Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Openroad Project Overview

Openroad Project Overview

Presented at Dai Nam university

Anh Tuan TRUONG

September 27, 2013
Tweet

More Decks by Anh Tuan TRUONG

Other Decks in Technology

Transcript

 1. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  OPENROAD Project Overview Trương Anh Tuấn Openroad Technical Leader Release Engineer
 2. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Nội dung • Vài nét về dự án Openroad • Project Roadmap • Cộng đồng Openroad • Tham gia Openroad
 3. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Vài nét về dự án Openroad • Khởi nguồn từ chương trình hợp tác theo nghị định thư ký giữa Việt Nam và Australia • Chuyển giao từ OTF: Openray -> Openroad, dựa trên mã nguồn Joinup từ EC • Là nền tảng cộng tác và chia sẻ các công nghệ mở và các ứng dụng phần mềm nguồn mở • Giấy phép: GPL 2.0
 4. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Project Roadmap • --> Năm 2012: chính thức ký kết chuyển giao Openray • --> 01-06/2013: phase 1 – bản địa hóa và triển khai • --> 06-12/2013: phase 2 – tích hợp ECMS, Email • --> 2014: tiếp tục tích hợp & phát triển core, đóng góp cho các dự án nguồn Joinup và Openray
 5. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Cộng đồng Openroad Nhà nước Doanh nghiệp Trường Viện Cá nhân Cộng đồng FOSS
 6. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Tham gia Openroad • Website: http://openroad.vn/ • GitHub: https://github.com/Openroadvietnam/openroad • Wiki: http://wiki.openroad.vn/ • IRC: #openroad on irc.freenode.net • Mailing lists: http://lists.openroad.vn/mailman/listinfo/ – Openroad-devel – Openroad-board