Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

理由あって、順風満帆! -アイドルマスター SideMのプロデューサーに学ぶ-

takasek
March 28, 2018

理由あって、順風満帆! -アイドルマスター SideMのプロデューサーに学ぶ-

AKIBA.swift × エウレカ コードレイアウト勉強会 - connpass
https://classmethod.connpass.com/event/81032/
の発表資料です。何故発表した。

# 参考リンク

## アニメ「アイドルマスター SideM」公式サイト

http://imas-sidem.com/

## WTFAutoLayout

https://www.wtfautolayout.com

## Auto Layoutガイド: 不定なレイアウト

https://developer.apple.com/jp/documentation/UserExperience/Conceptual/AutoLayoutGuide/AmbiguousLayouts/AmbiguousLayouts.html

takasek

March 28, 2018
Tweet

More Decks by takasek

Other Decks in Business

Transcript

 1. ཧ༝͋ͬͯɺॱ෩ຬൕʂ
  -ΞΠυϧϚελʔSideMͷϓϩσϡʔαʔʹֶͿ-
  by.
  2018/3/28 AKIBA.swift × Τ΢ϨΧ
  ίʔυϨΠΞ΢τษڧձ
  1

  View Slide

 2. takasek
  iOS Developer
  @takasek
  OSS
  ActionClosurable౳
  Xcode Extension
  PasteTheType
  2

  View Slide

 3. ΞΠυϧϚελʔͱ͍͏ήʔϜͷγϦʔ
  ζ
  ϓϨΠϠʔ͸315ϓϩμΫγϣϯͱ͍͏
  ࣄ຿ॴͷϓϩσϡʔαʔͱͳͬͯɺΞΠ
  υϧΛҭ੒͢Δ
  உੑΞΠυϧΛҭͯΔͷ͕SideMͱ͍͏
  ήʔϜͰɺͦͷΞχϝԽ
  THE [email protected]
  sideM
  3

  View Slide

 4. Ξχϝʹొ৔͢ΔΞΠυϧ͸ɺ͜Ε͚͍ͩ·͢ɻ͏
  Θͬଟ͍ɻ
  ※ήʔϜ൛Ͱ͸15Ϣχοτ46ਓ͍·͕͢ɺΞχϝ࣌
  ؒ࣠Ͱ͸·ͩࣄ຿ॴՃೖ͍ͯ͠ͳ͍ͱ͍͏ઃఆͰ͢
  ʹͯ͠΋ଟ͍ɻ19ਓͰߏ੒͞ΕΔνʔϜͰಇ͍ͯΔ
  ਓɺͲΕ͚͍ͩ·͔͢ɻ
  315ϓϩμΫγϣϯ͸ɺͦΜͳ19ਓͷνʔϜϝϯόʔ
  ʹΔνʔϜͰ͢ɻͰ͸ɺνʔϜΛ؅ཧ͢Δϓϩσϡʔ
  αʔ͸ɺԿਓ͍Δ͔ɻ
  6Ϣχοτ
  19ਓ
  4

  View Slide

 5. ҰਓͰ͢ɻ
  ͔͠͠ແཧήʔײ͸ͳ͘ɺΉ
  ͠Ζܶதͷࣄ຿ॴӡӦͷඳࣸ
  ͸ෆࢥٞͳઆಘྗ͢Β͋Γ·
  ͢ɻ
  P = 1ਓ
  5

  View Slide

 6. ΞΠυϧϚελʔSideM͸ʮΘ͚͋ͬͯΞΠυϧʯ
  ͱ͍͏ΩϟονϑϨʔζͳͷͰ͕͢ɺ࣮͸ΞΠυϧ
  ͨͪ͸΄ͱΜͲօɺࣾձਓܦݧऀͰ͢ɻݩหޢ࢜΍
  ݩڭࢣɺݩαοΧʔબखͳͲɻͦͷͨΊجຊతʹܶ
  தͰɺใ࿈૬ͷෆඋ΍ײ৘తͳ͢Εҧ͍ʹΑΔί
  ϛϡχέʔγϣϯͷ໰୊͸Ұ੾ى͜Γ·ͤΜɻͨ
  ͩɺͦͷࣄ຿ॴӡӦͷ੒ޭͷൿ݃͸ΞΠυϧͷਓ֨
  ͚ͩͰ͸͋Γ·ͤΜɻϓϩσϡʔαʔͷνʔϜϦʔ
  μʔͱͯ͠ͷεΩϧͷߴ͞΋ɺൈ܈ͳͷͰ͢ɻ
  6

  View Slide

 7. ͋·Γʹ͕ͦͭͳ͍ͷͰɺऴ
  ൫Ͱཪ੾ΔͷͰ͸ͱ͍͏৺഑
  ͢Βੜ·ΕΔϨϕϧɻͦ͏͍
  ͏Ξχϝ͡Όͳ͍͔Βɻ
  7

  View Slide

 8. ࠓ೔͸ͦΜͳϓϩσϡʔαʔʹɺ
  νʔϜΛ೗Կʹճ͍͚ͯ͠͹͍͍
  ͔ͷൿ݃Λֶͼ·͠ΐ͏ɻϓϩ
  σϡʔαʔ͸ҰମɺԿނνʔϜ
  Ϧʔμʔͱͯ͠༏लͳͷ͔ɻ
  ཧ༝͋ͬͯɺ
  ॱ෩ຬൕͳϓϩσϡʔεʂ
  -ΞΠυϧϚελʔSideMͷϓϩσϡʔαʔʹֶͿ-
  8

  View Slide

 9. ཧ༝ᶃ
  νʔϜͷػೳɾ໨తΛ
  ཧղ͍ͯ͠Δ
  9

  View Slide

 10. ͍Ζ͍Ζ͋ͬͯແॴଐͰΞΠυϧ׆ಈΛ
  ͢Δɻ਺ʑͷࣄ຿ॴ͕ɺۚͳΒग़͔͢Β
  ͱJupiterʹΦϑΝʔΛֻ͚Δ͚Ͳɺ
  Jupiter͸ͦΕΛड͚෇͚ͳ͍ɻ͔ͭͯ
  ࣄ຿ॴͱ৭ʑ͋ͬͨ͠ɺࠓ͸ࣗ෼ͨͪͷ
  खͰ׆ಈͰ͖͍ͯΔखԠ͕͑͋Δɻ
  Jupiter
  લ৬: τοϓΞΠυϧ
  ࣄ຿ॴ: ແॴଐ (0࿩࣌఺)
  10

  View Slide

 11. ͔ͦ͜͠͠ʹݱΕͨ315ϓϩͷࣾ௕͸ɺ͜͏ݴ͍·
  ͢ɻ
  ࣮͸ɺݩτοϓΞΠυϧͷJupiterͷϥΠϒ͸ɺݟʹདྷ
  ΕΔϑΝϯͷ਺͕ݶΒΕ͍ͯ·ͨ͠ɻखห౰Ͱ͓͑͞
  ΒΕΔϥΠϒϋ΢εͰ͸ɺϑΝϯ͕ऩ·Γ͖Βͳ͔ͬ
  ͨͷͰ͢ɻ315ϓϩͷ໨ઢ͸ɺ਺ʑͷࣄ຿ॴͱ͸ҧ͍
  ·ͨ͠ɻͦ͏͍͏ϑΝϯͨͪʹϥΠϒΛಧ͚ΔͨΊ
  ʹɺ͏ͪʹདྷͳ͍͔ɺͱ315ϓϩ͸JupiterΛק༠ͨ͠
  ͷͰ͢ɻ
  315ϓϩ ࣾ௕
  ʮ܅ͨͪ͸ΞΠυϧͱ͠
  ͯେ੾ͳ΋ͷΛݟམͱ͠
  ͍ͯΔʯ1
  1 ୈ0࿩ʮEpisode of JupiterʯΑΓ
  11

  View Slide

 12. - ސ٬΁ಧ͚ΔՁ஋ΛୈҰʹ
  - ͦͷ໨తͱͯ͠νʔϜ͕͋Δ
  12

  View Slide

 13. ཧ༝ᶄ
  ϩʔϧͷॏཁੑΛ
  ཧղ͍ͯ͠Δ
  13

  View Slide

 14. [0࿩]
  ҏूӃ ๺ే (20)
  ʮ͜͏͍͏࢓ࣄ͸ɺҰ൪େਓͳԶͷ໾ׂͩɺ౰વͷ͜
  ͱ͞ʯ2
  2 ୈ0࿩ʮEpisode of JupiterʯΑΓ
  14

  View Slide

 15. [9࿩]
  ਂ໷ɺࣄ຿ॴʹͯ3
  ๺ేʮख఻͍·͢Αʯ
  Pʮ͍͑ɻͦΕΛͤ͞ͳ͍ҝʹ๻͕ډ·͔͢Βʯ
  3 ୈ9࿩ʮOver Again...ʯΑΓ
  15

  View Slide

 16. - ઐ໳৬Λۀ຿ʹूதͤ͞Δ
  - ؅ཧ৬͸ͦͷͨΊͷ؀ڥΛ࡞Δ
  16

  View Slide

 17. ࡩఉ ܆ (26)
  લ৬ɿҩऀ
  ΞΠυϧΛ໨ࢦͨ͠ཧ༝ɿۚΛՔ͙
  ͨΊ
  17

  View Slide

 18. ΦʔόʔϫʔΫؾຯͷࡩఉʹରͯ͠…4
  ࡩఉʮٳଉ͸ඞཁͳ͍ʯ
  Pʮঝ୚Ͱ͖·ͤΜʯ
  4 ୈ12࿩ʮͲΜͳཧ༝΋ɺͲΜͳເ΋ɺɺɺʯΑΓ
  18

  View Slide

 19. - ٳଉ΋ॏཁࢹ
  - ૬ख͕ݩҩऀͰ͋Ζ͏ͱ࠷ऴ൑அ͸ৡΒͳ͍
  19

  View Slide

 20. ཧ༝ᶅ
  ద੾ʹݖݶҠৡ͠
  ϝϯόʔͷࣗ཯ੑΛ
  ׆༻͢Δ
  20

  View Slide

 21. એࡐࣸਅͱ͸ɺΞΠυϧͱͯ͠ͷ
  ചΓग़͠ํʹ௚݁͢Δɺॏཁͳࣸ
  ਅͰ͢ɻ
  ͔ͦ͠͠ΕΛࡱӨ͢Δʹ͋ͨͬ
  ͯɺϓϩσϡʔαʔ͔Βͷࣄલͷ
  ࢦࣔ͸͋Γ·ͤΜͰͨ͠ɻ
  [એࡐࣸਅࡱӨݱ৔]
  21

  View Slide

 22. χίχίੜ์ૹͰ΋૲͕ੜ͑·
  ͘Δ༗༷Ͱͨ͠ɻSEM͚ͩͰ
  ͸ͳ͘ଞϢχοτ΋ಉ͡Α͏ͳ
  ঢ়گɻ໌Β͔ʹࣦഊͰ͢ɻͰ͸
  ϓϩσϡʔαʔͷ൓Ԡ͸ɻ
  S.E.M
  લ৬ɿߴߍڭࢣ
  ʮաڈ50೥ͷਓؾΞΠυϧͷ
  ಛ௃Λूܭ෼ੳ͠ɺ
  ࠷దղΛಋ͖ग़ͨ͠ʯ5
  5 ୈ2࿩ʮͦΕͧΕͷً͖ʯΑΓ
  22

  View Slide

 23. ϓϩσϡʔαʔ
  ʮ;Ήɺ͜Ε͕օ͞Μͷݟ͍ͤͨ࢟Ͱ͔͢ʯ
  23

  View Slide

 24. pʮͱ͍͏Θ͚ͳΜͰ͕͢ʯ
  ΧϝϥϚϯʮࡱΓ௚͠ʁεέδϡʔϧ࣍ୈ͔ͳʯ
  Pʮͪ͜Β͸དྷिʹ͸ϥΠϒ͕ೖͬͯ·ͯ͠ʯ
  ΧϝϥϚϯʮ͏ʔΜ͜ͷลΓͰௐ੔ͯ͠Έ·͔͢ʯ
  24

  View Slide

 25. ϓϩσϡʔαʔͷࢥ࿭
  খࣦ͘͞ഊ͢Δ
  ΠςϨʔγϣϯΛૉૣ͘ճ͢
  → 315ͷՁ஋Λಧ͚Δ
  25

  View Slide

 26. ʮօ͞Μͷݟ͍ͤͨ࢟ʯͱެ
  ࣜҥ૷͕Α͘ࣅ͍ͯΔ݅
  ΋͏ͻͱͭͷϓϩσϡʔ
  αʔͷࢥ࿭ʢͨͿΜʣ
  ϘτϜΞοϓͷൃࢄϑΣʔζ
  τοϓμ΢ϯͷऩଋϑΣʔζ
  26

  View Slide

 27. 315ϓϩͷϓϩσϡʔε͕ॱ෩ຬൕͳཧ༝
  ϓϩσϡʔαʔ͕…
  1. νʔϜͷػೳɾ໨తΛཧղ͍ͯ͠Δ
  2. ϩʔϧͷॏཁੑΛཧղ͍ͯ͠Δ
  3. ద੾ʹݖݶҠৡ͠ϝϯόʔͷࣗ཯ੑΛ׆༻͢Δ
  27

  View Slide

 28. AutoLayout
  ͷ࿩΋͠Α͏͔
  28

  View Slide

 29. www.wtfautolayout.com
  29

  View Slide

 30. www.wtfautolayout.com
  30

  View Slide

 31. Auto LayoutΨΠυ: ෆఆͳϨΠΞ΢τ
  https://developer.apple.com/jp/documentation/UserExperience/Conceptual/AutoLayoutGuide/AmbiguousLayouts/
  AmbiguousLayouts.html
  31

  View Slide

 32. ࠷ޙʹ
  ୲౰ΞΠυϧͷ
  ϓϨθϯ͍ͤͯͩ͘͞͞
  32

  View Slide

 33. S.E.M
  Science, English, Mathematics
  33

  View Slide

 34. Study Equal Magic!
  ӖɿS.E.M
  Let’s Think! Կ͍͍ͩͬͯ…
  ͦ͏ɺ܅ͷʰ໘ന͍ʱ͔Β৭Μͳٙ໰୳ͯ͠
  ͦ͏͞Ұॹʹ౴Λݟ͚ͭͯḷΓணͨ͘Ί…
  Զ͕͍ͨͪΔͷ͞ʂ
  Study Equal Magic!
  ʢTell me question! Tell you suggestion!ʣ
  ͊͞ɺੈքͰ༡ΜͰΈΑ͏
  34

  View Slide

 35. typealias Study = Magic
  35

  View Slide