$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

How to learn English?

How to learn English?

2019/08/21 OiStudy #3 - 海外カンファレンスってどんな感じ?
Lightning Talk
https://oi-study.connpass.com/event/141316/

Takeshi Kondo

August 21, 2019
Tweet

More Decks by Takeshi Kondo

Other Decks in Education

Transcript

 1. How to learn English? Takeshi Kondo / @chaspy #OiStudy #3

  - ւ֎ΧϯϑΝϨϯεͬͯͲΜͳײ͡ʁ
 2. ӳޠͷษڧ͸͡Ί·ͨ͠ 8/18(Mon)~

 3. None
 4. ࣾձਓͷӳޠֶशͷܧଓϙΠϯτͱ෮ؼํ๏͕ɺσʔλ෼ੳ͔Β൑໌ https://www.fnn.jp/posts/000000220_000025184

 5. ͳͥӳޠΛษڧ͢Δͷ͔ • ւ֎ΧϯϑΝϨϯεͰ࣭ٙԠ౴ / σΟεΧογϣϯ͍ͨ͠ • ΋͸΍Ͱ͖ͳ͍ͱ࢓ࣄͷ଍ΛҾͬ ுΔ • ΋͸΍Ͱ͖ͳ͍ͱιϑτ΢ΣΞΤ

  ϯδχΞͱͯ͠ͷ੒௕Λ્֐͢Δ
 6. ԿΛ͍ͯ͠Δͷ͔ • DMMӳձ࿩ • ελσΟαϓϦEnglish • ӳݕ2ڃ • 1on1

 7. DMMӳձ࿩ • 1ճ25෼ • ࣗݾ঺հʴڭࡐ “Ϗδωε” • Θ͔Βͳ͍දݱ΋ग़ͯ͘Δ • ࣗ෼ͷߟ͑Λड़΂ͨΓ

  • ϑϦʔτʔΫ΋͋Δ • 9ׂ͙Β͍͸ฉ͖औΕΔ
 8. ελσΟαϓϦEnglish • ೔ৗӳձ࿩ίʔυ Lv.4 • 1೔1ίʔε • ͍͍ͩͨ1ճ25෼͙Β͍ • ࠷ޙͷΫΠοΫϨεϙϯε͕Ί

  ͪΌͪ͘Ό೉͍͠
 9. ӳݕ2ڃ • ·ͣجૅΛݻΊΔͷ͕ԕճΓʹ ݟ͑ͯۙಓͱ͍͏͜ͱͰ • 10݄ʹडݧ༧ఆ

 10. 1on1 • ӳޠֶशͷઌഐʢಉ྅ʣʹִिͰίʔ νϯάɺϝϯλϦϯάΛ͓ئ͍ͨ͠ • ૬ޓʹ΍Δ͜ͱʹͨ͠ • Կ͔ΛֶͿͷʹίʔνϯάɺϝϯλϦϯ ά͸ઈରॏཁ •

  ଞಉ྅ʹνϟοτͰΘ͍Θ͍͔·ͬͯ ΋ΒͬͯΔʢ෱རްੜʣ
 11. ॴײ • ӳޠΛֶͿ͜ͱ͸࣌ؒͷ࢖͍ํΛֶͿ͜ ͱͩͱࢥ͏ɻ͠ΜͲ͍ɻ • ஥ؒ࡞ͬͯؤுΖ͏ɻ

 12. ΈΜͳͲ͏΍ͬͯΔͷ͔ฉ͔ͤͯ ͍ͩ͘͞ʂ

 13. Thank You! chaspy chaspy_ / chaspy_en Site Reliability Engineer at

  Quipper Takeshi Kondo SRE Lounge Terraform-jp