Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Fedora Community Update

Fedora Community Update

Presented at Fedora Community Engagement - Can Tho 2013

Anh Tuan TRUONG

August 24, 2013
Tweet

More Decks by Anh Tuan TRUONG

Other Decks in Technology

Transcript

 1. World wide and in Vietnam
  Truong Anh Tuan
  presented by
  Fedora Ambassador
  Fedora Ambassadors Steering Committee
  FAMa
  License statement goes here. See https://fedoraproject.org/wiki/Licensing#Content_Licenses for acceptable licenses.
  Fedora Community

  View Slide

 2. Chủ đề hôm nay
  1. Tổng quan về Fedora
  2. Cộng đồng Fedora tại Việt Nam

  View Slide

 3. Tổng quan về Fedora

  View Slide

 4. Fedora là một dự án mở tập hợp các thành
  viên trong cộng đồng phần mềm tự do nguồn
  mở từ khắp nơi thế giới cùng nhau liên kết, xây
  dựng và giới thiệu bản phân phối Linux tên gọi
  “Fedora.”
  Dự án Fedora là gì?

  View Slide

 5. Sứ mệnh của dự án Fedora là tập hợp, dẫn dắt
  các tiến bộ của phần mềm và nội dung tự do
  nguồn mở trong một cộng đồng hợp tác, thông
  qua việc:
  Không ngừng phấn đấu để luôn đi đầu
  Không ngừng tìm tòi, sáng tạo, vươn lên và truyền
  bá phần mềm và nội dung tự do
  Chia sẻ thành công với toàn thể cộng đồng bằng
  những hành động hết sức cụ thể
  Sứ mệnh

  View Slide

 6. 4 nền tảng tạo nên giá trị cốt lõi của chúng tôi:
  4 nền tảng cơ bản

  View Slide

 7. Four Foundations

  View Slide

 8. Fedora không chỉ là một phần mềm, đó là một
  cộng đồng các tình nguyện viên trên khắp thế
  giới cùng nhau làm việc để thúc đẩy các lợi ích
  của văn hóa tự do
  Chúng tôi chào đón tất cả các bạn, không phân
  biệt kỹ năng (IT or non-IT), trình độ, giới tính,
  màu da, dân tộc. Chúng tôi tin tưởng vào một
  cộng đồng đa dạng, mỗi người luôn vì mọi
  người, mọi người luôn vì mỗi người
  Cộng đồng

  View Slide

 9. Fedora mong muốn trở thành lá cờ đầu đổi
  mới, sáng tạo trong cộng đồng phần mềm tự
  do nguồn mở và là nơi tập hợp một cộng đồng
  đa dạng, cùng đóng góp vì lợi ích chung
  Fedora luôn đóng góp hết tất cả những gì xây
  dựng được trở lại cho thế giới PMTDNM, nhằm
  tiến tới một cộng đồng rộng lớn hơn. Không
  phân biệt bạn đang dùng bản phân phối nào,
  bạn đang và hoàn toàn có quyền tin tưởng vào
  những gì được phát triển trong dự án Fedora.
  Phương pháp luận

  View Slide

 10. Chúng tôi luôn chỉ cung cấp các sản phẩm mở
  và tự do, bao gồm: PMTDNM và nội dung mở;
  bảo vệ và khuyến khích các giải pháp cho phép
  tự do sử dụng và phân phối lại (ngay trong cả
  chính cộng đồng phát triển dự án Fedora)
  Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các dự án
  nguồn nhằm mang lại lợi ích cho tất cả mọi
  người. Các cải tiến của chúng tôi đến với cộng
  đồng, và các cải tiến trong các dự án nguồn
  đến với chúng tôi một cách nhanh nhất
  Sự khác biệt

  View Slide

 11. Chúng tôi tiếp thêm sức mạnh cho những ai tin
  tưởng vào PMTDNM, là nền tảng cho các cộng
  đồng, các bản phân phối, nội dung tự do khác
  Chúng tôi thấy rõ sự nguy hại của bằng sáng
  chế phần mềm gây trở ngại cho đổi mới sáng
  tạo trong phát triển phần mềm, đặc biệt là
  trong dài hạn
  Sự khác biệt

  View Slide

 12. Cộng đồng Fedora
  tại Việt Nam

  View Slide

 13. Cộng đồng người dùng
  Bao gồm một số nhóm nhỏ nằm trong nhóm
  những người sử dụng Linux: HanoiLUG,
  SaigonLUG, HueLUG...
  Tham gia hoặc tổ chức nhiều hoạt động:
  Fedora Release Parties 11-18
  Mùa Hè Sáng Tạo – SV viết PMTDNM
  SFD, DFD, Linux Day, Vietnam Open Day
  Hỗ trợ người dùng và nhiều hoạt động khác

  View Slide

 14. Đóng góp
  Một số đóng góp chính:
  Tham gia hỗ trợ, điều phối hoạt động trong Fedora
  khu vực châu Á và trên thế giới
  Đóng gói phần mềm
  Góp phần quảng bá về Linux và PMTDNM tại VN
  Đăng bài trên các báo chuyên ngành, xuất bản
  blog, trang tin điện tử về Linux & FOSS
  Tham gia dịch thuật phần mềm, tài liệu
  Test, thông báo lỗi
  Hỗ trợ người dùng và các hoạt động cộng đồng

  View Slide

 15. Một số con số
  Fedora contributors:
  Tổng số đăng ký: gần 70,000 thành viên
  Số thành viên đăng ký tại VN: 130+, trong đó có 5
  Fedora Ambassdors
  Trương Anh Tuấn: được bầu vào FAmSCo
  (Fedora Ambassadors Steering Committee)
  nhiệm kỳ 2012-2013
  Tháng 7/2013, được chỉ định đảm nhiệm vị trí
  Fedora Ambassadors Membership Admin

  View Slide

 16. Website cộng đồng

  View Slide

 17. IRC channels: #fedora, #fedora-* on
  Freenode.net
  Fedora Project: http://fedoraproject.org/
  Hướng dẫn bắt đầu:
  https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_Join_SIG
  Get Involved Guide:
  https://fedoraproject.org/wiki/Get_Involved_Guide
  EasyFix: http://fedoraproject.org/easyfix/
  Trao đổi thông tin

  View Slide

 18. Thank You
  and Questions?
  License statement goes here. See https://fedoraproject.org/wiki/Licensing#Content_Licenses for acceptable licenses.
  [email protected]
  Contact:

  View Slide