$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Git and GitHub for beginners

Git and GitHub for beginners

Presented at Openroad technical workshop June 14th, 2014.

Anh Tuan TRUONG

June 14, 2014
Tweet

More Decks by Anh Tuan TRUONG

Other Decks in Technology

Transcript

 1. GIT DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
  Hà Nội, ngày 12 – 06 – 2014

  View Slide

 2. Git là gì, Tại sao sử dụng Git ?
   Git là một phần mềm quản lý source như SVN dùng để quản
  lý và kiểm tra các phiên bản mã nguồn khác nhau trong quá
  trình phát triển mã nguồn.
   Nó có rất nhiều điểm hay: phân tán, không cần kết nối với
  Central Repository khi commit
   Đặc biệt nó đã thay đổi cách các lập trình viên chia tách và
  nhập các nhánh phần mềm. Trong khi với svn, việc này luôn là
  ác mộng vì các xung đột trong quá trình tách/nhập, còn với
  Git việc này quá dễ dàng.

  View Slide

 3. Đặc tính phi tập trung nhưng mang
  tính tập trung của Git

  View Slide

 4. Nguyên tắc quản lý code trên Git
  Nhánh Master, nhánh này lưu trữ trên đó là
  phiên bản chính thức mới nhất đang được phát
  hành.
  Nhánh Develop là nhánh được cập nhật liên tục
  các đóng góp của tất cả mọi người ở mọi thời
  điểm.
  Nhánh này sẽ tiếp nhận các đóng góp của mọi
  người gửi đến thông qua việc tiếp nhận Pull
  Request cũng như tiếp nhận việc nhập các
  nhánh khác vào. Khi nhánh Develop đạt độ chín
  mùi, nó sẽ được nhập vào nhánh Master đồng
  thời được dán nhãn phiên bản.

  View Slide

 5. Cấu trúc tổ chức kho code

  View Slide

 6. Cài đặt
   Tải git về cho OSX:
  https://code.google.com/p/git-osx-installer/downloads/list?can=3
   Tải git về cho Windows
  http://msysgit.github.io/
   Tải git về cho Linux
  http://git-scm.com/book/en/Getting-Started-Installing-Git

  View Slide

 7. Tạo một repository mới
  Để tạo 1 repository mới, bạn hãy mở cửa sổ lệnh và gõ
  dòng lệnh sau:
  git init

  View Slide

 8. Cấu hình thông của bạn
  Hai thông tin bắt buộc mà bạn luôn luôn phải khai báo
  đó là tên và địa chỉ email. Mỗi commit của bạn đều sẽ sử
  dụng thông tin này. Để cấu hình, nhập:
  git config --global user.name "Vu Thao"
  git config --global user.email [email protected]

  View Slide

 9. Sao chép (clone) một repository
  Để clone 1 repository có sẵn ở trên máy cục bộ, bạn hãy
  sử dụng dòng lệnh sau:
  Nếu repository đó ở máy chủ khác thì bạn hãy gõ dòng
  lệnh sau:
  git clone /đường-dẫn-đến/repository/
  git clone tênusername@địachỉmáychủ:/đường-dẫn-
  đến/repository

  View Slide

 10. Quy trình làm việc

  View Slide

 11. Thêm (add) & commit
  Bạn có thể đề xuất thay đổi (thêm nó vào chỉ
  mục Index) bằng cách
  Đây là bước đầu tiên trong quy trình git cơ bản.
  Để thật sự commit những thay đổi, bạn sử dụng
  Bây giờ thì tập tin đã được commit đến HEAD,
  nhưng chưa phải trên thư mục remote.
  git add
  git add *
  git commit -m "Ghi chú Commit"

  View Slide

 12. Nhánh
  Các nhánh (branches) được dùng để phát triển tính năng
  tách riêng ra từ những nhánh khác. Nhánh master là
  nhánh "mặc định". Sử dụng các nhánh khác khi đang
  trong giai đoạn phát triển và merge trở lại nhánh master
  khi đã hoàn tất.

  View Slide

 13. Đ y (push) các thay đ i
  ẩ ổ
  Nếu bạn chưa clone một repository hiện có và muốn kết
  nối repository của bạn đến máy chủ remote, bạn phải
  thêm nó với
  Bây giờ bạn đã có thể đẩy các thay đổi của mình vào
  máy chủ đã chọn
  git remote add origin

  View Slide

 14. Nhánh
  Tạo một nhánh mới và đặt tên là "feature_x" và chuyển qua
  nhánh đó (từ master) bằng cách
  git checkout -b feature_x
  Trở lại nhánh master:
  git checkout master
  Xóa nhánh feature_x đó lần nữa
  git branch -d feature_x
  Đẩy nhánh đó đến remote repository
  git push origin

  View Slide

 15. Cập nhật & trộn (update & merge)
  Để cập nhật repository cục bộ của bạn và commit mới
  nhất, thực thi
  Để trộn một nhánh khác vào nhánh đang hoạt động (vd:
  master), sử dụng
  git checkout -b feature_x
  git merge

  View Slide

 16. Gắn nhãn (tagging)
  Bạn tạo tag mới tên là1.0.0 bằng cách
  chuỗi 1b2e1d63ff là 10 ký tự đầu tiên của mã commit
  (commit id) mà bạn muốn tham chiếu đến bằng nhãn
  của bạn. Bạn có thể lấy mã commit với lệnh
  git tag 1.0.0 1b2e1d63ff
  git log

  View Slide

 17. Thay thế các thay đổi cục bộ
  Trong trường hợp bạn làm sai điều gì đó, bạn có thể thay thế
  các thay đổi cục bộ bằng lệnh
  Nếu bạn muốn hủy tất cả thay đổi và commit cục bộ, lấy về
  (fetch) lịch sử gần đây nhất từ máy chủ và trỏ nhánh master
  cục bộ vào nó như sau:
  git reset HEAD --
  git checkout --
  git fetch origin
  git reset --hard origin/master

  View Slide

 18. FOOTER
  Tài liệu tham khảo
  Tại sao sử dụng Git
  http://wiki.nukeviet.vn/programming:vcs:git
  Nguyên tắc quản lý kho code
  http://wiki.nukeviet.vn/programming:github_rule
  Ebook git Pro
  http://git-scm.com/book/vi
  Sổ tay Git
  http://rogerdudler.github.io/git-guide/index.vi.html
  GitHub
  https://help.github.com/

  View Slide

 19. FOOTER
  Tài liệu tham khảo
  Chuyển đổi kho code từ svn sang git
  http://nukeviet.vn/vi/news/Cong-dong-nguon-mo/Chuyen-doi-kho-cod
  e-google-code-tu-svn-sang-git-va-dua-len-github-135/
  Hướng dẫn merge và xử lý lỗi conflic Pull Request trên Git
  http://wiki.nukeviet.vn/programming:vcs:git#hu%E1%BB%9Bng
  _d%E1%BA%ABn_merge_va_x%E1%BB%AD_ly_l%E1%BB%97i_conflic
  ull_request_tren_git

  View Slide

 20. GIT DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
  Vũ Văn Th o

  Email: [email protected]
  NukeViet Administrator
  FB: facebook.com/nukeviet
  Fanpage: facebook.com/nukevietcms
  Twitter: twitter.com/nukeviet

  View Slide