Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

スタートアップと
大企業のAPI連携

 スタートアップと
大企業のAPI連携

Yuichiro MASUI

April 14, 2016
Tweet

More Decks by Yuichiro MASUI

Other Decks in Business

Transcript

 1. ελʔτΞοϓͱ

  େاۀͷAPI࿈ܞ
  גࣜձࣾτϨλ CTO ૿Ҫ ༤Ұ࿠

  View Slide

 2. ૿Ҫɹ༤Ұ࿠

  View Slide

 3. CTO / ࠷ߴ։ൃ੹೚ऀ

  ڞಉ૑ۀऀ

  View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. Web༧໿
  Photo: Thomas Hawk

  View Slide

 12. ༧໿

  αΠτ

  A
  ༧໿

  αΠτ

  B
  ༧໿

  αΠτ

  C
  ࢴͷ༧໿୆ா
  WebͰೖྗ
  खͰసه
  ࡏݿೖྗ ࡏݿೖྗ
  ਓ͕ؒಉظॲཧΛߦ͍ͬͯΔ

  View Slide

 13. ༧໿

  αΠτ

  A
  Y༧໿
  ༧໿

  αΠτ

  B
  τϨλ
  WebͰೖྗ
  API API
  API API
  ༧໿

  αΠτ

  B

  View Slide

 14. ༧໿৘ใΛ࿈ܞ
  Photo: ٘ܿನਬ

  View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. View Slide

 20. ༧໿ۀ຿ΛWebͰ

  ࣗಈԽ
  Photo: Thomas Hawk

  View Slide

 21. ༧໿ ҿ৯ళ
  Toreta
  ͓٬༷ αΠτ
  Կ࣌ʹਓ͕དྷΔ͔
  ͍ۭ͍͍ͭͯΔ͔

  View Slide

 22. Կ࣌ʹςʔϒϧ͕ຒ·͍ͬͯΔͷ͔

  View Slide

 23. Կ࣌ʹԿ໊Ͱ༧໿Ͱ͖Δͷ͔

  View Slide

 24. ༧໿ ҿ৯ళ
  Toreta
  ͓٬༷ αΠτ
  Կ࣌ʹਓ͕དྷΔ͔
  ͍ۭ͍͍ͭͯΔ͔

  View Slide

 25. View Slide

 26. ΋͏Ұͭͷܗ
  Photo: ٘ܿನਬ

  View Slide

 27. τϨλͷσʔλ
  ୭͕͍ͭԿਓͰདྷΔ͔

  View Slide

 28. ԿΛ৯΂ͯ

  View Slide

 29. ͍͘Β෷ͬͨͷ͔͸

  Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 30. Ϩδ͕஌͍ͬͯΔ

  View Slide

 31. View Slide

 32. View Slide

 33. τϨλ
  4/8 17:00ʙ
  ࢁా༷ 2໊
  4/8 17:30 དྷళ
  ࢁా༷ 3໊
  POSϨδ
  ͓·͔ͤηοτ 6,500 x 3
  Ϗʔϧ 800 x 4
  ೔ຊञ 1,500 x 1

  View Slide

 34. ༧໿ͱϨδ͕ඥͮ͘
  ਓͱ஫จ͕ඥͮ͘

  View Slide

 35. ֎෦࿈ܞ͢Δ͜ͱΛ

  લఏͱ͢Δ
  Photo: Banalities

  View Slide

 36. ΦʔϓϯελϯμʔυΛ
  ࠾༻͠Α͏
  Photo: TMAB2003

  View Slide

 37. API࿈ܞͰิ׬ؔ܎Λ

  View Slide

 38. Ұॹʹ

  τϨλͷ৽͍͠ಓΛ

  ࡞ͬͯ͘ΕΔਓ
  େืू

  View Slide