Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

5000行のUITableViewを差分更新する / Difference update UITableView with 5000 rows

5000行のUITableViewを差分更新する / Difference update UITableView with 5000 rows

iOSDC Japan 2018s
2018/09/01 14:20〜 Track A レギュラートーク(30分)

CfP: https://fortee.jp/iosdc-japan-2018/proposal/530b6839-cc50-452c-9682-897afa9db18c

YouTube Archive: TBA

ばんじゅん🍓

September 01, 2018
Tweet

More Decks by ばんじゅん🍓

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ͹Μ͡ΎΜ!CBOKVO
  J04%$+BQBO
  ߦͷ6*5BCMF7JFXΛࠩ෼ߋ৽͢Δ

  View full-size slide

 2. ͹Μ͡ΎΜ!CBOKVO
  ࣗݾ঺հ
  'MJDL4,,4,,ΩʔϘʔυ J04

  -PWF-JWFSϥΠϒϑΥτੜ੒ NBD04

  1IPUP4UVEJP1MBZFS

  ϥΠτχϯάΫϩϚΩʔΩϟϓνϟ NBD04


  ΞΠϚεϋοΧιϯɾϓϦοΧιϯ
  NBD04ʙ
  ͱ͔

  View full-size slide

 3. ͓͠͝ͱ
  ͋ΒΏΔϞϊͷ؅ཧΛࢧԉ͢ΔΫϥ΢υαʔϏε
  ୨Է͠ ିग़͠ 1PDLFU

  View full-size slide

 4. https://nrstudy.connpass.com
  ΋͘΋͘ձ΍ͬͯ·͢ ฏ೔໷ ݄

  View full-size slide

 5. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  ୈ̍෦

  6*5BCMF7JFXͰࠩ෼ߋ৽
  ୈ̎෦

  ύϑΥʔϚϯεղੳ

  View full-size slide

 6. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  "5BCMF7JFXࠩ෼ߋ৽΍ͬͯΔ
  "6*ͷࠩ෼ߋ৽ͬͯͲΜͳ΋ͷ͔஌ͬͯΔ 

  ࡢ೔ͷࠩ෼ߋ৽ͷ࿩͖͍ͨ
  ͦͷલʹɾɾɾ͢͜͠Ξϯέʔτ

  View full-size slide

 7. 6*5BCMF7JFXͰࠩ෼ߋ৽Λ࢖͓͏
  ୈ̍෦

  View full-size slide

 8. 6*5BCMF7JFX
  ߦ਺͕ͨ͘͞Μʹͳͬͯ΋଎͍
  6*7JFXγϦʔζͷͳ͔Ͱ͍ͪ͹Μ޷͖

  View full-size slide

 9. 6*5BCMF7JFXͷߋ৽खஈ
  શ෦ߋ৽ ࠩ෼ߋ৽
  reloadData()
  deleteRows(at:with:)
  insertRows(at:with:)
  ʹ࢖͑Δϝιου
  [IndexPath]
  ͔ΜͨΜʂ
  Ξχϝʔγϣϯͳ͠ʂ
  ͍ͨ΁Μ

  View full-size slide

 10. reloadData()
  શ෦ߋ৽ ࠩ෼ߋ৽
  deleteRows(at:with:)
  insertRows(at:with:)

  View full-size slide

 11. ࠩ෼ߋ৽ΛͲ͏࣮ݱ͢Δ͔
  ࠩ෼ͷ[IndexPath]Λৗʹਖ਼֬ʹࢦఆ͢Δ͚ͩɾɾɾ
  ࡟আૢ࡞ͨ͠ߦ

  ϑΟϧλʔͰফ͑ͨߦ

  ϑΟϧλʔղআͰ࠶౓දࣔ͢Δߦ
  ߋ৽લޙͷσʔλͷEJGGΛऔΕΔͳΒɺ΋ͬͱͣͬͱ؆୯ʹͳΔ

  View full-size slide

 12. ࠩ෼ߋ৽ΛͲ͏࣮ݱ͢Δ͔
  ࠩ෼ͷ[IndexPath]Λৗʹਖ਼֬ʹࢦఆ͢Δ͚ͩɾɾɾ
  ࡟আૢ࡞ͨ͠ߦ

  ϑΟϧλʔͰফ͑ͨߦ

  ϑΟϧλʔղআͰ࠶౓දࣔ͢Δߦ

  EJGGΛ࢖͓͏
  લޙͷσʔλΛΈͯɺEJGGͰ<*OEFY1BUI>ग़͢

  View full-size slide

 13. EJ⒎ͱQBUDIBQQMZ
  insertRows(…)
  deleteRows(…)
  EJGG
  QBUDIBQQMZ
  old new  +
  %BUB4PVSDF

  View full-size slide

 14. ࠩ෼ߋ৽͸͕͍͍͜͜
  ΩϨΠͰ෼͔Γ΍͍͢Ξχϝʔγϣϯ
  σʔλૢ࡞Ͱ*OEFY1BUIΛؾʹ͠ͳ͍ͰࡁΉ


  View full-size slide

 15. طଘΞϓϦࠩ෼ߋ৽
  ଟ਺ߦΛѻ͏طଘΞϓϦ΋ɺ

  ͦΖͦΖࠩ෼ߋ৽ʹͯ͠ɺ

  ָͯ͠ΩϨΠʹΞχϝʔγϣϯ͍ͨ͠ʂʂʂ

  View full-size slide

 16. طଘΞϓϦ˞Πϝʔδ
  ฤूͰ͖Δ

  ը໘
  ௥ՃͰ͖Δ

  ը໘

  View full-size slide

 17. ࠩ෼ߋ৽͍ΕͯΈͨ
  private var filteredSections: [Section] = [] {
  didSet {
  tableView.reloadData()
  }
  }

  View full-size slide

 18. ࠩ෼ߋ৽͍ΕͯΈͨ
  private var filteredSections: [Section] = [] {
  didSet {
  tableView.animateRowAndSectionChanges(
  oldData: oldValue,
  newData: filteredSections)
  }
  }

  View full-size slide

 19. ߦͰ࡟আͱϑΟϧλʔ
  ಛʹϑΟϧλʔ஗͗͢ͳ͍ɾɾɾ
  P0 ͖ͬ͞ͷ͸ເͩͬͨͷ͔

  ࠩ෼ߋ৽͍ΕͯΈͨ

  View full-size slide

 20. SFMPBE%BUBͷ΄͏͕Ϛγ
  ʜͱݴΘΕͳ͍ͨΊʹ

  View full-size slide

 21. ύϑΥʔϚϯεղੳ͠Α͏
  ୈ̎෦

  View full-size slide

 22. ύϑΥʔϚϯεղੳ͠Α͏
  "
  "
  #
  /4-PH
  $
  צ

  View full-size slide

 23. ύϑΥʔϚϯεղੳ͠Α͏
  ܭଌͰ͖ͳ͍΋ͷ͸վળͰ͖ͳ͍

  View full-size slide

 24. 5JNF1SPpMFSΛ͔ͭ͏

  View full-size slide

 25. 5JNF1SPpMFSͰΘ͔Δ͜ͱ
  ΞϓϦ࣮ߦதͷ$16ෛՙͷ࣌ܥྻͷάϥϑ
  ֤εϨουͰɺͲͷఔ౓ͷෛՙ͕͔͋ͬͨ
  ελοΫτϨʔεͷ֤ஈͷෛՙ ͔͔ͬͨ࣌ؒ

  View full-size slide

 26. 5JNF1SPpMFSͰΘ͔Δ͜ͱ
  ΞϓϦ࣮ߦதͷ$16ෛՙͷ࣌ܥྻͷάϥϑ
  ֤εϨουͰɺͲͷఔ౓ͷෛՙ͕͔͋ͬͨ
  ελοΫτϨʔεͷ֤ஈͷෛՙ ͔͔ͬͨ࣌ؒ

  View full-size slide

 27. 5JNF1SPpMFSͰΘ͔Δ͜ͱ
  ΞϓϦ࣮ߦதͷ$16ෛՙͷ࣌ܥྻͷάϥϑ
  ֤εϨουͰɺͲͷఔ౓ͷෛՙ͕͔͋ͬͨ
  ελοΫτϨʔεͷ֤ஈͷෛՙ ͔͔ͬͨ࣌ؒ

  View full-size slide

 28. ߋ৽׬ྃ·Ͱͷ߹ܭ࣌ؒ
  UPUBMT
  EJGG QBUDI
  ˞3FMFBTFCVJME
  ߦˠߦ

  View full-size slide

 29. ߋ৽׬ྃ·Ͱ վྑޙ

  UPUBMT
  EJGG QBUDI
  ˞τϨʔυΦϑ͋Γ
  ߦˠߦ

  View full-size slide

 30. ͲΕ͘Β͍ɺ஗͍
  ׈Β͔ͳΞχϝʔγϣϯ GQT
  T

  'JSFCBTFͷʮ஗͍ϨϯμϦϯάʯT ͕Ҏ্

  'JSFCBTFͷʮϑϦʔζͨ͠ϑϨʔϜʯT ͕Ҏ্

  T

  T

  ͜ͷ͋ͨΓʹऩΊ͍ͨ

  View full-size slide

 31. ࠩ෼ߋ৽ϥΠϒϥϦ
  ػೳɾ଎౓ɾطଘઃܭ΁ͷӨڹ౓͕ҟͳΔ
  %XJGGUʜɹɹߦن໛Ͱ͸ϝϞϦ֬อͰ͖ͳ͍
  %JGGFSʜɹɹEJGG଎౓͕΍΍஗͍
  )FDLFM%JGG
  %FFQ%JGG
  %BUB4PVSDFT
  3Y%BUB4PVSDFT
  ϚϧνηΫγϣϯඇରԠ
  ઃܭมߋ͕ඞཁ

  View full-size slide

 32. $PMMFDUJPOJOEFY
  struct Section: Collection {
  var header: String?
  var items: [Item]
  // Diffable
  var diffIdentifier: AnyHashable
  // Collection
  var startIndex: Int {return items.startIndex}
  var endIndex: Int {return items.endIndex}
  subscript(position: Int) -> Item {return items[position]}
  func index(after i: Int) -> Int {return items.index(after: i)}
  }

  View full-size slide

 33. $PMMFDUJPOJOEFY
  ruct Section: Collection {
  var header: String?
  var items: [Item]
  // Diffable
  var diffIdentifier: AnyHashable
  // Collection

  View full-size slide

 34. $16΄΅ͰT௒͑
  $PMMFDUJPOJOEFY

  View full-size slide

 35. *OTUSVNFOUTجຊίϚϯυ
  ➡ɹ⬇ɹ➡ɹ⬇ɹ➡ɹ⬇ɹ➡ɹ⬇ɹ
  $PMMFDUJPOJOEFY

  View full-size slide

 36. JOEFYऔಘʹNJOɾɾɾ⁉
  $PMMFDUJPOJOEFY

  View full-size slide

 37. $PMMFDUJPOJOEFYͷܭࢉྔ
  JOEFY͸3BOEPN"DDFTT$PMMFDUJPOͳΒఆ਺࣌ؒ0

  ͦ͏Ͱͳ͚Ε͹ઢܗ࣌ؒ0 /

  /// - Complexity: O(1) if the collection conforms to
  /// `RandomAccessCollection`; otherwise, O(*k*), where *k* is the
  absolute
  /// value of `distance`.
  func index(_ i: Index, offsetBy distance: Int) -> Index
  swift/stdlib/public/core/Collection.swift

  View full-size slide

 38. 3BOEPN"DDFTT$PMMFDUJPOΛ࢖͓͏
  ˠUPUBMTऑʹͳΔ ͍͍ͩͨഒߴ଎Խ

  extension Section: RandomAccessCollection {}

  View full-size slide

 39. 4FDUJPO*UFN&RVBUBCMF
  struct Section: RandomAccessCollection {
  var header: String?
  var items: [Item]
  // Diffable
  var diffIdentifier: AnyHashable
  // Collection
  var startIndex: Int {return items.startIndex}
  var endIndex: Int {return items.endIndex}
  subscript(position: Int) -> Item {return items[position]}
  func index(after i: Int) -> Int {return items.index(after: i)}
  }

  View full-size slide

 40. $PMMFDUJPO@GBJM&BSMZ3BOHF$IFDLͰ
  ➡ɹ⬇ɹ➡ɹ⬇ɹ➡TXJGU@HFU(FOFSJD.FUBEBUB
  4FDUJPO*UFN&RVBUBCMF

  View full-size slide

 41. $PMMFDUJPO@GBJM&BSMZ3BOHF$IFDLͰ
  ➡ɹ⬇ɹ➡ɹ⬇ɹ➡TXJGU@HFU(FOFSJD.FUBEBUB
  4FDUJPO*UFN&RVBUBCMF

  View full-size slide

 42. (FOFSJDTΛআڈ͠Α͏
  ˠUPUBMTʹͳΔ ͍͍ͩͨഒߴ଎Խ

  @GBJM&BSMZ3BOHF$IFDL͸ؙ͝ͱফ͑Δ ಾ

  struct Section: RandomAccessCollection {

  View full-size slide

 43. QBUDIBQQMZ
  ͜Ε·Ͱͷख๏ͰɺQBUDIͷ࣌ؒ͸มԽ͠ͳ͍
  T T T
  ߦ਺มԽ
  T
  T
  ख๏
  Gen
  Rnd
  Gen
  Rnd
  Gen
  Rnd
  Gen
  Rnd

  View full-size slide

 44. QBUDIBQQMZ
  ͜Ε·Ͱͷख๏ͰɺQBUDIͷ࣌ؒ͸มԽ͠ͳ͍
  ߦ


  Խ

  ͷ
  EJGG

  ϥΠ
  ϒϥ
  Ϧ

  View full-size slide

 45. ࡟আΞχϝʔγϣϯੜ੒
  @TFUVQ"OJNBUJPOT'PS%FMFUFE$FMMT͕ϘτϧωοΫʹͳΓ͕ͪ
  ΞχϝʔγϣϯແޮԽͰ͸ޮՌ͕ͳ͍
  ❌QFSGPSN8JUIPVU"OJNBUJPO❌EJTBCMF"DUJPOT

  View full-size slide

 46. ࡟আΞχϝʔγϣϯੜ੒
  @TFUVQ"OJNBUJPOT'PS%FMFUFE$FMMT͕ϘτϧωοΫʹͳΓ͕ͪ
  ΞχϝʔγϣϯແޮԽͰ͸ޮՌ͕ͳ͍
  ❌QFSGPSN8JUIPVU"OJNBUJPO❌EJTBCMF"DUJPOT

  View full-size slide

 47. ૠೖ਺࡟আ਺
  ૠೖ਺͸૿͑ͯ΋଎౓ʹ
  Өڹ͠ͳ͍
  ࡟আ਺͕૿͑Δͱ஗͍
  ߦʙΛѻ͏ͷ͸

  ͦ΋ͦ΋ݫ͍͠

  View full-size slide

 48. SFMPBE%BUBͷ΄͏͕ྑ͍ͷͰ͸
  ʜͦ͏͍͏ʮͱ͖ʯ΋͋Δ

  View full-size slide

 49. ࠩ෼ߋ৽ͱଟ਺ߦ࡟আͷڞଘ
  ΄ͱΜͲͷࠩ෼ߋ৽ϥΠϒϥϦʹద༻Մೳ
  JOUFSSVQUΫϩʔδϟͰ෼ذͰ͖ΔϥΠϒϥϦ΋͋Δ
  EJGG QBUDIBQQMZ
  SFMPBE%BUB
  ଟ਺࡟আ

  View full-size slide

 50. ࠩ෼ߋ৽ͱଟ਺ߦ࡟আͷڞଘ
  ಘΔ΋ͷ
  ᮢ஋Λ௒͑ͨͱ͖ͷ
  QBUDIͷ଎౓T ഒߴ଎Խ

  ˰UPUBMT ഒߴ଎Խ

  ࣦͳ͏΋ͷ
  ᮢ஋Λ௒͑ͨͱ͖ͷ
  Ξχϝʔγϣϯ

  View full-size slide

 51. ࣍ͷεςοϓ
  "࠷ѱϛϦඵͳΒ0,ͱ͢Δ
  #EJGGΛ΋ͬͱ଎͘͢Δ
  $ϑΥʔϧόοΫͷӨڹΛݮΒ͢
  ͦ͏͍͏ϥΠϒϥϦ͕

  ͋Ε͹ʜ

  View full-size slide

 52. EJ⒎Λ΋ͬͱ଎͘͢Δ
  %JGGFSͷEJGGΑΓ)FDLFMΞϧΰϦζϜ͕଎͍ͷ͸෼͔͍ͬͯΔ
  ϚϧνηΫγϣϯͷѻ͍͸஫ҙ
  ࠩ෼ߋ৽ͭ͘ΔͳΒʜ

  View full-size slide

 53. ϑΥʔϧόοΫͷӨڹΛݮΒ͢
  ςʔϒϧશମͰʮࠩ෼ߋ৽PSreloadDataʯ
  ΑΓ΋
  ηΫγϣϯ͝ͱʹʮࠩ෼ߋ৽PSreloadSectionsʯ
  ଟ਺࡟আͷηΫγϣϯʹר͖ࠐ·Εͣࠩ෼ߋ৽Ͱ͖Δ
  ͜Ε΋஗͘ͳΒͳ͍

  View full-size slide

 54. ηΫγϣϯ͝ͱʹSFMPBEGBMMCBDL͢Δ

  ࠩ෼ߋ৽ϥΠϒϥϦ
  ҆қʹGBMMCBDL͢Δίϯηϓτ࣮૷CBOKVO#JH%JGGFS
  ηΫγϣϯ͝ͱʹEJGG ηΫγϣϯ·͕ͨͳ͍

  ߋ৽લʹදࣔ͞Ε͍ͯͳ͍ηΫγϣϯ͸SFMPBE4FDUJPOT
  -JTU%JGGͰEJGGܭࢉ )FDLFM

  ଟ਺࡟আ͕͋ΔͳΒSFMPBE4FDUJPOT

  View full-size slide

 55. ߋ৽׬ྃ·Ͱ վྑޙ

  UPUBMT
  EJGG QBUDI
  ߦˠߦ
  EJGG QBUDI
  ߦˠߦ
  UPUBMT

  View full-size slide

 56. ·ͱΊ
  ࠩ෼ߋ৽͸Ξχϝʔγϣϯ΋ϩδοΫ΋ΩϨΠ
  كʹɺ͘͢͝஗͍έʔε͕͋ΔͷͰ஫ҙ
  ਺ߦͷ௥Ճ࡟আ͚ͩͰ͸ͳ͘ʮ΄ͱΜͲ࡟আʯ΋ݟ͓ͯ͜͏
  EJGGΛ଎͘ɺQBUDIBQQMZΛ஗ͤͣ͘ɺշదͳࠩ෼ߋ৽

  View full-size slide