Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

信頼されるスクラムマスターに なるためには? / What does it take to be a trusted scrum master?

信頼されるスクラムマスターに なるためには? / What does it take to be a trusted scrum master?

SCRUM FEST OSAKA 2020 @ ONLINE の登壇資料

matsukurou

June 27, 2020
Tweet

More Decks by matsukurou

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ৴པ͞ΕΔεΫϥϜϚελʔʹ
  ͳΔͨΊʹ͸ʁ
  ʙܦݧΛৼΓฦͬͯΈͯײͨ͜͡ͱʙ

  View Slide

 2. ৽͍͠νʔϜͷεΫϥϜϚελʔʂʂ
  ͲΜͳ͜ͱʹऔΓ૊Έ·͔͢ʁ
  ࣭໰

  View Slide

 3. ࣭໰
  ৽ถεΫϥϜϚελʔ͔Βͷ૬ஊ
  ͲΜͳ͜ͱΛ఻͑·͔͢ʁ

  View Slide

 4. εΫϥϜΠϕϯτ΍ͬͯΈΑ͏ʂʁ

  View Slide

 5. ݟ͑ΔԽͯ͠ΈΑ͏ʂʁ

  View Slide

 6. ࣗ෼ͳΒͲ͏ߟ͑Δ͔
  ߟ͍͑ͨ͜ͱ

  View Slide

 7. দ㟒Ұ޹
  ;͓͔͘ϑΟφϯγϟϧάϧʔϓ
  ΞδϟΠϧ։ൃνʔϜ
  εΫϥϜϚελʔ
  ͷͼͷͼ'6,636.
  %JTDPSEɿNBUTVTBLJ

  View Slide

 8. ࣭໰͓͞Β͍
  ৽͍͠νʔϜͷεΫϥϜϚελʔʂʂ
  ͲΜͳ͜ͱʹऔΓ૊Έ·͔͢ʁ
  ৽ถεΫϥϜϚελʔ͔Βͷ૬ஊ
  ͲΜͳ͜ͱΛ఻͑·͔͢ʁ

  View Slide

 9. νʔϜ͔Β৴པΛಘΑ͏ʂʂ
  ҰݴͰද͢ͳΒ

  View Slide

 10. εΫϥϜϚελʔ͸ϓϩμΫτΦʔφʔΛࢧԉ͢Δ
  εΫϥϜϚελʔ͸։ൃνʔϜΛࢧԉ͢Δ
  εΫϥϜϚελʔ͸૊৫Λࢧԉ͢Δ
  εΫϥϜΨΠυΑΓ

  View Slide

 11. ৴པͷ͓͚Δਓʂʂ
  ͲΜͳਓʹࢧԉ͞Ε͍ͨʁ

  View Slide

 12. Ͳ͏΍ͬͯ৴པΛಘΔʁʁ

  View Slide

 13. ৴པ͞ΕΔɹ㲈ɹ૬ஊ͞ΕΔ
  ݸਓతͳݟղ

  View Slide

 14. ࣗνʔϜ
  ଞνʔϜ ࣗ෼ࣗ਎

  View Slide

 15. ࣗνʔϜ
  ଞνʔϜ ࣗ෼ࣗ਎

  View Slide

 16. εΫϥϜϚελʔʹઐ೦͠Α͏ʂ
  4.ɺ։ൃ݉೚

  View Slide

 17. ։ൃʹूத͕ͪ͠
  νʔϜ΋ѻ͍ʹࠔΔ
  ݉೚ͨ͠ͱ͖ͷࣦഊஊ

  View Slide

 18. εΫϥϜϚελʔͰ͖ͯͳ͍ΑͶʜ

  View Slide

 19. ΑΓ޿͍ɾ௕͍ࢹ఺Ͱߟ͑ΒΕΔ
  ೳಈతʹ׆ಈͰ͖Δ
  ઐ೚ͯ͠ײͨ͜͡ͱ
  ͔ͬ͠ΓৼΓฦͬͯվળͰ͖Δ

  View Slide

 20. νʔϜͷ͜ͱ͸ͳΜͰ΋͠Α͏ʂ

  View Slide

 21. ࣗݾ૊৫ԽɾαʔόϯτϦʔμʔΛڧ͘ҙࣝ
  ։ൃνʔϜͱ4.ͷؒʹେ͖ͳڥքઢ͕ʜ

  View Slide

 22. ৴པ͞ΕΔɹ㲈ɹ૬ஊ͞ΕΔ
  ͙͢ʹղܾ͢Δ
  ͙͢ʹΞΫγϣϯ͢Δ
  վળ͞ΕΔͨΊʹऔΓ૊Μͩ͜ͱ
  ૬ஊͨ͘͠ͳΔ

  View Slide

 23. Ұॹʹͳͬͯߟ͑Δ
  Ұॹʹͳͬͯվળ͍ͯ͘͠
  มʹνʔϜͱͷڑ཭ײΛ։͚͗͢ͳ͍
  ͦΕΛࢧԉ͢Δ

  View Slide

 24. 10ͱͷ࿩΋͍ͬͺ͍͠Α͏ʂ

  View Slide

 25. ։ൃνʔϜ10
  ΤϯδχΞग़਎͔ͩΒʁ

  View Slide

 26. 10ݽಠʹͳΓ͕ͪ
  ։ൃνʔϜʢdਓʣ
  10ʢਓʣ
  4.

  View Slide

 27. ։ൃνʔϜʢdਓʣ
  10ʢਓʣ
  10΋ࢧԉ͠Α͏

  View Slide

 28. 10ͱ։ൃνʔϜΛܨ͛Α͏ʂ

  View Slide

 29. ։ൃνʔϜʢdਓʣ
  10ʢਓʣ
  10͕ൃ஫ऀ

  View Slide

 30. 10ͱ։ൃνʔϜ͕ڠۀ

  View Slide

 31. ࣗνʔϜ
  ଞνʔϜ ࣗ෼ࣗ਎

  View Slide

 32. ՝୊ɾࠔΓ͝ͱΛฉ͜͏ʂ

  View Slide

 33. যΒͣͬ͘͡ΓਐΊΑ͏ʂ

  View Slide

 34. εΫϥϜΠϕϯτʹ
  ݺΜͰΈͨ
  ࣦഊஊ

  View Slide

 35. େࣄͩͱ͸ࢥ͏͚Ͳʜ
  ੵۃతʹ͸ʜ
  ݁Ռ͸ʁ

  View Slide

 36. ࣗવͱձ࿩͕ฉ͑͜ΔΑ͏ʹ
  ͏·͍ͬͨ͘͜ͱ
  ࣗવͱ໨ʹೖΔΑ͏ʹ
  ࠲੮ϨΠΞ΢τͷ޻෉ͳͲ

  View Slide

 37. ׆༂ͷ৔Λ࡞Ζ͏ʂ

  View Slide

 38. ࢀՃ͍ͯ͠Δ͚ͩͰ͸͓٬༷

  View Slide

 39. ओ໾ʹͳΔ৔ॴ͕ඞཁ
  ΑΓਂ͘ר͖ࠐΉʹ͸

  View Slide

 40. ࣗνʔϜ
  ଞνʔϜ ࣗ෼ࣗ਎

  View Slide

 41. ໨తΛ࣋ͬͯऔΓ૊΋͏ʂ

  View Slide

 42. ྲྀΕʹ߹ΘͤͯରԠ͢Δʁ

  View Slide

 43. ͨͩ୯ʹྲྀΕʹ߹ΘͤͯରԠͨ͠৔߹
  ੒ޭ
  ࣦഊ
  ϥοΩʔύϯν
  ৼΓฦΔͷ೉͍͠

  View Slide

 44. ҙຯͷ͋Δ੒ޭɾࣦഊΛ܁Γฦ͢
  ໨తΛ͔࣋ͬͯͬ͠Γ४උ͢Δ
  ʢͦΕͰ΋্ख͍͔͘ͳ͍͜ͱ͸͍ͬͺ͍͋Δʣ

  View Slide

 45. ͍ΖΜͳνʔϜΛ೷͜͏ʂ

  View Slide

 46. ࣮ࡍͷ৔Ͱߟ͑Δͷ͕ԿΑΓ΋ͷܦݧ
  ϦϞʔτϫʔΫ͕ྑ͍ײ͡

  View Slide

 47. ஥ؒΛͭ͘Ζ͏ʂ

  View Slide

 48. ૬ஊɾΞυόΠε
  ฃཱ͍ͨͤͯ͘ΕΔܹࢗ
  ܧଓతʹ෇͖߹͑Δ஥ؒ

  View Slide

 49. ൃද͠Α͏ʂ

  View Slide

 50. ʮ͏ͬʯͯͳΔ͚Ͳ
  ஥͕ؒ૿͑Δ
  ໘ࣝͷͳ͔ͬͨਓ͔Β࿩͔͚ͯ͠΋Β͑Δح੻
  ੒௕Ͱ͖Δ

  View Slide

 51. DW
  DW
  DW
  ࣗνʔϜ
  ଞνʔϜ ࣗ෼ࣗ਎
  νʔϜ͔Β৴པΛಘΑ͏ʂʂ
  εΫϥϜϚελʔʹઐ೦͠Α͏ʂ
  νʔϜͷ͜ͱ͸ͳΜͰ΋͠Α͏ʂ
  10ͱͷ࿩΋͍ͬͺ͍͠Α͏ʂ
  10ͱ։ൃνʔϜΛܨ͛Α͏ʂ
  ՝୊ɾࠔΓ͝ͱΛฉ͜͏ʂ
  যΒͣͬ͘͡ΓਐΊΑ͏ʂ
  ໨తΛ࣋ͬͯऔΓ૊΋͏ʂ
  ͍ΖΜͳνʔϜΛ೷͜͏ʂ
  ஥ؒΛͭ͘Ζ͏ʂ
  ൃද͠Α͏ʂ

  View Slide