Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Openroad Project Overview

Openroad Project Overview

Presented at Dai Nam university

4527d34d033232fc7ef39ace8df3edfe?s=128

Anh Tuan TRUONG

September 27, 2013
Tweet

Transcript

 1. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  OPENROAD Project Overview Trương Anh Tuấn Openroad Technical Leader Release Engineer
 2. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Nội dung • Vài nét về dự án Openroad • Project Roadmap • Cộng đồng Openroad • Tham gia Openroad
 3. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Vài nét về dự án Openroad • Khởi nguồn từ chương trình hợp tác theo nghị định thư ký giữa Việt Nam và Australia • Chuyển giao từ OTF: Openray -> Openroad, dựa trên mã nguồn Joinup từ EC • Là nền tảng cộng tác và chia sẻ các công nghệ mở và các ứng dụng phần mềm nguồn mở • Giấy phép: GPL 2.0
 4. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Project Roadmap • --> Năm 2012: chính thức ký kết chuyển giao Openray • --> 01-06/2013: phase 1 – bản địa hóa và triển khai • --> 06-12/2013: phase 2 – tích hợp ECMS, Email • --> 2014: tiếp tục tích hợp & phát triển core, đóng góp cho các dự án nguồn Joinup và Openray
 5. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Cộng đồng Openroad Nhà nước Doanh nghiệp Trường Viện Cá nhân Cộng đồng FOSS
 6. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Cộng đồng Openroad
 7. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Tham gia Openroad • Website: http://openroad.vn/ • GitHub: https://github.com/Openroadvietnam/openroad • Wiki: http://wiki.openroad.vn/ • IRC: #openroad on irc.freenode.net • Mailing lists: http://lists.openroad.vn/mailman/listinfo/ – Openroad-devel – Openroad-board