.weight

  = 59; printf(“%d\n”, ichiro.age); // 19
 156. brother ichiro; ichiro.age = 19; ichiro.height = 165; ichiro.weight =

  59; printf(“%d\n”, ichiro.age); // 19
 157. ͍͍ͪͪstructॻ͘ͷ ΊΜͲ͏

 158. ܕͷΑ͏ʹѻ͍͍ͨ

 159. struct brother { char name[20]; int age; double height; double

  weight; };
 160. typedef struct { char name[20]; int age; double height; double

  weight; } brother;
 161. ·ͱΊ • ߏ଄ମ͸ؔ࿈͢ΔσʔλΛ·ͱΊΔ • දΈ͍ͨͳײ͡ • ޙظͷߨٛͰׂͱॏཁͬΆ͍

 162. ؔ਺ͷ࿩

 163. None
 164. ؔ਺

 165. f(x) = x * x

 166. ͍͍ͩͨ͋ͬͯΔ

 167. int sq (int num) { return num * num; }

  int main(){ int a = 3; printf(“%d\n”, sq(a)); return 0; }
 168. Math: f(x) = x * x C: int sq (int

  num) { return num * num; }
 169. Math: f(x) = x * x C: int sq (int

  num) { return num * num; }
 170. Math: f(x) = x * x C: int sq (int

  num) { return num * num; }
 171. Math: f(x) = x * x C: int sq (int

  num) { return num * num; }
 172. Math: f(x) = x * x C: int sq (int

  num) { return num * num; }
 173. int sq (int num) { return num * num; }

  ܕ ؔ਺໊ ( ܕ Ҿ਺ ) { ॲཧ ؔ਺ͷܕʹ߹ͬͨฦΓ஋ }
 174. int sq (int num) { return num * num; }

  ܕ ؔ਺໊ ( ܕ Ҿ਺, ܕ Ҿ਺ ) { ॲཧ ؔ਺ͷܕʹ߹ͬͨฦΓ஋ }
 175. int sq (int num) { return num * num; }

  int main(){ int a = 3; printf(“%d\n”, sq(a)); return 0; }
 176. f(x) = x * x b = 3 f(b) =

  9
 177. Ҿ਺पΓͰ ೰Ή͜ͱ͸ͳ͍

 178. ฦΓ஋

 179. ϙΠϯλ

 180. None
 181. ϙΠϯλ͸”ࢀর”

 182. • ม਺ͷ”৔ॴ(ΞυϨε)”ΛೖΕΔม਺ • ม਺: ࣗൢػͷ্ͷϘλϯ • ϙΠϯλม਺: ࣗൢػͷԼͷϘλϯ ্ͷϘλϯͷ”৔ॴ”Λ֮͑Δ ͭ·Γɺ”த਎”Λ֮͑ΔͷͰ͸ͳ͍

  ϙΠϯλ
 183. // ϙΠϯλͷએݴ // “৔ॴ”ΛೖΕΔม਺ int *b_button;

 184. // ϙΠϯλͷએݴ // “৔ॴ”ΛೖΕΔม਺ int *b_button; b_button = &button; //

  &͸ม਺ͷ”৔ॴ”Λࣔ͢
 185. // ϙΠϯλͷએݴ // “৔ॴ”ΛೖΕΔม਺ int *b_button; b_button = &button; button

  = 1;
 186. // ϙΠϯλͷએݴ // “৔ॴ”ΛೖΕΔม਺ int *b_button; b_button = &button; button

  = 1; printf(“%d\n”, *b_button); // 1
 187. ϙΠϯλ͸”ࢀর”

 188. ϙΠϯλ͸ࢦఆ͞Εͨ ৔ॴͷม਺ͷ஋Λݟʹߦ͘

 189. void sq (int *num1, int *num2) { num1 = &a;

  num2 = &b; *num1 = *num1 * *num1; *num2 = *num2 * *num2; } int main(){ int a = 3, b = 6; sq(&a, &b); printf(“%d, %d\”, a, b);
 190. ·ͱΊ • ಉ͡ॲཧΛผͷ৔ॴͰߦ͍ͬͯΔͱ͖ ؔ਺ʹ·ͱΊΔͱݟ௨͕͠Α͘ͳΔ • ฦΓ஋͕ෳ਺ͩͬͨΓɺ഑ྻͷ৔߹͸ ϙΠϯλΛ࢖͏

 191. ·ͱΊ • ϙΠϯλ͸ࢀর